Hotărârea nr. 60/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Tomisului

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de d-/- 0%. cZo/Lț ;

Analizând expunerea de motive nr.46654/01.04.2014 a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Direcției financiare

nr.46652/01.04.2014;

Având în vedere prevederile art. 3 , alin.2 ale O.G.nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, HG.nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G.nr.82/2001, și adresa Arhiepiscopiei Tomisului nr.24.124/21.02.2014;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 6, lit.c și art. 115, alin 1, lit.b din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 150.000 lei, din bugetul municipiului Constanța, Arhiepiscopiei Tomisului pentru amenajarea unui așezământ de asistență socială - respectiv brutărie avand ca scop susținerea acțiunilor social umanitare aflate în desfășurare.

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire, Arhiespiscopiei Tomisului și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de


consilieri din 27 membri


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA EN^CHE

Constanța Nr. 6(0 /