Hotărârea nr. 81/2014

HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE PARC CAROL"

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Amenajare Parc Carol I"

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

07.04.2014    ■

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 49918/ 04.04.2014 a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Amenajare Parc Carol I";

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere referatul nr.49942/04.04.2014 al Direcției tehnic achiziții;

Văzând prevederile art.5 lit."d" din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Amenajare Parc Carol I", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare, Direcției programe și dezvoltare în vederea ducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


SECRETAR,

ENACHE MARCELA

Constanța Nr. 81

    /

07.04.2014


Proiectant: SC AVIMI SERV SRL BRAILA

Beneficiar: Primăria Municipiului Constanta

DEVIZ GENERAL

actualizat conform arL5,lit"d", anexa 4 din H.G 28/2008, cu modificările si completările ulterioare

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajarea pL protecția mediului si

aducerea la starea inițiala

, fl-o

0-9

• A4

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru utilltati

2.1.

Alimentare cu apa

23.452

1.663

0.369

0.399

0.082

2 062

0.452

*    “    0.399

0;082

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

18.000

18.000

3.999

4.320

0.960

22.320

4.958

3.1.1

Studii de teren

3 1.2

Studii de teren geotehnic

2.000

2.000

0.444

0.480

0.107

2.480

0.551

3.1.3

Studii de teren topografic

3.000

3.000

0.666

0.720

0.160

3.720

0.826

3.1.4

Studii de teren arheologic

10.000

10.000

2.221

2.400

0.533

12.400

2.755

3.1.5

Studii de teren peisagistic

3.000

3.000

0.666

0.720

0.160

3.720

0.826

3.2.

Taxe obținere avize, acorduri si autorizații

5.500

5.500

1.222

1.320

0.293

6.820

1.515

3.3.

Proiectare si inginerie

80.520

80.520

17.887

16.804

3.733

97.324

21.620

3.3.1

Proiectare și inqinerie-19%

50.420

50.420

11.201

9.580

2.128

60.000

13.329

3.3.2

Documentație pentru obținere AC

30.100

30.100

6.687

7.224

1.605

37.324

8.291

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

Publicitate

3.5

Consultanță

3.6

Asistență tehnică

3.006

3.006

0.668

0.721

0.160

3.728

0.828

3.6.1.

Dirigentie

2.200

2.200

0.489

0.528

0.117

2.728

0.606

Page 1 of 2

3.6.2.

Serviciul de supraveghere arheologica

0.806

0.806

0.179

0.193

0.043

1.000

0.222

«

107.026

rvn-- I    H ......... fr-l

1°7-026

:    23.776

23.165

8.W

130,191

-• •

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

1,254.515

1,174.835

260.987

281.960

62.637

1,456.795

323.624

4.1.1.

Arhitectura si rezistenta

1,188.248

1,122.053

249.262

269.293

59.823

1,391.346

309.085

4.1.2.

Instalații apa-canal

49.099

31.858

7.077

7.646

1.699

39.504

8.776

4.1.3.

Instalații electrice

5.600

10.001

2.222

2.400

0.533

12.401

2.755

4.1.4.

Sistematizare verticala-Alei pietonale

11.568

10.923

2.427

2.622

0.582

13.545

3.009

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

15.200

2.437

0.541

0.585

0.130

3.022

0.671

4.3.

Utilaje,echipamente tehnologice si

funcționale cu montai

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transpc

76.000

103.908

23.083

24.938

5.540

128.846

28.623

‘ 4.5

Dotări

152.800

154.657

34.357

37.118

8.246

191.775

42.602

4.6

Activități necorporale

S#s8fi

BSfflWlpis

1,435.837

318.969

344.601

76.652

. 1,780.438

395.621

CAPITOLUL S Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.1.

Lucrări de construcții

5.1.2.

Cheltuieli conexe org.de șantier

5.2.

Comisioane, cote taxe costul creditului

17.458

15.973

3.548

0.000

0.000

15.973|

3.548

5.2.1.

Comisioane,cote si taxe

17.458

15.973

3.548

0.000

0.000

15.973

3.548

5.2.1.1

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Construcții pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,7%)

9.052

8.253

1.833

8.253

1.833

5.2.1.2

Cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

1.293

1.179

0.262

1.179

0.262

5.2.1.3

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor (0,5%)

6.466

5.895

1.309

5.895

1.309

5.2.1.4

Cota OAR (0,05%)

0.647

0.647

0.144

0.647

0.144

5.2.2.

Comisioane,cote si taxe

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.463

92.127

20.466

22.110

4.912

114.237

25.378

23.921

108.100

244)14

.22.410

•4.912

13țL210

TOTAL GENERAL

1,652.914

1,652.626

367.128

390.276

86.692

2,042.902

453.820

din care C + IM

1,293.167

1,178.935

261.898

282.944

62.849

1,461.879

324.747

Proiectant:

SC AVIMI SERV SRL BRAILA Victoria lonescuPage 2 of 2