Hotărârea nr. 88/2014

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A COMPANIEI NATIONALE "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME"-S.A.CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat reprezentantului Consiliului local în Adunarea generală a acionarilor Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de 17.04.2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnii consilieri: Aii Denis, Ciorbea Valentin, Chirondojan Vasile, Cojoc Marioara, Dobre Mircea, Făgădău Decebal, Georgescu Daniel, Ibraim Temur, Onciu Carmen, Papari George Daniel, Pîrvulescu Gabriel, Răsăuțeanu Costin loan, Stan Gabriel, Vișan George Gabriel, Ene Valeriu, Roșu Vasile, Candindatu Gabriel, Dede Perodin, Surghie Valentin, Chesoi Tudorel înregistrată sub nr. 56555/15.04.2014;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul local al municipiului Constanța;

-    Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. nr. 637/2008 privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor și în Consiliul de administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se mandatează domnul Papari George Daniel, în calitate de reprezentant al Consiliului local în Adunarea generală a acționarilor (AGA) Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, să solicite și să obțină în proxima ședință a acesteia date și informații referitoare la:

a)    temeiul legal și modalitatea de stabilire a redevențelor, chiriilor și tarifelor percepute pentru utilizarea infrastructurii de transport naval;

b)    durata concesiunii/subconcesiunii/închirierii infrastructurii de transport naval, și modificările în timp aduse acesteia cu indicarea temeiurilor legale;

c)    impactul financiar al redevențelor, chiriilor și tarifelor practicate de Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” - S.A. asupra veniturilor acesteia în perioada 2009-2013;

d)    orice alte informații de natură să conducă la o analiză și la o evaluare corectă a situației financiare din cadrul Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” - S.A..

Art. 2 Datele și informațiile prevăzute la art. 1 vor fi cuprinse într-un raport care este prezentat spre analiză Consiliului local.

Art. 3 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală și domnului Papari George Daniel în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată dex? consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINjA^


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARĂ

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR, jftP /