Hotărârea nr. 72/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 589/2006 PRIVIND TRANSMITEREA/RETRAGEREA UNOR TERENUEI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

"    HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.589/13.12.2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 07.04._2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 38492/20.03.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 38489/20.03.2014;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.19284/12.02.2014;

Luând în considerare H.C.L. nr. 61/18.09.1992 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța", H.C.L. nr.195/07.04.2005 privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, H.C.L.nr.589/13.12.2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuri, situate în municipiul Constanșa, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea H.C.L. nr.589/13.12.2006, anexa nr.l, poziția 7 în sensul suplimentării suprafeței de teren aferent Halei Piața I.C.Brătianu cu suprafața de 156,46mp asfel încât suprafața totală să fie de 441,33 mp, conform planului de situație anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă modificarea H.C.L. nr.589/13.12.2006, anexa nr.l, poziția 6 în sensul suplimentării suprafeței construite aferente Halei Piața I.C.Brătianu cu suprafața de 21,79 mp asfel încât suprafața totală să fie de 306,66 mp, conform planului de situație anexa nr.2 care face parte integrantă diin prezenta hotărâre.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.l și la art.2 se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

_consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


Ciorbea Valentin

CONSTANȚA,

NR._72

   /    07-04._2014

RELEVEU C1 - Demisol Scara 1: 100

j Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

i

Constanta, B-dul l.C. Bratianu,

Hala aferenta pieței l.C. Bratianu


Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utila (mp) '

1

Hol

r 2.01 i

2

W.C.

1.21 i

3

W.C.

1.23 ’

4

W.C.

* * i

5

Hol

6

W.C.

2.53 '

7

W.C.    !    1-28 ;

_-____J.......J

8

Hol

2.98 !

9

Hol

1.97 ;

10

Spațiu depozitare

9*55—1

11

Debara

13.65 |

12

Casa scării

6.51 I

13

Hol

4.76 !

14

Spațiu depozitare

6.72 :

15

Spațiu depozitare

19.38 !

16

Hol

23.71    ,

17

Spațiu depozitare

30.20 ‘

18

Spațiu depozitare

20.03 l

19

Spațiu depozitare

2973?

20

Spațiu depozitare

18.87 I*spufoife«riF,cAT ’ riștian UE    n

MB A/r. 0352 l

RELEVEU C1 - Parter Scara 1: 100Constanta, B-dul I.C. Bratianu, Hala aferenta pieței I.C. Bratianu


Ui

CI

of

d

©

o

i

ff


Ck-

K1


ut

I

(V>

I

n icc

/ i

UJ

I

■'-•-••«A

S-.;

i'r”

f.^wu

<rf

<. I

IU

lE

cc

f-

\ >

\

0

■z.

r;


Nr. incapere

Denumire

incapere

Suprafața    |

utila (mp)    I

1

Birou

15.70 I

2

Hol

27.04

t

3

Birou

14.04    '

4

Magazie

7.14    |

5

Casa scării

4.27    |

6

Depozit

165.40    i

Suprafața Utila = 233.59 mp


Acces


10.03


Suprafața Totala = 243.62 mp


// cg-

//^Executant, DE

' Bfziru^^îâh'

H    MB a/,-


S!"4N-ȘTE^N

%d>cp\


h//

7/


Recepționat,


Data,


RELEVEU C1 - Etaj 1 Scara 1:100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața utila (mp)

Adresa imobilului:

- -1-

î

Constanta, B-dul I.C. Bratianu,

Hala aferenta pieței I.C. Bratianu


UiMAHiA MUNiCiPIlfLUi CONSTANȚA SLKViOiUL CADASTRU /IZAT 8PR.S ‘\:ESCH5M£AP£

Nr.


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Birou

15.90

2

Bucătărie

3.76

3

Baie

4.31

4

Birou

26.41

5

Hol

17.79

6

Casa scării

1.44

Suprafața Utila = 69.61 mp


-r D.3Î3 /Se ura
Suprafața Totala = 69.61 mp


Recepționat,


Data,


1 2**