Hotărârea nr. 55/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU AFERENT UNUI NOU CLUB DE PENSIONARI

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unui spațiu aferent unui nou club pentru pensionari

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.03.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 26757/27.02.2014,

Consultând referatul Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, înregistrat sub nr. 26146/26.02.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 5 administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct 2 și art.115, alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea spațiului aparținând S.C. METACHIM S.A., situat în Constanța, Al.Daliei nr.14 BI.119A3, pentru înființarea unui club de pensionari.

Art.2 Se aprobă constituirea unei comisii de specialiști din cadrul Direcției administrație publică locală, Direcției financiară și Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe din cadrul Primăriei municipiului Constanța ale cărei atribuții și componență vor fi stabilite prin dispoziție de primar.

Art. 3 Se împuternicește primarul să semneze procesul verbal de negociere al chiriei și contractul de închiriere pentru spațiul aferent clubului pentru pensionari.

Art.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va

comunica prezenta hotărâre Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 25

consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

Constanța

Nr. 55 / 05.03.2014

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR