Hotărârea nr. 71/2014

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN SITUATA IN STR. RASCOALA DIN 1907 NR. 4

cONSTA/V^

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unei suprafețe de teren situată în str. Răscoala din 1907 nr.4

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 07'04'_2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 24390/21.02.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 24387/21.02.2014;

Având în vedere adresa R.A.E.D.P.P. Constanța înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.19282/12.02.2014;

Luând în considerare poziția 1 din anexa nr.4 la HCL nr. 61/18.09.1992 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța", poziția 10 din H.C.L. nr.717/14.12.1995 privind reorganizarea Regiilor Autonome Confort Urban și Edil Urban Constanța , poziția 10 din H.C.L. nr.175/08.08.1997 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat-Direcția Târguri și Oboare Constanța, a unor terenuri din municipiul Constanța, aferente grupurilor sanitare, pagina 43 din H.C.L. nr.109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța și poziția 34 din anexa nr.40 la H.C.L. nr.598/22.10.2008 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, a)in.(l),    din Lepea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

?ns,iiuiui iocai

hotărâre.    are ^ace Pa|Te integrantă din prezenta

Poziția^* anexa    T? H'C'L

suprafața construită de 644,17 mp se    Sensul c5 în loc de

conform anexei care face parte integrantă din prezentaT^are™"5^'13 642 mp'

Art. 3 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA,

NR.


71


07.04.


2014ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

71/2014


ANEXA LA H.C.L. NR.

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren aferent imobil D+P+1E din Str. Răscoala din 1907, nr.4

Steren=689,83 mp Sconstruită=642 mp

Sutilă CI demisol=446,44 mp Sutilă CI parter=485,30 mp Sutilă CI etaj 1=212,32 mp Sbalcon=3.22 mp

Domeniu privat al municipiului Constanța conform H.C.L.nr.109/2005, pag 43

H.C.L nr.61/1992,

H.C.L. nr.717/1995,

H.C.L. nr.175/1997

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:200

UATCONSTANTA

Mun. Constanta, Str.Rascoala din 1907, nr.4

Suprafața din măsurători:

S teren (1-2-... -28-1) = 730 mp S construcție C1 = 609 mp S construcție C2 = 33 mp

* Nota - Limitele terenului au fost indicate de către proprietari

304240
încadrare in Zona

scara 1:5000LEGENDA


Tabel Coordonate Imobil Sistem de Proiecție Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304264.221

792011.338

2.370

2

304262.523

792009.685

9.850

3

304255.747

792002.536

22.310

4

304240,383

791986.359

0.692

5

304239.899

791985.865

6.623

6

304235.026

791990.351

0.525

7

304234.662

791989.972

5.111

8

304230.972

791993.509

0.554

9

304231.356

791993.909

6.656

10

304226.559

791998.523

5.711

11

304230.512

792002.645

3.245

12

304228.178

792004.900

4.384

13

304231.315

792007.962

17.910

14

304243.683

792020.916

1.849

15

304245.031

792019.650

5.157

16

304248.561

792023.410

1.351

17

304249.552

792022.492

2.677

18

304251.433

792024.397

3.917

19

304254.293

792021.721

0.275

20

304254.478

792021.518

1.145

21

304253.628

792020.751

7.437

22

304258.929

792015.535

1.706

23

304260.118

792016.758

3.743

24

304262.852

792014.201

1.054

25

304262.111

792013.451

1.677

26

304263.308

792012.276

1.410

27

304264.336

792013.241

1.284

28

304265.258

792012.348

1.448