Hotărârea nr. 102/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ LA NORD DE BULEVARDUL AUREL VLAICU, LA VEST DE ALEEA UMBRELOR ȘI ALEEA MELODIEI, LA SUD DE STR. SOVEJA ȘI LA EST DE BD. AL.LĂPUȘNEANU, INIȚIATOR S.C. AGEXCOM INTERNAȚIONAL S.R.L.

CONSTA/Vfy

«ti £
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată de b-dul Aurel Vlaicu, strada Soveja, b-dul AL. Lăpușneanu, aleea Umbrelor și aleea Melodiei, terenuri proprietate publică și privată, inițiator SC AGEXCOM INTERNATIONAL

SRL

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 30.04. 2015.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 9185/22.01.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 20998/10.02.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitei SC Agexcom International SRL înregistrată sub nr. 144239/31.10.2014, precum și Avizul de oportunitate nr.158646/16.12.2013 al Direcției urbanism.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - zona delimitată de b-dul Aurel Vlaicu, strada Soveja, b-dul AL. Lăpușneanu, aleea Umbrelor și aleea Melodiei, terenuri proprietate publică și privată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor din avizul R.A.J.A. nr.650/68777/10.09.2014, avizul Enel nr.1321195499/15.03.2014, avizul R.A.D.E.T. nr.B3863/21.03.2014, avizul Congaz nr.l06B/28.02.2014 și avizul Telekom nr.203/04/07/01CT/238.

Zona studiată în suprafață de 142347 mp include terenul inițiatorului în suprafață de 718,20mp, identificat cu nr. cadastral 208858 conform contractului de schimb fără sultă autentificat sub nr. 663/14.03.2006 de Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Gabriel Ioan, precum și din terenuri proprietate publică și privată .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, numitei SC AGEXCOM INTERNATIONAL SRL, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 16

consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN

CONSTANȚA

NR 102 / 30.04.    2015


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr.20998/10.02.2015

Urmare solicitării adresate de S.C. AGEXCOM INTERNATIONAL SRL Constanța privind avizarea și aprobarea documentației Plan Urbanistic zonal -zona delimitată de bd-ul Aurel Vlaicu, strada Soveja, Bd-ul AL. Lăpușneanu, aleea Umbrelor, și aleea Mioriței, terenuri proprietate publică și privată.

Terenul inițiatorului în suprafața de 718,20mp, identificat cu nr. cadastral 208858 conform contractului de schimb fără sultă autentificat sub nr. 663/14.03.2006de Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Gabriel Ioan Pătrașcu.

SITUAȚIA EXISTENTĂ :

Zona studiata, face partea din zona centrala a Mun. Constanta, aflata de-a lungul bulevardului Alexandru Lapusneanu, intre strada Soveja si bulevardul Aurel Vlaicu, vis-â-vis de Parcul Tabacarie.

Suprafața zonei propusa pentru studiu este de 142437mp (14,24ha). Reglementari extrase din Regulamentul aferent PUG, pentru zonele ZRL4 si ZRL5:

ZRL 4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

-    UTILIZĂRI ADMISE - locuințe proprietate privata si locuințe sociale; construcții aferente echipării tehnico-edilitare, amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

POT maxim = 30%

CUT maxim = 1.5

ZRL 5 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE ÎNALTE CU P+8 - 10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE UTILIZĂRI ADMISE -locuințe in proprietate particulara de standard mediu si ridicat; amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita), construcții pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.

POT maxim = 25%

-    CUT maxim = 2,5

Propunerile prezentului Plan urbanistic zonal, privesc următoarele aspecte:

diversificarea funcțiunilor admise, prin extinderea acestora cu alte funcțiuni compatibile cu funcțiunea dominanta, locuirea, si anume: servicii comerciale, spatii pentru birouri, alimentație publica, servicii turistice.

stabilirea suprafețelor edificabile pentru amplasamentele proprietate privata studiate, care in prezent sunt libere de construcții

studierea asigurării parcajelor la sol necesare funcțiunilor propuse pe amplasamentele libere

studierea posibilităților de acces auto si pietonal pentru amplasamentele libere amenajarea de noi parcaje publice la sol

reorganizarea unor parcaje existente pentru marirea capacitatii de parcare

reconfigurarea, prin lărgire a unor alei auto si pietonale stabilirea zonelor cu destinația de spațiu verde

stabilirea distantelor mimime dintre construcțiile existente si propuse, pentru respectarea condițiilor de insorire, stabilite prin OMS 119/2014

In urma analizei situației existente si a preluării reglementarilor aprobate din limitele zonei studiate, se propun următoarele:

In limitele ZRL4a -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime P+4

nu se propun suprafețe edificabile noi

se propune reconfigurarea aleii de acces existente in zona blocului TI si amenajarea unui număr de 21 locuri noi de parcare pe terenuri ce aparțin Mun. Constanta.

In limitele ZRL4b -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista blocuri de locuințe colective cu regim de inaltime P+4 si o spălătorie auto parter.

pe amplasamentul pe care exista in acest moment spalatoria auto, se propun funcțiuni: servicii de cazare - hotel/servicii/locuinte cu regim de inaltime P+4, cu posibilitatea menținerii funcțiunii de spălătorie auto la parter, numai pe baza uni Plan urbanistic de detaliu aprobat. Suprafața amplasamentului este de 201mp.

POT existent =57,55%, CUT existent=0,57 (conform A.C. nr. 2094/27.09.2006)

POT propus=80%, CUT propus = 4, Hmax=21,5m H la cornisa = 20,00m

Locurile de parcare necesare vor fi asigurare pe amplasament (4 locuri) si in parcarea adiacenta amplasamentului propusa (9 locuri), prin inchiriere/cumparare.

In imediata vecinătate a amplasamentului nu exista construcții care ar putea fi afectate de umbra proiectata a clădirii propuse.

se propune reconfigurarea parcării la sol existente pe strada Dispensarului. Parcarea va avea 31 locuri, accese auto din aleea Mărgăritarelor si strada Dispensarului. Locurile de parcare au fost dimensionate 2,5x4,5m, iar aleile de acces vor avea lățimi de 5m. Pe acest amplasament este posibila si realizarea unei parcari etajate cu regim de inaltime P+2, pe baza unui Plan urbanistic de detaliu aprobat.

In limitele ZRL5a -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 1 bloc de locuințe colective, T2, cu regim de inaltime P+10 si ~20 locuri de parcare la sol

nu se propun suprafețe edificabile noi sau parcaje noi

In limitele ZRL5b -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 1 bloc de locuințe colective, TI, cu regim de inaltime P+10

se propune reconfigurarea limitei zonei de reglementare

pentru amplasamentul situat pe b-dul Al. Lapusneanu - zona Bloc TI cu reglementările aprobate prin HCLM nr.267/31.10.2011:    funcțiuni:

locuire/comert/servicii, POT=51%, CUT=2,5, RH=S+P+3, H max=13,50m, d min = 10m fata de bloc TI, se propune:

completarea funcțiunilor aprobate cu alimentație publica. Funcțiunile comerciale si de alimentație publica vor fi amplasate la parter.

creșterea CUT aprobat cu 20% (2,5+20% = 3), H max=21,5m, H la cornisa=20,00m

modificarea regimului de inaltime de la S+P+3 la S+P+4 menținerea d min = 10m fata de bloc TI suprafața teren = 1023,50mp

se propune reconfigurarea aleii de acces existente in zona blocului TI si amenajarea unui număr de 10 locuri noi de parcare pe terenuri ce aparțin Mun. Constanta.

In limitele ZRL5c -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 2 blocuri de locuințe colective, LI si T3, cu regim de inaltime P+8 si P+10, 2 blocuri de apartamente D+P+7E, cu spatii comerciale la parter si demisol-parcare comun conform A.C. nr. 1723 / 23.07.2008, 1 bloc de apartamente S+P+4E, cu spatii comerciale la parter conform HCLM nr. 267/31.10.2011 si A.C. nr. 1245/23.07.2013.

pentru blocul de apartamente existent S+P+4E, autorizat cu A.C. nr. 1245/23.07.2013 (lot 177-177A)

Suprafața teren=605,00mp

Funcțiuni existente: locuire, spatii comerciale/servicii, parcare la sol/subsol

Regim de inaltime existent = S+P+4E

POT aprobat = 52,40%

CUT aprobat = 3,2

Funcțiuni propuse: locuire/servicii; comert/servicii/alimentatie publica la parter, parcare la sol/subsol

Regim de inaltime existent - se menține: S+P+4E

POT propus = 62,50%

CUT propus = 3,3

nu se propun alte suprafețe edificabile pe amplasamente noi

se propune amenajarea unei parcari cu 20 locuri noi de parcare pe terenuri ce

aparțin Mun. Constanta, in zona blocului T3. Locurile de parcare propuse au fost dimensionate 2,5x5m cu alei de acces de 5m.

In limitele ZRL5d -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 1 bloc de locuințe colective, T4, cu

regim de inaltime P+10 si nu exista parcaje la sol nu se propun suprafețe edificabile noi sau parcaje noi

In limitele ZRL5e -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 2 blocuri de locuințe colective, LP2 si T5, cu regim de inaltime P+8 si P+10

se propune reconfigurarea limitei zonei de reglementare, in urma reconfigurarii circulațiilor auto si propunerilor de parcaje

pentru amplasamentul situat pe b-dul Al. Lapusneanu - LOTURI 2 si 3, cu reglementarii aprobate prin HCLM nr.565/13.12.2006: 2 blocuri de apartamente cu spatii comerciale la parter si demisol comun - parcare, POT=65%, CUT=5, RH=S+P+6-7, se propune:

modificarea reglementarii privind amplasarea fata de aliniamentul bulevardului Al. Lapusneanu, in sensul ca a fost aprobata amplasarea clădirilor pe aliniament si se propune translatarea clădirilor cu 3m fata de aliniament, cu asigurarea unei distante minime de 22m fata de blocurile de locuințe P+4 existente

creșterea CUT aprobat cu 20%. CUT aprobat=5, CUT propus=6.

Modificarea regimului de inaltime de la S+P+6-7 la S+P+7, H maxim = 30m, H la cornisa = 28,5m.

Funcțiuni: locuire/servicii si comert/servicii/alimentatie publica la parter se propune reconfigurarea circulatiilor-Aleea Argeșului si parcajelor existente, in

zona loturilor 2 si 3, in sensul transformării parcării existente in alee pentru circulație auto, pentru a asigura accesul auto la loturile 2 si 3 si transformarea Aleeii Argeșului, in același sector, in parcare la sol cu 33 locuri de parcare.

pentru amplasamentul situat la intersecția aleei Argeșului cu bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona bloc T5, cu reglementari aprobate prin HCLM nr.565/13.12.2006 - policlinica S+P+3, POT=40%, CUT=2,2, distanta minima = 10m fata de blocul T5, se propune:

funcțiuni: locuire/ servicii/servicii medicale si comert/servicii/alimentatie publica la parter

extinderea suprafeței edificabile, datorita creșterii suprafeței terenului aflat in proprietate

creșterea POT de la 40% la 50%,

creșterea CUT aprobat cu 20% - CUT propus=2,64

creșterea regimului de înălțime de S+P+3 la S+P+4

H max=21,50m, H la cornisa = 20,00m. menținerea retragerii de lOm fata de blocul T5.

pentru asigurarea locurilor de parcere necesare se propune amenajrea unei alei auto si a 8 locuri de parcare in limitele de proprietate. Adiacent aleeii Argeșului exista o parcare la sol cu 12 locuri, din care 8 locuri de parcare se afla in limitele de proprietate ale acestui amplasament, acestea putând fi folosite ca atare pentru functunile propuse pe amplasament.

se propune modificarea reglementarii aprobate privind amplasarea fata de aliniamentul bulevardului Al. Lapusneanu, in sensul ca a fost aprobata amplasarea clădirilor pe aliniament si se propune fie amplasarea pe alinimanet, fie retragerea de la acesta cu cu distanta necesara pentru protejarea conductelor existente ale RAJA, in cazul in care nu este posibila devierea acestora.

se propune amenajarea unei parcari la sol cu 15 locuri si a unei alei de acces, in zona blocului T5.

In limitele ZRL5f -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 4 blocuri de locuințe colective, LP3, LP4, T7 si T8, cu regim de inaltime P+8 si P+10, 1 bloc de apartamente, proprietate privata cu regim de inaltime D+P+4, 1 bloc de apartamente, proprietate privata cu regim de inaltime P+7 si clădirea Camerei de Comerț cu regim de inaltime P+l + M.

se propune reconfigurarea limitei zonei de reglementare

pentru amplasamentul situat la nr.l83B, se propune stabilirea suprafeței maxim edificabile pentru realizarea unei clădiri cu funcțiuni: locuire/servciii si comert/servicii/alimentatie publica la parter si parcare la subsol/demisol cu regim de inaltime P+4.

POT propus = 60%, CUT propus = 4, H=20,00 la cornișa, Hmax=21,50m, distanta minima=20m fata de blocurile P+4 existente. Hmax se masoara de la cota trotuarului aferent bulevardului Aurel Vlaicu.

Locurile de parcare necesare vor fi asigurare in limitele de proprietate, la subsol/demisol si la sol, existând posibilitatea amenjarii a cel puțin 10 locuri de parcare la sol, cu acces in aleea existenta.

se propune reconfigurarea circulatiilor-Alee de acces existenta si a parcajelor existente adiacent acesteia, in sensul transformării parcării existente in alee pentru circulație auto, pentru a asigura accesul auto la loturile existente, inclusiv lot 183C si transformarea Aleeii de acces existente, in același sector, in parcare la sol cu 32 locuri de parcare.

se propune reconfigurarea aleilor de acces existente si amenajarea a 61 locuri noi de parcare, in zona blocului T7. Locurile de parcare propuse au fost dimensionate 2,5x5m, iar aleile de acces 5-6m lățime

In limitele ZRL5 (g) -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 10 blocuri de locuințe colective cu regim

de inaltime P+4.

se mențin reglementările aprobate prin HCLM nr.496/497/26.10.2007 si 488/09.11.2009, pentru realizarea a 2 blocuri de apartamente cu spatii comerciale la parter, cu regim de inaltime S+P+6-8-10, POT aprobat=60%, CUT aprobat=5,58.

se propune reconfigurarea aleilor pietonale de acces la blocurile existente, întrucât aleea principala de acces este situata chiar pe terenul proprietate privata, acesta alee de acces va fi înlocuita cu doua alei de acces pietonale cu lățimi de 3m, situate la stranga si la drepta terenului proprietate privata.

In limitele ZRL5h -se propun următoarele:

in limitele zonei de reglementare exista 10 blocuri de locuințe colective cu regim

de inaltime P+4, 4 blocuri de locuințe colective cuplate cu regim de inaltime P+6, P+8 si P+10 si 1 bloc de locuințe colective cu regim de inatime P+M + 10E, 1 spațiu comercial cu regim de inaltime P+l.

se propune reconfigurarea limitei zonei de reglementare

se propun noi suprafețe edificabile pe amplasamentele libere existente, astfel:

pe amplasamentul liber, LOT 1, amplasamentul care a generat studiul PUZ, S= 718,20mp, situat in zona blocurilor 18 si 20, se propune realizarea unei construcții cu funcțiuni: locuire/servicii si servicii/comert/alimentatie publica la parter si parcare la subsol. POT propus = 60%. CUT propus = 4, RH propus = P+4, distanta minima = 14m fata de blocul P+8 existent, d=l/2 din H (P+8)=27m. H=20,00m la cornișa, Hmax=21,50m. Hmax se masoara de la cota trotuarului aferent bulevardului Aurel Vlaicu. Locurile de parcare necesare vor fi asigurate pe amplasament, la demisol-9 locuri de parcare, la sol - 12 locuri de parcare. Total locuri de parcare propuse = 21.

pe amplasamentul liber, LOT 2 - S=250mp, se propune realizarea unei construcții cu funcțiuni: locuire/servicii si servicii/comert/alimentatie publica la parter si parcare la subsol. POT propus = 60%. CUT propus = 2, RH propus = P+2, distanta minima = 14m fata de blocul P+8 existent, d = l/2 din H (P+8) = 27m. H = 12,85m la cornișa, Hmax=14,5m. Hmax se masoara de la cota trotuarului aferent bulevardului Aurel Vlaicu. Locurile de parcare necesare vor fi asigurate pe amplasament, la demisol, la sol - 4 locuri de parcare si in parcările adiacente propuse prin contracte de închiriere.

pe amplasamentul liber, LOT 3 - S=421mp, se propune realizarea unei construcții cu funcțiuni: locuire/servicii si servicii/comert/alimentatie publica la parter si parcare la subsol. POT propus = 60%. CUT propus = 4, RH propus = P+4, distanta minima = 14m fata de blocul P+8 existent, d = l/2 din H (P+8)=27m. H = 20,00m la cornișa, Hmax=21,50m. Hmax se masoara de la cota trotuarului aferent bulevardului Aurel Vlaicu. Locurile de parcare necesare vor fi asigurate pe amplasament, la demisol, la sol - 7 locuri de parcare si in parcările adiacente propuse, prin contracte de închiriere.

pentru cele 3 loturi, regimul de construire va fi înșiruit pentru regimul de înălțime S+P+2. Se recomanda realizarea unui subsol comun cu destinația de parcare/spatii tehnice.

se propune reconfigurarea aleeii de acces existente la loturile 1,2,3, lărgirea la 6m lățime si amenajarea unui număr de 25 locuri noi de parcare pe terenuri ce aparțin mun. Constanta.

se propune extinderea parcării existente pe aleea Mărgăritarelor, de la 6 la 14 locuri de parcare si realizarea unei parcari noi cu 15 locuri adiacent aleii, in zona blocurilor P+4.

•    CUT propus pe zonele de reglementare este mai mic decât 4

•    CUT propus pe zonele de reglementare este mai mic sau egal cu CUT aprobat plus 20%

•    creșterea cu 20% a CUT, este necesara doar in zonele ZRL5 (a), ZRL5(b) si ZRL5(c), ZRL5(e), întrucât CUT existent/aprobat anterior, este mai mare decât CUT aprobat prin PUG

•    in toate celelalte zone, indiferent daca se propun sau nu suprafețele edificabile noi, CUT existent mentinut/propus se incadreaza in CUT aprobat prin PUG. in aceste cazuri, se menține CUT maxim/zona conform PUG

•    terenurile libere, nereglementate prin prezentul puz, isi mențin reglementările existente conform PUG. Este posibila reglementarea lor urbanistica, ulterior, in condiitiile in care CUT maxim conform PUG/CUT maxim conform pug+20% pentru zona de reglementare, nu este atins, (in nici una din zonele de reglementare din prezentul PUZ CUT maxim conform PUG+20%, nu este atins).

Documentația prezentată conține :

Piese desenate :

-    Plan de încadrare sc. 1/10000

-    Plan de încadrare în PUZ Palazu Mare sc.1/10000

-    Situația existentă și disfuncționalități - Plan ansamblu sc. 1/2000

-    Situația existentă și disfuncționalități sc. 1/500

-    Reglementări urbanistice - Plan ansamblu sc.1/2000

-    Reglementări edilitare - lotizare sc 1/500

-    Proprietatea asupra terenurilor sc. 1/2000

-    Posibilitatea de mobilare urbanistică - Varianata A sc sc. 1/500

-    Posibilitatea de mobilare urbanistică - Varianata B sc sc. 1/500

-    Studiu de însorire

-    Simulare 3D

Piese scrise - Acte de proprietate, Avize, Acorduri și parte scrisă PUZ :

1.    Certificatul de urbanism nr. 3709/17.12.2013

2.    Avizul de oportunitate nr. 158646/16.12.2013

3.    Avizele solicitate prin certificatul de urbanism:

a.    RAJA nr.650/68777/10.09.2014

b.    ENEL - nr.132195499/15.03.2014

c.    RADET - nr.b3863/21.03.2014

d.    CONGAZ - nr.l06B/28.02.2014

e.    TELEKOM - nr.203/04/07/01CT/238

f.    Viză birou cadastu PMC - planșa Regim juridic pe suport topografic actualizat cu verificarea regimului juridic al imobilelor de către Direcția Patrimoniu a PMC nr.399/155297/03.12.2014

g.    Studiu de însorire

h.    Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. nr.2518RP/22.07.2014

i.    Aviz comisia de circulație nr.5047/15.20.2014

-    Memoriu de prezentare

-    Regulament de urbanism

Propunem spre avizare Planul Urbanistic zonal- zona delimitată de bd-ul Aurel Vlaicu, strada Soveja, Bd-ul AL. Lăpușneanu, aleea Umbrelor, și aleea Mioriței, terenuri proprietate publică și privată.

ARHITECT ȘEF,

Arh. LUIZA ELENA TĂNASE

INSPECTOR URBANISM,

Urb. Andreea'Eugenia Buculeasa

AN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE B-DUL AUREL VLAICU (NORD), STRADA SOVEJA (SUD), BD. ALEX. LAPUSNEANU (EST),ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI (VEST)


REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALAbo;0o


CUT-2


cutm:

ntcs-i**4

SCnl


„„„V,


LOT 4


“7...


PUZ SAT VACANTA


Strada Dispensarului


ENDA


\ < \ .OCCC.OAC.-. \    \

7 t-ds


SITUAȚIA EXISTENTA SI REGLEMENTARI ANTERIOR APROBATE


PROPUNERI


ZONE DE REGLEMENTARE CF.PUG- SUPRAFETE/INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI/PROPUSI ZONE DE REGLEMENTARE CF.PUG- BILANȚURI TERITORIALE


REGLEMENTARI SPECIFICE


LIMITA ZONEI STUDIATE


LOCUINȚE COLECTIVE CU RH=P+3


CIRCULAȚII PIETONALE


LIMITA PUZ APROBAT HCLM NR.267/31.10.2011


LOCUINȚE COLECTIVE CU RH=P+4ANEXA

HCLM Nft, )Q1


-iPI •U’


l>o: C»8 loo-irto P-ftELIMITA ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE EXISTENTE CONFORM PUG CARE SE MENȚIN

LIMITA ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE PROPUSE PENTRU RECONFIGURARE

LIMITA AMPLASAMENTE REGLEMENTATE PRIN PUZ APROBAT HCLM NR.267/31.10.2011

LIMITA AMPLASAMENT CARE A GENERAT PUZ


LOCUINȚE COLECTIVE CU RH=P+6


LOCUINȚE COLECTIVE CU RH=P+7


1 LOCUINȚE COLECTIVE CU RH=P+8


LOCUINȚE COLECTIVE CU RH=P+M+10


PARCAJE LA SOL


SPATII LIBERE / PLANTATE


LOISIR - LOCURI DE JOACA EXISTENTE


SUPRAFEȚE MAXIM EDIFICABILE PROPUSE-

LIMITA IMPLANTARE CLĂDIRI SUPRATERANE

SUPRAFEȚE MAXIM EDIFICABILE PROPUSE

FUNCȚIUNI: LOCUIRE, SERVICII / COMERT/ALIM PUBLICA LA PARTER, RH=P+2

SUPRAFEȚE MAXIM EDIFICABILE PROPUSE

FUNCȚIUNI: LOCUIRE. SERVICII / COMERȚ SI ALIM.PUBLICA LA PARTER, RH=P+4

SUPRAFEȚE MAXIM EDIFICABILE PROPUSE

FUNCȚIUNI: LOCUIRE, SERVICII / COMERȚ SI ALIM.PUBLICA LA PARTER, RH=P+7

SUPRAFEȚE MAXIM EDIFICABILE PROPUSE

FUNCȚIUNI: LOCUIRE. CAZARE. SERVICII / SPĂLĂTORIE AUTO LA PARTER RH=P+4


ZRL4(a)

Conform PUG

EXISTENT! PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

24780.00    24780,00

SC

4865 00    4865.00

SD

23165.00    23165.00

POT

30%

19,63%    19.83%

30%

CUT

1.5

0,93j    0,93

1,5


ZRL5(d)

SUPRAFAȚA (MP)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

1630.50

maxim admis

1630,50

SC

357.35

357.35'

SD

3930.85

3930.85

POT

25%

21,91%

21,91%

25%

CUT

2.5

2.41

2,41

2,5


LIMITE DE PROPRIETATE EXISTENTE


SPATII COMERCIALE


TERENURI LIBERE DE CONSTRUCȚII,

CARE ISI MENȚIN REGLEMENTĂRILE APROBATE PRIN PUG, SI VOR PUTEA FI REGLEMENTATE PE BAZA UNOR DOCUMENTAȚII DE URBANISM ULTERIOARE


CIRCULAȚII AUTO PROPUSE


CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE


SERVICII


CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE SI

AMENAJARI GOSPODĂRIE COMUNALA

SUPRAFEȚE EDIFICABILE APROBATE CU RH=S+P+6-8-10ACCESE AUTO INTRARE/IESIRE <4 PROPUSE

ACCESE PIETONALE PROPUSE


d min= m


* DISTANTA MINIMA INTRE CLĂDIRI


Nota referitoare la:

Suprafața construita-Sc Suprafața desfasurata-Sd, POT siCUT,

dm tabelele pentru fiecare zona de reglementare ZRL4 si ZRL5

Suprafața construita-Sc. Suprafața desfasurata-Sd. POT si CUT existente, au fost calculate luând in considerare construcțiile existente in teren.

Suprafața construita-Sc. Suprafața desfasurata-Sd, POT si CUT aprobate (PUZ). au fost calculate luând m considerare construcțiile existente in teren si educabilele maxime ale viitoarelor construcții, care nu exista in teren dar au planuri urbanistice aprobate prin HCLM

Suprafața construita-Sc, Suprafața desfasurata-Sd POT si CUT propuse, au fost calculate luând in considerare construcțiile existente in teren, edificabilele maxime ale viitoarelor construcții, care nu exista in teren dar au planuri urbanistice aprobate prin HCLM si edificabilele maxime ale viitoarelor construcții propuse prin prezentul PUZ


ZRL4(b)

SUPRAFAȚA (MP)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

9343,15

maxim admis

7944.00

SC

2190,00

2270.00

SD

9144.20

10024.25

POT

30%

27,56%

24,30*4

30%

CUT    1,5

1.15

1,10%

1.5


ZRL5(a)

Conform PUG

existent! propus

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

1561.60    1 561,60

SC

384.00    384.00

SD

41081,00

4081.00

POT

25%

24,60%

24,60*4

25%

CUT

2,5

2,61

2,61

2,5+20%=3


ZRL5(b)

Conform PUG

EXISTENT! APROBAT (PUZ)

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

2240.00    2240.00

2475,00

SC

375.00

910.00

101500

SD

4125.00

6265.00

7195.50

POT

25%

16,75%

40,62*4

41.00%

41,00%''

CUT

_

1.84

2.8

2.9

2.5+20*4=3


ZRL5IC)

Conform PUG

EXISTENT    PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

7510.651    7510.65

SC

2786.20

2846.20

SD

20393,65

20453.65

POT

25%

37,00%

37,90*4

38%

CUT

2,5

2,71

2,72

2,5+20%=3


ZR

15(e)

Conform PUG

EXISTENT

APROBAT (PUZ)

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

7691.00

7691,00

8554,76

SC

818.50

2701.98

2893.10

SD

8143,50

22041.90

25476.30

POT

25%

10,65%

35.13%

36,00%

36%

CUT

2-5

1,06

2.86

2,98

2,5+20%=3


ZRL5(f)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS    maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

14286.56

15226,71

SC

2906.31

3226.31

SD

21303.50

23438,10

POT

25%

20,34%

21,18%

25%

CUT

2,5

149

1.54

2.5


ZRL5(g)

Conform PUG

EXISTENT APROBAT (PUZ)

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

11830,00    11830.00

11830,00

SC

3222,80    4044.80

4044.80

SD

16114,00    23791.60

23791,60

POT

25%

27.24%    34.19*4

34,19%

34.19%

CUT

2.5

1.36    2.0    2,0

2.5


ZRL5(h)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

17400,00

18410,00

SC

5051,62

5856.00

SD

32897.30

37923.00

POT

25%

29.00%

32,00%

32,00%

CUT

2.5

1,9

2,06

2.5


BILANȚ TERITORIAL ZRL4 (a)

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

4575,15

4575,15

DOTĂRI EDILITARE

290.00

290,00

TERENURI LIBERE

3660,00

3660.00

SPATII VERZI

9676,00

9320.00

SPATII AGREMENT

544.90

544,90

PARCAJE

1325.00

1612.50

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

4708.95

4777.45

TOTAL

24780,00

24780,00


BILANȚ TERITC

FUNCȚIUNI

RIAL ZRL4(b) EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

1738.65

1738.65

DOTĂRI EDILITARE

331.00

331.00

FUNCȚIUNI MIXTE P+4

201.00

201.00

SPATII VERZI

4277,77

4153.54

SPATII AGREMENT

417,70

417,70

PARCAJE

350.00

822,48

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

627.88

1678.78

TOTAL

7944,00

9343,15


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(a,

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

384,00

384.00

SPATII VERZI

818.50

818,50

PARCAJE

125.00

125.00

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

233,10

233,10

TOTAL

1561,60

1561,60


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(b)

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

375.00

375.00

FUNCȚIUNI MIXTE P+4 (HCLM)*

1073,59

1073.59

SPATII VERZI

384.00

384.00

PARCAJE

0,00

212.42

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

407.41

430,00

TOTAL

2240,00

2475,00


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(c)

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+8-10 FUNCȚIUNI MIXTE P+7

816,35

1500,75

816,35

1500.75

FUNCȚIUNI MIXTE P+4

605,00

605.00

SPATII VERZI

1717,15

1781,40

PARCAJE

791.00

1041.00

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

2080.40

1766,15

TOTAL

7510,65

7510,65


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(d)

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

357.35

357.35

SPATII VERZI

1135.41

1135,41

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

137.74

137,74

TOTAL

1630,50

1630,50


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(e )

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+8-10

818.50

818,50

FUNCȚIUNI MIXTE P+7

2384.00

2384,00

FUNCȚIUNI MIXTE P+4

672,19

920,00

SPATII VERZI

1883,57

955,00

PARCAJE

862,50

1074,00

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

1070,24

2403,26

TOTAL

7691,00

8554,76
LIMITA PUZLIMITA ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE EXISTENTE ---CONFORM PUG CARE SE MENȚIN

LIMITA ZONE SI SUBZONE DE REGLEMENTARE PROPUSE ........ PENTRU RECONFIGURARE


ZONA DE REGLEMENTARE ZRL4


ZONA DE REGLEMENTARE ZRL5


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENACT


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(f) FUNCȚIUNI    EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+8-10

1662.75

1662,75

LOCIUINTE P+7

500,00

500,00

LOCUINȚE P+4

477,50

477,50

FUNCȚIUNI MIXTE P+4

0,00

533,65

SERVICII

612,20

612.20

COMERȚ

130.00

130.00

TERENURI LIBERE

1534.66

1001,00

SPATII VERZI

5094.60

4303.15

PARCAJE

1388.00

1870,00

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

2886,88

4136,49

TOTAL

14286,56

15226,71

EXISTENTE

EXISTENTE

TOTAL PROPUSE

EXISTENTE


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(g)

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

3222,80

3222.80

FUNCȚIUNI MIXTE P+10 (HCLM)*

1371.90

1371,90

TERENURI LIBERE

343,25

343.25

SPATII VERZI

5594.75

5594.75

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

1297.30

1297.30

TOTAL

11830,00

11830,00


BILANȚ TERITORIAL ZRL5(h)

FUNCȚIUNI

EXISTENT(MP)

PROPUS(MP)

LOCUINȚE COLECTIVE P+4

3173.75

3173,75

LOCIUINTE COLECTIVE P+6-8

1267.13

1267,13

LOCUINȚE COLECTIVE P+10

456,00

456,00

COMERȚ

186,45

186,45

TERENURI LIBERE

1610.00

235,26

FUNCȚIUNI MIXTE P+2

0,00

236.00

FUNCȚIUNI MIXTE P+4

0.00

1138,80

SPATII VERZI

8487.22

7898.00

PARCAJE

225.00

875,00

CIRCULAȚII AUTO SI PIETONALE

1994,45

3818,67

TOTAL

17400,00

18410,00

EXISTENTE


PARCAJE ZRL4( a)


107


TOTAL PROPUSE

129

PARCAJE ZRL4(b)

EXISTENTE

55

TOTAL PROPUSE

73

PARCAJE ZRL5(a)


PARCAJE ZRL5(b)


20


20


nzj


TOTAL PROPUSE

PARCAJE ZRL5c

EXISTENTE

66

TOTAL PROPUSE

86


PARCAJE ZRL5(d)

EXISTENTE

0

TOTAL PROPUSE

0


PARCAJE ZRL5e

EXISTENTE

69

TOTAL PROPUSE

96

PARCAJE ZRL5(f)


115


TOTAL PROPUSE

1189

PARCAJE ZRL5(g)

EXISTENTE

0

TOTAL PROPUSE

0


PARCAJE ZRL5(h)

EXISTENTE

18

TOTAL PROPUSE

70


LOT1

AMPLASAMENT CARE A GENERAT PUZ

-    face parte din ZRL5 (h)

Suprafața teren=7l8,20mp

Funcțiuni propuse

-    locuire, servicii

-    servicii/comert/ahm.publica la parter

-    parcare la demisol/subsol si la sol - 21 locuri Regim de inaltime = P+4E

POT propus = 60%

CUT propus = 4.0

LOT 2

-    face parte din ZRL5(h)

Suprafața teren=235.26mp

Funcțiuni propuse

-    locuire servicii

-    servicii/comert/alim publica la parter

-    parcare la demisol/subsol si la sol Regim de inaltime = P+2

POT propus =60%

CUT propus = 2

LOT 3

-    face parte din ZRL5(h)

Suprafața teren=421,24mp

Funcțiuni propuse

-    locuire, servicii

-    servicii/comert/alim.publica la parter

-    parcare la demisol/subsol si la sol Regim de inaltime = P+4E

POT propus = 60%

CUT propus = 4,0


LOT - ZONA BLOC T1

-    face parte din ZRL5(b)

-HCLM 267/2011

Suprafața teren=1073.59mp Funcțiuni aprobate

-    locuire/comert/biroun

Funcțiuni propuse

-    locuire, servicii

-    servcii/comert/alim.publica la parter Regim de inaltime aprobat = P+3E Regim de inaltime propus = P+4E POT aprobat = 51%

POT propus = 60%

CUT aprobat = 2,5

CUT propus =2.5+20% = 3

LOT 177-177A

-    face parte din ZRL5(c)

-HCLM 267/31.10 2011

-AC.1245/23.07.2013

Suprafața teren=605.00mp Funcțiuni existente

-    locuire

-    spatii comerciale/servicii

-    parcare la sol/subsol

Regim de inaltime = P+4E POT aprobat = 52,40%

CUT aprobat = 3.2

POT propus = 62,50%

CUT propus = 3.3


LOT 1-ZONA BLOC T5

-    face parte din ZRL5(e)

-    HCLM 565/2006

Suprafața teren=919,86mp Funcțiuni aprobate

-    policlinica

-    parcare la sol

Funcțiuni propuse

-    locuire, servicii, servicii medicale

-    servicii/comert/alim publica la parter

-    parcare la demisol/subsol si la sol Regim de inaltime aprobat = P+3E Regim de inaltime propus = P+4E POT aprobat = 40%

POT propus = 50%

CUT aprobat = 2,20

CUT propus =2,2*20% = 2,64


LOT 2+LOT 3-ZONA BLOC LP2 - T5

-    face parte din ZRL5(e)

-    HCLM 565/2006

Suprafața teren=2483.95mp

Funcțiuni aprobate

-    locuire / spatii comerciale la parter

-    parcare la sol si demisol

Funcțiuni propuse

-    locuire, servicii

-    servicii/comert/alim.publica la parter Regim de inaltime aprobat = P+6-7E Regim de inaltime propus = P+7 POT aprobat = 65% - se menține POT propus = 65% - se menține CUT aprobat = 5

CUT propus = 5 +20%=6

-    modificare aliniament aprobat prin translatare clădire cu 3m.

retragere parter 3m de la bd AI.Lapusneanu


LOT 183B - ZONA BLOC T7

-    face parte din ZRL5(f)

Suprafața teren=534,00mp

Funcțiuni propuse

-    locuire, servicii

-    servicii/comert/alim.publica la parter

-    parcare la demisol/subsol si la sol

Regim de inaltime = P+4E

POT propus = 60%

CUT propus = 4,0

LOT - STR DISPENSARULUI/ STR MELODIEI

-    face parte din ZRL4(b)

Suprafața teren=199,83mp

Funcțiuni propuse

• locui re/cazare/servicii

-    spălătorie auto la parter

Regim de inaltime = P+4E

POT propus = 80%

CUT propus = 4

-    pe baza PUD aprobat


Nota referitoare la amplasarea noilor clădiri

Amplasarea construcțiilor in suprafața maxim edificabila se va face cu respectarea tuturor prevederilor din partea scrisa

Regulament de urbanism aferent prezentului PUZ

Nota referitoare la distanta minima dintre clădiri:

Amplasarea clădirilor fata de limita posterioara a parcelelor (spre amsamblurile de locuințe existente) se va face cu respectarea distantei minime, menționata pe plan, in condițiile in care studiul de insorire confirma respectarea prevederilor OMS 119/2014. In caz contrar, cladirites^or^ețrag^nUepț^^ișțanțajieceșara^așiguran^ondițiilord^nșorir^^^^


Nota referitoare la Hmax

Hmax este mentinat pentru amplasamentele reglementate prin prezentul PUZ Hmax se masoara de la cota trotuarului aferent bulevardului Alexandru Lapusneanu si reprezintă Inaltimea maxima (Inclusiv casa scării peste ultimul nivel)

P+2, H cornișa = 13,00m, Hmax = 14,50m

P+4, H cornișa ■ 20,00m, Hmax =21,50m

P+7, H cornișa = 28,50m, Hmax=30,00m

H max a fost calculat luând in calcul următoarele înălțimi de nivel:

-    parter - 4,50m

-    etaj - 3,15m

-    casa scării peste ultimul etaj - 2,80m

-atic -1,1 Om.

Nu este obligatorie atingerea înălțimii maxima admisa.


USONIA

NR. PROIECT

FAZA

DATA

INDICATIV

25/2013

P.U.Z

DECEMBRIE 2014

PUZ-UD4.1    !

DESEN

SCARA

REVIZIA

OBIECTIV

REGLEMENTARI URBANISTICE

1/1000

11

PIAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE:B DUL AUREL VLWCU(NORD). STR. SOVEJA(SUO|.BD ALEX LAPUSNEANU(EST). ALEEA UMBRELOR SI

ALEEA MELODIEI (VEST), CF. AVI2 DE OPORTUNITATE NR. 158648/16.12 3013

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

...

...

-

...

ADRESA

SPECIALITATEA

URBANISM

MUN. CONSTANTA. ZONA DELIMITATĂ DE:

B-DUL AUREL VLAICU(NORD). STR. SOVEJA(SUD).BD. ALEX. LAPUSNEANU (EST). ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI (VEST)

SEF PROIECT

k

DESENAT

Arh Marius Socarici

INIȚIATOR

PROIECTAT    S

VERIFICAT

S C AGEXCOM INTERNATIONAL LTD SRL

Arh. Marius Socarici

I “■

ACES" DOCUMENT. NU VA FI REPHOOUS SUB NICt O FORMA SI SUB NtCI UN J^OTIV. FARA PERMISIUNEA SI ACORDUL SCRIS AL S.C. USONiA SRL. CONSTANTA


U S O N 1 A

ARHITECTURA    *    URBANISM    *    OES1GN

J13/4052'12.122008    COD FISCAL A024863505    CONT a.JAENT NA. A0448ADE140SV66488561400, B.AD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL - CONSTANTA, B-OL MAMAIA, NA. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTEA. AP. 1    TELEFON/FAX + 4O. 3 41 . 40 1 . 7 6 3

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STA. OLEG DANOVSKI, NA. 40, BL. BM2, SC. A, PARTEA    EMAIL offi ce. u s on ia@ g mai 1. com

P.U.Z.- ZONA DELIMITATĂ DE:

B-OUL AUREL VLAICU (NORD), STRADA SOVEJA (SUD), BD. ALEX. LAPUSNEANU (EST), ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI (VEST), MUN. CONSTANTA CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 3709/17.12.2013


INIȚIATOR: S.C. AGEXCOM INTERNATIONAL LTD S.R.L.

JI3!-1352.I2.122008    COD FISCAL R024863M5    CONT CURENT NR. RO4<16RDE140SV66488S61400, B.RD. AGENTIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA. B-OL MMAMAIA. NR. 79. BL LS3. SC. A, ET. PARTER. . 1    TELEFON/FAX + 4 O^ 3 41 . 4 O 1 7 6 3

PUNCTDELUcnu .    ^.^G0WOVSKS."«LBL W. SC.A,PARTEA    EMAIL office.usonia@gmail.com

toi far


VOLUMUL 2

REGULAMENT DE URBANISM, AFERENT

"PUZ- ZONA DELIMITATĂ DE: B-OUL AUREL VLAICU (NORD), STRADA SOVEJA

(SUD), BD. ALEX. LAPUSNEANU (EST), ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI (VEST), MUN. CONSTANTA -CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.3709/17.12.2013"


J1343&12.122008    COD FISCAL R02-1863m    CONT OJRENT NR. R0448ROE14SV6648561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL . CONSTANTA. B-OL MAMAIA.NR. 79, BL. LS3, SC.AJ . PARTER. AP. 1    TELEFON    +40. 341.4 O1 .763

PUNCT DE WCRU . CONSTANTA, STB. OLEG OANOVSKI. NR. 40 BL. 61.42, SC. A.PARTER    EMAIL o fiice. u s o ni a(}> 9 m ai 1 .c om

PARTEA 1

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism este aferent planului urbanistic zonal: PUZ — ZONA DELIMITATĂ DE: B-OUL AUREL VLAICU (NORD), STRADA SOVEJA (SUD), BD. ALEX. LAPUSNEANU (EST), ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI (VEST), MUN. CONSTANTA -CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.3709/17.12.2013.

In cadrul Regulamentului Local de Urbanism al PUZ se preiau toate prevederile cuprinse In documentatiile de urbanism elaborate anterior si aprobate conform Legii :

-    HCLM 217/23.06.2004 - hotarare privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu -

IMOBIL LOCUINȚE D+P+3E, str. Suceava nr. 14A , teren în suprafață de 429 mp, proprietate particulara IVAN CALIN Si GHEORGHTTA CORINA

-    HCLM 407/25.07.2005 - hotarare privind modificarea HCLM nr. 35/2005 privind aprobarea

PUD - CONSTRUIRE IMOBIL P+6E - SPATII COMERCIALE și LOCUINȚE, bd. A,

Lapușneanu nr. 175A, teren în suprafață de 1500 mp, in sensul modificării amplasamentului și a regimului de înălțime la D+P-HS-7E - garaje la demisol, spații comerciale la parter și locuințe la etaje,

-    HCLM 474/23.09.2005 - hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MODIFICARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+1E EXISTENTĂ cu un SPAȚIU la ETAJ,

PENTRU AMENAJARE SEDIU C.C.I.N.A., bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 185 A, teren în folosință de 682,40 mp apa^inând domeniului privat al municipiului Constanta

-    HCLM 565/13.12.2006 - hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal parțial -CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+6-7E și POLICLINICĂ S+P+3E

-    HCLM 457/24.09.2007 - hotarare privind modificarea art. 1 al HCLM nr. 474/2005 privind aprobare PUD - MODIFICARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+1E PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 185 A, teren în folosință în suprafață de 682,40 mp, În sensul mansardări/ imobilului

-    hClM 253/09.05.2008 - hotarare privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE D+P+7E, str. Suceava zona bl. T8

-    HCLM 118/25.02.2009 - hotarare privind modificarea art. 1 din HCLM nr. 217/2004 privind aprobarea PUD -CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE Dp+P+3E, str. Suceava or. 14A-14B, in sensul schimbarii regimului de inaltime la D+P+4E, cu pastrarea functiunii aprobate

-    HCLM 267/31.10.2011 - hotarare privind aprobare PUZ - ZONA DELIMITATA DE STR.SUCEAVA (NORD), STR.SOVEJA (SUD), B-OUL ALEX.LAPUSNEANU (EST) SI LINIA DE BLOCURI S (VEST)

CAPITOLUL 1 - PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 - Definiție si scop

(1)    Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenurile mentionate ca atare, pe plansa de Reglementari urbanistice, terenuri situate in limitele zonei studiate prin PUZ.. Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele PUZ.

(2)    Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale " PUZ - ZONA DELIMITATA DE: B-OUL AUREL VLAICU (NORD), STRADA SOVEJA (SUD), BD. ALEX. LAPUSNEANU (EST), ALEEA UMBRELOR SI ALEEA MELODIEI (VEST), MUN. CONSTANTA -CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.3709/17.12.2013".

(3)    Prezentul regulament local de urbanism preia prevederile Regulamentului de urbanism aferent Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. CONSTANTA, aprobat prin HCLM NR.653/25.11.199, prelungit prin HCLM NR.77/31.03.2011 si detaliaza/modifica

J134352T2.122008    COD FISCAL R024863M5    CONT aJRENT NR. ROHSROE140SV6648856140, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL - CONSTANTA.B-OlMAMAIA. NR. 79, . LS3,SC. A, ET.PARTER. AP. 1    TELEFON/FAX + 4 O. 3 41, 4 O 1 . 7 6 3

PUNCT DEWCRJ - CONSTANTA, STR. O.EGDANOVSKI. NR. 40. Bl. «.12, SC. A.PARTER    EMAIL o 111 ce . u s o n 1 a@ 9 m a îl . c om

prevederile acestuia doar pentru amplasamentele menționate ca atare pe planul de Reglementari urbanistice. Pentru toate celelalte cazuri, se mentin reglementarile existente, care vor putea fi ulterior modificate/detaliate conform prevedrilor legale.

(4)    Autoritatile publice locale au datoria de a aplica sistematic si permanent dispozitiile Regulamentului local de urbanism, in scopul asigurarii calitatii cadrului construit, amenajat si plantat, pentru imbunatatirea conditiilor de viata si dezvoltarea echilibrata a localitatii si pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunitatii locale.

(5)    Autorizarea de cladiri noi sau extinderea cladirilor existente se va realiza numai cu asigurarea conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu OMS 119/2014. In acest sens, la faza urmatoare - DTAC, se vor intocmi studii de insorire care sa demonstreze asigurarea insoririi incaperilor de locuit din cladirile destinate locuintelor si din locuintele învecinate pe o durata de minimum 1 + 1/2 ore la solstitiul de iarna.

(6)    Prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism aferent nu are drept scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie de construire sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire.

(?)Initiatorul PUZ: S.C. AGEXCOM INTERNATIONAL LTD S.R.L. nu solicita intrarea in legalitate pentru amplasamentul care a generat PUZ: teren situat pe bd. Alexandru Lapusneanu, zona blocurilor 18-20, mun. Constanta.

(8)Prin prezentul PUZ nu se considera intrate in legalitate urmatoarela amplasamente,

conform Adresa DIRECȚIA POLITIA LOCALA-PRIMARIA MUN.    _ nr

148710/12.11.2014 si proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor:

-    Bulevardul Al.    nr.195A, unde exista modificar si etajare constructie initiala

fara autorizatie de construire, conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.1 00460/22.07.2014.

-    Bulevardul Al.    zona bloc LAV1, unde exista o constructie parter

executata fara autorizatie de construire, conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.70281/11.05.2011.

(9) Prezenta documentație respectă legislația aplicabilă, precum și condițiile impuse prin avizele/acordurile emise de instituțiile avizatoare, astfel cum au fost solicitate prin certificatul de urbanism și prin avizul de oportunitate.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1 )Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele PUZ, la nivelul parcelei cadastrale, pentru amplasamentele mentionate ca atare pe planul de Reglemenari urbanistice, contribuind la stabilirea conditiilor si limitelor de recunoastere a dreptului de construire.

(2)    La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerintelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

(3)    Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, contine norme obligatorii pentru autorizarea executari lucrarilor de constructii. Autorizatiile de construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum si, atunci cand este cazul, a eventualelor Planuri urbanistice de detaliu.

(4)    La emiterea autorizatiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerinte, sarcini ori conditii speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori constructii. La emiterea autorizatiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securitatii si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectarii cerintelor de protectie a mediului.

(5)    Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. CONSTANTA, aprobat prin HCLM nR.653/25.1 1.199, prelungit prin HCLM NR.77/31.03.2011, zona studiata prin prezentul PUZ, cuprinde doua zone de reglementare ZRL4 si opt zone de reglementare ZRLs.

J13H352/12.122008    COD FISCAL A024863:l05    CONT OJFENT NA. A0446ADE140SVSS488$1400. B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA.B-DL MAMAIA.NR, 79, BL. LS3. SC.A, ET.PAATEA. AP. 1    TELEFON/FAX +*O. 3 41. 4 O 1 . 7 6 3

PUNCT DE LJCAU CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40.BL.BM2, SC. A. PARTEA    EMAIL offi ce. u s o ni a@ g m ai 1 . c om

(6)Zonele de reglementare existente au fost menținute iar limitele lor au fost reconfigurate doar in cazurile in care au fost prevazute realinieri ale circulațiilor existente.Din motive operaționale, determinate de numarul zonelor de reglementare existente, acestea au fost numerotate, astfel: ZRL4 (a), ZRL4 (b), ZRLS (a), ZRLS (b), ZRLS (c), ZRLS (d), ZRLS (e), ZRLS (f), ZRLS (g), ZRLS (h).

ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Articolul 3 - Lista zonelor funcționale si subzonelor funcționale

(1)Planul urbanistic zonal preia urmatoarele zone si subzone functionale existente la nivelul planului urbanistic general

ZRL 4 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

ZRL 5 SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE INALTE CU P+8 1 O NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

J13'-1352''12.122008    COD FISCAL A024863W5    CONT QJAENT NA. AOI<l6ROE140SV66488$1400, B.AD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL - CONSTANTA. B-OL MAMAIA. NA. ,    . LS3,SC.A.    . PARTER. AP. 1    T'ELEFOWFAX + 4 O. 3 41.4 O 1 . 7 6 3

PWCT LUCRU - CONSTANTA, STB. OlEG OANOVSKI. NR. 40, . BM2. SC. A, PARTEA    EMAIL of fi ce. uson i a@g mai l.com

PARTEA IV

PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCȚIONALE

Articolul 4 - Prevederi specifice

(1) Planul urbanistic zonal stabilește următoarele reglementari, la nivelul zonelor si subzonelor functionale:

ZRL 4- SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3 - 4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI    _    _

In limitele zonei studiate, exista doua subzone de reglementare ZRL4.

(1)    ZRL4(a) amplasata intre b-dul Alexandru Lapusneanu, strada Soveja, strada Adamclisi, strada Fat-Frumos si aleea Heracleea.

(2)    ZRL4(b) amplasata intre strada Dispensarului, aleea Margaritarelor si aleea Melodiei.

In limitele subzonelor de reglementare exista amplasamente - parcele, care momentan sunt libere de constructii si se mentin ca atare, in planul de Reglementari urbanistice. Pentru acestea se mentin reglementarile urbanistice aferente PUG si vor putea fi reglementare ulterior, conform prevederilor legale in vigoare.

Prin prezentul PUZ si Regulament aferent, in limitele:

ZRL4(a)- nu se propun insertii de cladiri noi

ZRL4(b) - pe amplasamentul Spalatoriei auto existente, se propune insertia unei noi cladiri, cu posibilitatea mentinerii functiunii existente la parterul noii cladiri, numai pe baza unui Plan urbanistic de detaliu aprobat

La nivelul circulatiilor existente, se propun reconfigurari ale aleilor existente si amenajarea de noi locuri de parcare la sol.

SECȚIUNEA 1: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

•    locuinte

•    se admit servicii aferente zonelor de locuinte (servicii de proximitate): servicii financiare, comert, sedii, cabinete, birouri, saloane, activitati manufacturiere negeratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari

•    constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare

•    amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje private si colective, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

•    se admit servicii turistice-hotel, inclusiv alimentatie publica numai pentru amplasamentele mentionate ca atare in planul de Reglementari urbanistice - zona ZRL4(b) si numai pe baza unui Plan urbanistic de detaliu aprobat

•    se admit servicii - spalatorie auto numai pentru amplasamentele mentionate ca atare in planul de Reglementari urbanistice- zona ZRL4(b) si numai pe baza unui Plan urbanistic de detaliu aprobat

•    se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul cladirilor de locuit existente, cu acordul asociatiilor de proprietari, cu urmatoarele conditii:

dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

u s O NARHITECTURA    1    URBANISM    ’    DESIGN

J134352/12.12.2008    COD FISCAL A024863:105    COIT CJAENT NR. RW04RDE140SV66488:i6140, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTABOL MAMAIA. NA. 79, SL LS3, SC. A, ET. PARTEA. AP. 1    TELEFON/FAX +4 0.3 41.4 O 1 . 7 6 3

PUNCTDEWCAU . COOSTANTA, STA. OLEGDANOVSKI. NF. 40.6LBM2. SC A,PAATEA    EMAIL office.usonia@gmail.com

•    cresele si grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune in utilizare exclusiva de o suprafața plantata minima de teren de 100 mp.;

•    se admite conversia locuintelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersectii de strazi si numai in limitele unei raze de servire de 250.0 metri;

•    se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului 1 portarului angajat permanent.

•    se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafata utila a acestuia;

•    utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 1 O % din totalul apartamantelor unei cladiri de locuit, cu acordul asociatiilor de proprietari;

•    se admite realizarea de constructii noi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

•    se admite realizarea de parcaje etajate cu regim de inaltime P+2, numai pe baza unui Plan urbanistic de detaliu aprobat si numai pe amplasamentele mentionate ca atare pe planul de Reglementari urbanistice.


•    se interzic urmatoarele categorii de activitati:

•    activitati productive;

•    constructii provizorii de orice natura;

•    depozitare si comert cu ridicata sau de mic-gros;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

•    autobaze, unitait de transport si statii de intretinere auto;

•    lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile învecinate;

•    orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

•    se interzice conversia locuintelor existente din cladirile colective in alte funcțiuni cu exceptia celor specificate la Art. 2;

-••    se mentin caractersiticile parcelarului existent

•    se admit operatiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislatiei in vigoare

•    noile cladiri vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private;


•    cladirile se pot dispune pe aliniamentul bulevardului Alexandru Lapusneanu sau se pot retrage de la acesta in cazul existentei unor retelele edilitare. In acest ^caz, cladirile se vor retrage de la aliniament cu distanta necesara asigurarii zonelor de protectie fata de retelele edilitare.

•    se admit console, balcoane,bovindouri ale etajelor superioare peste retragerea impusa de retelele edilitare si peste aliniament.

J13>43J2/12.122M8    COD FISCAL A024863M5    CONT OJAENT NA. ROHBAOE140SV6648:56140, B.AD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL . CONSTANTA.B.OL MAMAA4IA. NA. 79, BL. l.S3. SC. A. ET. PARTER. AP. 1    TELEFONiFAX + 4 0.3 4 1 . 4 O 1 . 7 6 3

RPUNCT DEWCAU . CONSTANTA. STH. cx.EG DANOVSK. NR.-M-BL. BM2. SC. A. PARTER    EMAIL offie e. u s on i a(1' 9 mail.com

•    pe străzile secundare clădirile se pot dispune pe aliniament, cu condiția ca inaltimea clădirilor sa nu fie mai mare decat distanta dintre aliniamente; in caz contrar cladirea se va retrage de la aliniament cu diferenta de inaltime;

•    in toate cazurile, se admit se admit console, balcoane sau bovindouri catre domeniul public

•    cladirile noi vor fi dispuse in regim de construire izolat si vor avea fatade laterale si posterioare -nu sunt admise calcane

•    cladirile pot fi dispuse pe limitele de proprietate, in cazul invecinarii cu terenuri ce apartin domeniului public al Mun. Constanta, caz in care vor avea fatade laterale si posterioare

•    clarile pot fi dispuse pe limitele de proprietate, in cazul invecinarii cu terenuri ce apartin domeniului privat al Mun. Constanta si pot avea fatade laterale si posterioare, numai pe baza acordului PMC. In caz contrar acestea se vor retrage fata de limitele de proprietate conform Codului Civil, cu respectarea distantele minime necesare pentru asigurarea conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare - OMS 119/2014.

•    cladirile care vor fi amplasate pe loturi vecine, cu proprietari diferiti, se vor retrage fata de limitele laterale de proprietate conform Codului Civil, cu respectarea distantele minime necesare pentru asigurarea conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare - OMS 119/2014.

•    cladirile amplasate pe loturi vecine, cu proprietari diferiti, se pot cupla la nivelul subsolului/demisolului/parterului pentru amenajarea de locuri de parcare necesare, numai in cazul autorizarii unei documentatii tehnice unitare la nivelului loturilor implicate

•    amplasarea cladirilor fata de limitele posterioare ale loturilor, se va realiza numai cu respectarea distantelor minime fata de cladirile existente, distante prevazute pe planul de Reglementari urbanistice, pentru fiecare lot in parte

•    autorizarea de cladiri noi se va realiza numai cu asigurarea asigura conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu OMS 119/2014.

•    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de cladire daca suprafata si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depasite

•    distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va respecta, conditiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare - OMS 119/2014.

•    autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Configuratia acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor

•    autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

•    in sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.

•    accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

•    accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spatiul de circulatie special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulatie ale functiunilor de pe parcela, in functie de capacitatea cladirilor

J131432'12.122008    COD FISCAL R024863:l05    CONT OJRENT NR. ROT04'18RDE140SV66488W1400. B,RD. AGENTIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL CONSTANTA. B-OL MAMAIA. NR. 79. BL. LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1    TELEFONFAX +4 O. 3 41.4 O1 . 7 6 3

PUNCT DE WCRU - CONSTANTA.    OANOVSKI. NR. 40. BL BM2. SC. A. PARTER    EMAIL o ffi ce . u s o n ia@g m ai 1 . com

se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spatiu de stationare astfel incat sa nu fie stanjenita circulatia publica.

•    stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice,

•    autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite numai daca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizatia de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achizitiona spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

•    numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate in conditiile se stabileste in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, , conform specificatiilor din cadrul prezentul regulament, HGR.nr.525/1996, H.C.L.M. nr.43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Mun. Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane, Indicativ P132-93, astfel:

-    Locuințe colective: 11oc de parcare/ apartament cu suprafata max.1 OOmp, 2 locuri de parcare/apartament cu suprafata max.150mp, 3 locuri de parcare/ apartament cu suprafata max.200mp

-    Spatii comerciale: 1 loc de parcare/35mp suprafata utila funcțiune comerciala

-    Birouri: 1 loc de parcare/30mp suprafata utila functiune

•    daca in interiorul aceleasi parcele sunt prevazute mai multe functiuni, numarul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecarei functiuni in parte

•    adiacent bulevardului Alexandru Lapusneanu, pe tronsonul existent, pot fi amenajate parcaje la sol, cu respectarea normelor in vigoare privind circulatia pietonilor, lucrarilor edilitare, stalpilor pentru instalatii si a pomilor.

•    toate parcarile la sol ce se vor realiza vor fi amenajate cu dale innerbate, cu exceptia celor ce vor fi amenajate pe tronsoane de strazi existente sau pe platforme betonate existente.

•    autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv a inaltimii maxime admise, stabilite in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament si in planul de Reglementari urbanistice

•    in conditiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri/demisoluri. Numarul subsolurilor va fi determinat in functie de necesitatile tehnice si functionale.

•    in cadrul reglementarilor prezentului regulament, inaltimea constructiilor se masoara de la cota terenului natural, inainte de executarea lucrarilor de construire, in punctul aflat la mijlocul liniei paralele cu aliniamentul si care marcheaza retragerea de la aliniament/aliniamentul.

•    H maxim admisibil conform PUG este P+4

•    in cazul noilor insertii de cladiri se va respecta regimul maxim de inaltime mentionat pe planul de Reglementari urbanistice pentru fiecare parcela in parte, respectiv:

-    P+4, H maxim = 21 , 50m, pentru amplasamentul spalatoriei auto existente

-    P+4, H la cornisa = 20,00, pentru amplasamentul spalatoriei auto existente

-    P+2, H maxim = 1 Om, pentru parcarea etajata (Hmax poate creste in functie de necesitatile tehnice)

J13'43S2;12.122«I8    COD FISCAL R02-1863MS    CONT CURENT NR. RCA<H48RDE140SV664I»!!61400. BRD. AGENTA MAMAIA

SEDIU SOQAL CONSTANTA.B-DL M^IA.NR. 79. eL. LS3, SC.A. ET. PARTER.AP. t    TELEFON!FAX + 4 O. 3 41.401 .763

PUNCT DE WCRU CONSTANTA. STR- OlEG DANOVSKI. NR- 40. BL BM2. SC. A. PARTER    EMAIL office . us o nia@g m ai 1 .com

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

•    se va urmari asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitatile zonei si armonizarea cu vecinatatile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

•    arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

•    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitatii de materiale naturale (piatra artificiala, caramida sau lemn fals etc.)

•    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

•    acoperirea cladirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

•    autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

•    se va urmari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de solutii de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilarii suprafetelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurarii infiltrarii apelor pluviale in terenul natural.

•    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destinate colectarii deseurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cladiri, in functie de dimensiuni si de functiune.

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

•    autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.

•    costurile lucrarilor de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

•    datorita fluxurilor pietonale importante, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

•    firidele de bransament vor fi integrate in imperjmuire, îngropate sau inzidite in constructie

Realizarea de retele edilitare

•    retelele existente de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune), precum si cele noi vor fi reamplasate/amplasate in subteran.

•    retelele de distributie a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

•    extinderile de retele, lucrarile de marire a capacitatii ori noile retele construite, indiferent de natura ori regimul retelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste retele, in limita capacitatii lor si cu respectarea conditiilor de exploatare, oricarei persoane care poate dovedi un interes.

•    in cazul clădirilor de locuit - terenul liber ramas in afara circulațiilor, parcajelor si circulațiilor va fi innerbat si plantat cu 5mp/unitate locativa, conform HCJC 15212013 privind asigurarea suprafețelor minime de spatii verzi si anumarului de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanta.

   pentru toate celelalte functiuni admise, suprafata minima de spatii verzi se va asigura conform HCJC 15212013 privind asigurarea suprafetelor minime de spatii verzi si anumarului de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al Judetului Constanta.

   se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese

•    se recomanda mentinerea suprafetelor de spatii verzi si plantate aflate pe terenuri ce apartin domeniului privat al Mun. Constanta, rezulatate in urma asigurarii parcajelor necesare zonei de regelementare

•    imprejmuirile orientate spre spatiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (h max=50cm) sau plante in ghiveci

•    in toate celelalte cazuri (echipamente publice, constructii tehnico-edilitare) imprejmuirile vor avea cel mult un soclu opac cu inaltimea maxima de 50 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele directii si care permite patrunderea vegetatiei. lnaltimea maxima a imprejmuirlor va fi de 2,20 m. lmprejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.

POT maxim /zona de reglementare conform PUG = 30% - se menține

POT maxim rezultat/zona de reglementare conform PUZ - conform specificațiilor din tabelele urmatoare

POT maxim amplasament spalatorie auto = 80%

CUT maxim /zona de reglementare conform PUG = 1.5 - se mentine

( nu este necesara cresterea cu 20%)

CUT maxim rezultat/zona de reglementare conform PUZ - conform specificatiilor din tabelele urmatoare

CUT maxim amplasament spalatorie auto = 4

ZRL4(a)

Corforn PUG

EXISTENT

PROPUS

maxim admis

24780,00

24780,00

; ■.:

POT

30%

19,63%

1963%

30%

CUT

1.5

0,93

0,93

1,5

JIJ-13J2/12.122M8    COD FISCAL A024863M5    CONT QJAENT NA. AOH8ADE1^^6648K1400. S AD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA. B-OLMAMAIA.NA. 79. BL. LS3.SC.A. ET.PAATEA. AP. 1    TELEFON/FAX +40.34 40 1 7 6

PUNCT OEUJCAU CONSTANTA.STA.O.EGOANOVSW.NA. 40.8L. BM2.SC.A.PAATEA    EMAIL office.usonia@gmail.co

ZRL4(b)

Corforn PUG

EXISTENT

PROPUS

maxlm8dmis

SUPRAFAȚA(MP)

7944,00

9343,15

POT

30%

27,56%

24,30%

30%

CUT

1,6

1,15

1,10%

1,1

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAl MIC DECAT 4

CUT PROPUS PE ZONELE DE REGLEMENTARE ESTE MAl MIC SAU EGAL CU CUT APROBAT PLUS 20%


J1l'4322112.122008    COD FISCAL A024863M5    CONT CURENT NA. R0448RDE140SV66488!i61400, B.RD . AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA.B-OL MAMAIA. NA. 79.    . LSJ, SC. A, . PARTER. AP. 1    TELEFONiFAX + 4 O. 3 41 . 4 O 1 . 7 6 3

PUNCT DE WCRU CONSTANTA, STR. OlEG DANOVSKI. NR. 40. BL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL offi ce. u s on ia@ g mail c om

ZRL 5 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE INALTE CU P+8 - 1 O NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

In limitele zonei studiate, exista opt subzone de reglementare ZRLS.

-    ZRLS(a) cuprinde blocul de locuinte colective T2, cu regim de inaltime P+1 O

-    ZRLS(b) cuprinde blocul de locuinte colective T1, cu regim de inaltime P+1 O si un amplasament cu reglementari aprobate prin HCLM 267/31/10/2011 - Locuire/comert/servicii cu regim de inaltime S+P+3

-    ZRLS(c), cuprinde blocurile de locuinte colective: T3, cu regim de inaltime P+10, L1, cu regim de inaltime P+8, 2 blocuri de locuinte cu regim de inaltime D+P+7 si un bloc de locuinte S+P+4

-    ZRLS(d) cuprinde blocul de locuinte colective T4, cu regim de inaltime P+1 O

-    ZRLS(e), cuprinde blocurile de locuinte colective: TS, cu regim de inaltime P+10, L2, cu regim de inaltime P+8, 2 blocuri de locuinte cu regim de inaltime S+P+6-7, in curs de executie si amplasament cu reglementari aprobate prin HCLM 565/2006- Policlinica/Locuinte S+P+3

-    ZRLS(f), cuprinde blocurile de locuinte colective: T7 si T8, cu regim de inaltime P+1 O, L3 si L4, cu regim de inaltime P+8, 1 bloc de locuinte cu regim de inaltime S+P+7, un bloc de locuinte D+P+4 si cladirea Camerei de Comert.

-    ZRL5(g), cuprinde blocurile de locuinte colective: bl6 si bl.7, cu regim de inaltime P+4 si un amplasament cu reglementari aprobate prin HCLM 488/09/11/2009.

-    ZRL5(h), cuprinde blocurile de locuinte colective: bl1 O si bl.11, cu regim de inaltime P+4, un bloc de locuinte colective P+6, 2 blocuri de locuinte colective cu regim de inaltime P+8, un bloc de locuinte colective cu regim de inaltime P+1 O, un bloc de locuinte colective cu regim de inaltime P+M+1 O si un spatiu comercial P+1.

In limitele subzonelor de reglementare exista amplasamente - parcele, care momentan sunt libere de constructii si se mentin ca atare, in planul de Reglementari urbanistice. Pentru acestea se mentin reglementarile aferente PUG si vor putea fi reglementare ulterior din punct de vedere urbanistic, conform prevederilor legale in vigoare, in conditiile in care CUT maxim conform PUG sau CUT maxim conform PUG+20% pentru zona de reglementare, nu este atins.

In nici una din zonele de reglementare din prezentul PUZ, CUT maxim+20%, nu este atins .

Prin prezentul PUZ si Regulament aferent, in limitele:

-    ZRL5(a) - nu se propun insertii de cladiri noi

-    ZRL5(b) - nu se propun insertii de cladiri noi, dar se propune cresterea cu 20% a CUT aprobat prin HCLM 267/31/10/2011, pentru amplasamentul situat in zona bloc T1.

-    ZRLS(c) -nu se propun insertii de cladiri noi

-    ZRLS(d)- nu se propun insertii de cladiri noi

-    ZRLS(e) - nu se propun insertii de cladiri noi, dar se propune modificarea reglementarilor aprobate prin HCLM nr.565/13.12.2006, referitoare la functiuni, aliniamentul cladirilor, suprafata edificabila si POT si cresterea cu 20% a CUT aprobat.

-    zRLS(f) - se propune insertia unei cladiri noi pe amplasamentul situat la nr. 183b

-    ZRLS(g) - nu se propun insertii de cladiri noi

-    ZRLS(h) - se propun insertii de cladiri noi pe amplasamentele reprezentate de laturile 1,2 si 3.

La nivelul circulatiilor existente, se propun reconfigurari ale aleilor existente si amenajarea de noi locuri de parcare la sol.


u s o N 1 A

ARHITECTURA    ■>    URBANISM    -    DESIGN

J13i4352i12.12.2008    COD FISCAL A024863S05    CONT CURENT NA. A0446ADE140SV664S8:561400. S AD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA.B-DL MAMAIA.NA. 79, BL. LS3. SC.A, ET. PARTEA. AP. 1    TELEFON/FAX + 4 O. 3 41.401 . 7 6 3

PUNCT DEUJCRU CONSTANTA. STA. OLEG DANOVSKI, NR. 40. BL. BM2, SC. A.PARTEA    EMAIL off i ce . u s oi i a@ g ni ai 1 .c om


•    locuințe

•    servicii: servicii financiare, bancare, medicale, comert, sedii, cabinete, birouri, saloane, activitati manufacturiere negeneratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari

•    spatii pentru alimentatie publica situate la parterul cladirilor noi de locuit

•    spatii comerciale situate parterul cladirilor noi de locuit

•    constructii si amenajari aferente echiparii tehnico-edilitare

•    amenajari aferente functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje private si colective, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret


•    se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul cladirilor de locuit existente, cu acordul asociatiilor de proprietari, cu urmatoarele conditii:

•    dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

•    cresele si gradinitele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune in utilizare exclusiva de o suprafata plantata minima de teren de 100 mp.;

•    se admite conversia locuintelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersectii de strazi si numai in limitele unei raze de servire de 250.0 metri;

•    se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului 1 portarului angajat permanent.

•    se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati necesare exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din suprafata utila a acestuia;

•    utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a 1 O % din totalul apartamantelor unei cladiri de locuit, cu acordul asociatiilor de proprietari;

•    se admite realizarea de constructii noi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament

•    se admite extinderea constructiilor existente, cu respectarea tuturor celorlalte reglementari din prezentul Regulament

•    se interzic urmatoarele categorii de activitati:

•    activitati productive;

•    constructii provizorii de orice natura;

•    depozitare si comert cu ridicata sau de mic-gros;

•    depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

•    autobaze, unitati de transport si statii de intretinere auto;

•    lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile

invecinate;    r

•    orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

•    se interzice conversia locuintelor existente din cladirile colective in alte functiuni cu exceptia celor specificate la Art. 2;

SECTIUNEA Il- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR


u s o N 1 A

ARHITECTURA    >    URBANISM ■    DESIGN


•    se mentin caracteristicile parcelarului existent

•    se admit operatiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislatiei in vigoare

•    noile cladiri vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private;

FATA I

•    cladirile se pot dispune pe aliniamentul bulevardului Alexandru Lapusneanu sau se pot retrage de la acesta in cazul existentei unor retelele edilitare. In acest caz, cladirile se vor retrage de la aliniament cu distanta necesara asigurarii zonelor de protectie fata de retelele edilitare.

•    se admit console, balcoane,bovindouri ale etajelor superioare peste retragerea impusa de retelele edilitare si peste aliniament.

•    pe strazile secundare cladirile se pot dispune pe aliniament, cu conditia ca inaltimea cladirilor sa nu fie mai mare decat distanta dintre aliniamente; in caz contrar cladirea se va retrage de la aliniament cu diferenta de inaltime;

•    in toate cazurile, se admit se admit console, balcoane sau bovindouri catre domeniul public


•    cladirile noi pot fi dispuse in regim de construire izolat, cuplat sau insiruit si vor avea fatade laterale si posterioare in functie de regimul de construire

•    nu sunt admise calcane

•    cladirile pot fi dispuse pe limitele de proprietate, in cazul invecinarii cu terenuri ce apartin domeniului public al Mun. Constanta, caz in care vor avea fatade laterale si posterioare,

•    clarile pot fi dispuse pe limitele de proprietate, in cazul invecinarii cu terenuri ce apartin domeniului privat al Mun. Constanta si pot avea fatade laterale si posterioare, numai pe-baza acordului PMC. In caz contrar acestea se vor retrage fata de limitele de proprietate minim conform Codului Civil , cu respectarea distantele minime necesare pentru asigurarea conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare - OMS 119/2014. •.

•    cladirile amplasate pe loturi vecine cu proprietari diferiti, se pot cupla doar la nivelul subsolului/ /parterului pentru amenajarea de locuri de parcare necesare, numai in cazul autorizarii unei documentatii tehnice unitare la nivelului loturilor implicate. ExceptiO facloturile 1,2 si 3. situate in subzona de reglementare ZRL5h, pentru care regimul de construire va fi insiruit, iar cuplarea se va realiza la nivelul subsolului, parterului si primelor 2 etaje. Se recomanda realizarea unui subsol comun pentru cele trei loturi, cu destinatia: parcaje si spatii tehnice. In zona etajelor in care nu se realizeaza cuplarea sau insiruirea, construcțiile se vor retrage fata de limitele laterale de proprietate conform Codului Civil, cu respectarea distantele minime necesare pentru asigurarea conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare -OMS 119/2014.

•    amplasarea cladirilor noi fata de limita posterioara a parcelelor (spre amsamblurile de locuinte existente) se va face cu respectarea distantei minime, mentionata pe plan, in conditiile in care studiul de insorire confirma respectarea prevederilor OMS 119/2014, privind asigura conditiilor de orientare, insorire si iluminat natural. In caz contrar, cladirile se vor retrage in trepte, cu distanta necesara asigurarii conditiilor de insorire.

u s o N 1 A

ARHITECTURA    *    URBANISM    "    DESIGN

J] 3!4332'12.122008    COD FISCAL R024863:i0S    CONT QJRENT NR. ROHBRDE140SV66488!i61400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA. B-OL MAMAIA.NA. 79. BL LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1    TELEFONFAX + 4 O.3 41 . 4 O t . 7 6 3

PUNCT DEWCRU CONSTANTA, STA. OlEG OANOVSKI, NA. 40. SL. BM2. SC. A, PARTER    EMAIL o ff i ce . u s o ni a@ g m ai 1 .c om

•    pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depasite

•    distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va respecta, conditiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare - OMS 119/2014.


autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Configuratia acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor

autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.


in sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, alei, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, dupa cazz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.

accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

accesul pietonal va fi asigurat obligatoriu din spatiul de circulatie special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulatie ale functiunilor de pe parcela, in functie de capacitatea cladirilor

se va asigura accesul pe parcela al autoutilitarelor pentru colectarea deseurilor menajere; acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spatiu de stationare astfel incat sa nu fie stanjenita circulatia publica.

stationarea autovehiculelor se admite numai    rcelei ,    in afara circulatiilor publice,

autorizarea executarii constructiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numaidaca se asigura realizarea acestora in interiorul parcelei pentru care se solicita autorizatia de construire, pe o alta parcela sau va concesiona sau va achizitiona spatiile de parcare din spatiile publice de parcare existente sau in curs de realizare.

numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate in conditiile se stabileste in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, , conform specificatiilor din cadrul prezentul regulament, HGR.nr.525/1996, H.C.L.M. nr.43/25.01.2008 privind aprobarea studiului de circulatie in Mun. Constanta si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitatile urbane, Indicativ P132-93, astfel:

-    Locuințe colective: 11oc de parcare/ apartament cu suprafata max.1 OOmp, 2 locuri de parcare/apartament cu suprafata max.150mp, 3 locuri de parcare/ apartament cu suprafata max.200mp

-    Spatii comerciale: 1 loc de parcare/35mp suprafata utila funcțiune comerciala

-    Birouri: 1 loc de parcare/30mp suprafata utila functiune

daca in interiorul aceleasi parcele sunt prevazute mai multe functiuni, numarul totala al locurilor de parcare va fi calculat prin insumarea numerelor de locuri de parcare necesare fiecarei functiuni in parte

adiacent bulevardului Alexandru Lapusneanu, pe tronsonul existent, pot fi amenajate parcaje la sol, cu respectarea normelor in vigoare privind circulatia pietonilor, lucrarilor edilitare, stalpilor pentru instalatii si a pomilor.

toate parcarile la sol ce se vor realiza vor fi amenajate cu dale innerbate, cu exceptia celor ce vor fi amenajate pe tronsoane de strazi existente sau pe platforme betonate existente.


u s o N 1 A

ARHITECTURA    ■'    URBANISM    '    DESIGN

J13i-1352:12.122M8    COD FISCAL A024063M5    CONT OJAENT NA. AO4«ADEl^V6648!i6HOO. B.AD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL - CONSTANTA. 6-DL MAMAIA. NA. 79. BL. LS3. SC A. ET. PARTER. AIP. 1    TELEFONiFAX + 4 O.3 41.4 O 1 . 7 6 3

DE )CBU - CONSTANTA. STA.    IdANOVSIO, NA. 40. BL. BM2. SC. A. PARTEA    EMAIL o ff i ce. u s o nia@ g m ai 1 . c ora

giga

autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim- de inaltime, respectiv a inaltimii maxime admise, stabilite in cadrul prezentului regulament in conditiile in care caracteristice geotehnice o permit, este admisa realizarea de subsoluri/demisoluri. Numarul subsolurilor va fi determinat in functie de necesitatile tehnice si functionare.

in cadrul reglementarilor prezentului regulament, inaltimea construcțiilor se masoara de la cota terenului natural, inainte de executarea lucrarilor de construire, in punctul aflat la mijlocul liniei    paralele cu aliniamentul si care marcheaza retragerea de la

aliniament/aliniamentul.

H maxim admisibil conform PUG este P+10


in cazul noilor insertii de cladiri se va respecta regimul maxim de inaltime mentionat pe planul de Reglementari urbanistice pentru fiecare parcela in parte, respectiv:

P+21 H comisa = 13,00m, Hmax = 14,50m (pentru lotul 2)

P+4, H cornisa = 20,00m, Hmax =21 ,50m (pentru loturile 1 si 3, lot-zona bloc T1, lot-zona bloc T5, lot nr.183b)

.. H cornisa = 28,5Om,.H.max=30,00m (pentru loturile l.,2 situate in zona bloc T5)

* _ •    Hmax se masoara de la cota trotuarului aferent bulevardului Alexandru Lapusneanu si

reprezinta inaltimea maxima (inclusiv casa scarii peste ultimul nivel)

! H max a fost calculat luand in calcul o inaltime de parter de 4,20m, de etaj de 3,15m,


de casa scarii peste ultimul etaj de 2,85m si de atic de 1 m.

- L Nu este obligatorie atingerea inaltimii maxima admisa.

•    se va urmari asigura unei imagini unitare la nivelul circulatiilor publice, intregrarea in particularitatile zonei si armonizarea cu vecinatatile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

•    arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului

•    nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitatii de materiale naturale (piatra artificiala, caramida sau lemn fals etc.)

•    mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spatiilor publice din zona

•    acoperirea cladirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila.


Asigurarea echiparii edilitare si evacuarea deseurilor

•    autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

•    se va urmari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteaua publica de canalizare, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de solutii de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilarii suprafetelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurarii infiltrarii apelor pluviale in terenul natural.

•    fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior destinate colectarii deseurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor si accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe cladiri, in functie de dimensiuni si de functiune.

Jt 3/4352/12.12.2008    COD FISCAL R024863M5    CONT CURENT NR. R04«RDE140SV66488M1400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA.8-DL ^f.AI.NR. 79. BL. LSJ.SC.A. : .P.AATER.AP. 1    TELEFONIFAX + 4 0.3 41. 40 1. 7 6 3

PUNCT DE LUCRU CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40.8L BM2. SC. A. PAATER    EMAIL offi ce.uson i a@g mai l.com

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

•    autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

•    costurile lucrarilor de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

•    datorita fluxurilor pietonale importante, racordarea burtanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii

•    firidele de bransament vor fi integrate in imperjmuire, îngropate sau inzidite in constructie Realizarea de retele edilitare

•    retelele existente de telefonie, comunicatii si de date (internet, televiziune), precum si cele noi vor fi reamplasate/amplasate in subteran.

•    retelele de distributie a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

•    extinderile de retele, lucrarile de marire a capacitatii ori noile retele construite, indiferent de natura ori regimul retelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste retele, in limta capacitatii lor si cu respectarea conditiilor de exploatare, oricarei persoane care poate dovedi un interes.


•    in cazul cladirilor de locuit - terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si circulatiilor va fi innerbate si plantate cu-Jumj/unitate locativa, conform HCJC 15212013 privind asigurarea suprafețelor minime de spatii verzi'si a u arului de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanta.

   pentru toate celelalte functiuni admise, suprafata minima de spatii verzi se va asigura conform HCJC 15212013 prvind asigurarea suprafetelor minime de spatii verzi si anumarului de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al Judetului Constanta.

   suprafata minima necesara poate fi repartizata pe suprafata de teren ramasa libera, dupa amplasarea constructiilor si parcajelor necesare, precum si pe suprafata tereselor/acoperisului si fatadelor.

•    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese

•    se recomanda mentinerea suprafetelorde spatii verzi si plantate aflate pe terenuri ce apartin domeniului privat al Mun. Constanta, rezultate in urma amenajarii parcajelor necesare zonei de reglementare

•    toate parcarile la sol ce se vor realiza vor fi amenajate cu dale innerbate, cu exceptia celor ce vor fi amenajate pe tronsoane de strazi existente sau pe platforme betonate existente.

' "'î.. JK;.-; V

Ml


-'J . j. Si?.»......-J ,i,    J

•    împrejmuirile orientate spre spatiul public se pot realiza numai din gard viu, jardiniere (h max=SOcm) sau plante in ghiveci

•    in toate celelalte cazuri (echipamente publice, constructii tehnico-edilitare) imprejmuirile vor avea cel mult un soclu opac cu inaltimea maxima de 50 cm si o parte transparenta. realizata din grilaj metalic sau intr-un sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele directii si care permite patrunderea vegetatiei. Jnaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,20 m. lmprejmurile vor putea fi dublate de garduri vii.


u s o N 1 A

ARHITECTURA    '    URBANISM '    DESIGN

J1 34352112.122008    COD FISCA- R024863005    CONT a.JRENT NR. R0446RDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL . CONSTANTA. B-OL MAMAIA. NR. .    . LS3. SC. A. . PARTER. AP. 1    FF + 4 O. 3 41 . 40 1. 7 6 3

PUNCT DE WCRU CONSTANTA. STR. CA.G DANOVSKI. NR. 40.BL. BM2. SC. A. PARTER    EMAIL o ff i ce. u s o nia@g m ai 1 . c om

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

POT maxim /zona de reglementare conform PUG = 25%

POT maxim rezultat/zona de reglementare conform PUZ - conform specificatiilor din tabelele urmatoare

POT maxim pe parcela - conform specificatiilor de pe plansa de Reglementari urbanistice: POT maxim amplasament zona bloc T1 = 60%

POT maxim amplasament zona bloc T3 = 62,5%

POT maxim amplasament zona blocuri LP2-T5 = 65%

POT maxim amplasament zona bloc T5 = 50%

POT maxim amplasament zona blocuri LP3-T7 = 60%

POT maxim amplasament LOT 1 (amplasament initiator) = 60%

POT maxim amplasament LOT 2 = 60%

POT maxim amplasament LOT 3 = 60%


CUT maxim pe parcela - conform specificatiilor de pe plansa de Reglementari urbanistice:

CUT maxim amplasament zona bloc T1 = 3

CUT maxim amplasament zona bloc T3 = 3,3

CUT maxim amplasament zona blocuri LP2-T5 = 6

CUT maxim amplasament zona bloc T5 = 2,64

CUT maxim amplasament zona blocuri LP3-T7 = 4

CUT maxim amplasament LOT 1 (amplasament initiator) = 4

CUT maxim amplasament LOT 2 = 2

CUT maxim amplasament LOT 3 = 4


u s o N 1 A

ARHITECTURA    ‘    URBANISM    ”    DESIGNJ13435212.122008    COD FISCAL R02-1863W5    CONT QJRENT NR. ROHBRDE1^W6S^88!i6l400, BRD AGENȚIA MAMAJA

SEDIU SOOAL CONSTANTA. B-OL MMAIA.NR. 79. .LS3, SC.A, ET.PARTER.AP.1    TELEFONIFAX +4 O. 3 41 . 1 . 7 6 3

PUNCT DE WOlU - CONSTANTA, STB. Cli.EG DANOVSK1, NR. 40. BL. 8M2. SC A. PARTER    EMAIL of fice u s on ia@ g m aii. c om

ZRL5(a)

Confonn PUG

EXISTENT

PROPUS

maxlm admls

SUPRAFAȚA(MP)

1561,60

1561,60

POT

26%

24,60%

24,60%

25%

CUT

2,5

2,61

2,61

2,5+2Q%«3

ZRL5(b)

Conform PUG

EXISTENT

APROBAT (PUZ)

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA (MP)

2240,00

2240,00

2475,00

POT

25%

16,50%

40,62%

41,00%

41,00%

CUT

2,5

1,84

2,8

2,9

2,5+20%=3

ZRL5(c)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA(MP)

7510,65

7510,65

POT

25%

37,00%

37,90%

38%

CUT

   2,5

2,71

......    2,72

2,5+20%=3

ZRL5(d)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

maxim admis

POT

25%

21,91%

21,91%

25%

CUT

2,5

2,41

2,41

2,5

.     ZRLS(e)

Conform PUG

EXISTENT

APROBAT (PUZ)

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA(MP)

7691,00

7691,00

8554,76

POT

25%

10,65%

35,13%

36,00%

36%

CUT

2,5

1,06

2,86

238

2,5+20%=3

ZRL5(f)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA(MP)

14286,56

15226,71

POT

25%

20,34%

21,18%

25%

CUT

2,5

1,49

1,54

2,5

ZRL5(g)

Conform PUG

EXISTENT

APROBAT (PUZ)

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA(MP)

11830,00

11830,00

11830,00

POT

25%

27,24%

34,19%

34,19%

34,19%

CUT

2,5

1,36

2

2

2,5

ZRL5(h)

Conform PUG

EXISTENT

PROPUS

maxim admis

SUPRAFAȚA(MP)

17400,00

18410,00

POT

25%

29,00%

32,00%

32,00%

CUT

2,5

1,9

2A
u s o N 1 A

ARHITECTURA    *    URBANISM "    DESIGN

J134352.12.12 2008    COD FISCAL R024863505    CONT CURENT NR. R^04RDEN40SV66488!561400. B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOOAL CONSTANTA,BOL MAMAIA.NR. 79, BL. LS3. SC.A, ET. PARTER, AP. 1    TELEFONiFAX + 4 O. 3 41 . 401 . 7 6 3

PUNCT DEWCRU CONSTANTA. STB. OLEG DAANOVSKI. NR. 40.BL. BM2, SC. A, PARTER    EMAIL offi c >.u son i a@gm aii .corn

•    CUT propus pe zonele de reglementare este mai mic decat 4

•    CUT propus pe zonele de reglementare este mai mic sau egal cu CUT aprobat plus 20%

•    cresterea cu 20% a CUT, este necesara doar in zonele ZRL5 (a), ZRL5(b) si ZRL5(c), ZRL5(e), intrucat CUT existent/aprobat anterior, este mai mare decat CUT aprobat prin PUG

•    in toate celelalte zone, indiferent daca se propun sau nu suprafetele edificabile noi, CUT existent mentinut/propus se incadreaza in CUT aprobat prin PUG. in aceste cazuri, se mentine CUT maxim/zona conform PUG

•    terenurile libere, nereglementate prin prezentul puz, isi mentin reglementarile existente conform PUG. Este posibila reglementarea lor urbanistica, ulterior, in condiitiile in care CUT maxim conform PUG/CUT maxim conform pug+20% pentru zona de reglementare, nu este atins. (in nici una din zonele de reglementare din prezentul PUZ CUT maxim conform PUG+20%, nu este atins).

Nota_referitoare_la:POT si CUT,din tabelele pentru fiecare zona de reglementare ZRL4 si ZRL5

POT si CUT existente, au fost calculate luand in considerare construcțiile existente in teren.

POT si CUT aprobate (PUZ), au fost calculate luand in considerare constructiile existente in teren si edificabilele maxime ale viitoarelor constructii, care nu exista in teren dar au planuri urbanistice aprobate prin HCLM sau autorizatii de construire emise.

POT si CUT propuse, au fost calculate luand in considerare constructiile existente in teren , edificabilele maxime ale viitoarelor constructii, care nu exista in teren dar au planuri urbanistice aprobate prin HCLM sau autorizatii de construire emise, si edificabilele maxime ale viitoarelor constructii propuse pn'n prezentul PUZ.


Pag. 20/20