Hotărârea nr. 73/2014

HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul

Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 07.04.2014_,

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 41025/25.03.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.41021/25.03.2014;

Văzând solicitările depuse de TEHNOMET SCM înregistrate sub nr.23522/20.02.2014 și nr.23518/20.02.2014 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

Văzând Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de .organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară și yrdinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

în temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", și art.115, alin 1, lit.b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea unor imobile (terenuri) ce constituie domeniu privat al municipiului Constanța, în vederea înscrierii in Cartea Funciară, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Ciorbea Valentin

CONSTANȚA NR.


73


07.04.2014ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Plai de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:1.500

Nr.cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

294198

4254

Wiun.Constante, str.lnterioara IV

Poligon II - Fabrica de produs si îmbuteliat oxigen tehnic si birouri

Carte Funciara

294198

UAT: CONSTANTA


ANEXA NR.l LA H.C.L. NR.


73/2014Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire/alipire imobil

SITUAȚIA    ACTUALA

SITUAȚIA    PROPUSA

(înainte de dezlipire/alipire)

(după dezlipire/alipire)

Nr.cad.

Suprafața

0”P>

Categoria de

folosința

Descrierea

imobilului

Nr.cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

294498

4254

CC

Intravilan

3770

Lot 1 (cu construcțiile

0,2,3,4,5,6)

484

Lot 2 - fara construcții

Total

4254

4254

EXECUTANT (nume,semnatura,$tampîla)

Data

PARAFA (semnatQra,data,stampib BCFI)

Data

SC BETATREK SRL Constanta

Nr.

2014

DOSAR
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


73/2014


Plan de amplasament si delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire

Scara 1 :1.500

Nr.cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

234211

4347

Mun.Constanta, str.interioara IV

Poligon 1 -Ateliere confecții metalice si birouri

Carte Funciara

234211

UAT: CONSTANTASM


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire/afipge imobil |

SITUAȚIA    ACTUALA

SITUAȚIA    PROPUSA

(mainte de dezlipire/alipire)

(după dezlipire/alipire)

Nr.cad.

Suprafața

<mp>

Categoria de

folosința

Descrierea

imobilului

Nr.cad.

Supra&ta

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

234211

4347

CC

Intravilan

împrejmuit

2759

Lot 1 (cu construcțiile CI, C3,

C4, C6)

480

Lot 2 (cu construcția C2)

1108

Lot 3 (cu construcția C5)

Total

4347

EXECUTANT (mune^emaatura^tampib)

Data

PARAFA (semnatura,data,stampîta BCFT)

Data

SC BETATREK SRL Constanta

Nr.

2014

DOSARf

TS

-J3

«1


«rt

(75

O


a

eai

>

,u


uMAHIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ouHvi'JIUL CADASTRU