Proces verbal din 02.10.2014

112.proces verbal sedinta din data 02.10.2014


PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 02.10.2014, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 22 consilieri ( absenți: dl.Ciorbea Valentin, dl.Lixandru Virgil, dl.Popescu Răducu, dl.Șurghie Valentin Mihai și d-na Tușa Sorina), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.182/2014, de dl.Candindatu Gabriel.

D l. Gabrie l Candindatu

Bună ziua! Dacă putem începe și toată lumea a primit materialele? Deci, s-a convocat Consiliul local al municipiului Constanța, cu ordinea de zi comunicată. Primul punct se va amâna pentru ședința următoare, deoarece nu s-a reușit transmiterea întregului text și va rămâne să-l prezentăm în ședința viitoare și să-l aprobăm.

Începem cu punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind componența comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții

de la bugetul local.”

- inițiator:viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Avem de votat convocatorul, avem de votat ordinea suplimentară....

D l. Gabrie l Candindatu

Da, îmi cer scuze! Deci, să aprobăm întreg convocatorul. Deci, avem 34 de puncte pe convocator plus două puncte pe ordinea suplimentară. Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău Pot să fac un amendament?

D l. Gabrie l Candindatu

Da, poftiți, domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Stimați colegi, vă propun.. .sunt mai multe amendamente, de fapt, 4 amendamente care vin să modifice titlurile câtorva hotărâri. Fac referire la punctul nr.15: “Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI a imobilului teren și construcție Cazino Constanța. El va căpăta o formă agrementată de cei de la C.N.I. De asemenea, punctul nr.18 din convocator se va completa cu sintagma: “Bazin de înot olimpic și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia”. A fost o condiție impusă de către cei de la Compania Națională de Investiții. Aceeași modificare și la punctul nr.19, Sala polivalentă, completând cu sintagma “și asigurarea condițiilor în vederea executării acesteia”. Am vrut ca să avem titlurile modificate înainte de a demara efectiv dezbaterea proiectelor.

Dl.Gabriel Candindatu

Deci, putem începe cu proiectul nr.2...Dacă cineva are de obiectat cu privire la amendamentele propuse de domnul viceprimar, poate s-o facă acum. Dacă nu, supunem la vot amendamentele.

Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Supun la vot ordinea de zi, convocatorul și ordinea suplimentară. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Revenim la punctul 2.

“Proiect de hotărâre privind componența comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții

de la bugetul local.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă cineva?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local, în anul 2015, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.180/2013 privind aprobarea

Organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.156/2011 privind statul de funcții și organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Constanța.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din

fondul locativ de stat.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință din recuperări.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.10:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Da, domnu' viceprimar, aveți cuvântul!

Dl.Decebal Făgădău

Da, vreau să fac un amendament. Aș dori să completăm cu un articol nou, în sensul că retragem din gestiunea delegată a SC Confort Urban a unui teren în suprafață de 500 mp, situat în Constanța, bd.Marinarilor, zona restaurant „Vraja Mării” pentru a-l pune la dispoziția organizării de șantier în vederea implementării unui proiect cu finanțare europeană. Amendamentul îl voi depune la doamna secretar.

Dl.Gabriel Candindatu

Da, deci, pentru amendament:

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Și pentru proiectul nr.10 cu amendamentul respectiv:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

D-na Marcela Eache

Aici vreau să fac eu precizarea că v-am trimis, ulterior, și anexa 19. Deci, în total, proiectul are 19 anexe de inventar.

Dl.Decebal Făgădău

Nu fusese scanată.

D-na Marcela Eache

Da. Ulterior, am trimis-o separat. Deci, sunt 19 anexe.

Dl.Gabriel Candindatu

Da, mulțumim!

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P.

Constanța asupra unor imobile situate in municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului teren și construcție “Cazino Constanța” aparținând domeniului privat al municipiului Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Companiei Naționale de Investiții S.A.

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Deci, domnu' Făgădău, am înțeles că aveți un amendament.

Dl.Decebal Făgădău

Urmare discuțiilor din cadrul Comisiei de urbanism de ieri, colegii au solicitat și vă propun introducerea unui articol nou: “Dacă în termen de 24 de luni de la preluarea prin protocol de predare-primire a imobilului Cazino nu vor fi demarcate lucrările de consolidare și restaurare, imobilul va reveni în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța.”

Dl.Gabriel Candindatu

Da. O.K.! Deci, pentru amendament: Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Da. Întreg proiectul acum:

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Cu titlul modificat.

Dl.Gabriel Candindatu

Da. Normal. Proiectul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Consiliului județean Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 34.552 mp situat în Constanța, str.Badea Cârțan.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să dau niște explicații.

Dl.Gabriel Candindatu

O.K.!

Dl.Decebal Făgădău

Urmează o serie de proiecte care fac referire la același lucru, întrucât, știți, proiectul Consiliului Județean, acela de a construi o sală polivalentă în zona Badea Cârțan, proiect de presupunea un parteneriat între Guvernul României, prin Ministerul Turismului și Sportului, de asemenea, Consiliului Județean și Municipiul Constanța, proiect nedus la îndeplinire, am găsit, urmare discuțiilor dintre domnul primar și domnul vicepremier Dragnea, oportunitatea de a finanța proiecte tip, prin Compania Națională de Investiții. Pe cale de consecință, vă supun aprobării un set de proiecte ce vizează: 1 - retragerea terenului din administrarea Consiliului Județean; 2 - dezmembrarea acestuia în două loturi distincte ce vor fi predate către Companaia Națională de Investiții; scoatem din terenul de transferat, terenul de rugby, cel care funcționează în momentul de față și unde nea Țuțu și clubul Cleopatra au rezultate foarte bune; 3 - predăm o bucată de teren, bucata cu bazinul acela, infect, pe care îl știe toată lumea, către Compania Națională de Investiții pentru a realiza un bazin olimpic de înot cu 10 culoare, 10 piste de 50 de metri lungime, bazin olimpic ce poate găzdui competiții internaționale și care se va face conform tuturor reglementărilor internaționale în ceea ce vizează competițiile de natație, polo și.. .este o gimnastică ritmică în apă, ceva de genul acesta. Înot sincron. Mulțumesc, domnu' consilier! Cealaltă bucată de teren o vom transmite în vederea realizării unei săli polivalente ce va găzdui mai multe competiții. Dimensiunea, locurilor pe care le va îngloba această sală polivalentă, este de aproximativ 5000 de locuri, astfel încât, ceea ce se întâmplă pe Badea Cârțan, coroborat cu structura de cazare existentă în stațiunea Mamaia să poată duce la extinderea sezonului estival.

D-na Ana Marcu

Din ce spuneți dumneavoastră domnule viceprimar... deci, toate aceste proiecte vor fi puse în practică de către. .prin bani de la bugetul național?

Dl.Decebal Făgădău

Da, prin proiecte ale Companiei Naționale de Investiții. Predarea ampalsamentelor se va

face.

D-na Ana Marcu

Deci, vor regăsi toate aceste cheltuieli în bugetul.. pe anul 2015?

Dl.Decebal Făgădău

Evident.Evident. Predarea amplasamentului se va face numai după apariția ordinului care vizează aprobarea investițiilor Companiei Naționale de Investiți.

D-na Ana Marcu

Ei au nevoie de aceste hotărâri tocmai pentru a putea să prevadă cheltuielile pentru proiecte ....

Dl.Decebal Făgădău

Evident. Și, de asemenea, și noi vom avea nevoie, pe măsură ce avansează studiile și proiectele, să ne bugetăm niște sume, pentru că ne asumăm, prin implementarea acestor proiecte, cheltuielile de sistematizare orizontală și verticală a terenului, racordarea la utilități și, evident, după realizarea proiectelor și implementarea acestora, odată ce vor fi predate obiectivele de investiții către municipiu, și cheltuielile ocazionate de funcționare. Vă mulțumesc! Am simțit nevoia să fac aceste precizări pentru că vizează mai multe proiecte.

Dl.Gabriel Candindatu

Da. Dacă cineva mai vrea să intervină? Nu. Atunci, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Cu titlul modificat.

Dl.Gabriel Candindatu

Da, sigur.Proiectul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Companiei Naționale de Investiții S.A. a unui teren situat în Constanța, zona Badea Cârțan în vederea realizării obiectivului “Bazin olimpic de înot”.

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

A făcut, domnul viceprimar, precizarea mai devreme. Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Companiei Naționale de Investiții S.A. a unui teren situat în Constanța, zona Badea Cârțan în vederea realizării obiectivului “Sală Polivalentă”.

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

De asemenea, cu amendamentul respectiv.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.61/1992 privind înființarea Regiei autonome administrația piețelor și târgurilor Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.175/07.08.1997 privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța-Direcția Piețe, Târguri și Oboare Constanța, a unor terenuri din municipiul Constanța, aferente grupurilor sanitare.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului în suprafață de 1.456

mp.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea executării “Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico - edilitare aferente, Campusul social Henri Coandă -str. Ștefăniță Vodă.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.nr.638/19.11.2008 în sensul stabilirii plafonului de acordare a pachetelor cu alimente până la 1000 lei.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. Barbu Catargi”- etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Da, domnu' viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Tot așa, pentru că vizează mai multe proiecte, simt nevoia să vă dau următoarele explicații. În cadrul programului național de dezvoltare locală am reușit includerea unor străzi... Construim, într-o primă etapă, niște drumuri inexistente în Palazu și pentru aceasta avem de făcut o serie de hotărâri de consiliu local: 1 - să retragem, din administrarea Confort Urban, terenurile; 2 - să preluăm, cu această ocazie, și studiile de fezabilitate pe care domniile lor le aveau deja elaborate; 3 - să aprobăm, noi, indicatorii tehnico-economici pentru această etapă; 4 -să asigurăm toată cofinanțarea necesară. Acestea sunt proiectele. Vizează 7 străzi, unele realizate în totalitate, altele pe tronsoane, astfel încât să creăm o rețea funcțională pentru locuitorii din Palazu fără să interferăm cu proiectele europene ce urmează să fie implementate: proiectul de extindere a rețelei de iluminat public și/sau construire de rețea de alimentare cu apă și canalizare

acolo unde aceasta nu există. Vă mulțumesc!

Dl.Gabriel Candindatu

Mulțumim și noi, domnu' vice! Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. Corneliu Baba”- etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. Eugen Lovinescu”- etapa studiu de fezabilitate.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. George Topârceanu”- etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. Corneliu Coposu”- etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache

Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. Henri Coandă”- etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Construirea drumului public str. Ionel Teodoreanu”- etapa studiu de fezabilitate.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă (Zona II)” - etapa Studiu de fezabilitate pentru 10 blocuri.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.34:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul

2014.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Poftiți, domnu' vice!

Dl.Decebal Făgădău

La buget aș avea de făcut câteva amendamente. În primul rând, la capitolul de venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale, vă propun majorarea cu suma de 237 mii lei. De asemenea, la cheltuieli, vă propun să facem următoarele amendamente: - consolidare taluz între Edificiul Roman cu Mozaic și Muzeul de Istorie și Arheologie, expertiuă tehnică, proiectare și execuție să alocăm suma de 200 de mii de lei, pentru că, urmare implementării proiectelor cu finanțare europeană, când a început să funcționeze canalizarea pluvială, apele și-au găsit, până când vom finaliza tot proiectul, un alt drum și s-a produs o surpare a taluzului în acea zonă și va trebui să consolidăm acea bucată.

Se fac comentarii în sală. (Sursele?)

Dl.Decebal Făgădău

Sursele vi le-am menționat anterior. La capitolul 70 - studii și proiecte, studiile aparținând Direcției de Urbanism, urmare a intervenției de ieri din Comisia 2 am propus următoarele modificări: să alocăm suma de 150 de mii de lei actualizării Planului Urbanistic Zonal al stațiunii Mamaia; să actualizăm Planul Urbanistic de Detaliu al Complexului Sportiv „Badea Cârțan” cu suma de 5 mii de lei, din rațiunile prezentate anterior: dezmembrări, construire sală polivalentă și bazin de înot; de asemenea, să redenumim „Elaborare temă de proiectare în vederea elaborării Planului Urbanistic General” în „Elaborare temă de proiectare și actualizare PUG municipiul Constanța” și să alocăm o sumă suplimentară de 120 de mii de lei. Redenumim câteva poziții, fără să facem mari corecții, facem o acordare a titlului din hotărârea de consiliu local cu titlul din contractul de execuție, și vă propun diminuarea sumei de la 65 mii lei la 60 mii pentru planul urbanistic al zonei „Campus”, zona universitară, astfel încât să avem de acolo cei 5 mii de lei pentru PUD „Badea Cârțan”. Acestea sunt amendamentele. Au survenit urmare ședințelor din Comisia de urbanism, a corespondenței cu Compania Națională de Investiții și a evaluării vânzărilor făcute de către municipiul Constanța în ultimele ședințe.

Dl.Gabriel Candindatu

Dacă mai dorește cineva să intervină? Vă mulțumesc, domnu' vice. Amendamentul îl supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Supun la vot proiectul 34 privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul 2014, cu amendamentul făcut de domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Trecem la ordinea suplimentară. Proiectul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor amplasamente în vederea amenajării unor organizări de șantier, situate în municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Proiectul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Constanța a manifestărilor specifice sărbătorilor de iarnă precum și a activităților caracteristice acestei perioade.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Stan Marius;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Eache Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, închidem ședința. Mulțumim! O după amiază plăcută!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Gabriel Candindatu

Marcela Enache

14