Hotărârea nr. 65/2014

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE AFERENTE ANULUI 2014

cONSTA/Vy-^0 * S T AN 11 * ’4


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor facilități fiscale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța cu privire la plata obligațiilor fiscale aferente anului 2014

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

07.04.2014

-z

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 47387 din 01.04.2014 prezentată de domnul primar Radu Ștefan MAZĂRE, Referatul de aprobare nr. S 25846 din 28.03.2013 al Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Analizând solicitarea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local sub nr. S24045/24.03.2014,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, ale art. 125 alin. (2) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6) lit. a) pct. 14 și alin. (9), art. 45 alin (1) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale aferente anului 2014, stabilite în sarcina Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local, în vederea aducerii la îndeplinire, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 24

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Ciorbea Valentin

CONSTANȚA

|\|f^    65 j 07.04.2014

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE