Hotărârea nr. 49/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2014

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.03.2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub numărul 22455/18.02.2014, referatul Direcției relații internaționale și organizare evenimente înregistrat sub numărul 22422/18.02.2014, adresa R/833/07.01.2014 de la Cabinetul domnului primar, adresa R/850/07.01.2014 de la Cabinetul domnului viceprimar Stan Gabriel și adresa R/846/07.01.2014 de la Cabinetul domnului viceprimar Făgădău Decebal, raportul Comisiei de specialitate nr.l pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenului;

Văzând dispozițiile hotărârilor de consiliu nr. 3/31.01.2002 modificată prin H.C.L. nr. 542/18.12.2002, H.C.L. nr. 18/17.02.2004, H.C.L. nr. 58/22.01.2006, H.C.L. nr. 512/13.12.2006, H.C.L. nr. 590/14.12.2007, H.C.L. nr. 667/17.12.2008 și H.C.L. nr. 3/05.02.2010;

Având în vedere prevederile O.G. numărul 80/30.08.2001 privind normativele de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art.115 alin.l lit.b, alin.3 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cheltuielile necesare zilnic la Cabinetul domnului primar, la Cabinetele domnilor viceprimari, cheltuielile pentru activitățile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care împlinesc vârsta de 80 de ani și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie, pentru organizarea ședințelor Consiliului local al municipiului Constanța in anul 2014, în sumă de 66.500 lei cu TVA, precum si cheltuieli de protocol pentru organizarea altor activitati ce vor fi suportate de la bugetul local. Toate cheltuielile nu vor depăși plafonul de 90.000 de lei cu TVA.

Art.2 Se aprobă produsele necesare activității de protocol la Cabinetul domnului primar, la Cabinetele domnilor viceprimari, cheltuielile necesare pentru activitățiile de protocol organizate pentru acordarea ajutorului de 300 lei persoanelor care împlinesc vârsta de 80 de ani și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsnicie, respectiv: apa, băuturi răcoritoare, vin spumant, cafea, ceai, produse de patiserie, produse de unică folosință ( pahare de plastic, lingurițe palete cafea), șervețele, lapte condensat, zahăr, mărțișoare, flori.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției relații internaționale și organizare evenimente și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Adoptată de    2 J

_consilieri din 27 de membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


Ciorbea Valentin

CONSTANȚA

NR. 49/2014