Hotărârea nr. 87/2014

HOTARARE PRIVIND SOLICITAREA DE TRANSMITERE CU TITLU GRATUIT A UNUI PACHET SUPLIMENTAR DE ACTIUNI DETINUTE DE STAT LA COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANTA, REPREZENTAND MINIM 13% DIN CAPITALUL SOCIAL CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unui pachet suplimentar de acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând minim 13% din capitalul social,

către Consiliul Local al Municipiului Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința de îndată din data de 17.04.2014,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 56104/15.04.2014;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei europeane a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 199/1997, precum și ale Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul local al municipiului Constanța, precum și de dispozițiile H.C.L. nr. 58/2014 privind acordul de transmitere cu titlu gratuit a unui pachet suplimentar de acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând minim 13% din capitalul social, către Consiliul local al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e), art. 39 alin. (4), art. 45 alin (3) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se solicită Guvernului României transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet suplimentar de acțiuni deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând minim 13% din capitalul social, către Consiliul local al municipiului Constanța.

Art. 2 Transmiterea pachetului suplimentar de acțiuni prevăzut la art. 1 se face prin act normativ.

Art. 3 Predarea-preluarea pachetului suplimentar de acțiuni prevăzut la art. 1, precum și semnarea protocolului de predare-preluare se fac cu respectarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 58/2014.

Art. 4 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR.