Hotărârea nr. 76/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE DE CATRE SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ASUPRA UNUI TEREN APARTINAND MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN VEDEREA AMPLASARII UNUI POST DE TRANSFORMARE , PE TOATA DURATA DE ESIZTENTA A CAPACITATII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

qNSTAA/7^


H OTARARE

privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra unui teren aparținând municipiului Constanța, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.43080/26.03.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr.43078/26.03.2014;

Având în vedere adresa Serviciului drumuri și iluminat public înregistrată sub nr.42889/26.03.2014;

Văzând dispozițiile art.12, art.14, art.15 și art.17 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c și a art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă exercitarea dreptului de uz și servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA asupra unui teren aflat în domeniul public al municipiului Constanța, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică, conform anexei și planului de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, va fi efectuată de Direcția patrimoniu - Serviciul cadastru și Direcția servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Art. 3 - Predarea-primirea terenului se va face prin proces verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru și SC Enel Distribuție Dobrogea SA.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții și SC Enel Distribuție Dobrogea SA, str.Nicolae Iorga nr.89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Ciorbea Valentin

CONSTANȚA

NR.    76    /    07~04'    2014

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500 B-dul Mamaia

Zona Cazino-Restaurant Copa de Vino Mun Constanta ,jud Constanta Suprafața din măsurători - S =31.50mp>    .UMĂRÎA MUDiCIPIULUI CONSTANTA

►    SfcHViCiUL CADASTRU
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR.

76/2014

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Zona Cazino-Restaurant

Copa de Vino

S =31,50 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.211/2011, anexa 1-secțiunea I-Bunuri Imobile, alei stațiunea Mamaia(Fără nume), poziția 678;

Adresa Serviciului Drumuri și

Iluminat Public nr.42889/26.03.2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ciorbea Valentin