Proces verbal din 21.05.2014

108.proces verbal sedinta din data 21.05.2014

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 21.05.2014, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 22 consilieri ( absenți: dl.Ene Valeriu-Iosif, dl.Georgescu Daniel, dl.Gima Stelian, d-na Marcu Ana și dl.Șurghie Valentin), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.41/2014, de domnul consilier Ciorbea Valentin.

Dl.Valentin Ciorbea

Buna ziua, tuturor! Stimați colegi, dragi reprezentanți ai executivului din Primărie și reprezentanților de la presa, începem ședința de astazi. Sunt onorat sa o conduc, pentru ca este zi de sarbatoare. Este ziua municipiului Constanța, zi care a fost stabilita în 28 martie 2002 de catre Consiliul local la propunerea de atunci, consilier local, a domnului Nicușor Constantinescu. De altel, cred ca ați văzut astăzi, pe principalele artere ale orașului, drapelele tricolor și ale municipiului Constanța. Îmi permit, așa, ca un om cu părul alb, să transmit constănțenilor multă sănătate și prosperitate, cât se poate. Celor care își sărrbătorează ziua numelui, un sincer “La mulți ani!”, în numele meu, al dumneavoastră și, desigur, al domnului primar. Mulțumesc! Cu aceasta.. .Cum stam, doamna Enache, cu prezența?

D-na Marcela Enache Sunt prezenți 21 de consilieri.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, prezență, 21 din totalul consilierilor. Vă supun spre aprobare ordinea de zi. Avem și o ordine suplimentara. Întâi, cea care ne-a fost transmisa prima data:

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! Cine este pentru ordinea suplimentara? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În afară de aceasta vom mai avea și diverse. Domnul consilier Chirondojan și-a exprimat dorința să aibă o mică intervenție, de asemenea, eu, în legătură cu propunerea, făcută la una din ședințe, legată de sărbătorirea navei școală „Mircea”.

Trecem la primul punct al ordinei de zi:

„Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 07.04.2014. »

Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 2:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 17.04.2014. »

Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Domnu' viceprimar Decebal Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Stimați colegi, bună ziua! Am de făcut două amendamente la acest proiect. Primul face referire la modificarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2014, anexa 3 la bugetul local, în sensul că luăm 120 de mii de lei, poziția 1, de la capitolul 51 și înființăm o înscriere a unei poziții, nou create, consultanță, asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor investițiilor în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, cel care înlocuiește postul actual, cu suma de 120 de mii de lei pentru RAJA SA, în sensul că ne cofinanțăm studiile de fezabilitate și prefezabilitate pentru următorul exercițiu financiar cu bani de la Uniunea Europeană, iar în loc de Programul Operațional Sectorial de Mediu se va numi Programul Operațional Infrastructură Mare. Acesta este primul amendament și trebuie să înscriem contribuția noastră pentru elaborarea proiectelor, ca poziție nouă. Iar al doilea amendament face referire la o regularizare de sume în cadrul proiectelor cu finanțare europeană - majorăm capitolul subvenții de la bugetul de stat către bugete locale pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FENA) cu suma de 716 mii de lei, majorăm și suma din fondul național european, 91 de mii de lei și, de asemenea, introducem la cheltuieli autorități executive, acțiuni generate de proiecte economice, comerciale și de piață a munci - finanțare de 122 de mii de lei.Este un proiect în cadrul POIM. Acestea sunt cele

două amendamente, doamna secretar, pe care le-am depus și la dumneavoastră.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc, domnu' viceprimar! Ați ascultat. Supun aprobării dumneavoastră cele două amendamente.

Cine este pentru? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa și dl.Roman.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, s-au aprobat.

D-na Marcela Enache

La amendamente.

Dl.Valentin Ciorbea

La amendamente. Acum, supun la vot proiectul de la punctul 3 privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014.

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Tușa și dl.Roman.

Dl.Valentin Ciorbea Mulțumesc! Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipal pe

anul 2013. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea A trecut și acesta. Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul I pe

anul 2014. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Tușa și dl.Roman.

Dl.Valentin Ciorbea Mulțumesc! Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri

imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de

înmormântare, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru luna aprilie 2014 pentru familiile și persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, domnu' primar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aici este vorba despre faptul că Guvernul acordă subvenție numai pentru ianuarie, februarie, martie. În luna aprilie nu acordă absolut de loc. Noi, știți foarte bine, că venim în completare și acordăm, pe lângă subvenția pe care o dă Guvernul, în tranșe. Se știe foarte bine, toată discuția. Problema este că în luna aprilie, ca și anul trecut, a fost furnizată energie termică. Guvernul nu mai acordă această subvenție și atunci, am decis, la fel ca și anul trecut, să suportăm noi și partea pe care n-o acordă Guvernul, în așa fel încât cetățenii să nu trebuiească să plătească suplimentar. Despre asta discutăm. E o sumă substanțială ca să acoperim partea Guvernului. Mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc, domnu' primar! Dacă mai sunt alte...? Bine. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor S.C. Confort Urban S.R.L. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 10:

Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, datelor informative, situația activelor imobilizate, notelor explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2013 la S.C. Confort Urban - S.R.L. Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și reparații în continuare, a listei de utilaje independente și a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2014 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ?Abțineri ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.85/27.02.2008 -privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A. « Exploatarea Domeniului Public și Privat » Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal

al acesteia. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ?Abțineri ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru. A venit și dl.Lixandru.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. E binevenit.Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 ale R.A.

„Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2013 al R.A.T.C. Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Tușa și dl.Roman.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și Centralizatorul de valori tarife de bază, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Da, vă rog ! Poftiți !

Dl.Radu Bogdan Matei

Instrucțiunile sunt în alb. Nu sunt menționate nici prețul de pornire, nici prețul de achiziție al Caietului de sarcini. Nu este corect să votăm instrucțiuni în alb, pentru că nu știm exact ce hotărâm. Practic, cum se stabilește prețul de pornire ? Care este prețul Caietului de sarcini ?Atașamentul nu este completat.

Dl.Valentin Ciorbea

Dumneavoastră solicitați niște explicații, acum? Doamna Moțățăianu, puteți să dați niște explicații?

D-na Mădălina Moțățăianu

N-am înțeles întrebarea.

Dl.Valentin Ciorbea

Mai repetați, succint, domnul consilier, cam ce doriți.

Se fac comentarii în sală. (Zece lei costă Caietul de sarcini.)

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu sunt completate instrucțiunile.

D-na Mădălina Moțățăianu

Acestea reprezintă niște instrucțiuni de participare la licitație cu caracter general. Ele se particularizează pentru fiecare caz în parte, spațiu în parte pentru care regia organizează o licitație. Atunci când se organizează licitația se completează fiecare spațiu în alb, adică, suprafață, adresa imobilului... .Acele puncte (spații) în alb.

Dl.Radu Bogdan Matei

Atunci ar trebui menționat în hotărâre că se detaliază pentru fiecare caz în parte, în momentul când se organizează licitația.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Aveți o anexă, domnu' consilier, unde sunt menționate prețurile de bază pentru fiecare caz în parte, și, în funcție de funcțiunea solicitată și licitată, se modifică și valoarea caietului de sarcini și prețul de pornire a licitației și așa mai departe.

Dl.Radu Bogdan Matei

Mi s-a părut.. .neclar...

Dl.Valentin Ciorbea

Domnu' con silier, sunteți mulțumit de..? Bun. Atunci, supun aprobării dumneavoastră acest proiect de la punctul 15.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a parteneriatului între Unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru proiectul „Măsuri integrate pentru egalitate de șanse”.

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Mă bucur că, oricum, ați văzut, Universitatea are un nou rector, sunt la un drum nou și, sigur că trebuie să.avem mai multe realizări și legate de comunitatea locală. Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „ Promenadă turistică Mamaia”.

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut dl.Matei.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de

investiții „ Parcul seniorilor

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.295/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Aveți explicații?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. M-am gândit eu că ar fi bine să scutim de taxa pentru habitat toate persoanele cu diszabilități din orașul Constanța. Discutăm despre persoane cu handicap de gr.I, handicap de gr.II, handicap de gr.III. Este o grozăvie ca să te fi născut sau să fi dobândit pe parcursul vieții așa ceva. Oamenii, oricum, sunt.se chinuie în fiecare moment al zilei și cred că este un lucru bun pe care-l facem și creștinește. Am făcut evaluările împreună cu doamna director Marcela Frigioiu și, începând din luna iulie, în Constanța, nici o persoană cu diszabilități nu va mai plăti taxa de gunoi, indiferent cât o plateau până acum.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc, pentru explicații! Vă supun aprobării acest proiect de hotărâre. Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Cred că este o măsură binevenită ce ați propus, domnu' primar. Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care

aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care

aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 300 mp. situat în municipiul Constanța -stațiunea Mamaia, bd. Mamaia - zona stație Telegondolă, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii unei capele. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Constanța, str. General Mr. Toma Zotter nr.10, lot 2 numitului Buzincu Gheorghe, revoluționar, conform sentinței civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanța, definitivă și irevocabilă. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci - figura A17, lot 18 situat în Cimitirul Municipal Constanța, domnului Buzincu Gheorghe, revoluționar, conform sentinței civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalulu inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 3 abțineri. S-au abținut: dl.Făgădău, d-na Cojoc și d-na Onciu.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 din H.C.L. nr.466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 28:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a U.J.C.C. Constanța asupra terenului în suprafață de 93 mp. situat în str.Gheorghe Barițiu nr.1E, zona Palazu Mare. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 30:

“Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani Asociației Județene de Box Constanța, în vederea premierii sportivilor și a antrenorilor cu rezultate excepționale în cadrul competițiilor desfășurate în anul 2014.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

Se fac comentarii în sală. (Și Simona Halep, când o facem cetățean?)

Dl.Valentin Ciorbea

Domnu' viceprimar, poate ne gândim și la fetele, astea, din lotul național de gimnastică, care sunt din Constanța.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

S-o facem și pe Halep, ședința viitoare, că a mai crescut acum.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Punctul 31 vă propun să-l facem ultimul, după ordinea de zi suplimentară. Punctul 1 de la ordinea de zi suplimentară:

„Proiect de hotărâre privind acordul municipiului Constanța pentru folosirea de către agenții economici (persoane fizice/juridice) care desfășoară activități economice pe raza municipiului Constanța a conceptului „Mamaia Style”, respectiv 5 layot-uri cu denumirea „Safari”, „Bird watching”, „Surfing”, „Snorkeling” și „Perfect waves”.

Domnu' primar, ia să vedem!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vrem ca.....Începând din vara asta o să existe tricouri, maieuri, șepci care să fie

inscripționate cu „Mamaia”. Noi am produs.. ..am achiziționat aceste concepte. Vrem să dăm permisiunea privaților să le facă și să le vândă. Sigur, o să fie o comisie de 3 oameni, în Primărie, care o să avizeze în sensul de a nu fi puse greșit, de a nu mai fi introduse alte elemente care să nu fie în conformitate cu conceptul gândit de cei de la Ogelvi, pe care ni l-au făcut nouă și celor de la Asociația Litoral. În toate stațiunile din lume există așa ceva, numai la noi nu puteai să cumperi nimic care să-ți amintească de vara frumoasă petrecută la Mamaia.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Mulțumesc, domnu' primar!

Dl.Gabriel Stan

Păi, și cum arată? Ia-le de la început, te rog, ca să le vadă toată lumea!

Pe ecran sunt proiectate imaginile pentru cele 5 denumiri: Safari, Bird watching, Surfing, Snorkeling și Perfect waves.

Se fac comentarii în sală. (Ce-s astea?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre Atracțiile din stațiunea Mamaia.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Safari. Se poate face safari în Mamaia. Valuri.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Ați ascultat... .ați văzut și suportul de imagine. Interesant.O să vedem. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului delegat de iluminat public.”

Cine este pentru?

Dl.Radu Bogdan Matei

O secundă! Anexa are peste 100 de pagini și.

D-na Marcela Enache

Le-am trimis pe e-mail, de ieri. A apărut pe ordinea de zi, ieri. De aceea a și fost trecut pe ordinea suplimentară. Cum l-am primit, l-am și trimis pe e-mail. Deci, cum am putut de repede.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, dumneavoastră, domnu' consilier, dacă înțeleg eu bine, obiectați că s-au primit târziu, că sunt voluminoase și că n-ați reușit să le parcurgeți.

Dl.Radu Bogdan Matei Le-am parcurs azi dimineață.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Înțeleg că ar fi o rugăminte ca astfel de completări să se facă ceva mai din timp. Da?

Dl.Radu Bogdan Matei

Exact.

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. Mulțumesc! Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru și 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa și dl.Roman.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea investițiilor propuse a fi realizate prin POIM 2014-2020 și a alocării de la bugetul local a valorii cofinanțării asistenței tehnice pentru elaborarea aplicației de finanțare a investițiilor.”

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Stimați colegi, avem două chestiuni scurte...

D-na Marcela Enache

Mai aveți de ales președintele de ședință.

Dl.Valentin Ciorbea

Nu, nu, după diverse, doamnă. Imediat după diverse. Avem două chestiuni la diverse. V-aduceți aminte, o să-mi permit să încep eu, în urmă cu o ședință, acum o lună și jumătate, vă propuneam, și este o chestiune care se va realiza în premieră, din partea domnului primar și a noastră, a Consiliului local, să marcăm cei 75 de ani de intrare în activitate a navei școală „Mircea”. De pe 24 până pe 27, „Mircea” și velierele care îl însoțesc în Regată vor fi la Constanța și nava va fi sărbătorită. Pentru că am învățat de la un șef de-al meu care îmi spunea: „Mă, la mine să nu vii cu propuneri, să vii cu soluții.”, mi-am permis să fac un draft de mesaj. Și, pentru că este făcut și în numele dumneavoastră și al domnului primar, care va fi dat la presă, ca să se consemneze peste timp, asta e de formația profesorului de istorie, să-mi permiteți, să-i dau citire acum. „Mesajul primarului municipiului Constanța și al membrilor Consiliului local adresat navei școală „Mircea” cu prilejul împlinirii a 75 de ani de serviciu. La 17 Mai 1939 Portul Constanța primea, printr-o frumoasă ceremonie marinărească, la care au participat importante personalități ale epocii, sosirea navei școală „Mircea” de la șantierul constructor german Von Voss. Momentul istoric a reînodat bogata tradiție a instruirii tinerilor în arta navigației cu vele, formată pe parcursul a peste 40 de ani de prima navă școală a Marinei Miliare, bricul „Mircea”. De aproape 75 de ani, mai puțin nefasta perioadă 5 septembrie 1944 - 27 mai 1946, când a fost dus în captivitate de ocupantul sovietic, Constanța constituie pentru „Mircea” portul de reședință, iar velierul nava sa simbol, admirată, prețuită și îndrăgită. De aici s-a desprins de cheu, după ceremonii emoționante, având la bord zecile de serii de cadeți și elevi însoțiți de urarea „Vânt bun din pupa!” a celor prezenți, personalități militare și civile, membri familiilor și a celor apropiați, pornind pe mări și oceane, de cele mai multe ori cu prova spre Vest, în cele mai strălucite campanii internaționale. Memorabile vor rămâne în sufletele echipajelor, a cadeților și elevilor, dar și a istoriei Marinei, marșurile de instruire și reprezentare, precum cel din vara anului 1967 când „a străpuns”, în premieră absolută, ca navă școală a unei țări membră a tratatului de la Varșovia, cortina de fier, traversarea oceanul Atlantic 2004 și 2009, participarea la importante festivaluri maritime din Vestul Europei, iar, mai recent, în 2013, marșul unic în inima ortodoxiei răsăritene, la muntele Athos, toate poziționându-l pe „Mircea” în principalul vector al diplomației maritime românești. Pentru nava școală „Mircea”, Constanța este locul reîntoarcerii acasă, cu echipajele mult mai experimentate, cu tineri cadeți și elevi înnobilați de spiritul „Mircea”, cu calități marinărești de excepție. În semn de prețuire și recunoștință, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de serviciu, în numele comunității constănțene, noi, Radu Ștefan Mazăre - primarul municipiului Constanța și membri Consiliului local, acordăm navei școală „Mircea” diploma și medalia de aur, exprimând convingerea că legendarul velier va străluci și în anii următori prin noi epopei marinărești ducând în inimă și promovând Constanța. „ Am pus data de 17 Mai 2014, că este, de fapt, data... .da' ea se poate schimba, data de.. .Aceasta este propunerea de mesaj. Am înțeles, domnu' primar, că duminică veți fi prezent la a doua zi a manifestărilor, este vorba de ora 17,00 , defilarea echipajelor. Este un spectacol extraordinar. Iar la ora 18,00 se vor acorda premiile, de către cei de la Asociația Internațională de Navigație, pentru câștigătorii etapei Soci-Constanța. Și aici, domnu' primar va acorda diploma și medalia de onoare în numele Consiliului și a comunității constănțene. Domnu' primar, atât am avut de zis la această chestiune. Sper că.colegii..Sunteți de acord, nu? Este o chestiune de suflet și n-o mai supunem chiar la vot, așa, pentru că toată lumea înțelege importanța acestei nave. A doua chestiune este ridicată. dorește s-o ridice domnul consilier Chirondojan. Vă rog!

Dl.Vasile Chirondojan

Domnule primar, în numele consilierilor, a 27 de consilieri care suntem aleși de cetățenii municipiului Constanța.

D-na Marcela Enache

Vă rog să vorbiți la microfon, ca să putem înregistra.

Dl.Vasile Chirondojan

Deci, domnule primar, în numele consilierilor, 27 de consilieri care suntem aleși de cetățenii oreașului constanța, vă rog frumos..deci, am mai luat cuvântul și anul trecut, pentru 27 de consilieri, numai pentru 27 de consilieri, vă rugăm să ne dați niște premise. Să propuneți, să faceți o comisie, că nu se poate așa ceva, pe unde mergem ne oprește toată lumea: „Stați, să vedem dacă ești pe listă! Stai, să văd cine ești! Dacă ai legitimație?” Deci, nu se poate așa ceva, în municipiul constanța, 27 de consilieri să nu avem voie să mergem pe peste tot. Noi avem dreptul să controlăm, avem dreptul să facem reclamații, avem dreptul să..Nu știu dacă citește fiecare ce trebuie să facă un consilier.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Eu nu vreau nimic.

Dl.Vasile Chirondojan

Însă, ca decan de vârstă al consilierilor, vă rog frumos, să vă gândiți pentru domnii consilieri, să ne dați câte un permis, ca să nu mai fim chiar așa înjosiți.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Da' unde ești înjosit, ne'a Țuțu?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, acum, știm, necesită câteva explicații.

Dl.Vasile Chirondojan

Eu vă spun de ce. Deci, eu am fost în stațiunea Mamaia....

Dl.Valentin Ciorbea

Concret, domnu' Chirondojan.

Dl.Vasile Chirondojan

Deci, am fost în stațiunea Mamaia, anul trecut. Aveam o mie de copii, la Cazinou, acolo și n-am putut să intru cu mașina, că aveam echipamente, exact pentru promovare, exact și.asta, cum spune domnul primar Radu Ștefan Mazăre. Deci, m-a ținut acolo o oră și a spus: „Nu, domn'e, nu te cunosc; nu, că nu știu cine ești.” și așa mai departe. Peste tot. „Dacă nu, plătești!” „Păi, stai, domn'e, de ce să plătesc!?” Eu sunt și eu un.om, acolo, al 27-lea om al orașului ăsta. Nu am dreptul să intru în stațiune? Deci, s-au pus piedici peste tot. Eu înțeleg.Da' nu pentru noi! Suntem niște oameni aleși. Haideți să-i dăm Cezarului ce al Cezarului...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, ne'a Țuțu, suntem oameni aleși, dar trebuie să respectăm și noi regulile pe care noi le facem! Dacă acolo-i un program de acces, bănuiesc că în zona Cazinoului e vorba.

Dl.Vasile Chirondojan

Păi, am și explicat.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Și de ce nu anunți înainte, la executiv, „Domn'e, am în data de.un eveniment cu o mie de copii. Vreau și eu acces acolo.” Și se dădea accesul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi Trebuie să faci cerere scrisă...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Asta, cu legitimație de acces oriunde...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai, domn'e, că eu nu înțeleg! E vorba de intrat cu mașina pe faleza pietonală?

Dl.Vasile Chirondojan

Nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' unde? Da' ce?

Dl.Vasile Chirondojan

Unde ne ducem noi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

În orice zonă, unde am intrat.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde, domn'e? Explicați-mi și mie ce înseamnă „la Cazino”!?

Dl.Vasile Chirondojan

Exact în spate la Cazinou, la pătratele, toate, care sunt cu CIP-uri, cu cartele.cu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, ale cui sunt?

Dl.Vasile Chirondojan

Păi, nu știu, domnule primar, ale cui sunt, că n-am.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ale cui sunt?

Se fac comentarii în sală. (Private.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și eu ce să-ți dau?! Cum să-ți dau eu acces în parcarea privată?

Dl.Vasile Chirondojan

Nu, eu am propus, Vă rog să nu vă supărați!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu mă supăr, da' cel mai bine stabilește matale...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În primul rând că eu nu dau acces. Că ăla, dacă-i parcare privată, mă lasă sau nu mă lasă. În al doilea rând,uite, poate-i marcarea lui ne'a Mugurel, la Confort Urban.

Dl.Decebal Făgădău

Și face trafic de influență, dacă..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Fac trafic de influență, dacă semnez așa ceva. Eu nu pot să semnez, că, dacă semnez așa ceva, pe mine mă ia DNA-ul, da? Dacă vreți...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, că el are încasări..?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum? Zi mai tare!

Dl.Mugurel Voinescu

După lege, numai salvarea și pompierii au voie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?

Dl.Mugurel Voinescu

Sigur.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu nu pot să semnez așa ceva ca, pentru niciunul, să intre într-o parcare care este pe bani.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați, că termin! Le discutăm pe rând. Că, dacă semnez așa ceva, vine și mă ia Curtea de Conturi. Da', dacă vreți dumneavoastră, stabiliți dumneavoastră o hotărâre de consiliu local și spuneți unde anume vreți și cine anume are dreptul și votați hotărârea de consiliu. Eu n-am dat o asemenea legitimație nimănui. Nici nu dau, nici nu există, nici nu-i legală. Da' faceți dumneavoastră o hotărâre și spuneți: „La Confort Urban..rn parcările Confort Urban intră gratuit următorii: 27 de consilieri, salvarea, pompierii și..” nu mai știu cine!

Dl.Vasile Chirondojan

Eu am propus, domnule primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și? Păi, da, și asta vă spun, că vă stă dumneavoastră la îndemână, nu-i la 'ndemâna mea! Eu n-am. N-am dat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

„Pe faleza de promenadă poate să intre cu mașina: primarul, nevastă-sa și consilierii.” Nu știu! Ce să-ți răspund la asta. Mi se pare o chestiune.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

Da' nu, nu pentru promendă. Nici eu nu sunt de acord. E vorba că, unde ne ducem..e vorba de municipiu..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ne'a Țuțu, ești puțin cam oțărât. Astea sunt chestiuni care se rezolvă de la caz la caz. Aveai de intrat undeva, aveai vreo acțiune: „Domn'e, vezi că mâine, la ora..” Și poți să intri, că intră și cu camioane, inclusiv pe faleza de promenadă, când sunt acțiuni de făcut. Acum, dacă e un bodyguard sau cine păzește acolo, vreun gardian public care nu te cunoștea.Nu știu! Eu, ce să spun eu la asta? Faceți o hotărâre de consiliu, stabiliți unde vreți să intrați și să vă plimbați!

Dl.Vasile Chirondojan

Vă mulțumim frumos!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Am înțeles. Sigur. Lucrurile s-au cam limpezit.

Dl.Tudorel Chesoi

Vrea să controleze dacă se taxează bine parcările, și aici chiar avem dreptul, da' nu putem,

că..

Se fac comentarii în sală. (Spui că ești consilier sau cum?!)

D-na Marcela Enache

Am rugămintea: doamnele sau domnii consilieri care n-au legitimație de consilier, vă rog frumos să aduceți o fotografie ca să vi se elibereze o legitimație. Sunt legitimații cu mențiunea „consilier local”.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domn'e, hai să ne lămurim. Confort Urban este în subordinea Consiliului local, nu a primarului!

Dl.Perodin Dede Are dreptate colegul!

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, cu ce are dreptate?

Dl.Perodin Dede

Păi, da, domnu' consilier, are dreptate!

Dl.Valentin Pîrvulescu

Ce? Să luăm permise să parcăm gratis în parcările municipiului? Păi, hai, atunci, să ne dăm și scutiri de la impozite, hai să ne dăm și o pensie...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Stimați colegi, suntem în ședință. V-ați exprimat poziția. Dacă....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu v-aș propune următoarea chestiune: s-o mai gândim un pic.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog, domnu'..!

Dl.Tudorel Chesoi

Cred că ar trebui să privim lucrurile un pic mai..

Dl.Valentin Ciorbea

Pragmatic?

Dl.Tudorel Chesoi

Nu, nu neapărat. Eu zic, pentru demnitatea Consiliului local , în general și pentru deminitatea fiecărui consilier în parte. Dacă un consilier vrea să facă ceva și, pur și simplu e dat afară fără un pic de respect, măcar să respecte Legea 215 prin care orice consilier are dreptul să constate dacă se taxează corect la parcările publice sau chiar și la cele private, că plătesc impozite; dacă se încalcă anumite reguli de urbanism.Noi trebuie să știm, să venim la dumneavoastră, domnule viceprimar, să vă prezentăm anumite situații.

Dl.Valentin Ciorbea Da' nu ne oprește nimeni.

Dl.Tudorel Chesoi

Dacă n-avem acces și.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Domnu' Chesoi, ăsta-i un drept al oricărui cetățean, să constate.

Dl.Tudorel Chesoi

Numai un.

Dl.Valentin Ciorbea

Domnu' Pîrvulescu!

Dl.Valentin Pîrvulescu

Și să facă sesizări.

Dl.Tudorel Chesoi

Atunci, dați la toți cetățenii! E vorba de un consilier ales, care trebuie să prezinte o situație, care poate să se transforme oricând într-o hotărâre de consiliu să îndrepte anumite nereguli care se întâmplă acolo. Da' eu înțeleg că domnul consilier a fost, pur și simplu, persiflat de-acolo, ceea ce nu mi se pare corect, ca și consilier.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu e în subordinea dumneavoastră ,Confort Urbanul?! De ce vă uitați la mine?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Rămân la opinia de a ne mai gândi și, eventual, scriem ceva și 'om vedea ce iese. Trecem

la ultimul punct:

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Propuneri? Domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe domnul consilier Roșu Vasile.

Dl.Valentin Ciorbea

A fost propus domnul consilier Roșu Vasile. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, domnul consilier a fost ales președinte de ședință. Doamnelor și domnilor colegi, pentru mine a foast o onoare să lucrăm în aceste trei luni. Au fost mai multe ședințe ca de obicei, dar așa se scrie istoria. Vă mulțumezsc! Cu aceasta, închei ședința de astăzi.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Valentin Ciorbea

SECRETAR,

Marcela Enache

21