Hotărârea nr. 52/2014

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 270 MP, SITUAT IN CONSTANTA-STATIUNEA MAMAIA, ZONA VILA 14-HOTEL OVIDIU , ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CAPELE;

constan^

i 8ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 270 mp situat în municipiul Constanța - stațiunea Mamaia, zona Vila 14-Hotel Ovidiu, Arhiepiscopiei

Tomisului, în vederea construirii unei capele

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de..................................l../..0.3./........2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnul viceprimar Decebal Făgădău nr.27524/28.02.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr.27523/28.02.2014;

Având în vedere adresa Arhiepiscopiei Tomisului înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 154562/05.12.2013;

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. "c", alin. (6) lit "c", art.115 alin. (1) lit"b" și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 270 mp situat în municipiul Constanța-stațiunea Mamaia, zona Vila 14-Hotel Ovidiu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii unei capele, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Arhiepiscopia Tomisului.

Art. 3 - Atribuirea în folosință gratuită a terenului se face cu condiția realizării construcției în termen de 2 ani. în cazul nerespectării acestui termen prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.235/18.09.2013 privind transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 270 mp situat în municipiul Constanța - stațiunea Mamaia, zona Hotel Mercur Minerva, Arhiepiscopiei Tomisului, învederea construirii unei capele, se abrogă.

Art. 5 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre Arhiepiscopiei Tomisului, Direcției patrimoniu, Direcției financiare, S.P.I.T Constanța și Direcției urbanism în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciorbea Valentin

........consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

Nr.......,5.2........./....?.Ș..; P.2:,......2014

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

Stațiunea Mamaia, zona Vila 14 S = 270 mp