Hotărârea nr. 96/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI OBTINUT IN ANUL 2013 LA SC CONFORT URBAN -SRL CONSTANTA

cqNSTAA/^

îfift


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și pierdere, datelor informative, situația activelor imobilizate, notelor explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2013 la

S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

je 21.05.2014;    ■

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr.66165/08.05.2014, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.82/1991, art.19 alin.(3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit."c" și art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, notele explicative la situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2013 la S.C. Confort Urban S.R.L., prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21

din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Ciorbea valentin

Constanța Nr. 96/21.05.2014

S.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L. Str,Piața Ovidiu n r.9

Nr.R.C. J13/699/1997

CUI RO 1875349

Capital social: 120.332.530 lei

Telefon: 0241614324, fax: 0241672299

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE ÎNCHEIATE LA 31.12.2013 tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009

CUPRINS

EXPLICAȚIA

NR.FILE

BILANȚ-FORMULARLISTAT-COD 10

4

CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20

3

DATE INFORM ATI VE-LI ST ATĂ-COD 30

9

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40

2

DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991

1

10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

7

BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2013

11

RAPORTUL AUDITORILOR

5

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

2

PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2013

1

EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DE APROBARE

A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

1

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

1

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE

3

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

1

Director general,întocmit,

Director economic,

Numele și prenumele, Ec.Vladu Mihaela-Claudia

Semnătura,

UF-


S10Q2.A1.0.G

/02.04.2014

Suma de control

120.332.530

Bifați numai dacă

0 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară: BL

este căzui:

0 Sucursala

f* An C Semestru Anul 2013 |

Entitatea


Adresa


SC CONFORT URBAN SRL

Județ

Sector

Localitate

(constanta

(constanta    I

Strada

Nr.    Bloc    Scara Ap.    Telefon

PIAȚA OVIDIU

9    III 0241672299


Număr din registrul comerțului

J13 699 1997

Cod unic de înregistrare

1

8

7

5

3

4

9

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) 4211 Lucrări de construcții a drumurilor ți autostrăzilor


Situații financiare anuale

(entlțațiia(i(j^nr«ercittu^i;țbr ceț^ldț^analcaj^dțiij^flii;

jfyfprma lungă

|r$ Forma prescurtată UjForma simplificată ,


r Raportări anuale


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit 0 de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din

Legea contabititâții nr. 82/1991

0

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

O

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidenteîn state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:


Capitaluri - total


121.237.422


Profit/ pierdere


204.750


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
AUDITOR,


BILANȚ

la data de 31.12.2013

Formular 10

FIO ■ pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold fa:

01.01.2013

31.12.2013

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct,201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3, Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)

05

TOTAL (rd.01 la 05)

06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

07

4.221.080.754

2.105.377

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

08

12.367.529

618.649

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09

411.632

36.868

4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10

66.090.367

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

4.233.859.915

68.851.261

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)

12

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14

4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)

16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17

54.696

11.962

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

54.696

11.962

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11 + 18)

19

4.233.914.611

68.863.223

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

2.110.540

3.287.305

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

0

0

ă AuAn<;nri npntru cumDărări de stocuri (ct. 4091)

23

FIO -pag. 2

1. Creanțe comerciale t) (ct. 2675* + 2676 ’+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491}

25

7.263.750

7.867.994

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

26

r"---

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

-------

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187}

28

4.387.581

2.802.838

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*}

29

186.490.669

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

11.651.331

197.161.501

fii. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

31

j

2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508-595-596-598 + 5113 + 5114)

32

TOTAL (rd. 31+32)

33

pZ. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34

8.881.217

7.800,600

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

22.643.088

208.249.406

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

36

0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169}

37

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +

1682 + 5191 +5192 + 5198)

38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419}

39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408}

40

5.485.581

1.678.345

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41

89.748.525

50.894.075

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43

^8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623

TI 626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***

+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462+ 473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

44

1.110.490

1.578.602

TOTAL (rd. 371a 44)

45

96.344.596

54.151.022

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

-76.958.821

154.088.976

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47

4.156.955.790

222.952.199

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA

MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

48

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

50

FIO -pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 5 09 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55)

56

93.230.663

101.714.777

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59

TOTAL (rd. 571a 59)

60

1. VENITURI ÎNAVAN5

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)

61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)

62

3.257.313

9.408

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

3.257.313

9.408

jț    Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

65

Fond comercial negativ (ct.2075)

66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)

67

3.257.313

9.408

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

68

558.030.588

120.332.530

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

70

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

71

TOTAL (rd.68 la 71)

72

558.030.588

120.332.530

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

74

1.580.812.221

450.614

blV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

75

72.442

82.680

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct, 1065)

77

4. Alte rezerve (ct. 1068)

78

37

37

TOTAL (rd. 751a 78)

79

72.479

82.717

Acțiuni proprii (ct. 109)

80

-------

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)    SOLD C (ct. 117)

83

177.049

SOLD D (ct. 117)

84

9.478

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR    SOLD C (ct. 121)

85

196.345

204.750

FIO-pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)

89

1.924.632.790

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61 -64-65-66)

90

4.063.725,127

121.237.422

Suma de control FIO:    3-0050881829/42214643757

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*“) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
F20 ■ pag, 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20    . |ej.

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercițiul financiar

2012

2013

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

20.956.962

34.245.144

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

20.942.128

34.245.144

k Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

14.834

™ Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.71 7+772)

SoldC

07

262.007

315.210

SoldD

08

3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)

09

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

609.898

713.199

-din care, venituri din fondul comercial negativ

11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10)

12

21.828.867

35.273.553

5. a) Cheltuieli cu materiile prime șt materialele consumabile (ct.601 +602-7412)

13

6.997.556

7.999.635

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

63.089

64.712

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct,605-7413)

15

856.457

1.259.372

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

16

15.694

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)

18

6.813.410

7.414.549

a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641 +642+643+644-7414)

19

5.344.939

5.880.703

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)

20

1.468.471

1.533.846

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)

21

488.383

289.968

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

488.383

289.968

a.2) Venituri (ct.7813)

23

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

h n Cheltuieli (ct.654+6814)

25

___ _____

F20 ■ pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)

28

5.668.523

16.993.137

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

29

223.221

285.522

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

30

670.360

912.253

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31

Ajustări privind provizioanele (rd, 33 - 34)

32

-Cheltuieli (ct.6812)

33

-Venituri (ct.7812)

34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

21.796.693

35.219.148

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 12-35)

36

32.174

54.405

-Pierdere (rd.35-12)

37

0

0

p. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)

38

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

39

10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

40

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

41

11. Venituri din dobânzi (ct.766*)

42

134.733

116.329

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

29.526

34.056

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40+42 + 44)

45

164.259

150.385

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

- Venituri (ct.786)

48

Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)

49

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

88

40

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

88

40

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

-Profit (rd.45-52)

53

164.171

150.345

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

0

0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

-Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

196.345

204.750

- Pierdere (rd. 35 + 52-12 - 45)

56

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

1

F20-pag.3

VENITURI TOTALE (rd. 12+45 + 57)

61

21.993.126

35.423.938

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

21.796.781

35.219.188

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â);

-Profit (rd.61 -62)

.    J

63

196.345

204.750

-Pierdere (rd, 62-61)

64

0

0

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

19. Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (ct.698)

66

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 63-64-65-66)

67

196.345

204.750

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66-63)

68

0

0

Suma de control F20 :    439864911 /42214643757

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,


Numele si prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUD1A

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura    ^^7

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

—-----


FQ A    1

DATE INFORMATIVE    'P 8'

Formular 30    la data de 31.12.2013    fe.

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.

rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

204.750

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr.

rd.

Total, din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09+ 15 la 19 + 23)

04

furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

F - peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total

(rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

n

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

-altedatorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite ia termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

-

n

4

7

F30-pag.2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr.

rd.

-----.—---

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

^enituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:

K.    ----— —    -- 4

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

42

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

43

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

44

tedevență petrolieră plătită la bugetul de stat

45

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri v

46

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care;

47

- impozitul datorat la bugetul de stat

48

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

49

—-•--

- impozitul datorat la bugetul de stat

50

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

51

_____—

• subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

52

- subvenții aferente veniturilor, din care:

53

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

54

---’

F30-pag.3

V. Tichete de masa

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

58

458.755

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

59

- din fonduri publice

60

-din fonduri private

61

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Cheltuieli de Inovare - total (rd. 63 la 65)

62

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

63

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

64

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

65

VIII. Alte informații

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

66

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

67

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)

68

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)

69

- acțiuni cotate emise de rezidentî

70

- acțiuni necotate emise de rezidenti

71

V -părți sociale emise de rezidenti

72

- obligațiuni emise de rezidenti

73

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

74

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

75

- obligațiuni emise de nerezidenti

76

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)

77

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

78

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

79

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte

conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

80

7.263.750

7.867.994

F30-pag. 4

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

82

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

83

61.314

79.212

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +

4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)

84

4.224.424

2.581.973

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(Ct.431+437+4382)

85

55

0

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

86

4.224.369

2.576.476

- subvenții de incasat(ct.445)

87

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (Ct.447)

88

5.497

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

89

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

90

Creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și Rjgetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

91

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93l»95)

92

49.158

186.579.637

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operații in participatie (ct.45 3+456+4582)

93

12.928

186.532.390

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice(institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

94

36.230

47.247

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate Dotrivit leaii și nedecontate Dână la data de 31 decembrie (din ct. 461)

95

Robânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

96

- de la nerezidenti

97

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

98

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct, 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)

99

- acțiuni cotate emise de rezidenti

100

- acțiuni necotate emise de rezidenti

101

- părți sociale emise de rezidenti

102

- obligațiuni emise de rezidenti

103

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

104

- acțiuni emise de nerezidenti

105

..... ■    i_ _____

106

F30-pag. 5

-în valută (ct. 5314)

110

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)

111

8.880.405

7.798.227

- în lei (ct. 5121), din care:

112

8.876.193

7.795.319

- conturi curente în lei deschise la bănci

nerezidente

113

-în valută (ct. 5124), din care:

114

4.212

2.908

- conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

115

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)

116

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

117

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5412)

118

Datorii (rd. 120 +123+ 126+129 + 132 + 135 +138 +

141 + 144+ 147 + 150+151 + 155 + 157+158+163 + 164+165+171)

119

192.405.450

155.133.941

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute B. 161 ),(rd. 121+122)

120

-în lei

121

- în valută

122

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct. 1681), (rd.124+125)

123

- in lei

124

-in valuta

125

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 127+128)

126

- în lei

127

-în valută

128

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)

129

- in lei

130

- in valuta

131

Bedite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 '+5195), (rd .133+134)

132

- în lei

133

-în valută

134

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)

135

- in lei

136

- in valuta

137

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +

1627), (rd.139+140)

138

- în lei

139

- în valută

140

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd.142+143)

141

F30 - pag.6.

-în lei

145

- în valută

146

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 148+149,

147

- in lei

148

- in valuta

149

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 + dinct. 1682,

150

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153}

151

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

152

- în valută

153

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167,

154

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte bonturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408+419), din care:

155

188.464.768

154.287.197

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

156

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423+424 + 426 + 427 + 4281,

157

435.233

522.236

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +

4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 159 la 162)

158

248.136

324.508

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381,

159

184.926

199.621

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.441+4423+4428+444+446,

160

63.210

124.887

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

^ct.447,

161

F    - alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481,

162

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451,

163

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455,

164

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.( 166 la 170}

165

3.257.313

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581,

166

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului, 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473,

167

3.257.313

*    - -ju::--— I..Jn* w/Anituri frlirt rt A77)

168

F30-pag. 7

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

170

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

171

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

172

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

173

558.030.588

120.332.530

- acțiuni cotate 3)

174

- acțiuni necotate 4)

-----.-

175

- părți sociale

176

558.030.588

120.332.530

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

177

Brevete si licențe (din ct.205)

178

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

1- A

B

1

2

^Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

179

44.139

118.496

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

180

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

181

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

182

' 1

XI. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2012

31.12.2013

Suma (lei)

%5)

Suma (lei)

%5)

A

B

Col.i

Cof.2

Col.3

Col.4

Btapital social vărsat (ct. 1012) s/,

| (rd. 184+187+ 191+ 192 + 193 + 194)

183

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)

184

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

185

- deținut de instituții publice de subordonare locală

186

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

187

- cu capital integral de stat

188

- cu capital majoritar de stat

189

- cu capital minoritar de stat

190

- deținut de regii autonome

191

F30 ■ pag. 8

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

195

- către instituții publice centrale

196

- către instituții publice locale

197

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/ indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

198

Nr.

rd.

Sume

A

B

2012

2013

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

199

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

200

- către instituții publice centrale

201

- către instituții publice locale

202

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

203

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare interioare anului precedent, din care virate:

204

- către instituții publice centrale

205

- către instituții publice locale

206

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

207

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr,

rd.

Sume

A

B

2012

2013

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

208

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

209

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124A20, Ut. b) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator} - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează in mun că înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri fntreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația In vigoare privind sistemul asig urărilor pen tru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 depunere în aplicare a Deciziei nr. 160&/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria Lnr. 267 din 14 aug us12004.

***•*) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile rec/asificate în sectorul adminis trației publice și instituțiile fără scop lucrativ in serviciul gospodăriilor populației. ** *** *) Pen tru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 aiin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

»5e vor include chiriile plătite pen tru teren uri ocupate (culturi agricole, pășun i, fănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând oprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) în categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale^ potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 184-194,în col. 2 si col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris lard. 183.ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL- FARCAS CRISTINEL-VIOREL

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZAT

Formular 40    13(^31.12.2013

E    F40-pag. 1

-lei-

Elemente de

imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold

inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5= 1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

X

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

X

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

X

Imobilizări corporale

^renuri

05

X

Construcții

06

4.224.617.187

-2.776.284.769

1.442.460.627

5.871.791

Instalații tehnice si mașini

07

16.491.636

-815.089

10.657.005

5.019.542

Aite instalații, utilaje si mobilier

08

456.998

-161.912

200.968

94.118

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

0

66.090.367

66.090.367

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

4.241.565.821

-2.711.171.403

1.453.318.600

77.075.818

Imobilizări financiare

11

54.696

2

42.736

X

11.962

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd.04+10+11)

12

4.241,620.517

-2.711.171.401

1.453.361.336

77.087.780

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

Alte imobilizări

14

TOTAL(rd.13+14)

15

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

Construcții

17

3.536.433

229.981

3.766.414

Instalații tehnice si mașini

18

4.124.107

276.786

4.400.893

-----------—

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 • pag. 2


- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări

reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

Alte imobilizări

23

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

TOTAL (rd.22 la 24)

25

imobilizări corporale

Terenuri

26

Construcții

27

fcstalatii tehnice si mașini

28

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

Imobilizări financiare

32

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.25+31+32)

33

Suma de control F40 :    9231932642 / 42214643757

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

EC.VLADU MIHAELA-CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC    /    I

Semnătura    _

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


DECLARAȚIE

J

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru:

Persoana juridică: CONFORT URBAN SRL

Județul: 13-CONSTANȚA

Adresa: localitatea CONSTANȚA, str.PIAȚA OVIDIU, NR.9, TEL. 0241614324 Număr din registrul comerțului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4211 lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

Cod de identificare fiscală: RO 1875349

Conducerea societății, DIRECTOR GENERAL Ing.F ARCAȘ CRISTINEL-VIOREL și DIRECTOR’ECONOMIC Ec. VLADU MIHAELA-CLAUDIA își

asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2013 și confirmă că:

a)    Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b)    Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c)    Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR GENERAL^ot:


DIRECTOR ECONOMIC,


Ing.Farcaș Cristinel-Y£6reîONFOR

Ec.Vladu Mibaela-Claudia


S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

«1997

RO1875349

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013
NOTAI
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizări necorporale si imobilizări corporale:

Nr.

crt.

Elemente de activ

Sold Ia 01.01.2013

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2013

I.

Terenuri - Mijloace fixe proprii

0

0

0

0

11.

Construcții total din care:

4.224.617.187

-2.776.284.769

1.442.460.627

5.871.791

Mijloace fixe proprii

5.871.791

0

0

5.871.791

b)

Mijloace fixe public

4.218.745.396

-2,776.284.769

1.442.460.627

0

III.

Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:

16.491.636

-815.089

10.657.005

5.019.542

a)

Mijloace fixe proprii din care:

5.019.542

0

0

5.019.542

a.l.

Echipamente tehnologice

3.196.377

0

0

3.196.377

a.2.

Aparate de măsură și control

524.670

0

524.670

a.3.

Mijloace de transport

1.298.495

0

1.298.495

b)

Mijloace fixe public

11.472.094

-815.089

10.657.005

0

IV.

Mobilier și alte active corporale totale din

care:

456.998

-161.912

200.968

94.118

a)

Mijloace fixe proprii

83.570

10.548

94.118

b)

Mijloace fixe public

373,428

-172.460

200.968

0

Total imobilizări corporale

4.241.565.821

-2.777.261.770

1.453.318.600

10.985.451

Investiții în curs de exec.

0

66.090.367

0

66.090.367

Imobilizări financiare

54.696

2

42.736

11.962

V.

Imobilizări necorporale

0

5.504

5.504

0

Total imobilizări din care:(I+H+III+IV+V)

4.241.620.517

-2.711.165.897

1.453.366.840

77.087.780

Mijloace fixe public

4.230.590.918

-2.777.272.318

' 1.453.318,600

0

Investiții în curs de exec.

0

66^090.367

. 0.

66.090.3671

Imobilizări financiare

54.696

2

42.736

11.962

Mijloace fixe proprii

10.974.903

16.052

5.504

10.985.451

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

în cursul exercițiului curent, investițiile in curs au fost în sumă de 66.090.367 lei. La 03.04.2013 a fost încheiat cu Primăria Municipiului Constanta contractul nr.46590/03.04.2013 prin care au fost transmise prin gestiune delegata serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Constanta.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate. Patimoniul public, conform art.242 din OMT'P 3.055/2009 a fost evidențiat in posturi extrabilantiere.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

în cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr. 128/2005, —05 onns nr 552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007,

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2013 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

-    H.G. 500/5 august 1994

-    H.G. 1553/18 decembrie 2003

-    O.M.F.P. 3055/2009

-    Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr. 1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social, c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr.

Crt.

Deprecieri imobilizări

Sold

01.01.2013

Deprecieri înregistrate în anul 2013

Reduceri

Sold

31/12/2013

Alte imobilizări necorporale

0

0

0

0

2.

Construcții

3.536.433

229.981

0

3.766.414

3.

Instalații tehnice și mașini

4.124.107

276.786

0

4.400.893

4.

Alte instalații, utilaje și mobilier

45.366

11.884

r     Q

57.250

Total

7.705.906

518.651

0

8.224.557

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2013 a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 4,72 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării 518.651    4.72%

10.985.451

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedent», in anul 2013 a fost suportata din rezerve din reevaluare

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2013 societatea nu a constituit provizioane noi.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

în conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț, „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de 35.423.938 lei depășește volumul de cheltuieli în valoare de 35.219.188 lei, și astfel societatea se înregistrează cu un profit în suma de 204.750 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 10.238 lei, iar suma de 194.512 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUIDINEXPLOATARE

Denumirea indicatorului

ExerciUu

financiar

2/1%-100

Precedent

Curent

0

1

2

3

1 Cifra de afaceri neta

20.956.962

34.245.144

63,41

2 Costul bunurilor vândute si al serv prestate (3+4+5)

17.292.430

29.672.301

71,59

3 Cheltuielile activitatii de baza

14.683.117

16.673.556

13,56

4 Cheltuielile activităților auxiliare

733.449

976.965

33,20

5 Cheltuielile indirecte de producție

1.875.864

12.021.780

540,87

6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)

-3.664.532

-4.572.843

r 24,79

7 Cheltuielile de desfacere

4.504.263

5.546.847

23,15

8 Alte venituri din exploatare

871.905

1.028.409

0,00

9 Venituri din exploatare

21.828.867

35.273.553

61,59

10 Cheltuieli din exploatare

21.796.693

35.219.148

61,58

11 Rezultatul din exploatare: (10-9)

32.174

54.405

69,10

12 Veniturile financiare

164.259

150.385

-8,45

13 Cheltuieli financiare

88

40

-54,55

14 Rezultatul financiar

164.171

150.345

-8,42

15 Cheltuieli cu impozitul

0

0

0,00

16 TOTAL GENERAL: (11+14-15)

196.345

204.750

4,28

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

|    Creanțe

Sold ia sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2+3

2

3

Total, din care:

197.161.501

95.446.724

101.714.777

Clierrti

7.867.994

7.867.994

Tva de recuperat

2.570.976

2.570.976

Alte creanțe

231.862

231.862

Alte creanțe

186.490.669

84.775.892

101.714.777

Datorii

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichidare

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

Total, din care:

155.865.799

54.151.022

101.714.777

Furnizori

1.678.345

1.678.345

Efecte de comerț de plătit

50.894.075

50.894.075

Alte datorii curente

1.578.602

1.578.602

Efecte de comerț care trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an

101.714.777

0

101.714.777

Ponderea în total creanțe o dețin clientii neincasati in suma de 7.867.994 Jei, TVA de recuperat nerambursat până la finele anului in suma de 2.570.976 lei si suma de 186.490.669 lei ce reprezintă datoria asociatului unic către societate in vederea achitării investițiilor efectuate la sistemele publice aflate in gestiune delegata.

Ponderea în datorii totale o dețin sumele eșalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii • ■----nnkUro ofutA î« poare He eestiune în conformitate cu

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A.    TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1.    Reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componenta

a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

2.    Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3.    Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4.    Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2013, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

B.    IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Au fost recunoscute în contabilitate Ia prețui de cost, în cursul anului 2013 fiind înregistrate pe cheltuieli la finele anului 2013 nemaiprezentând sold.

C.    IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.    Cost-evaiuare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare.

întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli.

2.    Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3.    Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privata a statului aflate in posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent, în anul 2013 nu au fost casate imobilizări corporale.

4.    Bunurile apartinand domeniului public primite in gestiune delegata prin HCL 63/2013 au fost evidențiate in posturi extrabilantiere, conform art.242 din OMFP 3055/2009.

D.    IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1.    Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2.    Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri, la drumurile publice s-au făcut investiții pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcaje rutiere.

E.    STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului Ia 31.12.2013 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F.    CREANȚELE COMERCIALE

■farhiratA.

G,    NUMERAR Șl ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul si echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanf la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au

folosit numerarul din casă și conturile la bănci - nu avem datorii la instituțiile de credit.

H.    DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în Iei sunt înregistrate la valoarea nominală.

L PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

în anul 2013 nu au fost constituite provizioane.

J. BENEFICII

Societatea a înregistrat un profit în suma de 204.750 lei si va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 10.238 lei, iar suma de 194.512 lei reprezintă profitul nerepartizat.

NOTA 7
ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică Ia suma de 120.332.530 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății.

NOTA 8
INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 250.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Salarii brute an 2013 lei

Administratori

118.496

Directori

393.971

Total

512.467

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

Salarii brute an 2013 lei

Personal administrativ

1.149.367

Personal de producție

3.878.610

Total

5.027.977

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

Active curente Datorii curente


208.249.406
54.161.022

3,85

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente • Stocuri


204.962.101

n:atnrii curente

54.151.022

3,79

2, Indicatori de risc: ai Indicatorul gradului de indatorare

Capitalul împrumutat

Capitalul angajat

unde:

-    capital împrumutat = credite peste un an;

-    capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire Ia:

-    Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

-    Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

-    Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

Costul vânzărilor


Stoc mediu


29.672.301

2.698.923


10,99 ori


Stocul a fost rulat de 10,99 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

_Cifra de afaceri_ _    34.245.144    _

Active imobilizate (proprii) ~    10.997.413

- Număr de zile stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

Stoc mediu Costul vânzărilor


x 365


2.698.923

29.672.301


x 365


33,20 zile


- Viteza de rotație a debitelor-clienți

-    calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

Sold mediu clienti Cifra de afaceri


x 365


7.565.872

34.245.144


x 365


80,64 zile


O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a credite lor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. în mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori_*

Achiziții de bunuri (fara servicii) *


1.422.077

34.245.144


x 365


15,16 zile

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care il obține entitatea din banii investiri in afacere:

Profit înaintea plătii dobânzii și impozitului pe profit__204.750___

Caoital angajat    ~    19.438.225

NOTA 10

ALTEINFORMAȚII

-    Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.

-    Impozit pe profit nu s~a realizat deoarece pierderea fiscala re recuperat din anii precedenti este in suma de 1.010.760 lei.

-    Cifra de afaceri este de 34.245.144 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

-    Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2013 se ridică la suma de 28.606,62 lei.

Societatea comerciala cu răspundere limitata CONFORT URBAN a fost înființata in anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanta J13/699/1997, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfasoara activitatea principala Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 in condiții de continuitate, capitalul social este in suma de 120.332.530 lei si aparține in totallitate Consiliului Local Municipal Constanta.


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela/Claudia


DENUMIRE CONT    1

1

SOLD LA

DEBIT    |

01/01/2013

CREDIT    1

RULAJ

DEBIT    (

LUNA

CREDIT

1

RULAJ

DEBIT    |

cumulat

CREDIT

1

1

TOTAL

DEBIT

SUME    |

1    CREDIT |

SOLD

T

1 CONT |

1 1

DEBIT    |

CREDI

JBS NEV STP

0,00

0, 00

0,00

0,00

2

312 874,00

2 312 674,00

2

312 874,00

2 312 874,00

0, 00

0,0C

1 10116

JBS NEV DP

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

96

881 431,00

96 881 431,00

99

891 431,00

99 891 431,00

0,00

0, OC

► 10117

SIP

0,00

121 792 436,65

0,00

0,00

122

092 438,65

2 312 874,00

122

092 438,65

124 105 312,65

0, 00

2 012

874,00

1 10126

;al dp

0, 00

433 428 775,81

0, 00

0, 00

433

428 775,81

98 681 431,00

433

426 775,81

532 310 206,81

0,00

96 881

431,00

i 10127

[AL SOCIETATE

0,00

2 609 373,84

0,00

0,00

0, 00

16 628 951,29

0,00

39 438 225,13

0,00

19 438

225,13

: 10129

JB SIP

0,00

13 604 239,74

0,00

0,00

0,00

-13 604 239,74

0,00

0, 00

0,00

0, 00

10166

JBIC DP

0,001

911 026 550,5

0,00

0,00

0,00-

■1 911 029 550,

0, 00

0,00

0,00

0, 00

10167

0,002

482 663 378,6

0,00

0,00

656

715 519, 46-

■1 705 615 329,

656

715 519,46

777 049 049,59

0,00120 332

530,13

DIN REEVALUARE

0,00

680 714,00

20 007,00

0,00

230 100,00

0,00

230 100,00

690 714,00

0,00

450

614,00

1057

1RE DOM. PUBLIC

0,001

580 131 507,5

0,00

0,00

0,00-

■1 580 131 507,

0,00

0, 00

0, 00

0,00

105PMC

REEVALUARE

0,001

580 912 221,5

20 007,00

0,00

230 100,00-

1 580 131 507,

230 100,00

680 714,00

0, 00

4 50

614,00

LEGALE

0,00

72 442,37

0,00

10 238,00

0,00

10 236,00

0, 00

82 680,37

0, 00

82

680,37

1061

SERVE

0,00

36,96

0, 00

0, oo

0,00

0, 00

0,00

36,98

0, 00

36, 98

10682

0,00

72 479,35

0,00

10 238,00

0, 00

10 236,00

0,00

62 717,35

0, 00

82

717,35

.AN 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177 049,65

0,00

177 048,65

0, 00

177

048, 65

117.12

SERIALE AN PRECEDENT

142 643,11

0,00

0,00

0, oo

0, 00

142 643,11

142 643,11

142 643,11

0,00

0,00

117.2

2010

0, 00

30 123,40

0, 00

0, 00

30 123,40

0, 00

30 123,40

30 123,40

0, 00

0,00

11710

ORT 2011

0,00

103 041,84

0, 00

0, 00

103 041,64

0,00

103 041,84

103 041,84

0,00

0, 00

11711

AT

9 477,87

0, 00

0,00

0, 00

133 165,24

319 691,76

275 806,35

452 857,00

0,00

177

048,65

51 PIERDERI

0,00

196 344,52

3 509 544,52

2 551 111,60

35

219 186,64

35 227 594,32

35

219 188,64

35 423 938,84

0,00

204

750,00

121

SAREA PROFITULUI

9 ei8,oo

0, 00

10 238,00

0, 00

10 238,00

9 818,00

20 056,00

9 818,00

10 238,00

0, 00

129

3BILIZARI NECORPORALE

0,00

0, 00

0,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

0,00

0,00

208

[ PRELUATE

0, 01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 01

0,00

0, 01

0,00

211

2TII

5 671 791,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

5

871 791,00

0, 00

5 871 791,00

0, 00

2121

.1LUM.PREL.PRIMĂRIE

28 250 445,94

0,00

0,00

0,00

-28

250 445,94

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

21210

[LUMINAT PUBLIC

131 439 364,12

0,00

0, 00

0,00

-25

195 326,35

106 244 057,77

106

244 057,77

106 244 057,77

0,00

0,00

21211

..DRUM.PREL.PRIMĂRIE    3

431 252 737,0

0,00

0,00

0, 00-

3 431 252 737,

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

21212

’RELUATE

230 636,22

0,00

0, 00

0, 00

-

230 636, 22

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

212121

iRE DRUMURI

594 332 522,88

0,00

0,00

0,00

121,71

594 332 644,59

594

332 644,59

594 332 644,59

0,00

0,00

21213

ÎARE RUTIERE

3 218 136,87

0,00

0,00

0, 00

-

708 233,83

2 509 903,04

2

509 903,04

2 509 903,04

0,00

0,00

212131

ERE PRELUATE

43 603,38

0, 00

0, 00

o, oo

-43 603,36

0,00

0, 00

0, 00

o, oo

0,00

212132

19

11 544 333,61

0,00

0,00

0,00

-11

544 333,61

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

21214

ARTEZIENE

5 629 172,36

0,00

0,00

0, 00

-1

018 392,97

4 610 779,39

4

810 779, 39

4 910 779,39

0, 00

0,00

21215

ARTEZ.PRELUATE

4 306 340,65

0, 00

0, 00

0,00

-4

308 340,65

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

212151

RUTIERE

4 919 053,18

0,00

0,00

0,00

0,00

4 919 053,18

4

919 053,18

4 919 053,18

0,00

0,00

21216

GARA CER

2 167 969,76

0,00

0,00

0, 00

-

631 644,43

1 536 125, 33

1

536 125,33

1 536 125,33

0,00

0, oo

21232/E

C ARH.

1 209 059,68

0,00

0, 00

0, 00

0,00

1 209 059,86

1

209 059,96

1 209 059,88

0,00

0, 00

21232/FP

OSTURI EXTRAHILANTIERE

0,00

o, oo

0, 00

0,00

726

899 003,36

726 899 003,36

726

699 003, 36

726 899 003,36

0,00

0,00

212EXTRB

4

1 224 617 186,9

0,00

o, oo

0,00-

■2 776 264 769, 1

442 460 626,51

448

332 417,51

442 460 626,5

5 871 791,00

o, oo

NTE TEHNOLOGICE

3 196 376,95

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3

196 376,95

0,00

3 196 376,95

0, 00

2131

EL.PRIMĂRIE

63 026,16

0,00

0,00

0,00

-63 026, 16

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

213161

DENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2013 DEBIT    I CREDIT

RULAJ LUNA DEBIT    I    CREDIT

RULAJ CUMULAT    I

DEBIT | CREDIT |

IAD.CONFORT

INSTAL.MAS SI CONTR

E DE TRANSPORT

11 409 06a,26

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

- 752

062,63

0,00

0,00

10

657

005,63

0,00

0,00

524

1 298

670,23

494,55

4ASINI

16 491

636, 15

0, 00

0,00

0, 00

-

815

088,79

10

657

005, 63

DE CONFORT

3 73

428,29

0,00

0,00

0, 00

-

172

459,65

200

966, 64

BIROTICA CENTRALA

83

570,11

0,00

0,00

0,00

10

547,58

0,00

FIXE

456

998,40

0,00

0,00

0,00

-

161

912,07

200

968,64

0, 00

0,00

0,00

0,00

2

636

889,14

0, 00

CONTR,1229

0,00

0, 00

3

901

758,65

0,00

54

803

596, 26

0,00

CTR.8710-SHAPIR

0, 00

0,00

0,00

0,00

8

649

881,71

0,00

ORALE IN CURS

0,00

0,00

3

901

756,65

0,00

66

090

367,11

0,00

GAR BUNA EXE

37,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GAR BUNA EXE

7

063,84

0, 00

0,00

0, 00

0,00

7

063, 84

GAP. BUNA EXE

24

316,25

0, 00

0, 00

0,00

0,00

24

316,25

ELII SHELL GAS

1

000,OO

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

E PMC TREZORERIE

6

354,45

0, 00

0, 00

0,00

1, 70

6

356,15

iRANT. PRIM, ȘANTIER

1

154,24

0, 00

0,00

0,00

0,31

1

154,55

II TVA

14

769,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

3

845, 00

LIZATE

54

695, 72

0, 00

0, 00

0,00

2,01

42

735,79

.AREA CONSTRUCȚIILOR

0,00

3

536

433,00

0,00

19

118,00

0,00

229

981,00

ARE ECHIPAMENT TEHNOLOG

0,00

2

679

195,00

0,00

15

190,00

0,00

182

280,00

TARATE MĂSURĂ ST CONTRO

0,00

326

221,00

0,00

4

178,00

0,00

50

279,00

[IJLOACE DE TRANSPORT

0,00

1

118

691,00

0,00

3

679,00

0, 00

44

227,00

,,MOB,BIROT,AP PROT

o, oo

45

366,00

0,00

1

022,00

0, 00

11

884,00

OBILIZ. CORPORALE

0,00

7

705

906,00

0,00

43

187,00

0, 00

518

651,00

UBIL

27

069,13

0,00

27

874,93

40

496, 44

984

011,40

963

995, 24

•E SCHIMB

188

049,91

0, 00

16

273,30

16

747,06

386

811,65

486

059,08

T SI KATER CONSUMABILE

396

247,68

0, 00

246

691,66

94

104,72

7

035

964,26

6

524

399, 87

T.(GHIRLANDE}

335

010,09

0,00

0,00

0,00

0,00

335

010,09

T,CONSUMABILE

150

840,34

0,00

0,00

0, 00

0,00

150

840,34

SUM CENTRALA

27

112,80

0,00

14

030,56

62

501,62

84

310,59

91

565,28

1 124

329,95

0,00

306

870,45

213

849,84

8

491

097,90

8

551

869,90

NVENTAR

2

149,94

0,00

0, 00

0,00

50

179,98

46

719,96

NATURA OB. DE INVENTAR

169

518,37

0,00

0, 00

0, 00

-

169

518,37

0,00

CENTRALA

0,00

0,00

16,36

439, 61

10

952,16

10

952,16

R

171

668,31

0,00

16,36

439, 61

-

108

386,23

57

672,12

PREȚ LA MAT PRIME,MAT.

814

541,59

0,00

276

835,47

0,00

2

793

867,84

1

390

272,45

TOTAL SUME    I

SOLD

1 CONT

DEBIT    1

CREDIT |

DEBIT

) CREDIT

10

657

005, 63

10

657 005,63

0,00

0.00

213162

524

670,23

0,00

524

670,23

0, 00

2132

1

299

494,55

0,00

1

298

494,55

o, oo

2133

15

676

547,36

10

657 005,63

5

019

541,73

o, oo

200 963,64    200 969,64    0,00

94 117, 69    0, 00    94 117, 69

0,00 21462 0,00 2149


295 006,33    200 968,64


94 117,69


0,00


2

636

889, 14

0, 00

2

636

089,14

0, 00

23121229

54

803

596,26

0,00

54

903

596,26

0,00

23131229

8

64 9

881,71

0,00

8

649

881,71

0,00

231322

66

090

367,11

0, 00

66

090

367,11

0,00

37,94

0, 00

37,94

0, 00

2671

7

063,84

7

063, 84

0,00

0,00

2672

24

316,25

24

316, 25

0, 00

0,00

2673

1

000,00

0,00

1

000, 00

0,00

2674

6

356,15

6

356,15

0,00

0,00

2675

1

154,55

1

154,55

0,00

0,00

2676

14

769,00

3

845,00

10

924,00

0, 00

2679

54

697,73

42

735, 79

11

961,94

0,00

0, 00

3

766 414,00

0,00

3 766 414,00 2812

0, 00

2

861 475,00

0,00

2 861 475,00 20131

0,00

376 500,00

0,00

376 500,00 29132

0,00

1

162 918,00

0, 00

1 162 910,00 28133

0,00

57 250,00

0, 00

57 250,00 2814

1 011 080,53

963 995,24

406 059,00

47 085,29

0, 00

0,00

3022

3024

574

861,56

89

602,48

7 432

211,94

6 524 399,87

907

812,07

0,00

3028

335

010,09

335 010,09

0,00

0,00

30286

150

840,34

150 840,34

0,00

0,00

30287

111

423,39

91 565,28

19

658, 11

0,00

30289

9 615 427,85    8 551 069,90    1 063 557,95    0,00

52 329,92

46 719,96 0,00

5 609,96

0,00

0,00 303

0,00 3037

0,00

10

952,16

10 952,16

0,00

0,00 3039

63 282,08    57 672,12    5 609,96    0,00

3 608 409,43    1 390 272,45 2 210 136,98    0,00 300

0,00    8 224 557,00


0,00    8 224 557,00


DENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2013 DEBIT    | CREDIT


RULAJ LUNA


RULAJ CUMULAT    |    TOTAL SUME    f

DEBIT | CREDIT /    DEBIT |    CREDIT | DEBIT


SOLD

I CREDIT


0,00

0,00

40

147,00

40

147,00

1

397

602,21

1

397

602,21

1

397

602,21

1

397

602,21

0, 00

0,00 3451

0,00

0,00

0,00

0,00

315

210,33

315

210,33

315

210, 33

315

210,33

0, 00

0,00 3452

0,00

0,00

40

147,00

40

147,00

1

712

812, 54

1

712

812,54

1

712

012,54

i

712

812,54

0, 00

0,00

REZIDUALE

0, 00

0,00

0,00

0,00

910,50

910,50

910,50

910,50

0,00

0,00 346

I SIP

0,00

143

519,29

426

977,22

144

970,85

1

917

717,21

1

774

197,97

1

917

717,21

1

917

717,26

0,00

0,05 4016

I DP

0,00

2

108,68

2

612

138,91

1

273

407,51

6

417

736,96

6

580

486,96

6

417

736,96

6

582

595,64

0,00

164

858,68 4017

I CENTRALA

0,00

1

020

180,99

1

551

479,25

1

363

491,79

22

629

680,53

22

868

819,89

22

629

680,53

23

989

000,88

0,00

1

259

320,35 4019

0, 00

1

165

808,96

4

590

595, 38

2

781

878,15

30

965

134,70

31

223

504,82

30

965

134,70

32

399

313,78

0, 00

1

424

179, 08

B DP

0,00

0,00

317

051,77

317

051,77

97

489

734,29

97

489

734,30

97

489

734,29

97

499

734,30

0,00

0,01 4047

SIP

0,00

1

112

096,76

0,00

0,00

1

112

096,76

0,00

1

112

096,76

1

112

096, 76

0, oo

0,00 40562

.DP-SC ASH

0,00

168

046

742,49

0,00

4

676

671,41

320

352,75

-26

364

340,43

320

352,75

141

682

402,06

0,00141

362

049,31 40571

. DP. MARCAJE

0,00

19

482,00

0,00

0,00

18

482,00

0,00

18

482,00

18

482,00

0,00

0,00 405711

DP DOB ASH

0,00

13

801

866,41

0,00

366

466,42

6

880

893,55

4

325

829,55

6

880

093, 55

18

127

695,96

0, 00

11

246

802,41 40572

IT PT.IHOBIHZ.

0,00

182

979

187,66

0,00

5

04 3

137,83

a

331

825,06

-22

038

510,88

8

331

825,06

160

940

676, 78

0,00152

608

851,72

T.NESOSITE SIP

0,00

495

624,85

0,00

222

176, 36

0,00

-

273

448,49

0,00

222

176,36

0,00

222

176,36 4086

ct. nesos. DRUMUP.L PUB

0,00

3

823

996,48

0, 00

0,00

0, 00

-3

823

896,49

0,00

0,00

0,00

0,00 4087

OSIT UNIT9

0,00

250,48

0, 00

31

989,73

0,00

31

739,25

0, 00

31

989, 73

0, 00

31

989,73 4089

SIP

0,00

4

319

771,81

0, 00

254

166, 09

0, 00

-4

065

605,72

0,00

2 54

166,09

0, 00

254

166, 09

ASOC PARTICIP

19

571,36

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

19

571,36

0,00

19

571,36

0,00 411110

52

5 007

785,13

0,00

705

974,27

1

900

355,82

23

577

044,28

23

829

626,08

28

584

829,41

23

829

626,08

4 755

203,33

0,00 41112

SPOT

1 575

583,81

0,00

69

222,62

140

342,64

2

108

357,06

1

947

286,24

3

68 3

940,87

1

947

286,24

1 736

654,63

0,00 41113

MAG.CUSTURA

2

277,66

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

2

277,66

0,00

2

277,66

0,00 411143

ILUMINAT PUBLIC

2

984,82

0,00

161

595,20

161

595,20

1

034

7 4 3, 59

1

036

672,49

1

037

728,41

1

036

672,49

1

055,92

0,00 41116

DRUMURI PUBLICE

22

299, 97

0, 00

1

375

068,94

1

392

481,56

12

616

906, 48

12

570

377,05

12

639

196,45

12

570

377,05

68

819,40

0,00 41117

629 742,34 3 515,12

0,00

0,00

119 220,48 0,00

148 935,49 929,58

544 301,27 40 060,44

1 459 637,89 40 272,55

2 174 043,61 43 575,56

459 637,89 40 272,55

714 405,72 3 303,01

0,00 41118 0,00 41119

PARC ARI CENTRALA


7 263 750,21


0,00    2 431 081,41    3 744 640,29    40 921 413,12    40 883 872,30    48 185 163,33    40 883 872,30    7 301 291,03


0, 00


FACTURI DE ÎNTOCMIT FACTURI DE ÎNTOCMIT


0,00 0, 00


0,00

0,00


239 564,63 327 137,83


0,00

0,00


239 564, 68 327 137,83


0,00

0,00


239 564,68 327 137,83


0, 00 239 564, 68 0,00 327 137,83


0,00 4186 0,00 4187


0,00


566 702,51


566 702,51


0, 00


566 702,51


0,00    566 702,51


0,00


I DE ÎNTOCMIT

REMUNERAȚII

0,00

66 731,00

TORI

0,00

0,00

ACHIT.PRIN CARO

0,00

52 54 9,00

CÂRD BCR

0,00

13 590,00

ERAȚI1 DATORATE

0,00

132 869,00


235

033, 00

211

343,00

2

526

612,00

2

524

210,00

9

393,00

9

393,00

ne

543,00

110

543, 00

220

552,00

195

081,00

2

372

100,00

2

380

266,00

41

439,00

38

960,00

449

093,00

451

114,00

506

417,00

454

777, 00

5

467

148,00

5

474

133,00


2

526

612,00

2

590

941,00

0,00

64

329,00

4211

118

543,00

118

543,00

0,00

0,00

4212

2

372

100,00

2

432

814,00

0,00

60

714,00

4213

449

893, 00

464

704,00

0,00

14

811,00

4214

5

467

148,00

5

607

002,00

0, 00

139

854,00


-AJUTOARE MATERIALE DA MEDICALE CARO


0,00 0,00 0,00    2 069,00


1 875,00 445,00


2 034,00 256, 00


14 489,00 31 320,00


16 523,00 29 508,00


14 489,00 31 320,00


16 523,00 31 576,00


0,00    2 034,00 423

0,00    256,00 4233


DENUMIRE CONT    I    SOLD LA 01/01/2013    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT

I DEBIT    | CREDIT    I DEBIT    t    CREDIT I    DEBIT { CREDIT

[ MED BCR

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

2

041,00

2

041,00

1ARE MATERIALE DA

0, 00

2

066,00

2

320,00

2

290,00

47

950,00

48

072,00

1ORDAT PERSONALULUI

32

OOI,00

0,00

109

386,00

75

637,00

844

651,00

842

031,00

I CÂRD

25

935, 00

o,oo

110

926, 00

70

879,00

904

962,00

790

595,00

\RD BCR

3

372,00

0,00

15

912,00

11

629,00

129

595,00

126

684,00

PERSONALULUI

61

314,00

0,00

236

124,00

159

345,00

1

779

208,00

1

761

310,00

5 PERSONAL NERIDICATE

0,00

992,00

0, 00

1,00

133,00

59, 00

RIDICATE INDEMNIZAȚIE

0,00

0,00

0,00

0, 00

10

276,00

10

278,00

JNAL NERIDICATE

0,00

992,00

0,00

1,00

10

411,00

10

337,00

I DIN REMUNERAȚII DATOR

0,00

3

124,00

2

859,00

2

704,00

35

655,00

35

985,00

I MATERIALE

o, oo

64

995,43

0,00

607,39

7

979,22

25

275,52

r.CU PERS.PRIME

0,00

211

165,00

4

300,00

8

822,00

42

990,00

105

232,00

r.PERS-TICHETE

0,00

0,00

159,00

159, 00

1

242,00

1

242,00

SEANȚE DE PERSON.

0,00

296

190,43

4

459,00

9

598,39

52

210,22

131

749,52

TATE

0, 00

91

059,00

109

289,00

94

982,00

1

135

459,00

1

139

362,00

AS IO ACC BOLI PROF

0,00

1

059,00

1

319,00

1

14 6, 00

13

470,00

13

557,00

SALARIATI

0,00

45

975,00

55

117,00

47

921,00

572

852,00

574

799,00

HG.PTR-ASIG,SOC.SANATAT

0, 00

22

692,00

27

285,00

23

682,00

262

742,00

283

742,00

UCEDII SI INDEMNIZAȚII

55,00

0,00

4

760,00

3

791,00

51

709,00

53

692,00

HGAJATILOR A5.SOC.SANAT

0,00

24

206,00

26

903,00

25

004,00

299

995,00

300

793,00

IALE

0, 00

194

926,00

226

573,00

196

526,00

2

356

227,00

2

365

964,00

ȘOMAJ UNITATE

0, 00

1

700,00

2

196, 00

1

922,00

22

990,00

23

213,00

2RS.LA FOND ȘOMAJ

0,00

1

704,00

2

190, 00

1

920,00

23

024,00

23

240,00

A SALARII Q.25S

0,00

1

063, 00

1

288,00

1

115,00

13

292,00

13

344,00

AJ

0, 00

4

467,00

5

664,00

4

957,00

59

306,00

59

797,00

r MINIM

5

500,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

?LATA

0,00

0,00

0,00

0,00

2

232

824,04

2

232

824,04

IEC-IN LUNA

4 219

921,00

0,00

61

663,00

0,00

590

618,26

2

232

825,26

JCTIBILA

0,00

0,00

541

369,08

541

368,08

6

440

416,29

6

440

419,29

ÎCTATA

0,00

0,00

479

705,46

479

705,46

0

092

626, 88

9

092

626, 99

UGIBILA

49, 48

0, 00

46

519,69

109

694,37

49

471,41

109

684,37

<IGIB. FURNIZORI

0,00

0,00

17

699,19

39

040,12

181

094,62

176

722,77

<1 219

969, 49

0,00

1 148

954,62

1 166

798,03

17

576

043,70

19

285

101, 61

SALARII

0, 00

63

210,00

71

043,00

63

723,00

717

577,00

718

090,00

JICIARE

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

2

047,33

2

047,33

CLĂDIRI

0,00

0, 00

0,00

0,00

61

396,00

81

396,00

TEREN

0,00

0,00

0,00

0,00

72

194,00

72

194,00

Pagi 4

1    TOTAL SUME    I

SOLD

1 CONT |

1    f

1

DEBIT    1

CREDIT 1

DEBIT

1 CREDIT

2

041,00

2

041,00

0,00

0,00

4234

47

850,00

50

140,00

0,00

2

290, 00

876

658,00

642

031,00

34

627,00

0, 00

425

930

697,00

790

595, 00

40

302,00

0,00

4253

132

967,00

128

684,00

4

283,00

0,00

4254

1

840

522,00

1

761

310,00

79

212,00

0,00

133,00

1

051,00

0,00

918,00

426

10

278,00

10

270,00

0,00

0,00

4261

10

411,00

11

329, 00

0,00

918,00

35

6S5, 00

39

109,00

0, 00

3

454,00

427

7

978,22

110

270,95

0,00

102

292,73

4281

42

990, 00

316

417,00

0,00

273

427,00

42812

1

242,00

1

242,00

0, 00

0,00

4282

52

210,22

427

929, 95

0, 00

375

719,73

1

135

459,00

1

230

441,00

0, 00

94

982,00

4311

13

470, 00

14

616, 00

0,00

1

146,00

43111

572

852,00

620

773,00

0, 00

47

921,00

4312

282

742,00

306

424,00

0,00

23

662,00

4313

51

764,00

53

692,00

0, 00

1

928,00

43131

299

995,00

324

999,00

0,00

25

004,00

4314

2

356

262,00

2

550

945,00

0,00

194

663,00

22

990,00

24

913,00

0, 00

1

923,00

4371

23

024,00

24

944,00

0,00

1

920,00

4372

13

292,00

14

407,00

0,00

1

115,00

4373

59

306,00

64

264, 00

0,00

4

958,00

5

500,00

0,00

5

500,00

0,00

441M1N

2

232

824,04

2

232

824,04

0,00

0,00

4423

4

799

439,26

2

232

825,26

2 566

614,00

0,00

44241

6

440

418,29

6

440

418,29

o, oo

0,00

4426

8

092

626, 88

8

092

626,88

0,00

0,00

4427

49

519,89

109

684,37

0,00

61

164,48

4428

181

094,92

176

722,77

4

362,05

0,00

4428FVR

21

794

913,18

19

265

101,61

2 509

611,57

0, 00

717

577,00

781

300,00

0,00

63

723,00

4440

2

047,33

2

047,33

0,00

0,00

4461

81

396,00

81

396,00

0, 00

0,00

4 4 62

72

194,00

72

194,00

0,00

0,00

44622

DENUMIRE CONT    I

I


SOLD LA 01/01/2013 DEBIT    I CREDIT


RULAJ DEBIT    I


LUNA

CREDIT


RULAJ CUMULAT DEBIT | CREDIT


TOTAL SUME    |

DEBIT |    CREDIT { DEBIT


SOLD

I CREDIT


CONT I I


0 VEHICULE LENTE

0,00

0, 00

0, 00

0,00

1

235,00

1

235,00

1

235,00

1

235,00

0, 00

0,00

t 4463

0 >12T0NE

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

8

896,00

8

896, 00

8

896, 00

8

896,00

0, 00

0, 00

» 44631

0 <12 TONE

0, 00

0,00

0,00

0, 00

3

183,00

3

183,00

3

183, 00

3

183,00

0, 00

0, oo

44632

MA

0,00

0, 00

0,00

0,00

78,20

78,20

70, 20

78, 20

0,00

0,00

4466

ÎISTE SI SIGURANȚA

0,00

0, 00

0, 00

0,00

4

442,00

4

442,00

4

442,00

4

442, 00

0,00

0,00

4468

TAXE

0,00

0, 00

o, oo

0,00

173

471,53

173

471,53

173

471,S3

173

471,53

0, 00

0,00

NEANGAJATI

0,00

3

150,00

o,oo

3

600,00

49

972,00

41

325,00

49

972, 00

44

475,00

5

497,00

0, 00

4473

•IU

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

37,00

37,00

37,00

0, 00

0,00

4474

.SC

0, 00

o,oo

0, 00

0, oo

2

380,45

2

380,45

2

380,45

2

380,45

0,00

0,00

4475

J.E-TAXE SI VĂRS.

o,oo

3

150,00

0, 00

3

600,00

52

389,45

43

742,45

52

389,45

46

892,45

5

497,00

0,00

SI DAT BUG STAT

11

437,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

11

437,00

0,00

11

437,00

0, 00

4480

II CU BS

1

760,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

1

768,00

0, 00

1

768, 00

0,00

44801

IGET ASIG SALARIAT I

13

109,00

o, oo

0,00

0,00

0,00

0,00

13

109,00

0,00

13

109,00

0,00

448BA.SAL

IGET ASIG. SOCIETATE

14

124,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

14

124,00

0,00

14

124,00

0,00

448BA.SOC

JGET STAT SALIATI

12

247,00

o, oo

0,00

0,00

0,00

0, 00

12

247,00

0,00

12

247,00

0,00

448BS.SAL

ITE cu BUGET STAT

52

685,00

0, 00

o, oo

0, 00

0,00

0, 00

52

685,00

0, 00

52

685,00

0, 00

iSOC SIP

0,00

0,00

-1

966

515,08

-8

392,83

2

312

874,00

2

312

874,00

2

312

874,00

2

312

874,00

0, 00

0,00

4566

0,00

0,00

1

966

515,00

8

436, 10

1

966

515,08

8

436,10

1

966

5lS,08

8

436,10    1

950

078,98

0,00

4S66BO

LSOC DP

0, 00

0, 00-

198

781

792,4

-5

707

579,59

98

881

431,00

96

881

431,00

98

881

431,00

98

881

431,00

0,00

0,00

4567

0,00

0, 00

190

240

383, 91

5

7 07

794,22

190

240

383,91

5

707

794,22

190

240

383,91

5

707

794,22184

532

589,69

0, 00

4567BO

iSOCIAT PRIV.CAP.

0, 00

0, 00

1

456

591,47

257,90

293

401

203,99

106

910

535,32

293

401

203,99

106

910

535,32186

490

668,67

0, 00

1 OPERAT.IN participați

12

927,95

0,00

1

431,45

2

358,87

55

766,13

55

580,65

68

694,08

55

580,65

13

113,43

0, 00

458

..PART. PICO

0,00

0,00

43

130,87

14

522,99

166

880,87

138

272,99

166

880,87

138

272,99

28

607,88

o, oo

458.1

0, 00

0,00

0, 00

716

664,75

0, 00

716

664,7S

0, 00

716

664,75

0, 00

716

664,75

4S8PMC

T.1N PARTICIPAȚI

12

927,95

0, 00

44

562,32

733

546,61

222

647,00

910

518,39

235

574,95

910

518,39

0, 00

67 4

943,44

DIN EXPLOATARE

184,01

0,00

0,00

0,00

2

109,00

1

581,00

2

293,01

1

581,00

712,01

0, 00

4611

TONOIU

17

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

437,00

17

417,00

17

417,00

0,00

0, oo

461DGT

NOIU NECONC

1B

629,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

18

629, 00

18

629,00

18

629,00

0,00

0,00

461NEC

SI

36

230,01

o, oo

0, 00

0,00

2

109,00

37

627,00

38

339,01

37

627,00

712,01

0,00

I GARAN.LICITAȚIE

0,00

10

483, 00

0,00

228,00

10

014,OO

9

629,16

10

014,00

20

112,16

0,00

10

090,16

4621

I DIVERȘI

0,00

2

033,06

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

033,06

0,00

2

033,06

4 622

SALON ARE

0, 00

403

870,89

0, 00

0, 00

429

600, 75

25

729,86

429

600,75

429

600, 75

0,00

0, 00

4 6261

I UNIT. 7

0,00

3

061,32

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

3

061,32

0,00

3

061,32

4627

RSI

0,00

419

448,27

0,00

228,00

439

614,75

35

359,02

439

614,75

454

807,29

0,00

15

192,54

N.TEL.

0,00

0,00

446, 00

446, 00

17

7S7,OO

17

757,00

17

757,00

17

757,00

0, 00

0, 00

4719

INREG.IN AVANS

0, 00

0, 00

0,00

9

408,00

0, 00

9

408,00

0, 00

9

4 08,00

0,00

9

408,00

472

AV.DOB. ASHROICH

0,00

3 257

313,44

0, 00

0,00

3

2S7

313,44

0, 00

3

257

313,44

3

257

313,44

0,00

0,00

4727

)ENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2013    |    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME    |    SOLD    | CONT |

DEBIT |    CREDIT ' DEBIT    | CREDIT    |    |


DEBIT    I CREDIT    | DEBIT    I    CREDIT |    DEBIT | CREDIT

N avans

0,00

3

257

313,44

0,00

9

408,00

3

257

313,44

9

403,00

3 257 313, 44

3

266

721,44

0, 00

9

408,00

)P IN C LAMUR

0,00

0,00

0, 00

0, 38

47

697,72

1

162,81

47 697,72

1

162, 61

46

534,91

0,00

473

:n curs de lămurire

0,00

0,00

0,00

0, 00

33

781,02

33

791,02

33 781,02

33

761,02

0,00

0, 00

4736

:n curs drumuri

0,00

0,00

0,00

0, 00

15

659, 47

15

659,47

15 659,47

15

659, 47

0, 00

0,00

4737

; LAMUR

0,00

0, 00

0, 00

0, 38

97

136,21

50

603,30

97 138,21

50

603,30

46

534,91

0, 00

0, 00

11

656,99

0, 00

0, 00

0,00

o,oo

0,00

11

658,99

0, 00

11

658,99

4811

EDIL URBAN

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

31 253,34

31

253,34

0,00

0, 00

48110

rECDELTA SERV

0, 00

0, 00

40

230,49

40

230,49

75

557,76

75

557,76

76 803,73

76

803,73

0, 00

0,00

48111

0, 00

56

336

460, 83

0, 00

0,00

0,00

0, 00

7 028 326,36

63

3 64

787,19

0,00

56

336

460,83

4812

63

425

311,79

0, 00

5

276

558,90

4

466

105,69

55

268

210,95

54

457

757,74

133 733 276,28

69

497

511,29

64

235

764,99

0,00

4813

r

343

666,14

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

345 963,80

2

277,66

343

6B6,14

0,00

4814

1ZINO"

0,00

117

066,59

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

11?

066,59

0, 00

117

066,59

4815

IAT PUBLIC

1

222,19

0,00

674

501,53

721

116,02

122

109

680,22

122

156

294,71

233 337 274,47

233

362

666, 77

0,00

45

392,30

4816

u PUBLICE

0,00

7

305

033,70

2

196

779,71

2

960

618, 43

728

090

407,87

726

854

246,591

151 496 898,11

159 565 770,5

0,00

8

069

872, 42

4817

JTO

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 620 546,97

8

620

546, 97

0, oo

0,00

4918

51 SUBUNIT

0, 00

0, 00

8

190

070,63

8

190

070,63

905

543

856,80

905

543

856,801

534 670 343,11

534 670 343,1

0,00

0, 00

2 SUBUNITĂȚI

0, oo

0,00

646

516,56

846

516,56

1

403

632,38

1

403

832,38

1 403 832,36

1

4 03

832,38

0, 00

0, 00

482

2ONT CURENT

201

388,68

0, 00

0, 00

0, 00

769

663,95

971

072,63

971 072,63

971

072,63

0,00

0, 00

512101

CT CRT

0,00

0,00

20

643

578,64

20

64 3

578,64

960

212

676,31

960

212

676, 31

960 212 876,31

960

212

876,31

0,00

0,00

5121033

DEP DP

2

832

335,67

0, 00

17

797

109,35

18

017

474,71

650

110

514,9?

852

035

673,50

852 942 850,64

852

035

673,50

907

177, 14

0,00

5121034

■INDICATOARE

12

591,25

0, 00

0,05

12

595, 69

4,49

12

595,69

12 595,74

12

595,69

0, 05

0, 00

51210341

2-FANTANI

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

98

861

431, 00

98

881

431,00

98 881 431,00

98

881

431,00

0, 00

0, 00

51210342

FINTINI

46

249,94

0,00

0,21

46

266,25

16,52

46

266,25

46 266,46

46

266,25

0, 21

0,00

512103421

2 SEMAFOARE

0,00

0, 00

0,00

0, 00

2

312

B74,00

2

312

874,00

2 312 874,00

2

312

874,00

0,00

0,00

51210343

CT CRT

15

478,85

0,00

5, 58

17

606,26

2

902

850, 96

2

916

329,75

2 918 329,81

2

918

329,75

0, 06

0, 00

512104

DEPOZITE

0,00

0,00

0, 00

0, 00

2

417

333,04

2

417

333,04

2 417 333,04

2

417

333,04

0,00

0,00

5121041

\FGARE

69

325,21

0, 00

0,09

20

199,74

11,28

89

336,40

89 336,49

89

336,40

0, 09

0,00

5121042

MPPEISEN

18,29

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

18,29

16, 29

18, 29

0, 00

0,00

5121051

TT BCR

2

985

178,20

0,00

3

385

386,14

3

048

602,11

31

851

944,61

31

246

466, 51

34 B37 122, 61

31

246

466, 51

3

590

656,30

0,00

51211

?HA BANK

9

491,45

0,00

9

919,45

16

204,07

3

103

758,91

3

103

337,59

3 113 250,36

3

108

337,59

4

912,77

0, 00

512111

BCR COTA

0,00

0,00

391

493,00

351

549,00

1

786

275,00

1

394

782,00

1 786 275,00

1

394

782,00

391

493,00

0,00

5121113

TE ALPHA BANK

554,77

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

554,77

0,00

554,77

0,00

5121114

IT CEC

164

128,93

0,00

150

058,97

190

109,73

6

002

100,69

5

896

679,14

6 166 229,62

5

096

879,14

269

350,48

0,00

5121129

UNT CURENT

4

B85,43

0,00

2

216

086,76

2

217

689,78

21

590

229, 85

21

589

B80,59

21 595 115,33

21

589

880,59

5

234,74

0, 00

512113TRA

lPOZIT

242

924,05

0,00

250

509,03

249

799,18

2

231

251,30

2

223

666, 32

2 474 175, 35

2

223

666,32

250

509,03

0,00

512114TRA

■IPOZIT

1

735

595,56

0, 00

1

961

272,53

1

955

715,04

19

127

407,96

18

901

730,99

20 863 003,52

18

901

730,99

1

961

272,53

0,00

512115TRA

13

666, 66

0,00

0,00

0, 00

1

074,00

14

760,86

14 760,86

14

760,86

0,00

0, 00

5121l9cec

242

380,47

0, 00

122,81

0,00

3

364,92

0,00

245 745,39

0,00

245

745,39

0, 00

51211BCRI

E GAFA.

172

683, 67

0, 00

1

543

995,65

1

570

441,39

13

188

713, 55

13

314

750,70

13 361 597,22

13

314

750,70

46

84 6, 52

0, 00

51212

» garanții mater.

61

850,79

0,00

820,00

0,00

27

412,7B

7

578,22

109 263,56

7

578,22

101

685,34

0,00

51213

13

353,33

0, 00

16

961,27

16

981,27

1

559

607,99

1

572

961,32

1 572 961,32

1

572

961,32

0, 00

0,00

51216DTP

5

144,11

0,00

17

024,54

16

981,27

117

910,82

106

030,39

123 054,93

106

030,39

17

024,54

0,00

51216OTPD

3

760, 60

0, 00

145

180,48

144

883,82

1

567

704,48

1

568

696, 08

1 571 465,08

1

568

696, 08

2

769,00

0, 00

51219ING

2

7B4,37

0,00

32, 60

0, OO

167,06

70,91

2 951,43

70, 91

2

880,52

0,00

5124

27,93

0, 00

0,00

0,29

0,00

0, 29

27, B3

0,29

27,54

0, 00

5124UNCR

CURS DE DECONTARE

.GAR.MAT.

0, 00

174,65

0, 00

0, 00

0, 00

87,39

1

860 986,79

0, oo

3

482

1

332,16

280,52

3

482

1

332,16

367,78

3

482

1

332.16

455.17

3

482

1

332,16

367,70

0,00

87, 39

0,00 5125

0,00 51253

NCA

8 876

193,00

0,00

48

529

664,54

50

397

665,032

023 250 133,12

024 328 098,72

032 126 326,12

024 328 098,7

7 798

227,41

0,00

LEI

912,00

0,00

307

627,79

308

617,79

3

031

965, 46

3

032

414,46

3

032

777,46

3

032

414,46

363,00

0, 00

5311

MASA

4

212,00

o, oo

67

940,00

67

350,95

455

431,00

4 57

682,75

459

693,00

4 57

682,75

2

010,25

0, 00

5328

I DE TREZORERIE

0, 00

0,00

7

108,17

7

108,17

91

283,70

91

283,70

91

283,70

91

283, 70

0,00

0, 00

542

TE INTERNE

0,00

0,00

43

1S1

871,70

43

lSl

871,701

877 252 L46,9l

877 252 146,91

882 527 161,01

882 527 161,0

0,00

0, 00

582

COMBUSTIBILUL

0, 00

0,00

40

496, 44

40

496,44

964

630,24

964

630,24

964

630,24

964

630,24

0, 00

0,00

6022

U COMBUSTIBILUL

0,00

0,00

0, 00

0,00

3

513,00

3

513,00

3

513,00

3

513,00

0,00

0,00

6022.11

PIESE SCHIMB

0,00

0, 00

16

747,06

16

747,06

486

059,08

486

059,08

486

059,08

486

059,08

0, 00

0,00

6024

U PIESE DE SCHIMB

0,00

0,00

0,00

0,00

847,75

847,75

847,75

847,75

0,00

0,00

6024.11

ALTE MAT CONS

0,00

0,00

88

964,82

88

964,82

6

54 4

460, 59

6

544

460,59

6

544

4 60, 59

6

544

460,59

0, 00

0,00

6028

U MAT CONSUMATE

0,00

0,00

0,00

0,00

124,58

124,58

124,58

124,58

0,00

0, 00

6028.11

CONSUMABILE

0, 00

0, 00

146

208,32

146

208,32

7

999

635, 24

7

999

635,24

7

999

635,24

7

999

635,24

o, oo

0, 00

OB DE INVENTAR SEMAFOA

0, oo

o, oo

439,61

439,61

57

672,12

57

672,12

57

672,12

57

672, 12

0,00

0,00

603

U OB.DE INV.

0,00

0,00

0,00

0,00

2

537,53

2

537,53

2

537,53

2

537,53

0, 00

0,00

603.11

INVENTAR SEMAPOA

0, 00

0, oo

439,61

439, 61

60

209, 65

60

209,65

60

209, 65

60

209,65

0,00

0, 00

RIV.MAT-NESTOCATE

0, 00

0,00

814,52

814,52

4

502,47

4

502,47

4

502,47

4

502,47

0, 00

0,00

604

RIV,ENERGIA Sl APA

0,00

0, 00

171

119,23

171

119,23

1

230

954, 83

1

230

954,83

1

230

954,83

1

230

954, 83

0, 00

0, 00

605

PRIV.ENERGIE, APA

0, 00

0, 00

6

731,57

6

731,57

28

417,41

28

417,41

28

417,41

28

417,41

0, 00

0,00

605D

ERGIA Sl APA

0, 00

0, 00

177

850, 80

177

850,80

1

259

372,24

1

259

372,24

1

259

372,24

1

259

372,24

0, 00

0,00

NTRET.SEMAFOARE

0,00

0, 00

296

092,91

296

092,91

868

902,40

868

902,40

866

902,40

868

902,40

0, 00

0,00

6116

REPARAȚII DRUMURI

0,00

0,00

893

766, 54

893

766,54

7

337

067,93

7

337

067,93

7

337

067,93

7

337

067,93

0,00

0, 00

6117

EPARATII INDICATOARE

0,00

0,00

67

625, 16

67

625,16

67

625,16

67

625,16

67

625,16

67

625,16

0,00

0,00

61IIND

ET.SI REPARAȚII

0,00

0,00

1

257

484, 61

1

257

484,61

8

273

595, 49

8

273

595, 49

8

273

595,49

8

273

595,49

0,00

0,00

X-DE GEST.S1 CHIRII

0,00

o, oo

33

495,27

33

495,27

129

760,26

129

760.26

129

760, 26

129

760,26

0,00

0, oo

612

J PRIMELE DE ASIGURARE

0, oo

0,00

42

080,00

42

080,00

251

490,02

251

490,02

251

490,02

251

490,02

0,00

0, 00

613

J ASIGURĂRILE

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

40, 45

40,45

40, 45

40, 45

0,00

0,00

613.11

1LE DE ASIGURARE

0,00

0,00

42

080,00

42

080,00

251

530,47

251

530,47

251

530,47

251

530,47

0,00

0, 00

J STUDIILE Sl CERCET.

0,00

0,00

0,00

0, 00

320,00

320,00

320,00

320,00

0,00

0,00

614

J COLABORATORII

0,00

o, oo

9

393,00

9

393,00

118

496,00

118

496, 00

118

496, 00

118

496,00

0,00

0, 00

621

f TRANS,DE BUNURI,PERS.

0,00

0,00

-90

712,58

-98

712,58

4

872

746, 94

4

872

746, 94

4

872

746,94

4

872

746, 94

o,oo

0,00

624

'RAN5.PERSOANE

0,00

0,00

214

160,00

214

160, 00

372

960,00

372

960,00

372

960,00

372

960,00

0,00

0,00

624D

’RANS . PERSOANE

0,00

0, 00

ÎS

540,00

15

540,00

46

620,00

46

620, 00

46

620,00

46

620,00

0,00

0,00

624F

ANS.PERSOANE

0,00

0, 00

69

300,00

69

300, 00

207

900,00

207

900,OO

207

900,00

207

900, 00

0,00

0,00

624IND

lANS. PERSOANE

0,00

0, oo

15

540,00

15

540,00

46

620,00

46

620,00

46

620,00

46

620,00

0,00

0,00

6245

..DE BUNURI, PERS.

0,00

0,00

215

827,42

215

827,42

5

54 6

846,94

5

54 6

846, 94

5

546

84 6, 94

5

546

846,94

0,00

0,00

DENUMIRE CONT    I

I


SOLD LA 01/01/2013 DEBIT    I CREDIT


RULAJ DESIT    1


LUNA

CREDIT


RULAJ CUMULAT DEBIT I CREDIT


|    TOTAL SUME    J

l    DEBIT I CREDIT |


DEBIT


SOLD

I CREDIT


I CONT | /    I


DENUMIRE CONT    |    SOLD LA 01/01/2013 ~T    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT

1

DEBIT    |

CREDIT    |

DEBIT    |

CREDIT    1

DEBIT    |

CREDIT

DE DEPLASĂRI, DET AS ARI, TR

0,00

0, 00

2 576, 64

2 576, 64

35 735,71

35 735,71

POȘTALE,TAXA TELECOM.627

0, 00

0, 00

3 670,33

3 670,83

34 305,30

34 305,30

COMUNICAȚII

0, 00

0, 00

2 290,35

2 290,35

43 929,75

43 928,75

E, TAXA TELECCM.627

0,00

0, 00

5 961,18

5 961,18

78 234,05

78 234,05

CU SERV.BANCARE SI ASIM.

0, 00

o, oo

10 709,41

10 709,41

36 676,93

36 676,93

CU SERV.BANCARE SI ASIM,

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

37,75

37,75

0, 00

0, 00

-7 689,66

-7 689,66

0,00

0, 00

V,BANCARE SI ASIM.

0, 00

0,00

3 019,7S

3 019,75

36 714,68

36 714,68

HELT.CU SERV.EF.DE TERTI

0,00

0, 00

37 452,40

37 452,40

1 376 987,22

1 376 987,22

CU SERVICII LA TERTI

0,00

0,00

0,00

0,00

106, 91

106, 91

HELT, CU SERVICIILE

0,00

0, 00

-7 700,00

-7 700,00

0, 00

0, 00

HELT, CU SERVICIILE

0, 00

0,00

251 071,61

251 071,61

327 731, 39

327 731,39

HELT. CU SERVICIILE

0,00

0, 00

131 250,00

131 250,00

674 316,07

674 316,07

HELT.CU SERVICIILE

0, 00

0, 00

-1 085,06

-1 085, 06

96 314,37

96 314,37

HELT.CU SERVICIILE

0, 00

0, 00

43 698,90

43 698,90

46 449,35

46 448,35

helt cu ser.drumuri

0,00

0, 00

- 234 898,15

- 234 898,15

0, 00

O, 00

U SERV.EF.DE TERTI

0,00

0,00

219 789,70

219 789,70

2 521 904,31

2 521 904,31

CU ALTE IMPO2,TAXE ASIM.

0, 00

0,00

4 146,00

4 146,00

243 263,73

243 263,73

CU I.S.C.

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

42 258,21

42 258,21

E IMPOZ.TAXE ASIM.

0, 00

0, 00

4 146,00

4 146,00

285 521,94

285 521,94

CU REMUNERAȚII PERSONAL

0, 00

0,00

227 950,00

227 950,00

4 374 058,00

4 374 058,00

CU SALARII

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

6 821,25

6 821,25

CU REMUNERAȚI DRUMURI

0,00

0,00

74 522,00

74 522,00

447 132,00

447 132,00

CU REMUNERAȚII FÂNTÂNI

0,00

0, 00

13 400,00

13 400,00

80 400,00

90 400,00

CU REMUNERAȚII INDICATO

0, 00

0, 00

8 954,00

8 954,00

53 724,00

53 724,00

CU REM.PARCARI

0,00

0, 00

112 208,00

112 208,00

382 581,00

392 581,00

CU REMUNERAȚII SEMAFOARE

0,00

0,00

12 872,00

12 872,00

77 232,00

77 232,00

JNERATII PERSONAL

0,00

0, 00

449 906,00

449 906,00

5 421 948,25

5 421 948,25

TICHETE MASA

0,00

0, 00

8 081,15

8 081,15

73 920,25

73 920,25

TICHETE MASA

0,00

0, 00

0, 00

0,00

801,77

801,77

TICHETE MASA PARCAȚI

0,00

0,00

5 155,05

5 155,05

47 896,10

47 896,10

TICHETE MASA ȘANTIER

0, 00

0,00

54 114,75

54 114,75

336 136,40

336 136,40

î MASA

0, 00

0,00

67 350,95

67 350,9S

456 754,52

459 754,52

’RIV.CAS UNITATE

0, 00

0, 00

48 919,00

48 919,00

918 974,00

918 974,00

:u CA5 SOC

0,00

0,00

0,00

0, 00

1 503,00

1 503,00

<SIG ACCID

0,00

0, 00

601,00

601,00

10 979, 00

10 979,00

ASIG ACCID DRUMURI

0, 00

0, 00

176,00

176, 00

1 056,00

1 056,00

iSIG ACCID FÂNTÂNI

0,00

0, 00

34,00

34,00

204,00

204,00

ASIG ACCID. INDICATOARE

0,00

0,00

22,00

22,00

132, 00

132,00

1

l

TOTAL SUME    1

SOLD

1 credit

1 CONT |

1 1

DEBIT    |

CREDIT 1 DEBIT

35

735,71

35

735, 71

0,00

0,00

625

34

305,30

34

305,30

0,00

0,00

626

43

928,75

43

928,75

0, 00

0,00

626D

78

234,05

79

234,05

0,00

0,00

36

676,93

36

67 6,93

0, 00

0,00

62?

37,75

37, 75

0,00

0,00

627,11

0,00

0, 00

0,00

0,00

627IND

36

714,68

36

714,68

0, 00

0,00

1

376

987,22

1

376

987,22

0, 00

0, 00

628

106,91

106, 91

0,00

0, 00

628.11

0, 00

0, 00

0,00

0,00

6297

327

731,39

327

731, 39

0, 00

0, 00

62QD

67 4

316,07

67 4

316, 07

0, 00

0,00

628F

96

314,37

96

314,37

0,00

0,00

628IND

46

448,35

46

448,35

0,00

o,oo

620P

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

629d

2

521

904,31

2

521

904,31

0,00

0, 00

24 3

263,73

24 3

263, 73

0, 00

0, 00

635

42

258,21

42

258, 21

0,00

0,00

635D

285

521,94

285

521,94

0,00

0,00

4

374

058,00

4

374

058, 00

0, 00

0, 00

641

6

821,25

6

821,25

0,00

0,00

641.11

447

132,00

447

132,00

0,00

0,00

641D

80

400,00

80

400,00

0, 00

0,00

641F

53

724,00

53

724,00

0,00

o,oo

641IND

382

581,00

382

581,00

0,00

0, 00

641P

77

232,00

77

232,00

0, 00

0,00

641S

5

421

949,25

5

421

948,25

0,00

0,00

73

920,25

73

920,25

0,00

0,00

642

801,77

601,77

0, 00

o, oo

642.11

47

896,10

47

896,10

0,00

0,00

642P

336

136, 40

336

136,40

0,00

0,00

64 2S

458

754,52

4 58

754, 52

0, 00

0,00

918

974,00

918

974,00

0,00

0,00

6451

1

503,00

1

503,00

0,00

0,00

6451.11

10

979,00

10

979, 00

0, 00

0,00

64511

1

056,00

1

056,00

0, 00

0,00

64511D

204,00

204,00

0,00

0,00

64511F

132,00

132,00

0, 00

0, 00

64511IND

DENUMI RE CONT


|    SOLD LA 01/01/2013 I    RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT

| DEBIT    I CREDIT    I DEBIT    I    CREDfT I    DEBIT I CREDIT


TOTAL SUME    |

DEBIT I    CREDIT | DEBIT


SOLD

I CREDIT


I CONT | I    I


SIG ACCID PARCĂRI

0, 00

0, 00

281,00

281,00

994,00

994,00

994,00

994,00

0,00

0,00 64511P

SIG ACCID SEMAFOARE

0,00

0,00

32, 00

32,00

192,00

192,00

192,00

192,00

0, 00

0,00 64511S

. UNIT,DRUMURI

0,00

0, 00

15 490,00

15 490,00

92 940,00

92 940,00

92 940,00

92 940,00

0, 00

0, 00 6451D

UNIT. FÂNTÂNI

0,00

0,00

2 798,00

2 798,00

16 788,00

16 788,00

16 788,00

16 788,00

0,00

0,00 6451F

UNIT INDICATOARE

0,00

0, 00

1 860,00

1 860,00

11 160,00

11 160,00

11 160,00

11 160,00

0, 00

0,00 6451IND

AS UNIT PARCARI

0, 00

0, 00

23 243,00

23 243,00

83 488,00

83 488,00

83 408,00

83 480,00

0,00

0,00 6451P

. UNIT . SEHAFCsARE

0,00

0, 00

2 672,00

2 672,00

16 032,00

16 032,00

16 032,00

16 032,00

0,00

0,00 6451S

RIV.FOND ȘOMAJ UNITATE

0,00

0,00

818,00

818,00

18 317,50

18 317,50

18 317,50

18 317,50

0, 00

0,00 64 52

U FD DE ȘOMAJ

0,00

0,00

0, 00

0, 00

41,75

41,75

41,75

41,75

0,00

0,00 6452.11

R.SAL-O,25%

0,00

0,00

600,00

600,00

10 641,00

10 641,00

10 641,00

10 641,00

0,00

0,00 64521

R.SAL.0,25%DRUMURI

0, 00

0, 00

102,00

182,00

1 092,00

1 092,00

1 092,00

1 092,00

0,00

0,00 64521D

GARANT,SAL, 0,25%INDICA

0,00

0,00

22,00

22,00

132,00

132,00

132,00

132,00

0,00

0,00 64521IND

SAL.PARCARI

0,00

0,00

279,00

279, 00

975,00

975,00

975,00

975, 00

0,00

0,00 64521P

R. SAL. 0,25%SEMAFOARE

0,00

0,00

32,00

32,00

192,00

192,00

192,00

192,00

0,00

0,00 645215

ȘOMAJ DRUMURI

0, 00

0,00

368,00

368,00

2 208,00

2 208,00

2 208,00

2 208,00

0, 00

0,00 6452D

ȘOMAJ FÂNTÂNI

0,00

0,00

74,00

7 4,00

444,00

444,00

444,00

444,00

0,00

0,00 6452F

ȘOMAJ INDICATOARE

0,00

0,00

44,00

44,00

264,00

264,00

264,00

264,00

0, 00

0,00 6452IND

OMAJ ASIG PARCARI

0, 00

0,00

554,00

554,00

1 917,00

1 917,00

1 917,00

1 917,00

0, 00

0,00 6452P

SCMAJ SEMAFOARE

0, 00

0,00

64,00

64,00

384,00

384,00

384,00

384,00

0, 00

0,00 6452S

.ANGAJ.PT.ASIG-SOC.SAN.

0,00

0,00

11 494,00

11 494,00

229 108,00

229 108,00

229 108,00

229 108,00

0,00

0,00 6453

U FD DE SAHATATE SOC

0,00

0,00

0,00

0,00

354,50

354,50

354,50

354,50

0, 00

0,00 6453,11

SANAT-UNIT.0RUMURI

0, 00

0,00

3 872,00

3 872, 00

23 232,00

23 232,00

23 232,00

23 232,00

0, 00

0,00 6453D

SANAT. UNIT.FÂNTÂNI

0, 00

0,00

702,00

702, 00

4 212,00

4 212,00

4 212,00

4 212,00

0, 00

0,00 6453F

SÂNT.UNIT. INDICATOARE

0,00

0,00

466,00

4 66, 00

2 796,00

2 796,00

2 796,00

2 796,00

0,00

0,00 6453IND

..UNIT.CASS PARCARI

0,00

0,00

5 812,00

5 812,00

20 38 6,00

20 386,00

20 396,00

20 396,00

0,00

0,00 6453P

SANAT, UNIT.SEMAFOARE

0, 00

0,00

1 336,00

1 336,00

4 008,00

4 008,00

4 008,00

4 008,00

o, oo

0,00 6453S

..ANGAJ.PT .ASIG.SOC.SAN.

0,00

0,00

1 911,00

1 911,00

36 461,00

36 461,00

36 461,00

36 461,00

0,00

0,00 6454

SAL. CASS DRUMURI

0, 00

0,00

628,00

628,00

3 768,00

3 768,00

3 768,00

3 768,00

0,00

0,00 6454D

SAL- CASS FÂNTÂNI

0,00

0, 00

116, 00

116,00

696,00

696,00

696,00

696,00

0,00

0,00 6454F

SAL.CASS INDICATOARE

0, 00

0,00

76, 00

76,00

456,00

4 56, 00

456,00

456,00

0, oo

0,00 64541ND

SAL.CASS PARCARI

0,00

0, 00

950,00

950,00

3 333,00

3 333,00

3 333,00

3 333,00

0, 00

0,00 6454P

SAL. CASS- SEMAFOARE

0,00

0,00

110,00

110,00

660,OO

660,00

660,00

660,00

0, oo

0,00 6454S

[ELT. PRIV.A5IG.SI PROT.

0, 00

0,00

651,00

651,00

12 913,00

12 913,00

12 913,00

12 913,00

0, 00

0,00 645B

IELT.ASIG. SOC. PARCARI

0,00

0,00

0,00

0,00

412,00

412,00

412,00

412,00

0, 00

0,00 6458P

ÎIG.SI PROT.SOCIAL

0, 00

0, 00

127 289,00

127 289,00

1 533 845,75

1 533 845,75

1 533 845,75

1 533 845,75

0,00

0,00

IELT.DE EXPLOATARE

0, 00

0,00

0,00

0,00

5 865, 80

5 865,80

5 865,80

5 865,80

0,00

0,00 658

CONFORM DOSARE EXEC.

0,00

0, 00

4 650,00

4 650,00

22 594,07

22 594,07

22 594,07

22 594,07

0, 00

0,00 65817

1 DE EXPLOATARE

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

45 150,38

45 150,38

45 150,38

45 150, 38

0, 00

0,00 6588

JIVERSE

0,00

0,00

0,00

0,00

884,77

884,77

884,77

884,77

0,00

0,00 6588.11

1IRIE PARCARI PHC

0, 00

0,00

716 664,75

716 664,75

837 757,75

837- 757,75

837 757,75

837 757,75

0,00

0,00 658COTA

C EXPLOATARE

0, 00

0, 00

721 314,75

721 314,75

912 252,77

912 252,77

912 252, 77

912 252,77

0,00

0,00

CURS CENTRALA

0, 00

0, 00

0,00

0,00

40, 10

40,10

40, 10

40, 10

0, 00

0,00 6659

WORT. IMOB, NECORP,

0, 00

0,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

1 417,00

0, 00

0,00 6001

AHORTIZARI CORP.

0, 00

0,00

17 845,00

17 845,00

283 216,00

283 216,00

283 216,00

283 216,00

0, 00

0,00 6811

4ORT. NEDEDUCTIBILE

0, 00

0, oo

5 335,00

5 335,00

5 335,00

5 335,00

5 335, 00

5 335,00

0, 00

0,00 6811.2

TORTIZ.SI PROVIZ.

0,00

0,00

23 180,00

23 160,00

288 551,00

288 551,00

288 551,00

286 551,00

0,00

0,00

DENUMIRE CONT


I    SOLD LA 01/01/2013

I DEBIT    I CREOIT


RULAJ LUNA    I    RULAJ CUMULAT    I    TOTAL SUME    I    SOLD    | CONT |

DEBIT    |    CREDIT I    DEBIT I CREDIT |    DEBIT |    CREDIT I DEBIT    | CREDIT    [    |

0, 00

0, 00

3

509

544,52

3

509

54 4,52

35

219

188,84

35

219

188,84

35

219

188,84

35

219

188,84

0,00

0,00

î.ASFALT terti

0, 00

0,00

40

147,00

40

147,00

1

397

602,21

1

397

602,21

1

397

602,21

1

397

602,21

0,00

0, 00

701

IANZ. REZID. S.P

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

910,50

910,50

910,50

910, 50

0, 00

0, 00

7033

PRESTAȚII

0,00

0,00

0,00

0, 00

18

756,05

18

756,05

18

756,05

18

756, 05

0, 00

0,00

704.11

PREST șantier

0, 00

0,00

569

334,09

569

334,09

19

013

168,74

19

013

188,74

19

013

188,74

19

013

188,74

0,00

0,00

7042

5T SERV SPUT

0, 00

0, 00

153,90

153,90

1

435,29

1

435,29

1

435,29

1

435, 29

0, 00

0,00

704 3

IIZE

0, 00

0,00

10

158, 90

10

158,90

177

345, 53

177

345,53

177

345,53

177

345,53

0,00

0,00

70471

<est asealtice

0,00

0, 00

-

348,39

-

348, 39

171

720, 58

171

720,58

171

720,58

171

720, 58

0,00

0, 00

70472

UtCARI PRIN TAXATORI

0,00

0, 00

41

430, 64

41

430, 64

751

403, 24

751

403,24

751

403, 24

751

403,24

0, 00

0, 00

7048

tOIECT.PARCARI

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2

509,83

2

509, 83

2

509,83

2

509,83

0, 00

o, oo

70481

. EXEC.SERV.PRESTA

0, 00

0,00

620

729,14

620

729,14

20

136

359,26

20

136

359.26

20

136

359,26

20

136

359,26

0,00

0,00

CHIR SPUT

0,00

0, 00

15

276,89

15

276,89

181

642,04

181

642,04

181

642,04

181

642,04

0, 00

0,00

7063

URII PARCARI

0, 00

0,00

82

672, 10

82

672, 10

1

174

224,83

1

174

224,83

1

174

224,83

1

174

224,83

0,00

0,00

7068

vru gest si chir

0, 00

0, 00

97

94 8,99

97

948,99

1

355

866, 87

1

355

866,87

1

355

866, 87

1

355

866,87

0,00

0,00

utURi tec delta

0,00

0,00

1

431,45

1

431,45

37

010,08

37

010,08

37

010,08

37

010,08

0,00

0,00

708.11

VSOC. PICORENT

0, 00

0, 00

37

983,87

37

983, 87

161

733,87

161

733, 87

161

733, 87

161

733,87

0, 00

0, 00

708.12

DMIN. SEMAFOARE

0, 00

0,00

321

184,23

321

184,23

1

024

364,60

1

024

364,60

1

024

364,60

1

02 4

364,60

0, 00

0,00

7086

DMIN.DOM. PUBLIC

0, 00

0, 00

1

463

322,53

1

463

322,53

10

087

855, 13

10

087

855, 13

10

087

855,13

10

087

855, 13

0, 00

0, 00

7087

4. (REC.COST )

0, 00

0, 00

-98

053,91

-98

053, 91

43

441,09

43

441,09

43

441,09

43

441,09

0, 00

0, 00

7089

IVIÎATI DIVERSE

0,00

0,00

1

725

868,17

1

725

868, 17

11

354

404,77

11

354

404,77

11

354

404,77

11

354

404,77

0,00

0,00

asfalt

0, 00

0, 00

40

147,00

40

147,00

1

397

602,21

1

397

602,21

1

397

602,21

1

397

602,21

0, 00

0, 00

7111

BETON

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

315

210,33

315

210, 33

315

210,33

315

210,33

0,00

0, 00

7112

PROD. PVC

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

910, 50

910,50

910,50

910,50

0, 00

0, 00

7113

1UCTIA STOCATA

0,00

0,00

40

147, 00

40

147,00

1

713

723,04

1

713

723,04

1

713

723,04

1

713

723,04

0,00

0,00

VRE CH.JUDECATA

0,00

0, 00

0, 00

0,00

62,20

62.20

62,20

62,20

0,00

0, 00

75810

[ DIN DESPĂGUBIRI

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

2

290,11

2

290, 11

2

290, 11

2

290,11

0, 00

0,00

75816

VII PARCARI

0, 00

0, 00

5

041,15

5

041,15

61

788,44

61

788,44

61

788,44

61

788,44

0, 00

0, 00

75817

JIT DIN EXPLOATARE

0,00

0, 00

47

697,17

47

697,17

64 3

911,70

64 3

911,70

64 3

911,70

643

911,70

0,00

0, 00

7588

UT DIN EXPLOATARE

0,00

0,00

5

147,00

5

147,00

5

147,00

5

147,00

5

147,00

5

147,00

0, 00

0,00

7588.12

DIN EXPLOATARE

0,00

0, 00

57

885,32

57

885,32

713

199, 45

713

199,45

713

199,45

713

199,45

0, 00

0, 00

CURS CENTRALA

0,00

0,00

27,89

27, 89

139,86

139,86

139, 86

139,86

0,00

0, 00

7659

IN DOBÂNZI

0, 00

0, 00

7

926, 30

7

926, 30

116

329,31

116

329,31

116

329,31

116

329,31

0,00

0, 00

766

[N SCONTURI OBȚINUTE

0,00

0,00

578,79

578,79

33

916,28

33

916, 28

33

916, 28

33

916, 28

0,00

0,00

767

0, 00

0, 00

2

591

258,60

2

591

258, 60

36

822

451, 55

36

822

451,55

36

822

451,55

36

822

451,55

0, 00

0, 00

DENUMIRE CONT


SOLD LA 01/01/2013 DEBIT    | CREDIT


RULAJ

DEBIT


LUNA    I

CREDIT I


RULAJ CUMULAT DEBIT I CREDIT


I    TOTAL 5UME    |    SOLD

I    DEBIT |    CREDIT | DEBIT    I CREDIT


I CONT I I    I


4 323 136 286,92


126 300 464,


44


4 329 186 236,93


3 381 138 959,70    9 279 956 526,91

126 880 464,44    3 381 138 959,70    9 279 956 526,92


349 926 874,65

349 926 674,66SC E B E CONTAB SRL

J13/855/1995

Membru CAFR aut 505/26.04.2004


CUI R 7092265

Nr . 08 / 10.04.2014

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

ACȚIONARII SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

RAPORT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Am auditat Situațiile financiare anexate ale societății comerciale CONFORT URBAN SRL CTA , care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2013 , contul de rezultate, situația modificărilor capitalurilor proprii si tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat , precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative .

Situațiile financiare menționate se refera la:

Capital social subscris si varsat Total active Total capitaluri Capitaluri proprii

120.332.530 Lei 222.952.199 Lei 120.332.530.Lei 121,237.422 Lei


204.750 Lei


Rezultatul net al exercițiului financiar

EXTRACONTABIL'.Domeniul public si privat al U.A.T.M.Constanta •.-iluminat public=12.703.067.1ei./d.p.=4.481.425.673.1ei /aflat in gestiune delegata.

Responsabilitatea conducerii pentru Situațiile financiare:

2. Conducerea Societății este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situații financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 cu modificările si completările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situațiile financiare. Aceasta reponsabilitate include : conceperea , implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei , fie erorii ; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ; elaborarea unor estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele date .

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare pe baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost desfășurat în concordanță cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania . Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerințelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in

SC E B E CONTAB SRL

J13/855/1995    Membru CAFR aut 505/26.04.2004

CUI R 7092265

vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

4. Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare Ia sumele si informațiile prezentate in situațiile financiare .In evaluarea acestor riscuri , auditorul ia in considerare controlul intern precum si evaluarea gradulului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere , precum si evaluarea prezentării situațiilor financiare luate in ansamblul lor .

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

OPINIA

6. Atragem atentia asupra politicilor contabile de recunoaștere si evaluare a imobilizărilor corporale si necorporale in sensul ca s-a efectuat evaluarea bunurilor patrimoniale de către o Comisie formata din personalul societății care a aplicat indice de inflație statistic 1 pentru actualizarea valorii ramase existente Ia 31.12.2013 la costul istoric, situație ce denaturează imaginea fidela a patrimoniului.

7. La 31.12.2013 bunurile din domeniul public au fost excluse din balanța contabila , respectiv din situațiile financiare anuale , urmare masurilor dispuse prin Procesul-verbal al Curții de Conturi Constanta nr.5205/27.07.2012 si a Deciziei nr.l217/D65/13.09.2012 privind modul de gestionare si utilizare a mijloacelor materiale si bănești, precum si asigurarea integrității patrimoniului public si privat al UATC. . Prin H .C.L.M 333/2012, 354/2012 si 37/2013,a fost aprobata transmiterea bunurilor din domeniul public aflate in gestiune delegata in patrimoniul S.C.CONFORT URBAN SRL.in patrimoniul Municipiului Constanta si simultan evidențierea acestora in posturile extracontabile corespunzatoare.Aceasta ajustare,in conformitate cu gradul de implementareasigura o evidenta patrimoniala a entitatii care reflecta o imagine reala si fidela a poziției si a performantelor financiarea societarii.

8. In opinia noastra, cu excepția efectului asupra Situațiilor financiare a problemelor prezentate la pct 6 pentru care noi ne constituim rezerve , Situațiile financiare au fost intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 cu completările si modificările ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele anexate la acestea . Situațiile financiare prezintă in mod adecvat , sub toate aspectele semnificative , poziția financiara a societății la 31 decembrie 2013 si rezultatele din exploatare , precum si fluxurile de numerar Dentru anul incheiat, în conformitate cu cadrul național de raportare .

SC E B E CONTAB SRL

J13/855/1995

Membru CAFR aut 505/26.04.2004


CUI R 7092265

Alte aspecte

9.    Acest raport este adresat exclusiv acționarilor SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA si se menționează expres destinatarii conveniti prin contract sau impuși de legislație . Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. în măsură permisa de lege nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea deeit fata de SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA si de acționarii acesteia, pentru auditul nostru , pentru acest raport sau pentru opinia exprimata.

10.    Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decit Romania . De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania, inclusiv OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2 cu modificările ulterioare.

Concluzie privind conformitatea raportului administratorilor cu Situațiile financiare

In conformitate cu OMFP 3055/2009 Secțiunea 12 art.318.2, noi am citit raportul administratorilor atașat Situațiilor financiare .In raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care sa fie in mod semnificativ in neconcordanta cu Situațiile financiare prezentate.

POPESCU DUMITRA    Constanta 10 aprilie 2014

Auditor financiar,

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România


S.C. „CONFORT URBAN”-S.R.L,

CONSTANTA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013

S.C.„Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public predat la PMC 30.01.2013, a Drumurilor Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme și exploatare parcări, încheind anul 2013 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 120.332.530 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o diminuare in suma de 538.892.360 lei si o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 101,194.305 lei având ca destinație reabilitarea Sistemului de Iluminat Public, ranforsarea tramei stradale în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005;

nr.552/24.10.2005, nr.8/31.01.2007, nr.217/09.05.2008, nr.9/10.02.2011.


nr.309/17.08.2006, nr.584/2007, nr.224/23.04.2009,


nr.507/13.12.2006, nr.3/25.01.2008, nr.l 1/.05.02.2010,


nr.56/22.01.2006, nr.242/18.05.2007, nr.664/17.12.2008,

nr. 10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012, nr.244/05.09.2012 si nr.53/26.03.2013 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 121.237.422 lei cuprind:

-    capital social subscris și vărsat    =    120.332.530    lei

-    rezerve legale    =    82.680    lei

-    rezerve din reevaluare    -    450.614    lei

-    alte rezerve    =    37 lei

-    rezultat nerepartizat din anii precedenți    =    177.049 lei

-    rezultatul exercițiului (profit)    =    204.750    lei

-    repartizarea din profitul net al exercițiului

la rezerve legale    =    -10.238    lei

Menționăm că a fost incheiat cu Primăria Municipiului Constanta contractul

nr.46590/03.04.2013 prin care au fost transmise prin gestiune delegata serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Constanta. Astfel activele primite in administrare la Drumuri Publice, Sistemul de Semaforizare, Sistemul de Indicatoare Rutiere si Fântâni Arteziene in suma de 4.494.128.739,61 iei au fost înregistrate in posturi extrabilantiere.

2. Societatea a realizat în anul 2013 o cifră de afaceri de 34.245.144 lei, în -----1-------j—4.    ia OOO 1QO    ro-niltat lin nrnfit în Rlimfl

In anul 2013 societatea a urmărit realizarea atât a lucrărilor de menținere-


Profitul obtinut in anul 2013 în suma de 204.750 lei conform prevederilor legale in vigoare va fi repartizat astfel: rezerve legale in suma de 10.238 lei, iar suma de 194.512 lei reprezintă profitul nerepartizat.

3. Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanfe total    197.161.501 Iei

din care:

-    clienți

-    TVA de recuperat în sold nesolicitată la rambursare

-    alte creanțe

-    datoria asociatului unic către societate pentru biletele la ordin scadente in anii următori, avalizate de PMC

Obligații total

din care:

-    furnizori si datorii curente

-    datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an inclusiv Bilete la ordin

-    creditori diverși inclusiv Bilete la ordin cu termen de lichidare sub 1 an


7.867.994 lei 2.570.976 lei

231.862 lei

186.490.669 lei

155.865.799 lei

3.256.947 lei

101.714.777 Iei

50.894.075 lei

Conform art.4 din HCL 354/17.12.2012, biletele la ordin emise de Confort Urban SRL si avalizate de Municipiul Constanta scadente in anii următori raman in evidenta societarii si se vor achita prin majorare de capital social in condițiile păstrării garanțiilor oferite de Consiliul Local al Municipiului Constanta. Astfel societatea a Înregistrat creanța in suma de 186.490.669 lei.

Societatea nu înregistrează la 31.12.2013 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,


^escu rlorin-Mugur

L\


S.C.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2013 la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanța

Profitul net obținut în anul 2013 este în sumă totală de 204.750 lei.

Propunem repartizarea profitului pentru:

-    Rezerva legală =    10.238,00 lei;

-    Profit nerepartizat =    194.512,00 lei.

Repartizările de mai sus au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2013 conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.


SERV.FIN.-CONT.,


DIRECTOR ECONOMIC,


Ec.Vladu Mihaelâ-Claudia


Ec.Sofrone Silviu-Nelu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE S.C.”CONFORT URBAN”-S.R.L.

CONSTANȚA

EXTRAS DIN DECIZIA NR.188 din 11.04.2014

întrunit în ședința ordinară la data de 11.04.2014, Consiliul de Administrație al S.C.”Confort Urban”-S.R.L. Constanța;

-    în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanta nr.522/19.12.2001;

-    în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DECIZIE :

Art.l. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate ..Raportul administratorilor privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013”.

Art.2. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Raportul auditorilor privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013”.

Art.3. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate „Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013” și propunerea de distribuire a profitului obținut în anul 2013.

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

SITUAȚIA

modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2013

Nr.

Crt

Element al capitalului propriu

Sold la 01.01.2013

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2013

Total din

care

Prin transfer

Total din

care

Prin

transfer

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Capitalul subscris și vărsat

1012 total din care:

558.030.588

101.194.305

101.194.305

538.892.363

538.892.363

120.332.530

l.l.

Capital social SIP 10126

121.792.439

2.312.874

2.312.874

122.092.439

115.483.284

2.012.874

1.2.

Capital social DP 10127

433.428.775

98.881.431

98.881.431

433.428.775

423.409.079

98.881.431

1.3.

Capital social societate 10129

2.809.374

-16.628.851

19.438.225

2.

Rezerve total din care:

72.479

10.238

82.717

2.1.

Rezerve legale 1061

72.442

10.238

82.680

2.2.

Alte rezerve 10682

37

37

3.

Rezerve din reevaluare

1.580.812.222

1.580.131.50

7

-1.580.131.507

230.100

450.615

4.

Rezultatul exercițiului financiar

196.345

204.750

196.345

204.750

5.

Repartizarea profitului

-9.818

-10.238

-9.818

-10.238

6.

Rezultat reportat

-9.478

177.049

-9.478

177.049

7.

Total

2.139.092.338

-1.4782555,403

-1.478.937.202

539.299.512

538.892.363

121.237.423

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.l sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar diminuarea de capital social reprezintă evidențierea in posturi extrabilantiere a bunurilor ce aparțin patrimoniul Municipiului Constanta transmise prin gestiune delegata la societatea noastra.

Societatea a înregistrat în anul 2013, un profit de 204.750 lei, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale din anii precedenti, in anul 2013 a fost suportata din rezerve din reevaluare.

DIRECTOR ECONOMIC,


Ec.Vladu Mihaelâ-Claudia


DIRECTOR GENERAL, Ing.Farcaș Cristinel-Viorel

S.C.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

Situația fluxurilor de trezorerie

31.12.2013

I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Elemente de calcul

Valori Iei

Rezultatul contabil înainte de impozitare

204.750

Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane

289.968

Eliminarea veniturilor din provizioane

Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizărilor

Eliminarea cheltuielilor cu dobânzile

Rezultatul contabil din exploatare inaintea variației N.F.R = stocuri + creanțe -datorii sub un an

146.309.746

Rezultatul reportat ca urmare a corectării erorilor

Eliminarea efectelor de utilizare a contabilității de angajament:

+ Variația stocurilor N-(N-1)

1.176.765

+ Variația clientilor N-(N-1)

604.244

+ Diferența efectelor N-(N-1)

-30.370.336

+ Diferența furnizori N-(N-1)

-3.807.236

+ Diferența creditori diverși N-(N-1)

-309.717

- Plăti privind impozitul pe profit (Si- +1 - E = Sf ) pentru cont 441

-5500

I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

114.092.684

II) ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

+ Incasari din vanzarea imobilizărilor

- Plăti privind achiziții de imobilizări (D 404)

-97.489.734

II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE

INVESTIȚII

-97.489.734

III) ACTIVITATEA DE FINANȚARE (FINANCIARA)

+ Incasari din majorarea capitalului social

101.194.305

- Rambursări din credite bancare pe termen lung

+ Incasari din contractarea de împrumuturi pe termen mediu si lung (Si- +1 - E = Sf)

+ Diferența dintre împrumuturi pe termen scurt

- Dobânzi plătite

- Dividende plătite

III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

101.194.305

IV) VARIAȚIA NETA A TREZORERIEI (1+11+111)

117.797.255

V) TREZORERIA LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI (casa+banca+tichete de masa+titluri de plasament)

8.881.217

VII EFECTUL VARIAȚIILOR CURSULUI DE SCHIMB

VII) TREZORERIA LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI (IV+V+VI)

126.678.472

DIRECTOR GENERAL,    DIRECTOR ECONOMIC,

ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1.    Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = 204.750 lei

2.    Rezultatul reportat din anii precedenti 117= 177.049 lei

3.    Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 289.968 lei (rulaj total)

4.    N.F.R. = Stocuri + creanțe - datorii sub 1 an:

a)    Stocuri (bilanț FIO R24 col.2) =    3.287.305 lei

b)    Creanțe (bilanț FIO R30 col.2) = 197.161.501 lei 0 c) Alte creanțe (bilanț FIO R18 col.2) = 11.962 lei

Total    200.460.768 lei

1) datorii sub 1 an (bilanț FIO R45 col.2) = 54.151.022 lei N.F.R. = 200.460.768 lei - 54.151.022 lei = 146.309.746 lei

5.    Variația stocurilor N - N - 1

N stocuri = 3.287.305 lei (FIO Rd.24 col.2)

N-l stocuri = 2.110.540 lei (FIO Rd.24 col.l)

Total 1.176.765 lei

6.    Variația clienților N - (N-l)

N = 7.867.994 lei (FIO Rd. 25 col.2)

N-l = 7.263.750 lei (FIO Rd.25 col.l)

A = 604.244 lei

7.    Diferențe furnizori [N - (N-l)]

N = 1.424.179 lei conform balanță cont 401 ț    lei conform balanță cont 404

_254.166 lei conform balanță cont 408

Total = 1.678.345 lei

N - 1 = 1.165.809 lei conform balanță cont 401 lei conform balanță cont 404

4.319.772 lei conform balanță cont 408 Total    5.485.581 lei

A    =-3.807.236 lei

8.    Diferența efectelor cont 405

N sub 1 an =    50.894.075 lei

N peste 1 an = 101.714.777 lei

Total    152.608.852 lei

nt _ 1 Q,ih 1 an = 89.748.525 lei

9. Diferența creditori diverși N= 800.772 lei

N-1 = 1.110.489 lei Diferența = -309.717 lei

Sold an 2012

Sold an 2013

421 =

132.869

421 =

139.854

423 =

2.068

423 =

2^290

426 =

992

426 =

918

427 =

3.124 1

427 =

3.454

428 =

296.180

428 =

375.720

431 =

184.981

431 =

194.663

437 =

4.467

437 =

4.958

444 =

63.210

444 =

63.723

447 =

3.150

447 =

0

462 =

419.448

462 =

15.192

Total

1.110.489

Total

800.772

Dobânzi plătite din cont 666 =    0

10. încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată de la Consiliul Local al municipiului Constanța 101.194.305 lei

10. Casa + banca + titluri de plasament 5311 sold la 31.12.2012=    363 lei

5121 sold la 31.12.2012 = 7.798.227 lei 5128 tichete de masa =    2.010 lei

Total =    7.800.600 lei


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Vladu Mihaela-Claudia