Hotărârea nr. 1/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPALCONSTANTA PE ANUL 2014

IHOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 1 %. CĂ, i v_.

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.16226/05.02.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr. 17148/06.02.2015.

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, H.C.L nr. 6/2014 , H.C.L nr. 43/2014, H.C.L nr. 59/2014 ,Dispoziția nr.1058/2014, H.C.L nr. 89/2014, H.C.L. nr. 122/2014, Dispoziția nr. 1652/15.07.2014 , H.C.L. nr.153/2014 , H.C.L. nr.183/2014, H.C.L nr. 216/2014, H.C.L nr. 232/2014, H.C.L nr.237/2014, Dispoziția nr. 2973/2014, Dispoziția nr. 3001/2014 H.C.L nr. 243/2014;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2014 la venituri în sumă de 820.619 mii lei și la cheltuieli în sumă de 820.619 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2014, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3 care ramane neschimbata.

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care ramane neschimbata.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr,6 și 6 bis privind bugetul creditelor externe și interne care raman neschimbate.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 nr.2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se majorează subcapitolul de venituri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății cu suma de 30 mii lei.

Art.9 Se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii la capitolul 66 Sănătate cu suma de 30 mii lei.

Art. 10 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.

Art.ll Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de consilieri din 27

membri


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanța Nr. Ă


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA Nf. 17148/06.02.2015

RAPORT

sume


Rectificarea bugetului municipal se datorează în principal alocării de de la bugetul de stat, redistribuirii de sume intre unitățile de învățământ preuniversitar de stat precum și virări de credite bugetare între capitole si subcapitole și ca urmare propunem următoarele modificări:

-    Se majorează subcapitolul de venituri Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății cu suma de 30 mii lei.

-    Se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii la capitolul 66 Sănătate cu suma de 30 mii lei.

-    se modifica anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

De asemenea se propune aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. MARCELA FBJblOIU


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale.buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.16226/05.02.2015 inițiată de domnul viceprimar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 2014;

în conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, comisia întrunită în ședința

din data de    fii . Â*/ &_ avizează FAVORABIL/NC TAVO RADIL

proiectul de hotărâre prezentat.


JUDEȚ UL:CONST> Ja

Unitatea administrativ-teritorialăiCONSTANTA

Formular:    J ANEXA 1    [

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2014

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2014 PREVEDERI

ANUALE    !

TOTAL

TOTAL Venituri

(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

820619 j

VENITURI PROPRII (00.02-1 î.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

455617

j

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

588163

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

543170    ,

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

198518

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.05

A

PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

U    |

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

! Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

I

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

i

198518

PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.1 B)

03.02

7000    (

i Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

.Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din (patrimoniul personal

f ........

03.02.18

7000    1

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 +04.02.04)

04.02

191518

'• Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

190500

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru (echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

(

1018

DENUMIREA INDICATORILOR


>    mii lei

Buget 2014 PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

; Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02,01.01+07.02.01.02)

Impozit pe clădiri de ta persoane fizice *)

i Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

I Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

I , Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii

i anteriori din impozitul pe teren agricol

r    ■ ■    .....

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

'Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ^cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor iSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 'cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, imunicipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri iSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 'bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

00.07

0

05.02

0

05.02.50

00.09    |

97030

07.02

97030

07.02.01

82900

07.02.01.01    '

22900

07.02.01.02

60000

07.02.02

10280

07.02.02.01    !

4020

07.02.02.02

5900

i

07.02.02.03

360

07.02.03

3850

07.02.50

00.10

226292

11.02

199082

;    ' l

,11.02.01

11.02.02

l

178621

11.02.05

11.02.06

20461

112.02

600

12.02.07    !

600


TOTAL


anexa la

HCtMNR.-Â-


Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16,02.02.01+16,02.02.02)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

j Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare 'Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

! Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome i    ......

jVenituri din concesiuni si închirieri

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) ’)

Venituri din dividende de la alti plătitori

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și j societățile cu capital majoritar de stat

i

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

15.02

240

15.02.01

240

15.02.50

16.02

26370

16.02.02

22670

16.02.02.01

12720

T6.02.02.02

9950

16.02.03

5

16.02.50

3695

!00.11

21330

18.02

21330

18.02.50

21330

00.12

44993

00,13

12811

30.02

12811

30.02.01

! 30.02.05

2667

: 30.02.08

10144

30.02.08.02    ,

10144

I

30.02.08.03

30.02.50

31.02

0

31.02.03

,00.14

32182


TOTAL

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1264

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilcn33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

4

■Contribuția lunarâ a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de

33.02.27

protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubi 33.02.28

600

,Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

10

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

I

34.02

9946

(cod34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

l

1800

1 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8146

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

! 35.02

2808

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legate

i35.02.01 î    '

135.02.02

2803

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a

5

.declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscări

(35.02.50

Diverse venituri

,36.02

18164

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

,36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

! 36.02.05

7500

Taxe speciale

36.02.06

10644

'Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

136.02.07

: Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

■ vennuri am resntuirea sumeior arocate pentru reaucerea riscuiui

36.02.22

, seismic..

■Alte venituri

36.02.50

20

TOTAL


anexa la j

HCLM r-°_k- AXjb l


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene Alte transferuri voluntare

II.    VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale i Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

TTncasări dîh rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor i instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități 'finanțate inteoraLdin venituri oroDrii _

37.02

0

37.02.01

37,02.03

-37308

37.02.04

37308

37.02.05

37.02.50

00.15

2851

39.02

2851

:39.02.01

39,02.03

I39.02.04

I ■ ■

39.02.07

2851

39.02.10

00.16

63685

40.02

63685

40.02.06


încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridica40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.10

40.02.11

i

40.02.13

40.02.14


63685


DENUMIREA INDICATORILOR


ANEXA LA r

HCI.M NR. _A_&AL

TOTAL

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

oo.i7    ;

81216

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

i00.18

81216

Subvenții de la bugetul de stat

(cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

79433

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

■ Planuri si regulamente de urbanism

{rinanțarea programului ae pietruire a arumumor comunale și

42.02.05

1 alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09

.42 n?    pietruirea, reaoiiitarea,

I

modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local

42.02.09.01 i

[ Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09. ! Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelo 42.02.09. Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

02

03


42.02.10

42.02.12

42.02.13

42.02 14


Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de | mediu și gospodărire a apelor

| Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ ipreuniversitar

iSubvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

4202.16


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea ■investițiilor în sănâtatefcod 42.02,16.01+42.02,16.02+42.02.16.03)

;Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 'finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații 42.02.16 iîn urgență în sănătate

01

42.02.16.02


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru ! finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

TOTAL

!    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16.03

finanțarea altor investiții în sănătate

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor

42.02.17

l

culturale

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele    :

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

42.02.18

(cod42.02.18.01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

I

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

; 42.02.18.01

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Subvenții din veriitunle propnt ale Ministerului Sănătății către

i bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

42.02.18.02

j    IsSnStatp

, Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

42.02.18.03

[bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate ouuvtfiiții caut: uugeieie lucaie peiuru Tiriafițaiea piuyrarnuiui

multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de    o    Q

1 investiții publioe finanțate prin Programul operațional regional 2007-

âufcveritii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

1 |

susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

42.02,20

45473

nerambursabile (FEN) postaderare

(Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.21

42.02.28

i

X

1 Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

,42.02.29

[Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizioriate ale prețurilor

I

42.02.32    ,

Ja combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedent!

142.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu

(42.02.34    ;

250

.lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență

i ■    ;

142.02.35    |

[ ■

medico-sociale

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din

42.02.36

ianii precedenti    __

| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea

42.02.40    !

• obiectivelor de investiții in turism

[Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

j

4150

TOTAL


anhxa la

HCLM_MLX==


* “Sume prrmTte"de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA

implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de ta bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42,02.51.01+42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru tiriantarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare

a himetuliii Incal . „    , ..    ,    t    -

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare

^hnaptiiliii Incal    .    . .

Subvenții pnmite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor ipentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare ! Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli ' urgente si plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

42.02.42

42.02.44

42.02.45

42.02.46

42.02.51

42.02.51.01    '

42.02.51.02

42.02.52

'42.02.54

0

42.02.55    ;

7000

42.02.63

19000

42.02.63.01

42.02.63.02    ,

19000

42.02.65

3560

43.02

1783


Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția cop 43.02.01


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele

locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a 43,02,04 | forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de    4 q7

asistență socială pentru persoanele cu handicap

TOTAL

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea

43.02.20

1783

unor activitati

Sume primite de la UE/atti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02

84704

45.02.21)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)*)

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01

45.02.01.01

83988

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

Prefinanțare

45.02.01.03

X

r-onadi aocrai turopean țcoa «țo.uz.uz.u i+40.uz.uz.uz+40.uz.uz.ujj :*t

45.02.02

716

[Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

[45.02.02.01

X

îSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

! Prefinanțare

45.02.02.03

X

: Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

,    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03

[45.02.03.01

X

[Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

! Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

■45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)*)

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04

45.02.04.01

X

jsume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

: Prefinanțare

i45.02.04.03

X

rcnoui turopean penrnj nescun țcoa

Jas n? ns m +45 n? os n?+45 02 ns

45.02.05

!Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

j    [Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02 i

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

anbxâ la hcim

anexa la

,HCLM NiL


r~


Buget 2014 PREVEDERI

Cod indicator ANUALE TOTAL


ANEXA LA HCI M NR. .4=


Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod '45.02.07.01+45J32.07.02+45.02.07.03) *)

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent jSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Pre finanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


45.02.07

45.02.07.01 I 45.02.07.02    !

45.02.07.03

45.02.08

45.02.08.01

45.02.0B.02


X

X

X

X

X


i Prefinanțare

'Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 145.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

:Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPre finanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01 +45.02.16.02+45.02.16,03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent I Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

! Prefinanțare

iviecamsnrui înrdnurdi

as n7+7 ni+zs o? 17 no+asn7 17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent j JSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | [Sume primite in avans

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

JSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

ÎSume primite in avans


45.02.08.03

45.02.15

'45.02.15.01 45.02~15.02 45.02.15.03 45.02.16 45.02.16.01 45.02.16.02 i45.02.16.03 '45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02 45.02.17.03


45.02.18


45.02.18.01

45.02.18.02

45.02.18.03


I Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea

: disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse 45.02.19 (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)


X

X

X

X

X


PREVEDERI

anexa la HCLM Nit. 1


Cod indicator ANUME

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02’21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02 21

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

jSume primite în avans

45.02.21.03

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

576038

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

389081

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00,02

550855

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

543170

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

198518

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

, Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

198518

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

7000

I Impozit pe onorariul avocațtlor și notarilor publici

03.02.17

PREVEDERI

~ . . ..    ANUALE

Cod indicator


TOTAL


ANEXA LA HCLM NR. I


Impdzitufpe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venrt, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

i Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod

07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

: Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

' Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) (Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii (anteriori din impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SE TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor iSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

03.02.18

7000

04.02

191518

04.02.01

190500

04,02.04

1018

00.07

0

105.02

0

05.02.50    l

00.09

97030

07.02

97030

07.02.01

j    l

82900

,07.02.01.01

22900

l07.02.01.02

60000

'07.02.02    !

10280

07.02.02.01

4020

07.02.02.02    !

5900

07.02.02.03

360

07.02.03    :

l    -J

3850

07.02.50    j

00.10

226292

11.02

199082

11.02.01 ;

I    i

I

11.02.02

178621


Buget 2014 PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea buge 11.02.06

20461

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

600

Taxe hoteliere

12.02.07

600

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

240

Impozit pe spectacole

15.02.01

240

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

26370

desfășurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

i .

22670

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *;

i 16.02.02.01

12720

impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ’ 16.02.02.02

9950

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

5

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe , desfășurare de activitati

16.02.50

3695

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

21330

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

21330

Alte impozite si taxe

! 18.02.50

21330

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

7685

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

jOO.13

12811

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

! 30.02

12811

Vărs aminte din profitul net al regiilor autonome

^30.02.01

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

2667

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

10144

|    Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

10144

i    Dividente de virat de către societățile șt companiile naționale și

societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

Alte venituri din proprietate

30.02.50

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Buget 2014

anexa la


PREVEDERI

r    ANUALE

Cod indicator

TOTAL

~ 1--- ■ *■----

iAlte venituri din dobânzi

31.02.03

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

-5126

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 +

33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1264

Venituri din prestări de servicii

j 33.02.08    ,

250

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiiloil 33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

4

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de

133.02.27

protecție socială

IVenituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 33.02,28

600

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

10

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02

9946

34.02.02+34.02.50)

;Taxe extrajudiciare de timbru

J34.02.02

1800

'Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8146

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02    I

) . . .

2808

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

2803

I Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a

35.02.02

5

I declarației de impozite si taxe

ilncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

: 35.02.03    j

i Alte amenzi, penalitati si confiscări

I 35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02    j

18164

i Venituri din aplicarea prescripției extinctive

J36.02.01    i

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7500

Taxe speciale

36.02.06    J

10644

i    ....

I Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Buget 2014

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL


Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

Donații si sponsorizări

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

Alte transferuri voluntare

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor ; instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități

: 36.02.50

137.02

37.02.01

,37.02.03


; 37.02.50 00.16

40.02

,40.02.06


20

-37308

-37308

0

0


finanțate integral din venituri proprii    !

încasări din rambursarea microcredițelor de la persoane fizice și juridici 40.02.07 împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

| temporare de casă ale secțiunii de funcționare**) încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

IV.    SUBVENȚII (cod 00.18)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 ia 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

{Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ' Subvenții primite din Fonduî de Intervenție**)

la combustibili

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

40.02.10

X

l

140.02.11

X

40.02.50

■00.17

25183

00.18

25183

42.02    '

23400

42.02.21

i 42.02.28

X

■42.02.32

J42.02.33

42.02.34

250

i 42.02.35


Buget 2014

PREVEDERI

cod indicator. ANUALE

TOTAL

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficaje

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01)

[Subvenții pnhnite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor [programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare , la hiinetiilui local    _ _

| Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente 42 02.63

[Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuie urgente si plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare Subvenții de la alte administrații (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

I Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția cop 43.02.01

42.02.36

42.02.41

4150

42.02.42

42.02.44

42.02.45

42.02.46

42.02.51

0

42.02.51.01    ;

I    i

,42.02.54

, 42.02.63

19000

42.02.63.01    [

19000

1

43.02

1783


Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele i locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a : forței de munca si subvenționarea tocurilor de munca

43.02.04


Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de , asistență socială pentru persoanele cu handicap

j Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ! ajutoare în situații de extremă dificultate ")

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati


43.02.07


i43.02.08

i

I

I43.02.20


X

1783


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

TOTAL

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01 SC

244581

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

66536

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

37308

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

37308

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

37308

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

vemtun ain resinuirea surneior aiocaie pentru reaucerea riscului

36.02.22

seismicTransferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

(Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

II.    VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

:Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod '39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

: Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

!Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ai statului sau al unităților administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru construcții de locuințe

III.    OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.13+40.02.14)

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor (temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

IV.    SUBVENȚII (cod 00.18)

anexa la

hclm ya..


37.02

37308

37.02.04

37308

37.02.05

100.15

2851

39.02

2851

39.02.01

39.02.03

39.02.04    1

39.02.07

2851

39.02.10    ’

00.16

I    ....    J

63685

40.02

63685

40.02.13

40.02.14

63685

00.17

56033


Buget 2014

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

SUBVENȚII DE ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

56033

42.02)

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01 +42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02

56033

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

Retehnofogizarea centralelor termice și electrice de termofîcare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

nuanțarea piugtainuiui ue pieumre a ururnumui cuniunaie și

alimentare cu apă a satelor (cod

ia? n^AQ m+47 m nq n?+A9 n? no rm J

!    [Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,

modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local

42.02.09

42.0209.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor 42.02.09.02 Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apeloi 42.02.09.03

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic a, construcțiilor

42.02.10

! existente cu destinație de locuință

[subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12    !

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de

I mediu și gospodărire a apelor

42.02 13

jrinanțarea unor cneituien ae caprtat aie unităților ae mvațamant

42.02.14

t nreuniversitar

1 Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare •*)

42.02.15

X

[ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea [investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

:    ȚSubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

' finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

42.02.16

i    i

42.02.16.01

0

în urgență în sănătate

iSubvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru 'finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

î    Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea altor investiții în sănătate

bUDvenui pentru tinanzarea lucranior ae construcție a așezămintelor

,42.02.16.03 '    I

42.02.17

{culturale

i Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.18

0

[42,02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)


anexa ea

HCEM


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


ANEXA LA

(hCLM

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ' Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănăt atp

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 'ouuveintt căite uuyeieie mcaie pentru t mai trai ea prugiamuiui multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de iinvestiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare { susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe { Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

, Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea {obiectivelor de investiții in turism

i    ■ ■    .....

I Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor {programe de interes național (42.02.51.02)

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor ( programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare

' iuove&n pftmne ae^fâuugeiui ae star penuu nnamarea invesxnmor i pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta I m prtim-Knpj a 1p

(Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente

! Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

{Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

{Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 145.02.01.01 +45.02.01.02+45.02.01.03) •)

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

42.02.18.01

42.02.18.02

42.02.18.03

42.02.19

42.02.20

45473

42.02.29

42.02.40

42.02.51

0

42.02.51.02

'42.02.52    j

42.02.55

7000

42.02.63

0

42.02.63.01    {

I    '

42.02.65    I

I    ■    {

3560

45.02

84704

45.02.01

83988

45.02.01.01

X


DENUMIREA INDICATORILOR

!Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori jPrefinanțare

i runuui ouuiar cuiupcari țuju ‘('J.uz.uz.u i_rMv.uz.tjz..vz.-^*tu.uz..uz.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ISume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori jPrefinanțare

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

:Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

j t

i ISume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ■ Prefinanțare

l Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

j 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04 03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I [Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

ruiiuurcuiupeanperiiiu rescuu țcuu

.as qi+as n? ns o?+as n? ns mi n

,    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

[Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

145.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod '45.02,08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

mu iei


Cod indicator:


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

TOTAL


ANEXA LA


45.02.01.02

45.02.01.03 Î45.02.02 45.02.02.01

,45.02.02.02

45.02.02.03

t

45.02.03 45.02.03.01 45.02.03.02

45.02.03.03

'45.02.04

45.02.04.01

45.02.04.02

I

45.02.04.03

45.02.05

45.02.05.01

45.02.05.02

45.02.05.03

J45.02.07

45.02.07.01

'45.02.07.02

45.02.07.03

45.02.08 45.02.08.01

x

X

716

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Buget 2014


DENUMIREA INDICATORILOR


PREVEDERI

Cod indicator ANUALE


ANEXA LA HCI.M J._


Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iPrefinanțare


45.02.08.02

45.02.08.03


TOTAL

X

X


Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

1 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod

45.02.16.01 +45.02.16.02+45.02.16.03) *)

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

rwecanisiiiui irnâirmai occ \uou

.a'î m+zt; nv i7./»M€nw7 mi

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

> Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Sume primite in avans

Mecanismul nnanciar norvegian țcoa

45 02 .18 01+45 02 1S 07+45.02 _1B 031 *1

I Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Sume primite in avans

t Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea idisparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse :(cod 45.02.19.01 +45.02.19.02) *)

1    jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

! Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) ’)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ISume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori .Sume primite în avans

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent


45.02.15

45.02.15.01    '

45.02.15.02 45.02.15.03 j 45.02.16

^45.02.16.01 i 45.02.16.02    '

45.02.16.03 j 45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02 j45.02.17.03 45.02,18 i 45.02.18.01 45.02.18.02 45.02.18.03

45.02.19


45.02,19.01

'45.02.19.02

î ’

45.02,20

45.02.20.01

45.02.20.02

45.02.20.03

45.02.21

45.02.21.01


X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

Ț '

,Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

iSume primite în avans

1

45,02.21.02

45.02.21.03

X

X


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


c O N T R A S T \ î N K A Z A SE-’C i< l-TAR.


MARCF.I A f.nachh


ANEXA LA HCLM    . -flCiA


JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA


Formular:


ANEXA 2


ANEXA LA HCLIvi NR.jL —


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2014


mii lei


Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

Autoritatî publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

Autoritatî executive si legislative (cod 51 02.01.03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ia 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale


49.02

50.02

51.02

51.02.01 151.02.01.03

i 54.02

i

: 54.02.05

,54.02.06

54.02.07

54.02.10 54 02.50


i

820619,

__ i

41995

41170

41170

41170

225


Buget 2014

ANEXA LA HCLM NR.Jl.


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

TOTAL

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56-02.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

156,02.09

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

i    i

14855

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

60.02

0

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

14855!

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03,04)

61.02.03

5221

Politie locala

61.02.03.04

5221 '

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

161.02.05

309.

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

i

93251

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02

272699i

Invatamant (cod 65.02.03 la 65,02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

65.02    '

i

167237!

i

I

învățământ preșcolar st primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

55507î

)_>_ ____

Buget2014    ANEXA LA

PREVEDERI ANUALE [HCLM NR. 4


DENUMIREA INDICATORILOR

: Cod indicator

TOTAL

învățământ preșcolar

,65.02,03.01 ,

28723

învățământ primar

;65.02 03.02

26784

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

110167

învățământ secundar inferior

165.02,04.01 ,

43457

învățământ secundar superior

i65.02.04.02 '

66558

Invatamant profesional

'65.02.04.03

152

învățământ postliceal

165.02.05

1515

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

^65.02.07

0

învățământ special

165.02.07 04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

48

Internate si cantine pentru elevi

i65.02.11.03 j

48

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30 l

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50    ;

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02    i

5631

Din total capitol:

i

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06 •

i

I

0,

Spitale generale

66.02.06.01 J

Unitâți medico-sociale

66.02.06.03 i

j    )

I

Servicii de sanatate publica

166.02.08 1

551 r

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50    !

120;

Alte instituții si acțiuni sanitare

,66.02.50.50 ;

120

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

167.02

44279i

Din total capitol:


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i

TOTAL

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

:    i

787

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03 '

787

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

,67.02.03.06 ,

Cămine culturale

i67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

'67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67,02.05.01 la 67.02.05.03)

i 67.02.05

j

31115

Sport

j 67.02.05.01

7655,

Tineret

j 67.02.05.02 |

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03 ,

23460

agrement

I

Servicii religioase

67.02.06

400

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

j67.02.50

11977,

Asigurări si asistenta sociala

I

(cod68.02.04+68.02.05+68.02,06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50,

55552'

i

Din total capitol:

t

Asistenta acordata persoanelor in varsta

j 68.02.04

3301'

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

168.02.05

21777'

Asistenta sociala in caz de invaliditate

i68.02.05.02

21777

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06


anhxa la

HCLMNK.t? _


Buget 2014    ;

ANEXA LA .M NK. J


PREVEDERI ANUALE    |

ÎHCÎ

DENUMIREA INDICATORILOR    Cod indicator    ,    —-

TOTAL

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

2600;

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68-02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2722!

Ajutor social

68.02.15.01

4301

Cantine de ajutor social

68.02.15.02 ,

2292'

Afte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68,02.50

24152}

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

(cod 70.02+74.02)

I

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

I

295022!

I

Din total capitol:

l

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

Ol

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

■ I

j

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

,70.02.03.30

i

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0|

Alimentare cu apa

i    '■

70.02.05.01 '

I

Amenajări hidrotehnice

170.02.05.02 ’

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

20734|

Alimentare cu gaze naturale in locaiitati

70.02.07

i

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

(70.02.50

274288J

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02    i

74883j

Din total capitol:

I

I

i

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

l

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

'74.02.05

I

74655,'

Salubritate

74.02.05.01

74655'

DENUMIREA INDICATORILOR

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10+80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica Altî combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanrtară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02 03.03)

Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

74.02.05.02

74.02.06

228

79.02

121165

80.02

822

80.02.01

822

;80.02.01.06

80.02.01 09

180.02.01.10

8221

' 80.02.01.30 '

81.02

69597i

i 81.02.06

69597

81.02.07

81.02.50    !

83.02

oj

83.02.03

I

0,

j83.02.03.03 ; ,83.02.03.07

I

l83.02.03.30 ,

84.02

50746

84.02.03

50746!


ANEXA LA HCLM NR.d_


DENUMIREA INDICATORILOR

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

Aviația civila

Aite cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni economice

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT f DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02-96 + 98.02.97

Excedentul secțiunii de funcționare Excedentul secțiunii de dezvoltare

DEFICIT 1>    99.02.96 + 99.02.97

Deficitul secțiunii de funcționare Deficitul secțiunii de dezvoltare

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

ANEXA LA j

4 /J&dl


Cod indicator

HCLM NR..


TOTAL

84.02.03.01

84.02.03.02

19900

84.02.03.03

84.02.04

30846

84.02.06

84.02.06.02

84.02.50

0

87.02

87.02.01

0

87.02.03

87.02.04

87.02.05

87.02.50

96.02

97.02

98.02

98.02.96

98.02.97

0

99.02

0

99.02.96

0

99.02.97

49.02 SF

576038

50,02

40481

DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

Cod indicator

1    TOTAL


ANEXA LA HCLM NR., 4-


Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol;

51.02

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

Autorități executive

51.02.01.03

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 ta 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

Din total capitol;

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contra ctate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contra ctate/garantate de administrațiile publice locale

;54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

,54.02.10

Alte servicii publice generale

! 54.02.50

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

Din total capitol;

i

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

! 56.02.06

I

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

|56.02.07

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

î

56.02.09

Partea a Iha APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

,59.02

i

Apărare (cod 60.02.02)

160.02

Din total capitol;

j

Aparare naționala

160.02.02


396561

39656

39656

225'

(

I

225'

600

0'


146691

■■ I

o;


DENUMIREA INDICATORILOR

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50}

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65,02.04.01 la 65.02.04.03) învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

>


Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL    l

61.02

14669,

61.02.03

5181

:61.02.03.04

5181'

,61.02.05

1631

!61.02.50

9325

63.02

270324

65.02

i

166187'

i

65.02.03    '

55507

65.02.03.01

28723

165.02.03.02 ,

26784'

165.02.04

109117

65.02.04,01 ,

43231,

165.02.04.02 '

65734,

65.02.04.03

152',

i 65.02.05

1515!

■65.02.07

oi

,65.02.07.04

■.

65.02.11    '

481

,65,02.11.03

i

48i

165.02.11.30

i

I65.02.50

66.02

4320


.iVțXA LA ’ v; NK „J,_tâQiS.


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


ANEXA LA HCLM .NR.. -I l^i\


TOTAL

Din total capitol:

■    ..... - j

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02,06,01 +66.02.06.03)

166.02.06

0

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

i66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

166.02.08 '

4200

Alte cheltuieli in domeniul sanatatiî (cod 66.02.50.50)

66.02.50

120

Alte instituții si acțiuni sanitare

‘66.02.50.50 '

120

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

44265

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

773'

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02 ’

Muzee

67.02.03.03 ;

773

Instituții publice de spectacole si concerte

'67.02.03.04 ,

Scoli populare de arta si meserii

'67.02.03.05 ,

Case de cultura

^67.02,03.06

Cămine culturale

67.02.03.07 i

i

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

'67.02.03.08 j

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12 ;

Alte servicii culturale

'67.02.03.30 I

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02 05.03)

'67.02.05

31115

Sport

j67.02.05.01 l

7655

Tineret

'67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

i67.02.05.03

23460

agrement

I

Servicii religioase

'67.02.06

400

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


Buget 2014

PREVEDERI ANUALE


ANEXA LA HCLM NR._/_


TOTAL

Alte servicii în domeniile culturii, recreerir si religiei

67.02.50

11977

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.S0)

68.02

55552

Din total capitol:

i    i

i

Asistenta acordata persoanelor in vareta

68.02.04

3301:

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

'68.02.05

21777;

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

21777;

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

*68.02.10

1000:

Creșe

68.02.11

2600

Unități de asistență medico-sociale

168.02.12 '

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02)

i68.02.15

2722'

Ajutor social

^68.02.15.01 (

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2292

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50    i

24152,

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

I

70.02    '

58564

i

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

l

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

170.02.03.30 ,

I

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05,02)

70.02,05    \

:    i

0,

Alimentare cu apa

70.02.05.01 i

i

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

i

TOTAL

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

20734

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07    ’

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

37830^

Protecția mediului {cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

74763

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05    '

74655!

Salubritate

74.02.05.01

746551

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02 ;

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

108’

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

79.02

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

117237

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

o,

Din total capitol:

I    l

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

I

80.02.01.10+80.02.01.30)

OU.UZ.U1

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

S0.02d.09

i    I

!

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10 i

i

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

; 80.02.01.30 ’

I

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02    I

69597

Din total capitol:

r ■    I

l

Energie termica

81.02.06 !

69597

Alti combustibili

181.02.07    j

I

I

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

183.02

i.

0


ANEXA LA HCL.M. NR..-4    '


DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03,03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi (cod 84.02,03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03 03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport feroviar

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Zone libere

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.96

Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

î ANEXA LA

‘HCLM NP.. _


Cod indicator

TOTAL

83.02.03    0

83.02.03.03

83.02.03.07 ,

83.02.03.30 ,

84.02    47640

I    -    ;

l

84.02.03    47640'

i

84.02.03.01 ;

84.02.03.02 '    19900

84,02.03.03    27740

i ■■    ■    t

84.02.04

,84.02.06    ,    0,

84.02.06.02    ;

,84.02.50

87.02    i    O

i ■ ■    ■    i

87.02.01    J

' 87.02.03

^87.02.04

87.02.05

i

l

;87.02.50

r ■

96.02

97.02

i

V

H ■

98.02

I

0

> )

DENUMIREA INDICATORILOR

Buaet 2014

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

I

TOTAL

ANEXA LA

HC!    . î _Z^CÎ.C

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

DEFICIT 99.02.96

99.02

0,

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

p.02

244681

l

I

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

15141

Autorjtati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

51.02

1514.

Autoritati executive si legislative {cod 51.02.01.03)

51.02.01

1514:

Autorități executive

51.02.01.03

1514

Alte servicii publice generale (cod 54.02-05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

o,

Din total capitol:

i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

-

54.02.07

!

I

l

l

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

'54.02.10

Alte servicii publice generale

'54.02.50

I

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

!

159.02

i ■ ■

186

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

O

Din total capitol:

Apărare naționala    60.02.02

DENUMIREA INDICATORILOR

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a W-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65,02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

ANEXA LA HCLMNR.J


Cod indicator

TOTAL

I

161.02

t

186;

61.02.03

40'

i61.02.03.04 ,

40,

'61.02.05

l    -    t-

146,

^61.02.50

63.02

2375'

,65.02

’t    ■

1050

65.02.03

i    j

I

0

,65.02.03.01 !

j65.02.03.02 i

65.02.04

1050

j65.02.04.01 ,

226

6502.04.02

I    ...    ]

824

[65.02.04.03 ;

i

i65.02.05

i

'65.02.07

o!

l65.02.07.04

l

'65.02.11

0

'65.02.11.03 '

i

'65.02.11.30

'65.02.50

66.02

13111

DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

Cod indicator

TOTAL


ANEXA LA HCLM NR J


0

1311

0

14

14

14'


l67.02.03.02 !67.02.03.03 167.02.03.04 ,67.02.03.05 ;67.02.03.06 1 2 67.02.03.07 ' 67.02.03.08 , 67.02.03.12 j67.02.03.30 j 67.02,05 167.02.05.01 j 67.02.05.02 j67.02.05.03 ' !67.02.06


DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

Cod indicator

TOTAL


anexa la

HCI Mfc ,)


Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67.02.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+63.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+    68.02

68.02.50)

Din total capitol:    i


Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)    68.02 05

Asistenta sociala in caz de invaliditate    68.02,05.02

Asistenta sociala pentru familie si copii    69.02.06

Ajutoare pentru locuințe    68.02.10

Creșe    68.02.11

Unități de asistență medico-sociale    68,02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)    68.02,15

Ajutor social    68.02.15.01

..I

Cantine de ajutor social    ,68.02.15.02

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale    68 02.50


Partea a iV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:


236458'


Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02,05,02) Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice


70.02.03

70.02.03,01

,70.02.03.30

'70.02.05

i70.02.05.01

'70.02.05.02


O'


DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

Cod indicator,

TOTAL

anexa LA I HCLM

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

Alimentare cu gaze naturale in localitati

7002.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

236458

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

120

Din total capitol.

Reducerea și oontrolul poluării

J4.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0,

Salubritate

74.02.05.01 ,

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02 05.02 !

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

’ 74.02.06    (

120

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

3928

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

8221

Din total capitol:

I

I

i

I

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80,02.01

b

822:

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

,80.02.01.06 :

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

i80.02.01.09 i

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

822’

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

j80.02.01.30 ;

!

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02,07+81.02.50)

181.02

0,

Din total capitol:

I    ;

Energie termica

! 81.02.06 |

Alti combustibili

81.02.07    :

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

^81.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

o;

DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanîtară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi {cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03,01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala Zone libere T urism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale Alte acțiuni economice

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT t DEFICIT

REZERVE

EXCEDENT 98.02.97

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

HCLN


anexa la

r J_/3C(


Cod indicator


TOTAL

8302.03    0

83.02.03.03

83.02.03.07 ;

83.02.03.30 :

84.02    3106,

1    'i

84.02.03    31061

,84.02.03.01    |

,94.02.03.02    l

84.02.03.03    3106

84,02.06    0!

84.02.06.02

84.02.50

87.02    O

,87,02.01    '

j 87.02.03

187.02.04    l

,87.02.05    i

■ i

'87.02.50    j

196.02

97.02    '

'98.02    ,    0.

98.02.97    1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator,

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

DEFICIT 1> 99.02.97

i 99.02

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97


;.MPXA LA

r'' A’''


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


:; G ? n 7< z\ S E M N E A Z Ă

secretar,

5* \ F; i , A ENACJJF


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA


Instituția publică:


Formular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 51.02


mii lei


ANEXA LA HCL.M NR. 2__


Buget 2014

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

41170

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

L

39656

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59]

01

39656

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

19157

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10

la 10.01.16+10.01.30)

10.01

14991

Salarii de baza

10.01.01

12477

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

jSporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

414

Ore suplimentare

10.01.07!

iFond de premii

10.01.08

j Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10.

j Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

(Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

156

Indemnizații de delegare

10.01.13

4

(Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la Jocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

(Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1940

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01'

Norme de hrana

10.02.02

(Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

'Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

(Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

(Alte drepturi salariale in natura

10.02.30'

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4166

( Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2850

(Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

72

(Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

721

iContribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04'

24

[Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05;

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06,

499

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

20499

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4833

i Furnituri de birou

20.01.01,

330

(Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03'

655

Apa, canal si salubritate

20.01.04'

83

Carburanți si lubrifianti

20.01.05'

274

anexa

HCLMNțL-


Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

: Hrana pentru oameni j Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04,04)

Medicamente ' Materiale sanitare ; Reactivi ! Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasarî, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

I Deplasări interne, detașări, transferări ’ Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

1028

20.01.08

711

20.01.09

772

20.01.30;

980

20 02

88

20.03

20 03.01

20.03.02

0

I

20.04

20.04.01

20.04.02

of

20.04.03

20.04.04

20.05

20.05.01:

20.05.03

530

J

20.05.30

530;

20.06

75;

20.06.01'

25

20.06.02

50

20.09

20.10

I

I

20.11

50

20.12

1873

20.13

20.14

107

20.15

ANEXA LA HCLM NR, jL_


Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22;

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    ;

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    i

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27'

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12943

Reclama si publicitate    t

20.30.01;

2330

i Protocol si reprezentare    i

20.30 02

224

Prime de asigurare non-viata    (

20.30.03

111

! Chirii    j

20.30.04

2295

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    '

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    1

;    -    L

20.30.30

7983

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

o

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02


ANEXA LA HCLM NR. 2


ANEXA LA HCLM NR -


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

, Dobânzi aferente datoriei publice exteme directe i credite

i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumt Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

JDobanzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur iDobanda datorata trezoreriei statului

i Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili    i

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04,    i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01,15+51.01.24+51.01.26+51.01.3, 1+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

.    .j

Acțiuni de sanatate    j

{Finanțarea aeroporturilor de interes local    i

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

0

30.02.01 {

30.02.02;

30.02.03*

30.02.05

30.03

30.03.01 ’

30.03.02!

30.03.03*

30.03.051

0

40

40.03

40.20

. J

40.30

0

50

50.04

0.

51 SF*

i

0

55.05

51.01.01i

51.01.03'

51.01.05;

51.01.14

i

0

i

!


AN


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap    51.01.15

i unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de i extremă dificultate    51.01.24,

i Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    ; 51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele !beneficiare de ajutor social    J 51.01.31

(Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea

unităților de asistență medico-sociale    ( 51.01.391

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente 1 din domeniul sănătății    51.01.46

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

i Alte transferuri curente interne

(Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termofîcare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

(Contribuții și cotizații (a organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

■ Ajutoare sociale in numerar ' Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


51.01.49! 55 SF 55.01

55.01.18:


55.01.54


55.02

55.02.01

55.02.04

■    ■ i

57

5702

57.02.01

57.02.02j

57.02.03;

57.02.04'


Oi


°i

o'TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

[Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite .Rambursări de credite externe din fondul de garantare I Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale l Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

' Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

59

59.01

°!

59.02

59.08

59.11

!

59.12

59.15

59.17

i

59.20

59.22

59.25

59.30

j

59.35

79

I

80

80.03

i

80.30

i

81

o’

8101

0

81.01.01

i

81.01.02

!

81.01.05

I

i

81.01.06

8102

0

81.02.01 >

81.02.02


ANEXA LA    I


HCLM NS


: Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent 92.01.96

; Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

__; Deficitul secțiunii de funcționare _____ ____

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

!Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    I

ITransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de ^capital din domeniul sănătății

: Alte transferuri de capital către instituții publice    '

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)    j

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila    I

'Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    '

Programe ISPA    j

Programe SAPARD    (

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA    1

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunite


81.02.05


84

85.01

90

9201

92.01.96

93.01

93.01.96!


1514


51

51.02.

51.02.12'


0

I

Oi


51.02.281 51.02.29

55

55.01;

55.01.03 55.01.08' 55.01.09; 55.01.10; 55.01.13; 55.01.15 55.0128 ’ 55.01.42


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

( Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) f Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56,03.01 la 56.03.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

Finanțarea națională [ Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

5656.01 56.01.01 56.01.02 56.01.03 56.02 56.02.011 56.02.02 56.02.03

56.03

56.03.01}

56.03.02

56.03.03;

56.04, 56.04.01 ’ 56.04.02} 56.04.03}

I

56.05 56.05.01; 56.05.02} 56.05.03


O,


56.07,

56.07.01

56.07.02}


o!


anbxa la

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

; Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională | Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) Finanțarea națională

i Finanțarea externa nerambursabila ' Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

!    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa ne rambursabila

! Cheltuieli neeligibile


56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02,

56.08.03


56.15j

56.15.01

56.15.02)

56.15.03;

56.16| 56.16.01; 56.16.02/ 56.16.03

56-17| 56.17.01 56.17.02 j 56.17.03


0i


!HCI


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

I    Finanțarea națională

|    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile _    ~    ____

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

’T    '    '    ...    .    -

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.18^ 56.18.011 56.18.02, 56.18.031

56.25 j 56.25.01 i 56.25.02 * 56.25.03!


O;

J


) __

I ANEXA JHCLM m*? j

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE {56.28.01 la 56.28.03)

j    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

! Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30,

'Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport jMobilier, aparatură birotică și alte active corporale j Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01,

Active financiare (cod 72.01.01)

{participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

56.27

56.27.01

56.27.02

56.27.03

°i

56.28

i

0

56.28.01

I

I

56.28.02

j

56.28.03'

i

70

1514

71;

1514

71.01

1514i

71.01.01

71.01.02

220

71.01.03

71.01.30i

1294;

71.03

72

o'

72.01

0

72.01.01

75

79

81;

0

81.04

!'

i

84

O1

85.01


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

i Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA LA 1HCLM    4

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97

ANEXA LA HCLM NR. '1


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Instituția publică:

ANEXA 2 BIS


Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 54.02

mii lei

Buget 2014

DENUMIREA INDICATORILOR

j- Cod ' indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

225

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

J.. . .1

225

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

225

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

I    10

210

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

166

Salarii de baza

10.01.01

144

Indemnizație de conducere

: io.oi.o3.

:Spor de vechime

' 10.01.04i

Sporuri pentru condiții de munca

, 10.01.05

,Alte sporuri

' 10.01.06.

10

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08;

anexa la

HCLM_N5xJ=^i


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

; 10.01.10

i Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12^

Indemnizații de delegare

t 10.01.13

Indemnizații de detașare

f 10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

' W-01.15;

Alocații pentru locuințe

! 10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

j 10.01.30

12

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichetede masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

'Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30;

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

44

iContributii de asigurări sociale de stat

: 10.03.01

32

.Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02,

1

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

' 10.03.03

10

iContributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 i

i    j

1

j Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

; 10.03.05,

Contribuții pentru concedii si indemnizații

; 10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

:    i

l    20

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01;

1

0

Furnituri de birou

! 20.01.01!

Materiale pentru curățenie

] 20.01.021

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

! 20.01.05'


I Piese de schimb Transport

i Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional 1 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

| Hrana pentru oameni ! Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

j Medicamente 'Materiale sanitare IReactivi i Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

,Deplasari interne, detașări, transferări (Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

ANEXA LA

HCLM NR. I    fiQt.C

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02!

i

20.03

20.03.01,

20.03.02

0

i

20.04!

O!

20.04.01,

20.04.02'

20.04.03

20.04.04

20.05

20.05.011

20.05.03

20.05.30

0

!

20.06!

0

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

I

I

!

i

20.11

20.12!

I

20.13

20.14

20.15!

i

I

!

ANEXA LA i HCLM NR.^


Studii si cercetări    20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18 i

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes


public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20 <

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2g 24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    ' 20.24.01 i

iComisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne    20.24.02!

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale    20.251

Tichete cadou    20.27;

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.074-20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate | Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.30

20.30.01; 20.30.02; 20.30.03 j 20.30.04: 20.30.06; 20.30.07: 20.30 20.30.30f

30 30.01 i

30.01.01 30.01.02 j


15


15

0;

oi


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)    q2

I Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

j Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    30.02.02

i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate    i 30.02.03,

I Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)    30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    ; 30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului    i 30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturitor temporare din trezoreria statului    30.03.03,

Dobânzi la opeatiunile de leasing    30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40|

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili    40.20

Alte subvenții    40.30

TITLUL V FONDURI DE    REZERVA (cod 50.04)    50 i

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)    51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49)    51.01,

Transferuri către instituții publice    51.01.01!

I ■■    -■■■ '    ’    ’    ......l ’ ' ’■ 1

Acțiuni de sanatate    51.01.03|

i Finanțarea aeroporturilor de interes local    , 51.01.05,

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului    51.01.14'

ANBXA LA HCLM NR.-J.

0

0;

°|

0

0

0


iTransferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

handicap    51.01.15-

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către

unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în

concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

iTransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social ' 51.01.31;

jTransferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență ■ medico-sociale    51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

i .    .    .    ...    .    .    .    .

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale 'Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

; Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.46

51.01.49! 55 SF 55.01'

55.01.18

55.01.54

55.021

55.02.01 i 55.02.04

57

57.02'

57.02.01

57.O2.O2’

57.02.03

57.02.04


)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

)

59

0

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

5911

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.OLOI

'Rambursări de credite externe din fondul de garantare

i 81.01.02

l Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05;

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

i 81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02'


anexa la

HCI.M NR.


/ac(4


Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

___i Deficitul secțiunii de funcționare___________________________

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29}

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

Programe SAPARD

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

81.02.05

84

85.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


51

5102

" 51.02.12

' 51.02 28 , 51.02.29

55

5501' i 55.01.03 j 55.01.08, 55.01.09' ' 55.01.10 55.01.13' ’ 55.01.15 ■ \ 55.01.28 j I 55.01.42


I anexa

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28)    56    0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03) Finanțarea națională

:    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 Ea 56.02.03)

• Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila ; Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

1 Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila ; Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

! Cheltuieli neeligibile

56.01

56.01.01

56.01.02

56.01.03;

56.02

56.02.01

56.02.02

56.02.03

56.03, 56.03.01 56.03.02, 56.03.03 i


56.04^

56.04.01

56.04.02

56.04.03


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    :    56.05

Finanțarea națională    :    56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila    .    56.05.02

Cheltuieli neeligibile    !    56.05.03,

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    56.07

j Finanțarea națională    56.07.01

J Finanțarea externa nerambursabila    '    56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03;

l anexa la IhCLM NR-. '

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la

56.08.03)

56.08

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

'    56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

t    :

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0

Finanțarea națională

56.15.011

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

J 56.15.03

Alte facifitati si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

1    56.16

0

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

0

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in

cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0;

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

) ) __

ANBXA LA HCLM NR<

Asistentă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.27

56.27.01

56.27.02

56.27.03

t


Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 ia 56.28.03) ;    56.28

Finanțarea națională    56.28.01

! Finanțarea externa nerambursabila    56.28.02

Cheltuieli neeligibile    56.28.03    :

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)    70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71.01.02

! Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale    71.01.03

i Alte active fixe    ; 71.01.30

Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    72

Active financiare (cod 72.01.01)    !    72.01

! Participare la capitalul social al societăților comerciale    ! 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE    75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)    84,

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    i 85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01 97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

te

90


ANBXA LA HCLM NR_/( -

92.01

92.01.97 > 93.01

93.01.97’


CONTRA S r. M N E A Z Â SECRETAR,

mareei


HNACJ+ff


ANEXA LA HCLM NR.-L._60U


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 55.02


DENUMIREA INDICATORILOR


mii tei

, Buget 2014

Cod Revederi anuai

indicator

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

EZIXZjEIJ

01 600


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

I

0;

o


Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

+10.01.30)    10.01

' Salarii de baza    10.01.01

Indemnizație de conducere    10.01.03

Spor de vechime    10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca    10.01.05

'Alte sporuri i Ore suplimentare iFond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul j Fond aferent plătii cu ora

1 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

■Alocații pentru transportul la si de la locul de munca i Alocații pentru locuințe J Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa *)

: Norme de hrana

^Uniforme si echipament obligatoriu Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

'Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

i Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

] Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale I Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați ^Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL)) BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

10.01.06 10.01.07' 10.01.08 10.01.10 10.01.11 10.01.12-10.01.13 10.01.14' 10.01.15! 10.01.16' 10.01.30;

10.02 10.02.01' 10.02.02’ 10.02.03, 10.02.04 IO.O2.O5’ 10.02.30'

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06'


20

20.01

20.01.01

20.01.02


încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate i Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

, Medicamente i Materiale sanitare Reactivi i Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament J Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

^Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoitare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

i ANEXA IhCI.M NR. „

20.01.03

20.01.04

20.01.05

20.01 06

20.01.07

20.01.08 '

20.01.09;

20.01.30

20.02    ’

20.03    0

20.03.01    i

20.03.02

20.04    0

20.04.01    '

20.04.02,

20.04.03

20.04.04

20.05    0

20.05.01

20.05.03    i

20.05.30    '

20.06    0j

20.06.01:    ș

20.06.02    ,

20.09    '

20.10

20.11

20.12; '

20.13i

Protecția muncii


20.14


j ANHXA LA ;HC1 M > JLMuniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

20.15

20.16 20.18


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes


public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    i 20 20

Meteorologie    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    2q 24

Comisioane si aite costuri aferente împrumuturilor externe    20.24.01'

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne    20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Tichete cadou    20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

■Reclama si publicitate    ! 20.30.01

Protocol si reprezentare    : 20.30.02,

’Prime de asigurare non-viata    ' 20.30.03;

! Chirii    20.30.04

'Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    : 20.30.06.

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    20.30.07

■Executarea silita a creanțelor bugetare    ' 20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

599


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    30

anexa la

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

599

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02'

599

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

i Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02;

i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subirnprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05|

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

; Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01;

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

i Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03*

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

,    40.201

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

I    I

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

(cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

; 51.01.01;

Acțiuni de sanatate

51.01.03


hclm nr._


ANț.XA LA HCLM NR. d--


Finanțarea aeroporturilor de interes local    51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru

protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

handicap    ' 51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către

unitățile adm in istrativ-teri tonale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în

concediu pentru creșterea copilului    51.01.26


[Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social 51.01.31

!Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de    ,

asistență medico-sociale    51.01.39


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății' 51.01.46


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    ( 51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)    55 SF

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    55.01

Alte transferuri curente interne    55 01 18

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale j [Centralelor de termoficare    55.01.54

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod    J

55.02.01+55.02.04)    55.02

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    ! 55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate    55 02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)    57.02

Ajutoare sociale in numerar    > 57.02.01

Ajutoare sociale in natura    57.02.02


0,

o


o!

o'


ANEXA LA HCLM


! Tichete de cresa

i Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

[Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite [Rambursări de credite externe din fondul de garantare | Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale [Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


57.02.03

57.02.04

59 59.01 ’ 59.02 59.08

59.11

59.12 59.15; 59.17:


59.20 59.22! 59.25 ■ 59.30

59.35

79

80'


80.03

80.30 j 81

81.01 81.01.0181.01.02; 81.01.05; 81.01.061


i

0

i

I

Oj

i


ANEXA la


Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

[Rambursări de credite interne garantate

I Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    ,

■Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN i ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT

Excedent 92.01.96


81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

85.01

90

92.01


hcl.m nr.

0,


[Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

__i Deficitul secțiunii de funcționare ___________ _____ _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

92.01.96'

93.01

93.01.96'


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

'Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din ^domeniul sănătății

.Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Programe de dezvoltare

51

l    ,

: 5102

T 51.02.121

i

I    1

, 51.02.28 ; 51.02.29'

i    55;

1 -    i

J

;    55.01

: 55.01.03i Ț 55.01.08^

55.01.091 55.01.10’

1 55.01.13


o'


HCLM


anexa la •

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01,15

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01,28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară    55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28)    56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la

56.01.03)    56.01'

j    Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02

Cheltuieli neeligibile    56,01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02

Finanțarea națională    56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    56.03,

Finanțarea națională    56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02

Cheltuieli neeligibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la

56.04.03)    i 56.04

t Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    '    56.04.02;

Cheltuieli neeligibile    56.04.03


01,

i

0

i

i

0,


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila , Cheltuieli neeligibile


56.05 '    56.05.01

;    56.05.02;

56.05.03*Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.07'

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08,03


ANEXA HCLM NR_=

o'


Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibîle

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56.15 56.15.01

:    56.15.02

56.15.03

56.16 56.16.01, 56.16.02 56.16.03

56.17 '    56.17.01

■    56.17.02

,    56.17.03


0|


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)


56.18

56.18,01;

56.18.02

56.18.03

56.25


Oi


Oi


ANEXA

iHCLM


Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile


56.25.01

56.25.02

56.25.03


Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțajea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+ 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale j Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

i Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

56.27

56.27.01

56.27.02,

56.27.03

56.28, 56.28.01, 56.28.02 56.28.03

70

71;

71.01

71.01.01, 71.01.02 71.01.03; 71.01.30*

71.03;

72

72.01; 72.01.01'


81


Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    81.04

ANEXA LA HCLM mr /i


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)    84

Plăti efectuate în anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01,

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    92.01.97;

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare_93,01,97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


C O N T C A S E M N K AZ Ă SECICr I AR,


JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA Instituția publică:    r

Formular:    [


ANEXA 2 BIS


BUGETUL


ANEXA LA HCLM NR.


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014 CAP. 61.02    _mii lei

' Buget 2014

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE

TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

■■—r    ..... ■ '

(Salarii de baza (indemnizație de conducere jȘpor de vechime jSporuri pentru condiții de munca ■Alte sporuri

Ore suplimentare ^Fond de premii

1 01

14855

14669

14669

■ ■ “I

10

3568

10.01;

2819

10.01.01 i

2473

' 10.01.03,

’ 10.01.04*

10.01.05*

10.01.06

78,

■ 10.01.075

; 10.01.08i


I •    •    •

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

'Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

^Alocații pentru transportul la si de Ia locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

:Tichete de masa *) i Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariate in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

i Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

i Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL fl BUNURI Sf SERVICII (cod 20,01 la 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.05


ANEXA LA HCLM J

O

268

749i 562:

14

146

4

I

23

i

11101

708

60’

, Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi i Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări 'Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

20.01.07

156

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

40

20.03

0

20.03.01;

20.03.02

20.04

o'

20.04.01

20.04.02

20.04.03,

20.04.04

20.05

163

20.05.01;

140}

20.05.03'

20.05.30

23

20.06

0

20.06.01

1

20.06.02,

20.09

20.10,

20.11

1

20.12

20.13

1

501

20.14

i

20.15


anexa la ; HCLM NS. J-J2&&


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20,30.30)

Reclama si publicitate

! Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata ■ Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice I Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL UI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

j Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


20.19

20.20 20.21 20.221 20.23'

20.24!

20.24.01'

20.24.02

20.25!

20.27

t

20.30

20.30.01;

20.30.02^

20.30.03.

20.30.04

20.30.061

20.30.07!

20.30.09'

20.30.30;

30 30.01

30.01.01; 30.01.02

ANEXA LA > HCLM NR. ț.


10140


580


9560 f O O


anbxa

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

' Dobânzi aferente datoriei publice externe directe ; credite    !

I

(Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    i

i Dobanda datorata trezoreriei statului

i Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului (Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

! Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

:Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    '

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.0 1.31+51.01,39 + 51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice


țHCLN'LN^-


30.02

30.02.01 30.02.02^ 30.02.03 30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

40.03'

40.20!

40.30

50

50.04

51 SF


0(


51.01

51.01.0T


0

o!


jActiunj de sanatate    51.01.03;

Finanțarea aeroporturilor de interes local    ; 51.01.05

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea

centrelor de zi pentru protecția copilului    j 51.01.14


'Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala jpentru persoanele cu handicap

Racordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în j situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate i pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale , Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.19+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

■Contribuții și cotizații la organisme internaționale iAlte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 (a 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar , Ajutoare sociale in natura Tîchete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46,

51.01.49

55 SF 55.01

55.01.18

55.01.54

55.02

55.02.01

55.02.04

57

57.02'

57.02.01

57.02.02'

57.02.03

57.02.04


O'


ANBXA LAanexa la

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării


59,

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12 59.15, 59.17

59.20 i 59.22 59.25, 59.30


Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati Finanțate ■ integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

[Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ; i Rambursări de credite externe din fondul de garantare    '

(Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale f Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate ’ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne


59.35

79

80

i

80.03

80.30 81 î

81.01

81.01.01

81.01.02j

81.01.05;

81.01.06!

81.02

81.02.01

81.02.02


o

o!

I

Ol


J    J    1 ANEXA la

1HCLM NR.j_&

‘ Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

9201

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod    I

51+55+56+70+79+84)    |

186

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

J

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

[

de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o;

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0'

[Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

i

[

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Programe de dezvoltare

55.01.13

i

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

I

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomui

55.01.42

i iiiui viii rroiuuw; cu nuanțare uiu runuun externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

Oft»

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

, Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) ! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 (a 56.03.03) Finanțarea națională

! Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională j Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

i    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

56

56.01, 56.01.01;

56.01,02; 56.01.03?

56.02' 56.02.01 56.02.02; 56.02.03

56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03

1

56.04

56.04.01

56.04.02

56.04.03,

56.05 56.05.01; 56.05.02* 56.05.03;

56.07'

56.07.01

56.07.02


ANEXA LA

HCLM NR.i


o,


0'


0!

I


Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională i Finanțarea externa ne rambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

; Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

. Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligțbile _    _______

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

[ ANEXA la


56.07.03

56.08    Oi

56.08.01 , 56.08.02

56.08.03

56.15;    °!

56.15.01 56.15.02 j 56.15.03

56.16! 0, 56.16.01

56.16.02    ,

56.16.031    1

56.17 56.17.01 î

56.17.02*    '

56.17.03.    '

56.18    0 56.18.01

56.18.021 56.18.03 j

56.251    _    0

56.25.01 j 56.25.02;

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56,27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

1 Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 ta 71.0L03+71.01.30)

Construcții

'Mașini, echipamente si mijloace de transport

■Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale j Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

>

ANEXA LA HCLMNR. ;i

56.27,

56.27.01

56.27.02

56.27.031

0

56.28;

0

56.28.01

56.28.02'

56.28.03 i

• 1

70

186

71'

186

71.01Î

186

71.01.01

71.01.02

95

71.01.03;

91

71.01.30,

71.03

72

0

72.01;

0

72.01.01;

75

79(

81

0

81.04

84t

0

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

(Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

i Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97’

■ ’ f) N T R a S EM NEA ZÂ < RE I AR,

A EN/^CME


JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

Instituția publică:    ___

Formular:    (] ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 65.02

mii lei

'    Buget 2014

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod ‘REVEDERI ANUAL indicator '

I

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE ; DEZVOLTARE)

167237

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)    |

166187    ,

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01    166187

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

I

10    150465

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

+10.01.30)

10.01

118805

Salarii de baza

i 10.01.01;

110292

; Indemnizație de conducere

' 10.01.03i

J    j

Ispor de vechime

10.01.04;

Sporuri pentru condiții de munca

; 10.01.05’

245

Alte sporuri

’ 10.01.06;

488

(Ore suplimentare

10.01.07'

■    ■ i

Fond de premii

10.01.08'

i Fond pentru posturi ocupate prin cumul ! Fond aferent plătii cu ora

'Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii ■ Indemnizații de delegare 'indemnizații de detașare

ț Alocații pentru transportul la si de la locul de munca [Alocații pentru locuințe [ Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Pichete de masa *) i    -    - -    -

Norme de hrana

j Uniforme si echipament obligatoriu Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa jTransportul la si de la locul de munca

(Alte drepturi salariate in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

■Contribuții de asigurări sociale de stat (Contribuții de asigurări de șomaj (Contribuții de asigurări sociale de sanatate

jContribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați (Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) ! Furnituri de birou

(Materiale pentru curățenie [încălzit, Iluminat si forța motrica iApa, canal si salubritate 'Carburanți si lubrifianti

10.01.10

656

10.01.11

6282

10.01.12

87

10.01.13

1

10,01.141

10.01.15

10!01.16

-

10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02

10,02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

754

10.03

31660

10.03.01

23239

10.03.02

577

10.03.03

6214'

10.03.04

10.03.05

223

10.03.06

1407!

I

20

15722

20.01

12393,

20.01.01

183'

20.01.02

188!

20.01.03

8026!

20.01.04

18851

20.01.05

47'

: Piese de schimb

Transport

! Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

! Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional !Âlte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

'Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente sî materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

j Medicamente

Materiale sanitare

' Reactivi i Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

' Uniforme si echipament I Lenjerie si accesorii de pat j Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

1

20.01.07

129

20.01.08

234

20.01.09

411

20.01.30

1289

20.02

2718’

20.03

0

20.03.011

20.03.02'

20.04

3*

20.04.01'

"    1!

20.04.02Î

1,

20.04.03!

' J

20.04.04,

1;

20.05

3621

20.05.01

6

20.05.03;

20.05.30

356

20.06

10J

20.06.01

10

20.06.02

"i

20.09

0|

20.10

I

j

20.11'

.1

2'

20.12

20.13

.......

26,

20.14

100

20.15


anexa la

HCLM NR.-l_;


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale fa realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice focale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

(Comisioane si alte costuri aferenfe împrumuturilor externe 'Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

i Reclama si publicitate i Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

(Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor I Fondul PresedinteluiZFondul conducătorului instituției publice j Executarea silita a creanțelor bugetare

i Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

j Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.18


j ANEXA LA Ihclm nr. 3_

J

20.19

20.20

20.21 ’

20.22

20.23

1

20.24 20.24.01' 20.24.02'


0'

I


20.251 20.27!


20.30 j 20.30.01! 20.30,02 20.30?03i 20.30.04; 20.30.06Π20.30.07; 20.30i09ț 20.30.30 30

30.01; 30.01.01 î 3O.OI.O2!


2'

i

104;

1j

I

4!


96,

oi

oi


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

.Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

; Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    .

i Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate    j

'Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur !Dobanda datorata trezoreriei statului

i......_    .    .    .    .    ...    i

[Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului i Dobânzi ia opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    !

'Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor j i la combustibili    i

'Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.0146+51.01.49)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru 1 protecția copilului

j ANEXA LA

IHCLM NR. I I-Ot


30.02

30.02.01

30.02.02’

30.02.03

30.02.05;

30.03

30.03.01

30.03.02'

30.03.03;

30.03.05

40

40.03

40.20

40.301 501

50.04


Ol


51 SFj

51.01 J

51.01.01

51.01.03;

51.01.05'

- i

51.01.14'


o

I

o,


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.151

Ș Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare icătre unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

l

'Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

| aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26'

i Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor

'social    51.01.31

ANEXA IHCLM NR _


i Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de Jasistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul 'sănătății

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

'Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si (ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

j Contribuții și cotizații la organisme internaționale ÎAIte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) i Ajutoare sociale in numerar J Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.39

i

51.01.46

51.01.49*

55 SF 55.01

55.01.18,

i

55.01.54;

55.02;

55.02.01; 55.02.04 (

57 î 57.021 57.02.0157.02.02 i 57.02.03' 57.02.04


Oi

0


0,


o:

O!


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

JRambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare JRambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

'Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

î~


anexa la 1

4


HCLM NR.-J;


59,

59.01

0

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

j

59.17

59.20:

59.22

59.25

59.301

59.35I

79;

80Î

■ f

80.03 J

I

80.30,

81

0

81.01 ț

0!

81.01.011

81.01.02 j

81JD1.05Î

!

I

81.01.06;

i

81.02,

o’

81.02.01;

i

81.02.02'

i

ANEXA LA


Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    , 81.02.05:

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)    84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90i


Excedent 92.01.96


92.01


HCLM NR.


Oi


Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96


i Deficitul secțiunii de funcționare


92.01.96

93.01

93.01.96    __


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)


'Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

j Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

[Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)


A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

jPrograme cu finanțare rambursabila


jPrograme PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA [programe SAPARD


Programe de dezvoltare

[Fond Roman de Dezvoltare Sociala

■Cheltuieli neeligibile ISPA

i Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


1050    _


51 I 51.02;

51.02.12'


51.02.28;

51.02.29

55

55.01

55.01.03;

55.01.08,

55.01.09;

55.01.10[

55.01.13

55.01.15;

55.01.28l

55.01.42


0!

i

0


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.06 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56,02.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

' Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

' Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională

_ i. .    ....

Finanțarea externa nerambursabila

ANEXA LA HCLM NR.

56

56,01 56.01.01 ] 56.01.02 j 56,01,03 j

3

31


56.02! 56,02,0156.02.0256.02,03,

56,031 56,03,01 56.03.02' 56,03.03'

56.04!    0

56.04.01;

56.04.02;

56.04.03 j

56.05J 56.05.011 56.05.02; 56.05.03 i

i

56.07j

56.07.01.

56.07.02'

> )

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

0

ANEXA LA HCLMNR. -4- _

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

0'

Finanțarea națională

56.15.01

j

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

I

Cheltuieli neeligibile

56.15.03,

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0;

Finanțarea națională

56.16.01

l

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02*

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

56.17.01.

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02,

I

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

I

i

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)    i

56.18,

o;

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila    ;

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18,03

i

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si

i

j

sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25;

o;

Finanțarea națională

_56.25.O1;

. j

; Finanțarea externa nerambursabila    ,

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56,25.03

[

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

. Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport ; Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale i Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea imprumuturifor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent


anexa la I

V R j 6 I


56.27;

56.27.01

56.27.02

56.27.03

0

56.28

56.28.01

56.28.Q2 56.28.03'

0!

70

1047

71

1047,

71.01

1047

71.01.0?

47;

71.01.02

71.01.03;

71.01.30;

1000’

71.03

72;

0:

72-01 j

0

72.01.01 i

75’

79'

I

81

i

0

81-04;

i

8<

0

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

1 Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

^Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


C-.    —

‘cu90

92.01,

92.01.97

93.01

93.01.97'


I anexa la [hCLM Ng^J—

C ON T R A S E M N CAZA SECRETAR, RTiA ENACTIE

JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

Instituția publică._

Anexa 2 bis _

"    BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP.66.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

' Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5631

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+64)

4320

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4320

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4070

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3199

Salarii de baza

10.01.01

2931

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

o

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

anexa LA I HCLM Nft- 1 fla-l-J

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiî

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

268

Cheltuieli salariate in natura {cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

871

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

638

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

166

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

130

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

80

Medicamente

20.04.01

19

Materiale sanitare

20.04.02

61

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20,06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06,02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

ANEXA LA HCLMNR.,4 WA

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale fa realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

50

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

ANEXA LA HCLM NR.J/■&«

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

--—

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01. 39 + 51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugeteie locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

1

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55,01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

120

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

120

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

ANEXA LA HCLM NR. 4 -


/<'!


ANEXA LA

HC L M _ -1 Z^tiA-

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

--1—*----------

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitatî finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

[Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*79+84)

1311

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ

55.01.08

0

Programe ISPA

55.Q1.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 fa 56.16 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fonda, European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la

56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

---——

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabifa

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

anexa la

HCLM NR. 4

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56,15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1311

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1311

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1311

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1311

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

/JCLJ


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Clo țd    v,v

<    }’\ ASEMNEaZĂ

SECRETAR,

ÎARCELA ENAj

fa

JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Instituția publică:

ANEXA 2 BIS


Formular:

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014


CAP. 67.02


mii iei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

TOTAL ,!


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

| Salarii de baza

Indemnizație de conducere Spor de vechime i Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare

01

i

10

10.01;

10.01.011 10.01.03j 10.01.041 10.01.05 10.01.06; 10.01.071


44279

44265

44265


0|

ol


ANEXA LA HCLM NR. jL—


Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

[ Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe iAlte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)


Tichete de masa *)

i Norme de hrana

.Uniforme si echipament obligatoriu

'Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca


Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

, Contribuții de asigurări sociale de stat 'Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 'prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați ! Contribuții pentru concedii si indemnizații


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)


10.01.081 10.01.10 10.01.11' 10.01.12! 10.01.13! 10.01.14 10.01.15| 10 01.16i 10.01.301

10.021 10.02.01 ’ 10.02.02' 10.02.03l 10.02.04; 10.02.05! 10.02.30

10.03 10.03.0110.03.02' 10.03.03) 10.03.04j 10.03.05j

10.03.06

■ ' ■■!


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

jFurnituri de birou 'Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica /Apa, canal si salubritate


20

20.01:

j 20.01.01)

! 20.01.02J I 20.01.03 i 20.01.04;


36896

23460!


Carburanți si lubrifiant/

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

i Hrana pentru oameni i Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente i Materiale sanitare

Reactivi

i.

Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat ■Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări i Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Ce rceta re-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

20.01.05

20.01.06

20.01.07’

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02,

23460

20.03

20.03.01

20.03.02,

0

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

0

20.05

20.05.01

20.05.03'

10

20.05.30

10

20.06

20.06.01

20.06.02'

20.09

20.10

20.111

20.12

20.13

20.14

0

ANEXA LA ! HCI..M NR. iPnl-C

J    t

ANEXA

HCLM NR. -

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16i

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice focale fa realizarea unor lucrări și servicii de interes public

i

1

local,

în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

240

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.201

Meteorologie

1 20.21;

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

'    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02}

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01 ’

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

! 20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului,

i

potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

i

20.30

13186

Reclama si publicitate

i 20.30.01

i

Protocol si reprezentare

' 20.30.02!

1

Prime de asigurare non-viata

; 20.30.03;

Chirii

i 20.30.04«

i

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

: 20.30.06.

!

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

' 20.30.07'

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09;

i

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

' 20.30.30'

131861

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

C

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

,    30.011

0

) )

ANEXA

HCLM NR.

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.01.011 30.01.02

30.02

1

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite jDobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.02.01} 30.02.02i

30.02.03

30.02.05

30.03 i

0

Dobânzi aferente imprumuturilordin fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

' Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului ; Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05,

!    40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

combustibili

40.20

i Alte subvenții

i    40.301

I

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0'

Fond de rezerva bugetara fa dispoziția autorităților locale

J    50.04

I

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

! :

51.01)

i 51 SF

773

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49)

51.011

773i

f

Transferuri către instituții publice

' 51.01.01!

773:

Acțiuni de sanatate

51.01.03:

f    i ■ ■

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05}

anexa la

hclm nr.

rTransferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile

adm inistrativ-terito riale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu

[pentru creșterea copilului    I 51.01.26

' Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    51.01.31

.Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-    J

'sociale    , 51.01.39j

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02,

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54,

Alte transferuri curente interne    '

'Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor [ ;de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04,

Contribuții și cotizații la organisme internaționale    f

Alte transferuri curente în străinătate    ;

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02,    [

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 ia 57.02.04,

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura    .

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

i

51.01.46

î

51.01.49J

55 SF 55.01

55.01.18;

55.01.54

- f

55.02

55.02.01; 55.02.04'

57 57.02 j 57.02.01; 57.O2.O2j 57.02.03 57,02.04^


01

o


0,

I

I

0!

01


ANEXA LA HCLM NR. J„


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile


591 59.01 59.02 59^08) 59.11 59.12' 59.151 59.17!


6596


65961


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si socia l-cultural Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)


59.20 j 59 22 59.25 59.30

■f

59.35

79!

80


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii 1    80.03

Alte împrumuturi    80.30 j

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01 +81.02)    811


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

(Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite (Rambursări de credite externe din fondul de garantare (Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale (Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate [Diferențe de curs aferente datoriei publice interne


81.01 j 81.01.01 81.01.02) 81.01.0581.01.06}

81.02 81.02.01 j 81.02.02


o’

i

0)


'    ”    K8EKK LA i

HCLM NR.._ 1 /<>clC

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

14

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

. Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

(Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

j Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

i Programe de dezvoltare

55,01.13

:Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

i Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

i Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

*    ANEXA LA

HCLM NR. J_

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe neram bursa bile (FEN)

postaderare (cod 56.01 fa 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

+56.25+56.27+56.28)

56,

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

5601:

0

Finanțarea națională

56.01.01;

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02}

Cheltuieli neeligibile

56.01.03'

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 ta 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56,02.01 ’

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02 j

Cheltuieli neeligibile

56.02.03}

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03 î

■ i

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

i

56.04,

0

Finanțarea națională

56.04.011

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.021

Cheltuieli neeligibile

56.04.03;

i

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05;

0

Finanțarea națională

56.05.01}

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02j

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

I

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07 i

I

0

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02;

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

anexa la HCLM NR. t-

Z-201^

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

5608

0

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.08.02;

Cheltuieli neeligibile

.    56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

;    56.15

0

Finanțarea națională

;    56.15.01 (

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.15.02!

' Cheltuieli neeligibile

'    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

0

Finanțarea națională

i 56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02,

Cheltuieli neeligibile

56.16.03'

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

0

Finanțarea națională

J 56.17.01.

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.031

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18:

0

Finanțarea națională

;    56.18.011

j Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

,    56.18.03

Programul de cooperare elvețian o-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

0

' Finanțarea națională

56.25.01;

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

> )

ANEXA LA

HCIA* N'

R..J-

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

0

Finanțarea națională

56.27.01 î

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02!

i

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    j

56.28,

0

! Finanțarea națională    i

56.28.01

' Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

! Cheltuieli neeligibile

56.28.03:

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    î

71

14

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

14

! Construcții    j

71.01.01

I

(Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01,02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03.

14

(Alte active fixe    j

71.01.30j

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72i

0

I

Active financiare (cod 72.01.01)    *

72,01 [

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01;

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    |

791

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

I

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    '

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    '

85.01 j

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

: Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

■ Deficitul secțiu n ii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

anexa la

HCLM NR. J Z-QQlj

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97j


C O N i' R a s 1 ■ M N E AZÂ SECRETAR.

M A RCEEA E N ACRE


'    '    ANEXA LA

HCLM NR. (

JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

Instituția publică:    _

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014 CAP.68.02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

55552

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

55552

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

55552

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13617

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10764

Salarii de baza

10.01.01

9957

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

O

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

154

Alte sporuri

10.01.06

3

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

2

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

o

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

650

Cheltuieli sala riale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.05)

10.03

2853

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2067

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

56

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

562

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

19

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

149

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

6157

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1152

Furnituri de birou

20.01.01

17

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

232

Apa, canal si salubritate

20.01.04

72

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

43

Piese de schimb

20.01.06

6

Transport

20.01.07

59

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

38

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

84

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

575

Reparații curente

20.02

330

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2408

Hrana pentru oameni

20.03.01

2408

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

64

Medicamente

20.04.01

33

Materiale sanitare

20.04.02

21

Reactivi

20.04,03

0

Dezinfectant!

20.04.04

10

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0S.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

32

Uniforme si echipament

20.05.01

1

Lenjerie si accesorii "de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

31

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,01+20.06.02)

20.06

1

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

30

Consultanta si expertiza

20.12

o

Pregătire profesionala

20.13

15

Protecția muncii

20.14

7

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

2

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice tocate la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

o

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor {cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2118

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

    o

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

1022

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1096

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei pubiice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05}

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

...

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

2675

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51,01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

51.01

2675

Transferuri către instituții publice

51.01.01

2675

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02}

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54}

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații (a organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

32657

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04}

57.02

32657

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13630

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

19027

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02+ 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

446

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

446

Susținerea cultelor

59.12

o

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

-

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plat! efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

] Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+79+84)

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri decapitai (cod51.02.124-51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.0108

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli neeJigibile ISPA

55,01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunîtară

55.01.42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externa nerambursabifa

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56,02.02

Cheltuieli neelîgtbile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP1) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neetigibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabiia

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligîbile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56,18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

ANEXA LA

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

.    . o

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01}

72.01

0

Participare fa capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENTZDEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

| Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

ANEXA LA

HCLM _i_

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

| ANEXA

Ihcim NR-L

JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială : CONSTANTA Instituția publică:

ANEXA 2 BIS


Formular:

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 70.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

j

! Cod i indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

!

295022

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

1:;;;

58564

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

I

58564

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

I

10.01+10.02+10.03)

10

14125

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

i

10.01.16+10.01.30)

10.01

11137,

Salarii de baza

10.01.01

10803,

■Indemnizație de conducere

I 10.01.03

i

JSpor de vechime

: io.oi.04

i

iSporuri pentru condiții de munca

,10.01.05;

i Alte sporuri

10.01.06

•■i

268

lOre suplimentare

10.01.07

;Fond de premii

' 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii : Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichetede masa *)

I Norme de hrana

' Uniforme si echipament obligatoriu i Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de ia locul de munca

Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

iContribuții de asigurări sociale de stat .Contribuții de asigurări de șomaj ! Contribuții de asigurări sociale de sanatate

: Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

i Furnituri de birou l Materiale pentru curățenie !încălzit, Iluminat si forța motrica

10.01.10

10.01.11

10.01.12 ’ 10.01.13

10.01.14 ' 10.01.15

10.01,16

10.01.30

10.02i

| 10.02.01!

' 10.02.02

10.02.03 î 10.02.04

10.02.05 i ; 10.02.30

10.03!

I 10.03.01 ' 10.03.02 ; 10.03.03 i

10.03.04 10.03.051 10.03.06:


60,

0!


2988 i 2208

58,

606,f

17


99)


anexa la
IhO.M

20 20.01 j

20.0i.0l!

20.01.02

20.01.03


40687

26635;

732,

20989>


Apa, canal si salubritate

20.01.04

28

) Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

46

Piese de schimb

20.01.06

467

Transport

20.01.07

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08'

501

1 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30:

3829

Reparații curente

20.02

41

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

(Hrana pentru oameni

20.03.01

jHrana pentru animale

20.03.02'

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

j Medicamente

20.04.01

{Materiale sanitare

20.04.02,

j Reactivi

20.04.03

{Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

338

{Uniforme si echipament

20.05.01'

-

^Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

■Alte obiecte de inventar

20.05.30^

338

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5

'Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01;

5

.Deplasări în străinătate

20.06.02;

_ ........

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvo Ita re

20.10^

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11:

7

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13 i

Protecția muncii

20.14^

3

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    ,

20.19

1416i

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale ,

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

i

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0!

• Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    i

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne    ;

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    '

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

12242,

, Reclama si publicitate    1

20.30.01 i

108 j

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

20

■ Chirii

20.30.04

1862 i

'Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06 i

j Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare    ;

20.30.09;

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30i

10252

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

■ t

Oi

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0(

ANEXA LA HCLM NR._J_


anbxa la

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01

i Dobânzi aferente creditelor interne garantate    30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)    30.02

I Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

i Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02 ! Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutai 30.02.03 [Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ia 30.03.03+ 30.03.05)    30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    j 30.03.01 ■

Dobanda datorata trezoreriei statului    I 30.03.02'

j Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului    : 30.03.03

|Dobânzi la opeatiunile de leasing    30.03.05

3752


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale [preturilor la combustibili    40.20

i Alte subvenții    40.30

3752

0


TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod    50.04)    50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE    ,

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)    51 SF

Ol

i


Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+

51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)    |    51.01

Transferuri către instituții publice    51.01.01

Acțiuni de sanatate    51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local    51.01.05

ANEXA LA ! HCLM NR. AXlfl


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de

zi pentru protecția copilului    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap    51.01.15;

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă

dificultate    51.01.241

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

! Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

I    -

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

(Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie .termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

jContribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

' Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura iTichete de cresa

■Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.26,

51.01.31 i

i

51.01.39j

51.01.46;

51.01.49; 55 SF'

55.01

55.01.18'

55.01.541

î

55.021

55.02.01' 55.02.04 j

57

57.02]

57.02.0l]

57.02.02'

57.02.03!

57.02.04!


Oi

Ol


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile


59 59.01 59.02 59.08 59.1 59.12: 59.15 59.17 !


ANEXA LA HCLM NJL __


Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale ! Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

l    ' ■ ■    "    ■ ■    ■    ■    "

j Rambursări de credite interne garantate (Diferențe de curs aferente datoriei publice interne


59.20:

59.22

’    59.25

59.30!

I ■    :

I    59.35!

!    79

80

80.03 I    80.30

I    81

j    81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

i 81.01.06) 81.02

81.02.01 ( 81.02.02


0!

0'


Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

i Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

|

51+55+56+70+79+84)

236458

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

31103

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

311031

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne rambursabilă

55.01.08i

• * 1

Programe ISPA

55.01.09

I

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

31103I

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

ANEXA LA HCLM N R _ 4_ 6goK


anexa la

HCI.M '

Cheltuieli neeligibile ISPA    55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară 55.01.42

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) p os ta d era re (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

45519

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

(56.01.01 la 56.01.03)    ,

56.01

45519

Finanțarea națională

56.01.01

15411

j Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02;

29803

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

305

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

0

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02'

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03;

0

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila    j

56.03.021

Cheltuieli neeligibile

56.03.03j

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) i

(56.04.01 la 56.04.03)

56.04;

0

j Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03 i

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la

56.05.03)

56.05.

0

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02;

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01

la 56.07.03)

56.07;

0

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPl) (56.08.01 la 56.08.03)

j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 Ia 56.15.03)

j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 fa 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

; Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

ri


ANEXA LA

HCLM VD. _J_ZâiLi

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08    0

56.08.01 56.08.02;

56.08.03

56.15. :    56.15.01 j

j 56.15.02 56.15.03;

56.16 :    56.16.01

56.16.02 i 56.16.03i

0:


56.17 56.17.01, 56.17.02

:    56.17.03

56.18; 56.18.01 ] 56.18.02; 56.18.03

i

56.25 56.25.01 ’ 56.25.02

Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor Financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

; Mașini, echipamente si mijloace de transport i Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active Fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

ANEX; HCLM ‘ ;<


56.25.03

56.27

56.27.01

56.27.02

56.27.03

0

56.28

0

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

69112

71:

18611

71.01:

18611

71.01.01*

17309

71.01.02!

285

71.01.03

71.01.30

1017

71.03

72

50501

72.01

50501

72.01.01

50501

75!

79

90724

81

90724

81.04

90724

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA LA J

HCI M '" *' „J.

8501

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97

CONT RASEMNEAZĂ SECRETAR.

M A RCEI ■ A EN.A£TTE

J U D ETUL Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP.74.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

74883

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

74763

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

74763

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

ANEXA LA HCLM NR. J

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

74763

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

74655

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

74655

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare {cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare*dezvoftare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

83

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumutuiilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ea 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

25

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.Of.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

anexa la »

HCLM NR. 4 _/_gCXtS'

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59,02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

--------------- ■

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

| Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01|

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

[Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84}

120

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeiigibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeiigibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07,03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiarSEE (56.17.01 la56.17,03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa ne rambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

120

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

120

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

120

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

120

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare fa capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

ANEXA LA i HCLM NR. 1    / MV

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


3 ir-?

C O N T R A S P. M N B A Z A SECRETAR. MARCELA ENACHh

ANEXA LA


HCLM NR.


JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:

ANEXA 2 BIS


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 80.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

822

sec

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5S

01

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

_ Fond pentru posturi ocupate prin cumul___________

_ Fond aferent plătii cu ora _ ______

__Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii________

Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

___Alte drepturi salariale in bani _____

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

__Ti chete de masa *)    ___________

__Norme de hrana__________________

__Uniforme si echipament obligatoriu_______

___Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa ___

Transportul la si de la locul de munca

_Alte drepturi salariale in natura___________

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    __

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica

10.01.10

10.01.11

10.01.12

10.01.13

10.01.14

10.01.15

10.01.16

10.01.30

10.02

0

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

0

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06


20

0

20.01

0

20.01.01

20.01.02

20.01.03


ANEXA LA HCLM NR, '? /jM>


Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant)

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20,04.04)

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) IDeplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala

----

20.01.04

20.01.05

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

0

20.03.01

20.03.02

--—

20.04

20.04.01

20.04.02

0

20.04.03

____

20.04.04

20.05

20.05.01

0

20.05.03

20.05,30

--------------

20.06

0

20.06,01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

—---------

—--

20.12

20.13

--------------

i ANEXA LA

IHCI.M NR,_)


Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program in undați i^eritru autoritati publice locale________ ___

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)___ ______

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.14

20.15

20.16

20.18

20.19

i

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

0

20.24.01

20.24.02

20.25

20.27

20.30

0

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30,07

20.30.09

20.30.30

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01-i-30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprurr

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01. 31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate

30.01

0

30.01.01

30.01.02

30.02

0

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

0

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.05

40

0

40.03

40.20

40.30

50

0

50.04

51 SF

0

51.01

0

51.01.01

51.01.03


Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

unor ajutoare către unitățile administrațiv-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITL

UL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

51.01.05

51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.39

51.01.46

51.01.49

55 SF

0

55.01

0

55.01.18

55.01.54

55.02

0

55.02.01

55.02.04

57

0

57.02

0

57.02.01

57.02.02

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TÎTLULX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 5942 + 59.08

+59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25___

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    _

Programe pentru tineret Asociații si fundații Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile    _

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale    __

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe QPERATIUNIFINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    J

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

integral din venituri proprii    _ ___

Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

_Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

__Rambursări de credite externe din fondul de garantare__

_Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale____

_Diferențe de curs aferente datoriei publice externe__

57.02.03

57.02.04

59

0

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15

59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35

79

80

80.03

80.30

81

0

81.01

0

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

__Rambursări de credite interne garantate _ __ _

___ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne____

__Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale _

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)_____

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

Deficitul secțiunii de funcționare

SECȚJUNEADEDEZVOLTARE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor __de capital din domeniul sănătății    _________

___Alte transferuri de capital către instituții publice ____

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55,01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

_ Programe cu finanțare rambursabila    ________

__Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ_

Programe ISPA


81.02

_    '    .....o'

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84

85.01

0

90

92.01

92.01.96

93.01

-----------—

93.01.96

■ 822

51

0

51.02

0

51.02.12

51.02.28

51.02.29

55

0

55.01

0

55.01.03

55.01.08

55.01.09

Programe SAPARD

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Progr

(FEA

ame din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

DR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila__

Cheltuieli neeligibile_____

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

56

822

56.01

0

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56.02

822

56.02.01

106

56.02.02

716

56.02.03

56.03

0

56.03.01

56.03.02

56.03.03

56.04

0

56.04.01

56.04.02

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la

56.05.03)___________________

__Finanțarea națională    ___ _

Finanțarea externa nerambursabila _____

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    J

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

_ ...

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56 16.01 ia 56.16.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiarSEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.05

0

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

0

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

0

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15

0

56.15.01

56.15.02

|    56.15.03

56.16

0

56.16.01

56.16.02

56.16.03

56.17

0

56.17.01

56.17.02

56.17.03

56.18

0

____Finanțarea națională__________

____Finanțarea externa nerambursabila _ ___

_____Cheltuielineejigibile ________________

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la

56.25.03)    ____________________

_    _Finanțarea națională_______

_____i_ Finanțarea externa nerambursabila____

l Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

—---—

Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)    _______________________

___Finanțarea națională_______________

□Finanțarea externa nerambursabila__    _

____ Cheltuieli neeligibile_________

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINĂNCIARE (cod 7<01 + 71.03)

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

[participare la capitalul social al societăților comerciale


Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

56.18.01

56.18.02

--------------

56.18.03

56.25

0

56.25.01

56.25.02

56.25.03

56.27

0

56.27.01

56.27.02

56.27.03

—.......— ---------- --

56.28

0

56.28.01

56.28.02

56.28.03

70

0

71

0

71.01

0

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

71.03

72

0

72.01

0

72.01.01

ANEXA LA


HCLM NR.


ANEXA HCL*! *'R.


j anhxala ihci _v x

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PRESEDINTE ȘEDINȚA

A .0 <_


SLCREIAR, marcf.la fna


.JVI 1 V l,    ZA


l , L-/A


U.


JUDEȚUL:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP.81.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

69597

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

69597

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

69597

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tîchete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!'

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri st armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20,30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20,30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate sî/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilordin fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

69597

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

39745

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

29852

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51-01,05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI