Hotărârea nr. 99/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2013 ALE R.A. „EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 21.052014.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 64927/07.05.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și referatul cu nr. 5405/06.05.2014 al R.A.E.D.P.P. Constanța.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3055/2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ale Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome cu modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art,115 alin.l lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE

ART. l, Se aprobă Situațiile financiare pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanța, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilindu-se:

-    Venituri totale:

13.697.134 lei; 13.429.239 lei;

267.895 lei; 146.415 lei; 121.480 lei;


-    Cheltuieli totale:

-    Profit brut:

-    Impozit profit:

Profit net:

ART. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 121.480 lei aferent exercițiului financiar 2013, astfel :

rezerve legale    -    17.124 lei

50% către CLM Constanța    -    52.178 lei

50% alte rezerve Regie    -    52.178 lei

ART. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și

Privat" Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ..?2..............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

VALENTIN CIORBEA


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Constanța
NR
R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA Bd. Tomis, nr. 101 Nr. 5405/ 06.05.2014


CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANȚA

Vă rugăm să aprobați Situațiile Financiare pe anul 2013, întocmite conform OMF 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare. Regia prezintă la 31.12.2013 următoarea situație economico- financiară:

-    Venituri totale:    13.697.134    lei;

-    Cheltuieli totale:    13.429.239    lei;

-    Profit brut:    267.895    lei;

-    Impozit profit:    146.415    lei;

-    Profit net:    121.480    lei;

Profitul net în sumă de 121,480 lei aferent exercițiului financiar 2013 s-a repartizat, conform OG 64 / 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001 si OG 55/2010, astfel :

-    rezerve legale    -    17.124    lei

-    50% către CLM Constanța    -    52,178    lei

-    50% alte rezerve Regie    -    52.178    lei


Bifați numai dacă

este cazul:

□ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

□ Sucursala


Tip situație financiară: BL


fî An .r Semestru

Anul


2013


Entitatea


EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

V)

L.

-O

Județ

Constanta


Sector_ Localitate

| [CONSTANTA


Strada

BDUL. TOMIS


Nr._ Bloc Scara Ap.    Telefon

|l01    | |    | |    | |    | |0241 589714~


Număr din registrul comerțului

J13 15 1996

Cod unic de înregistrare

2

7

4

6

7

8

4

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări anuale


lent ira r el căror cve r l i ș i u irnr ci ar colnddgcu ano I oikndBrBtic)


1. entltă{ile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit | [ de anul calendaristic, conform art- 27 alin. (3) si (3*1) din

Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise Tn România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.
FIO - BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


AUDITOR,

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2013

Formular 10    -lei-

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

01.01.2013

31.12.2013

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

54.940

54.094

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

54.940

54.094

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212-281 1 -2812-2911 - 2912)

07

10.621.162

85.041.219

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

96.864

77.598

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

24.967

79.418

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

43.150.340

100.990

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

53.893.333

85.299.225

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

TOTAL (rd. 12 la 17)

1B

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11+18)

19

53.948.273

85.353.319

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct, 301 +321 +302 +322 +303 + 323 +/-308 + 351 +358+381 + 328+/-388 - 391 -392-3951 -3958-398)

20

3.804

2.378

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct, 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

23

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

3.804

2.378

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

FIO - pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675’ + 2676 *+ 2678’ + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

25

1.284.019

900.600

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 +441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446“ + 447“ + 4482 + 4582 + 461 + 473“ - 496 + 5187)

28

43.362.899

55.883.850

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

44.646.918

56.784.450

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

31

2, Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31 + 32)

33

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541+ 542)

34

854.500

2.168.628

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

45.505.222

58.955.456

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

7.342

11,394

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA DE PAnA LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

37

2. Sume datorate instituțiilor decredit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 +5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39

171

1.180

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

377.643

284.173

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

28.078.654

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451“*)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453“*)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 “* +437*“

+ 4381 + 441 “* + 4423 +4428*“ + 444*“ + 446*** + 447*“ + 4481 + 455 + 456*“ + 457 + 4581 + 462 + 473“* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

994.938

1.939.098

TOTAL (rd. 37 la 44)

45

1.372.752

30.303.105

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

44.133.658

28.399.832

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

s 47 ■

98.081.931

113.753.151

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct, 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 +5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404+ 408)

51

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52

40.511.943

24.560.008

6. Sume datorate entităților afiliate (ct, 1661 + 1685+2691 +451***)

53

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453“*)

54

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 +1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456***+ 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

2.806.472

3.591.402

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

43.318.415

28.151.410

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

59

TOTAL (rd. 57 la 59)

60

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

43.779.066

101.056

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

6.154

263.913

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

6.154

263.913

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

43.785.220

364.969

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

6.S12.815

81.551.897

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd. 68 la 71)

72

6.512.815

81.551.897

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

4.140,200

3.528.419

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

110.332

127.456

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

202.546

188.557

TOTAL (rd. 75 la 78)

79

312.878

316.013

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)    SOLD C (ct. 117)

83

SOLD D (ct. 117)

84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

SOLD D(ct. 121)

85

23.758

121.480

86

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

87

5.201

17.124

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)

88

10.984.450

85.500.685

FIO - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61 -64-65-66)

90

10.984.450

85.500.685

Suma de control FIO:    1685706457/3329249018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective,

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) ți preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.


Formular

VALIDAT


ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2012

2013

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

7.475.372

7.956,615

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

7.475.372

7.956.615

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

3,502.424

5.713.543

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10)

12

10.977.796

13.670.158

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct,601 +602-7412)

13

273.816

228.788

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

227.293

609.212

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

15

548.776

213.689

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

4.736.964

5.787.983

a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641 +642+643+644-7414)

19

3.755.302

4.535.165

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

981.662

1.252.818

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

349.298

336.911

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

349.298

336.911

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

130.960

501.695

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

134.905

748.584

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

3.945

246.889

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

4.252.133

5.750.961

F20 - pag. 2

8,1, Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611 +612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

3.662.603

3.423.274

8,2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

546.969

596.909

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

42.561

1.730.778

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

388.152

- Cheltuieli (ct.6812)

33

388.152

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 -17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

10.907.392

13,429.239

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

: 36

70.404

240.919

-Pierdere (rd. 35-12)

; 37

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct,7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

j 40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

33.619

26.976

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

33.619

26.976

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

- Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct.786)

48

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49+51)

52

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52)

53

33.619

26.976

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12+45-35-52)

55

104.023

267.895

- Pierdere (rd. 35 + 52-12- 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 57 - 58)

59

0

0

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60.

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

11.011.415

13.697.134

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

10.907.392

13.429.239

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 61 - 62)

63

104.023

267.895

- Pierdere (rd. 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

80.265

146.415

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

23.758

121.480

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

0

0

Suma de control F20:    186791924/3329249018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
f TA    1

DATE INFORMATIVE    'P 8

r    .    la data de 31.12.2013

Formular 30    -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

î

121.480

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09 )

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

116

129

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

122

130

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende ți redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane Juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

■ 42

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

43

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

44

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

45

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

46

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

47

- impozitul datorat la bugetul de stat

48

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

49

- impozitul datorat la bugetul de stat

50

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

51

3.927.326

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

52

400.098

- subvenții aferente veniturilor, din care:

53

3.527.228

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

54

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

55

721.475

- creanțe restante de ia entități din sectorul majoritar sau integral de stat

56

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

57

721.475

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

58

248.791

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

59

- din fonduri publice

60

-din fonduri private

61

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)

.....62 '

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

63

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

64

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

65

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

66

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

67

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)

68

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)

69

- acțiuni cotate emise de rezidenti

70

- acțiuni necotate emise de rezidenti

71

- părți sociale emise de rezidenti

72

- obligațiuni emise de rezidenti

73

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

74

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

75

- obligațiuni emise de nerezidenti

76

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)

77

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

78

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

79

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

80

1.673.216

1.395.336

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)

81

F30 - pag. 4

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

82

408.470

721.475

Creanțe în legătură cu personalul ți conturi asimilate (ct. 425 +4282)

83

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +

4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)

84

40.523.617

52.638.662

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)

85

11.674

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

86

- subvenții de incasat(ct.445)

87

40.511.943

52.638.662

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

88

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct,4482)

89

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

90

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

91

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),

(rd.93 la 95)

92

2.846.625

3.256.582

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.453+456+4582)

93

780

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publiced nst it uti ile statului)

(din ct. 461 +dinct. 471 +dinct.473)

94

2.845.845

3.256.582

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate Dotrivit leaiî si nedecontate Dână la data de 31 decembrie (din ct. 461)

95

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

96

-dela nerezidenti

97

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

98

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)

99

- acțiuni cotate emise de rezidenti

100

- acțiuni necotate emise de rezidenti

101

- părți sociale emise de rezidenti

102

- obligațiuni emise de rezidenti

103

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

104

- acțiuni emise de nerezidenti

105

- obligațiuni emise de nerezidenti

106

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

107

Casa în lei și în valută (rd.109+110)

108

8.166

5.612

-în lei (ct. 5311)

109

8.166

5.612

F30 - pag. 5

-în valută (ct. 5314)

110

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.l 12+114)

111 >

819.147

2.125.356

-în lei (ct. 5121), din care:

112

819.147

2.125.356

- conturi curente în lei deschise la bănci

nerezidente

113

- în valută (ct. 5124), din care:

114

- conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

115

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.l 17+118)

116 :

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

117

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 +5412)

118

Datorii (rd. 120 +123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 +144 + 147 + 150+151 +155 + 157 + 158+163 + 164+165 + 171)

119

44.673.973

58.718.428

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)

’ 120 ■

-în lei

121

-în valută

122

Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)

|l23

- in lei

124

- in valuta

125

Credite bancare interne pe termen seurt (ct. 5191+5192 + 5197 ), (rd. 127+128)

126

-în lei

127

- în valută

128

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)

129

- in lei

130

-in valuta

131

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)

132

-în lei

133

-în valută

134

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)

135

- in lei

136

- in valuta

137

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.l 39+140)

138

-în lei

139

-în valută

140

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)

141

- in lei

142

-in valuta

143

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)

144

F30 - pag.6

-în lei

145

-în valută

146

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct,1682), (rd. 148+149)

i 147

- in lei

148

- in valuta

149

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

150

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)

151

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

152

-în valută

153

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

154

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

155

40.889.757

52.924.015

I

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

156

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

157

202.346

226.140

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 +446+ 447 + 4481) (rd.159 la 162)

158

3.401.355

5.153.266

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

159

112.814

193.548

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4423+4428+444+446)

160

244.102

373.234

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

161

771

2.725

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

162

3.043.668

4.583.759

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

163

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

164

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)

165

180.515

415.007

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în pârtieipatie (ct.453+456+457+4581)

166

256

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct,472+din ct.473)

167

180.515

414.751

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

169

F30 - pag. 7

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

170

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

171

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici **“*,)

172

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

173

-acțiuni cotate 3)

174

- acțiuni necotate 4)

175

- părți sociale

176

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

177

Brevete si licențe (din ct.205)

178

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

8

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

179

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

180

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

181

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

182

XI. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

Suma (lei)

% 5)

Suma (lei)

%5)

A

8

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) s),

(rd. 184+187+191 + 192 + 193 + 194)

183

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)

184

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

185

- deținut de instituții publice de subordonare locală

186

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

187

- cu capital integral de stat

188

- cu capital majoritar de stat

189

- cu capital minoritar de stat

190

- deținut de regii autonome

191

- deținut de societățile cu capital privat

192

- deținut de persoane fizice

193

- deținut de alte entități

194

F30 - pag. 8

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

195

9.279

52.178

- către instituții publice centrale

196

- către instituții publice locale

197

9.279

52.178

-către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/ indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

198

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

199

14.981

9.279

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

200

14.981

9.279

- către instituții publice centrale

201

- către instituții publice locale

202

14.981

9.279

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

203

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

204

- către instituții publice centrale

205

- către instituții publice locale

206

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

207

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

208

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

209

_

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

210

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

211

F30 - pag. 9

Suma de control F30:    43444504i_/j3222490ia

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124*20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de ia bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****? Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

****) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucra tiv în serviciul gospodăriilor populației. **•***) Penfru creanfe/e preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1)    Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2)    In categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4)    Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5)    La secțiunea „XI Capital social vărsat" lard. 184 -194,în col. 2 si col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris lard. 183.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

MOTATAJANU lULIA-MAl

Semnătură    //

■ ,

HXfLf.


BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Calitatea


Stampila unitatii


^MMENIBLui p,jgLlc

'"Crivat

SifSTA^


11 -DIRECTOR ECONOMIC


SemnăturăFormular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE    F40 - pag. 1

r    ,    la data de 31.12.2013

Formular 40    -lei-

Elemente de Imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

345.038

22.254

X

367.292

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04,

345,038

22.254

X

367.292

Imobilizări corporale

Terenuri

05

5.319.753

76.402.134

1.752.441

X

79.969.446

Construcții

06

10.431.592

394.618

617.010

10.209.200

Instalații tehnice si mașini

07

970.486

29.645

220.256

74.914

779.875

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

94.854

67.338

162.192

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

43.150.340

26.418.035

69.467.385

100.990

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

59.967.025

103.31 1.770

72.057.092

74.914

91.221.703

Imobilizări financiare

11

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

60.312.063

103.334.024

72.057.092

74.914

91.588.995

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

290.098

23.100

313.198

TOTAL (rd.13+14)

15

290.098

23.100

313.198

Imobilizări corporale

Terenuri

16

12.761

1.392

14.153

Construcții

17

5.117.422

252.564

246.712

5.123.274

Instalații tehnice si mașini

18

873.622

46.988

218.334

702.276

Alte instalații .utilaje si mobilier

19

69.887

12.888

82.775

TOTAL (rd.16 la 19)

20

6.073.692

313.832

465.046

5,922.478

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 +20)

21

6.363.790

336.932

465.046

6.235.676

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2 - Iei -


Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

Imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

Instalații tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40:    1022305596 / 3329249018

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele BOBE LACRAMIOARA-CARMEN


Formular

VALIDATNOTA1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2013

lei

Elemente de activ

Valoare bruta

Deprecieri (amortizare si provtz)

Sold 1 ianuarie 2013

Creșteri

Reduceri

Sold la 31 decembrie

Sold la 1 ian 2013

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold deprecieri la 31.12.2013

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CT 205

38.118

38.118

32.680

5.437

38.117

CT208

306.920

22.254

329.174

257.417

17.664

275.081

CT 2111/TERENUR1

5.291.906

76.402.134

1.752.441

79.941.599

CT 2112/AMENAJARI TER

27.847

27.847

12.761

1.392

14.153

CT 212/CONSTRUCTII

10.431.591

394.619

617.010

10.209.200

5.117.422

252.564

246.712

5.123.274

CT213

970.486

29.645

220.256

779.875

873.622

46.988

218.334

702.276

CT 214

94.854

67.339

162.193

69.887

12.888

82.775

CT 231

43.150.340

26.418.035

69.467.385

100.990

TOTAL

60.312.062

103.311.772

72.057.092

91.588.996

6.363.789

336.933

465.046

6.235.676

NOTA

a) Creșterea valorii activelor imobilizate in curs, din anul 2013 se justifica prin darea in administrarea Regiei a unor terenuri aferente DAl-fond locativ.

b) Mișcările înregistrate in contul 231 reprezintă finalizarea construcțiilor de locuințe din campusul Henri Coanda si predarea acestora către propietarul de drept, respectiv Primăria Municipiului Constanta, pentru a fi date in administrare.

Director General, MOTATAIANU lULIA-f


INA


Director economic,

BOBE LACRAMip^R^ CARMEN


EXPLOATAREA 'DOMENIULUI PUBLIC $l PRIVATNOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIAREA CREANȚELOR IN ANUL 2013

lei

Denumirea provizionului

Cont

Sold la 1 ianuarie 2013

Transferuri

Sold la 31.12.2013

in cont

din cont

0

1

2

3

4

Provizioane pentru ciienti neincasati/DPTO

491.01

23.915,68

23.915,68

0,00

Provizioane DAI - SAD

491.02

60.732,07

123.222,36

39.863,11

144.091,32

Provizioane ciienti locuințe DAI

491.03

106.050,27

63.326,94

42.723,33

Provizioane DPTO -asociati

491.05

145.696,53 .

213.978,25

79.533,58

280.141,20

Provizioane DAI - garaje

491.08

1.417,92

1.417,92

0,00 |

Provizioane DAI - curți

491.09

15.061,63

6.701,71

8.359,92

Provizioane Tehnic II

491.21

50.851,13

31.430,95

19.420,18

TOTAL

403.725,23

337.200,61

246.189,89

494.735,95

S-au constituit provizioane aferente sumelor înregistrate in contul 4118, pentru debitele mai vechi de 365 zile. Cheltuielile aferente au fost evidențiate separat, in analitice diferite: cele deductibile in cuantum de 30% conform prevederilor Codului Fiscal, iar cele nedeductibile , 70% din valoarea

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2013

lei

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT :

121.480,00

rezerve legale

17,124,00

50% către CLM Constanta

52.178,00

p0% alte rezerve Regie

52.178,00

Repartizarea profitului net aferent anului 2013 s-a efectuat conform OG 64/2001, cu modificările si completările ulterioare .


NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2013

lei

INDICATOR

EXERCIȚIUL 2012

EXERCIȚIUL 2013

-

-

1 Cifra de afaceri neta

7.475.372

7.956.615

2 Venituri aferente transferuri

2.332.195

3.012.791

3.Alte venituri din exploatare

1.170.229

2.700.752

Total Venituri din exploatare

10.977.796

13.670.158

Cheltuieli de exploatare, din care

10.907.392

13.429.239

4. Cheltuieli materiale

227.293

838.000

5. Cheltuieli cu energie si apa

548.776

213.689

6. Cheltuieli cu personalul

4.736.964

5.787.983

7. Cheltuieli cu prestații externe

3.662.603

3.423.274

8. Cheltuieli cu impozite si taxe

546.969

596.909

9. Alte cheltuieli de expl.

1.184.787

2.569.384

. Rezultatul din exploatare

70.404

240.919

Page 4

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

lei

CREANȚE

Sold la 31.12.2013

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

Total creanțe, din care:

57.279.186

29.473.990

27.805.196

CT409

1.687

1.687

CT411

1.393.649

1.393.649

CT445

52.638.662

28.078.654

24.560.008

CT461

3.245.188

3.245.188

Total datorii, din care:

58.454.516

30.303.106

28.151.410

CT 401

242.757

242.757

CT 405

52.638.662

28.078.654

24.560.008

CT 408

41.416

41.416

CT419

1.180

1.180

CT 421

158.196

158.196

CT423

1.497

1.497

CT 426

30

30

CT 427

2.970

2.970

CT428

63.447

63.447

CT 431

189.464

189.464

CT437

4.084

4.084

CT441

84.299

84.299

CT 442

227.293

227.293

CT444

61.642

61.642

CT447

2.725

2.725

CT448

4.583.760

992.358

3.591.402

CT 458

256

256

CT 462

150.838

150.838

Director Generai    x

MOTATAIANU lULI^^ÂlW^'

Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN

NOTA 6


PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

R.A.E.D.P.P. Constanta a întocmit situațiile financiare aferente anului 2013 in conformitate cu principiile contabile generale in vigoare si OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de leqea Contabilității nr.82

din 1991.

Exista comparabilitate cu informațiile exercițiului precedent.

Stocul de mărfuri este exprimat la costul de achiziție.

Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție a activelor imobilizate.


Director Economic,

BOBE LACRAMIQARA CARMEN

NOTA 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI IN ANUL 2013

Nu este cazul.


Director Economic,

BOBE LACRAMIOARA CARMEN


NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAT», ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2013 societatea a avut un număr mediu de 129 salariati pentru care societatea a plătit: salarii brute    4.535.165 lei

cheltuieli cu asigurări sociale 1.252.818 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

NOTA 9


ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2013

1. Indicatorul de lichiditate curenta =

active curecte = datorii curente

30 804 046

30 303 106

= 1,02

2. Indicatorul lichidității imediate =

active curente-stocuri

datorii curente

=

30 804 046-2 378

30 303 106    ’U

3. Indicatorul gradului de indatorare =

capital împrumutat

x 100

=    Nu este cazul

capital propriu(sau capital angajat)

Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.

4.    Viteza de rotatie a stocurilor = costul vânzărilor =    Nu este cazul

stocul mediu

5.    Nr. De zile de stocare    = stocul mediu x 365 =    Nu este cazul

costul vânzărilor

6, Viteza de rotatie a debitelor clienti = soldul mediu clienti x 365 Venit din expl. - Subvenții

1 533 432

10 657 367


X 365 = 52 zile


292 688 5 548 954


X 365 = 19 zile


7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori= soldul mediu furnizori x365 = achiziții de bunuri


NOTA 10

ALTE INFORMAȚII 2013
a)    Informații cu privire la prezentarea întreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud.

Constanta este inmatriculata la registrul Comerțului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , atribut fiscal RO

b)    . Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale,

întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi

Nu este căzui.

c)    Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda naționala

a elementelor patrimoniale, a veniturilor sl cheltuielilor evidențiate

inițial intr-o moneda străină.

Nu este cazul.

d)    Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent anului 2013, este de 146.415 lei, suma ce s-a achitat integral.

e) Cifra de afaceri

7 956615 iei

f)    Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui

contract de leasing operațional

Nu este cazul

g)    Onorariile plătite auditorilor

Nu este cazul

h)    Angajamente acordate

Regia a emis in cursul anului 2013 bilete Ia ordin in valoare de 12.126.719 lei, in favoarea SC Shapir Structures SRL, avand scadenta incepand cu 31.07.2015

Menționam faptul ca biletele la ordin sunt avalizate de către Primăria Municipiului Constanta, la fel ca si cele emise in cursul anului 2012 in suma de 40.511.943 lei.

I) Angajamente primite

Nu este cazul


Director Economic, BOBE LACRAMIOARA/CARMEN

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 3055/2009 PENTRU ANUL 2013

Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, înființata prin HCLM nr. 332/1996, inregistrata la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul in Constanta, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate in anul 2013 :

-    administrarea, întreținerea si repararea fondului locativ de stat si a clădirilor cu alta destinație;

-    amenajarea, administrea si întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor saptamanale bazarelor;

-    administrarea Campusului de locuințe modulare - Henri Coanda.

Principalii indicatori economico - financiari la 31.12.2013 conform OMF 3055 / 2009 cu completările si modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

13.697.134

13.670.158

10.657.368

3.012.790

26.976

13.429.239

13.429.239

838.000

213.689

5.655.747


1.    VENITURI TOTALE, din care:

-    venituri din exploatare din care :

-    venituri proprii

-    buget local

-    venituri financiare

2.    CHELTUIELI TOTALE, din care: a. Cheltuieli din exploatare din care:

-    materiale si consumabile

-    energie si apa

-    cheltuieli lucrări si servici executate si terti

-    impozite si taxe    596.909

-    salarii si cheltuieli aferente    5.787.983

-    amortismente    336.911

b. Cheltuieli financiare    0

3.    IMPOZIT PROFIT    146.415
4.    REZULTATUL EXERCIȚIULUI    121.480

(profit net)

Evidenta financiar - contabila s-a tinut in conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicata cu modificările si completările ulterioare, cu OMFP 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu instrucțiunile si prevederile in vigoare, referitoare la modul de organizare si conducere corecta si la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza baîantei de verificare pe anul 2013, conform OMF 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare.

Contul de venit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile sî rezultatele financiare aferente anului 2013, conform Legii 571 / 2003 cu modificările sî completările ulterioare.

Regia prezintă la 31,12.2013 următoarea situație:

-    Regia a emis în cursul anului 2013 bilete la ordin avand scadenta în 2015, astfel încât la data de 31.12.2013, în evidenta contabila a Regiei sunt înregistrate efecte de comerț de plătit în suma totala de 52.638.562 lei, dintre care 28.078.654 lei vor fi onorate în cursul anului 2014, iar diferența de 24.560.008 lei in 2015.

Biletele la ordin emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coanda sunt avalîzate de către Primăria Municipiului Constanta, iar sumele de primit se regăsesc in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anilor 2014 si 2015.

-    Regia nu are datorii restante la bugetul local.

-    Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale si la bugetul de stat.

-    Regia a beneficiat de următoarele surse de la buget:

TOTAL, din care pt:

3.927.326

Acoperire chelt. de administrare campus Henri Coanda

1.877.228

Acoperire deficit Tara Piticilor

1.228.000

Acoperire deficit Pista roleri Gravity Park

422.000

Investiții- construcții unitati locative modulare in cadrul Campusului Henri Coanda

400.098

Salariile brute plătite directorului general si indemnizațiile membrilor consiliului de administrație in 2013 au fost in suma de 258.916 lei.

Profitului net în suma de 121.480 lei aferent exercițiului financiar 2013 se repartizează conform OG 64/2001 cu modificările si completările ulterioare, astfel:

1.    rezerve legale

2.    50% către CLM Constanta

3.    50% alte rezerve Regie

17.124 lei 52.178 lei 52.178 leiDirector Economic,
BOBE LACRAMIpARA-CARMEN

finevex sx.C,

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

REGIA AUTONOMĂ
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT Bd. Tomis nr. 101, Constanța

Am auditat situațiile financiare anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la acea dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la :

>    Activ net / Total capitaluri: 85.500.685 ron

>    Rezultatul net al exercițiului financiar: 121.480 ron profit Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și pentru acel control intern pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau de eroare. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, fie cauzată de fraudă sau de eroare. în efectuarea acelor evaluări a riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri

finevexs.r.L

de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Baza pentru opinie

Clădirile și terenurile administrate de RAEDPP nu sunt prezentate în totalitate la valoarea justă.

Opinie

în opinia noastră, cu excepția efectelor asupra aspectelor descrise în paragraful Bazei pentru opinie, situațiile financiare ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT CONSTANȚA prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31 decembrie 2013, performanța sa financiară și fluxurile de trezorerie pentru exercițiul încheiat la acea dată, în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

în concordanță cu OMFP 3055/2009, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. în raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

AUDITOR
S.C. FINEVEX S.R.L.

Adresa: Constanța, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.2A, BI.L66, Ap.23,

Tel/fax: 0241.51.71.92