Hotărârea nr. 46/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2013

H O TARÂ R E

privind uprohurvn execuției bugetului municipal pe

trimestrul l\ pe anul 2013

Consiliu local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinara la data de 05.03.2014

Anallzînd expunerea de motive a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre nr 27637/28.02.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public si orlvat al municipiului Constanța și raportul Direcției financiare nr.27634/28.02.2014;

Având m vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele pubhce locale cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, ht.b, alin 4, Iii a șl art.11.5 alin. I, fit. b din i egea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Constanța pe anul 2013 pe trimestrul IV, prezentata in anexele care far. parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanta. Adoptată de un număr de y/ consilieri din    membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONSTANTA V Nr <7 £7


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCEI A t ( E-NACHEEXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea execuției buget ulm municipal pe trimestrul IV pe anul 2013

Având in vedere raportul Direct,ici financiare , raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii , prognoze economico-sooale, buget- finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanța

Având în vedere prevederile l egii ni 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificai ilc ulterioare;

în temeiul prevederilor art 45 ,alin. 6 din Legea nr/215/2001 privind administrația publică locală, republicată inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul IV anul 2013 și propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului local.

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE


.11,1

'*•


..«•.T.u.f,, românia

K    4 JUDEȚUL CONS,AN, A

kMUNICIPIULUI CONSTAN | A

1 P-f I 1 CONSILIUL LOCAL

' < Xjr COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economir.n-sociale.hugQi finanțe si adrninisharea domeniului public si priva, a, municipiulu- CONSTANȚA

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive prezentata în susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2013 ;

în conformitate cu prevederile art. 44 , ahn 1 din Legea nr, 215/200.1 republicata, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de £    7    '2£V ț    avizează

FAVOR ABÎI /NFFAVORABh proiectul de hotărâre prezentat,

PREȘEDINTE COMISIE. DOBRE MIRC EA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA FINANCIARA Nr. 27634/28.02.2014

RAPORT

la hotărârea privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul TV anul 2013

fri conformitate cu prevederile ari .49 alin 12 din Legea ni.273/2006 tivind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, consiliile locale aprobă execuția bugetului municipal la frecaie trimestru al anului.

Contul de execuție la finele trimestrului IV al anului 20J 3 se prezintă astfel:

S-au încasat impozite, taxe locale si alte venituri de natura veniturilor proprii in suma totală de 409.225.3 IBIei ;

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, comunelor si municipiilor în suma de 142.836.82] lei ;

-    Sume defalcate din taxa pe valoarea adauqată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de i,zoi om iei

subvenții primite din bugetul de stat in suma de 15.757.747 lei, pentru:

-    subvenții de la bugetul de stat către bugetele încalc necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (l'EN) postaderare, în suma de 11.286.183 lei.

subvenții de a bugetul de stat pentru finanțarea sănătății, în suma de 4.122 676 lei.

-    subvenții penLiu acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil* petrolieri 348.888 lei

-    Sume primite de la UE in contul plăților efectuate în sumă de 26.922.119 Ini

Stingeri pe alLe căi decât încasări în suma de 2 749.394 lei reprezentând compensări de taxe sl impozite, transferuri, taxa auto peste 12 to în procent de 40 % virată la Consiliul ludnțnan,

Execuția bugetului local la finele trimestrului IV al anului 2013 se încheie cu un excedent de 14.233.983 Im din cam :

-excedent buget secțiunea de funcționare : 57.422.891 lei

excedent buget secțiunea de dezvoltare : -43.188.908 lei Din bugetul local s au acordat transferul'' în completarea venii uiiloi

extrabugetare in suma de 3.061.601 lei pentru instituții publice .

Execuția la 31 decembrie 2013 Oferă o imagine fidelă a poziție*

financiare, performanței financiare șl a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurata de Primăria municipiului Constanța

în consecință, considerăm oportuna si justificată adoptarea piezentel hotărâri

PRIMARI* MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 12

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

is dala de £1,12,2013    »ș

cod 20

Denumirea indicatori Im

Cad inaicaiar

°reveden bugetare

Drepturi    constatate

încasați

-ealiz9tB

Stingeri

uv alt*; căi decât fncasâr*

Drepturi cens tataie

de încasat

initiaie

finale

Total, din care:

din anii

pracadentt

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

5

6

7

8= 3-6-7

VEniIUKI - l'JIALlcod

nn n7*nn tfi+nn if>nr. itws rm

00.01

569293293

6520867?7

779265983

135352353

543283124

595443915

2749354

80072674

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16)

48.02

364801257

434580874

59204738c

135932359

456064527

409225318

2749394

180072674

I VENITURI CURENTE (ood

00.02

503613299

521540169

711803888

125063561

586740327

540464285

2217840

169121763

A VENITURI FISCALE (cod

OO 0*+06.02+00.09*00.10+00.111

00.03

469948299

485325447

620519318

81276123

539243195

496752123

2237093

121530102

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cad

00.04

183775257

191410564

205674422

914144

304750278

205674422

a

0

A1 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT

Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02,01/

01.02

0

0

0

0

0

0

a

0

Impozit |»« profit de Is scențli

01.02.01

0

6

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT

Ș» CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA progniM? giyirpf

00.06

183773257

195410564

205674422

914144

204760278

205674422

a

0

Impozit pe veni! (cod 63.02. T 7*

03.02.181

03.02

7000000

7000000

7762256

914144

6848112

7762256

0

0

Impozit pe onorariul avneabhjr y<

-----.----î

03.02 I r

0

915138

-915133

0

6

■knfya : A iHCIM -O,

SC 3 ?3

Denumirea indicatorilor

Cntl indicator

Prevederi bugetare

Drepturi    conitarars

încasări

lealizale

Stingeri

pe alte căi Uscăi

încasări

Drepturi

constatata

de încasai

inițiale

finale

Total

dn< căra

din anii precedent!

din anul

curent

Impozitul pe veniturile din transferul

propneiăpior imotaliiare din ;iatnmor»iul

03,02 18

7000000

7000003

7762256

-994

7763250

7762256

0

0

Cote și sume defalcate din

Impozitul pe venit    (cod

04 02

176773257

184410564

197912166

0

197912166

197912166

0

C

Cols defalcate din impozitul ?e

04 02 01

175900000

183461000

196962602

196932602

196962602

0

il

Sume alocate din coteie fefalcaie

din impozitul pe venit penifu

04 02.04

873257

949564

949564

949564

94966^

0

0

Ai.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PHOFJT SlCÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

AJte impozite pe venit, profit șl câștiguri din capital de la persoane

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe vemt, profit și

05 02 50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII -TOTAL

(cod 06.02) - Restanțe anii

0

0

Impozit pe salari» - total (06.02.02)

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Coie defalcate cin mpozitui pe sslarfi

- Restanțe anii anteriori-

06 02.02

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE

PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97560000

97560000

167200299

47143413

120056886

94577374

1183024

7U39901

Impozite și taxe pe proprietate

(cod U7.02.01 la 07.02.03*07 02.50)

07.02

97560000

97560000

167200299

47143413

120055386

54=77374

1183024

71439901

Impozit și taxă pc clădiri (rod

07.02 01 01 KJ7 02.01.02)

□7.02-01

80500000

S0500000

141095918

41951630

93’44288

77400825

34974

3.300OM9

Irraoal pe clădiri de ia persoare

07.J2.0I.01

19000000

24380980

2517055

21863325

20407408

34574

39S8698

cod 2Q

Oniimireg inciratcrticr

Coc Indicator

Pievederl bugetare

inițiale

Anale

impozit ?i taxă pe clădiri de a

07,02,01 02

61500000

51500000

Impozit ș. ta>â pe teren (cori

07 02.02.UI la

07.02,02

10060000

10060000

Impozi pe ’ereniu oe ia persoane

07.02U2.0i

3350000

3350000

Impozt și taoeă pe zeren de la

07.02 02 02

5850000

5350000

Impozlul pe rerenui extravilan*)-Restante ani anteriori

C7.02.02 03

360000

36OOOC

Taxe judiciare de timbru și alte tate

117.02.03

7000000

7000000

Alte impozite șl taxe pe proprietate

Q7.02.50

0

0

M. IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod

00.10

I67523O42

175265883

Sume defalcate din TVA |cod 1102.01 *11.02.02+11.02 05 Ia

11.02

138812042

1465548S5

Sume defalcate din taxa pe valoarea ddaugată pentru finanțarea

11.02 01

Sume defalcate dir laxa pe velnarfws adâugclâ pentru finanțarea cieiki-eii'or descentralizate la nivelul comunelor, orașelor municioiilo»,

11 02.02

133513102

144852973

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri

n 02.05

Stime -Walcate din taxa pe valoarea adâugală pentru

11.02.06

298940

•701910

Drfeptun    constatate

încasări

realizate

Stingeri

p« alta ca> decât

încasări

Drepturi

ccflBiatate

de încasat

Total, din >3re

din anii oreceoențl

din anul curent

116714938

39434575

77280363

569934*7

0

59721521

17401694

4895622

12506072

9803045

3724

759492-

5232204

1053194

4179010

3631095

2324

1537785

11686337

3763485

7922352

5821510

0

586482»

483153

73943

4134210

350441

400'

132312

3702687

236161

8405526

7373503

1144326

184858

0

0

0

0

219328307

333546G9

167973698

174301624

1048731

43477952

144538731

0

144558731

144558731

0

0

0

0

142836S21

1-285687•

142836821

D

0

0

0

0

1701910

1791910

1‘91910

0

0

la

hclm yg4JHGXA LA. HCl/i NE

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod Indicaioi

Prevederi nugetare

Drepturi    constatare

în casări realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi

.nmtuiate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care

din anii precedenți

din anul

curent

iune aefaieatft din taxa De valoarea aoaugatâ pentru Prooramul de dezvoltare a infrastructurii și a

11.02.07

0

0

0

All« impozite și taxe generale pe

bunuri șl servicii

12.02

1000000

1000000

1313290

654317

659243

662265

0

851025

Tare hoteliere

■*2.02.07

1 000000

•ioooooq

1313290

554047

659243

662285

0

651025

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

200000

200000

424313

177095

247718

291258

0

133555

impozit pe spectacole

16.02.01

200000

200000

424813

177095

247716

29-1258

0

133556

Alte laxe pe vicii specifice

15.02 50

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16 02

27S11000

27511090

72551473

30023467

42528006

23309370

1048731

42693373

Impozit pe ml|loacsle ne transport

(«xt 16 02.02 01*16 02.02.02}

15 02 02

23700000

23700000

67762007

29794561

37957446

24323590

1048731

42389586

Impozit pe mijloeccc de transport

dehnuie Je perșoane ftaoe

16 02 02.01

12100000

12100000

27346940

3920219

1S92B721

13586688

62597

14097055

Impozit pc mi|loacelfi da -ansport ceimute de persoane juridico

16 02.02.02

11600000

TI 500000

39915067

20874342

•I90407 25

10637302

085134

2829I93’

Taxe șt tar te pentru eliberarea de

licenie ș, autorizai i de funcționare

16 02.03

50C0

5000

946

346

946

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

3806000

.5806000

4788520

223906

4559614

4484734

0

303780

CJQ 20

Denumirea indicatorilor

Cort Indicator

^revederi bugetare

Drectun

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care-

din anii preoedenp

din anul

cura nl

AS. ALTE IMPOZITE §< TAXE FISCALE (cod 18.021

00 11

21092000

21092000

28816290

2353957

26452233

22198703

5338

66-2248

Alte impozite și taxe fiscale (cod

1B.02.50)

16.02

2'092000

21092000

28816290

2353957

26452333

22198703

3333

6612249

Alte mi ouăle ș» laxe

18,02 50

21092000

21092000

28316290

2363957

26452335

22198703

5336

6612249

C. VENITURI NEFJSCALE (cod

00.12

35665000

36211722

91284570

43787438

474.97132

43712162

-19253

47591661

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

(cod 30.02+31.62)

00 13

6424000

7596572

9363880

44243

9408128

9147406

-21084

237556

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30 02.03+30.02.05*30 02.0 8Î130.0Z30}

30.02

5424000

7596572

9363380

-44248

9408128

9147406

-2H034

237566

Vâr&ămlnle din prof.hil rel al regiilor

autonome societăților ș. companiilor

an 02.01

9279

9579

9279

0

«0

Restiturn de borduri din finsrtarea

bugetară s anilor i>mceoen|i

30.02.03

0

0

Venituri dir concesiuni și încnineri

30 02,05

1974000

2241000

3999029

44246

4043277

37Q2535

-21C84

237553

Venituri diri dividende (we

30.02.08 02)

30.02.08

4450000

5355572

5355572

0

5355572

5355572

0

0

Venitur din dividende de a alți

plătitori

3C 02.0602

445CW0

5355572

5355572

5355572

5355572

0

Alte venitur» din proprietate

31) .0250

0

o

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

o

0

J

0

U

Alte venituri din dobâr.a

31.02.03

0

0

meni .»;x

soc?o

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Preveden ouguvare

Dreptur»    cunstatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte cal decât incasa r

Drepturi

constatata

da încasat

inițiale

finale

Total, din caic.

din anii p»ecaapnti

din anul curent

C7 VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII    (cod

00.14

27244000

28615150

31920690

4383168G

38089004

34564756

1831

4735410,

Venituri din prestări de servicii și alte activități    |cod

33 Q2.0B+Î3.Q2.10433-ftZ 12*33.U5 2

33.02

964000

964000

25674S4

971461

1596053

1405450

0

1162044

Venituri dm prestări ce servicii

33 02 08

250CO0

250000

269107

269107

2/59107

0

0

Contribuția părinților sau

susținătorilor leoal* pentru întreținerea

33 02 10

400CCO

400000

419382

419382

419382

0

a

Contribuția persoanelor henefiaare

ale rjmtms'or de ajutor îocis*

-33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și

33.02 24

4000

4000

4555

4555

4555

0

a

Contribuția lunară a oârinrilor pentru

întreținerea oopillnr în unitățile de

33.02 27

0

0

Venitur din recuperarea cheltuielilor

de (uaecaiâ imputațu și despăgubr.

33.32.2S

300000

300000

1643664

9TT461

672203

BBt€20

0

118204*

Ajte venrtun din presiân ce servicii

3302 50

10000

10000

3O7S6

30786

30756

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34 02

5435000

9435000

11576637

180914

11395723

1Î2622S4

1KV

322542

Taxe extrajudiciare de timbru

34 02 02

1500000

1900000

1958850

•10486

1948364

19525*9

•)

6331

Alte venituri din :axe administrative.

3402.50

7535000

7555000

9617787

17*3423

9447359

9299746

1831

316211

Amenzi penalități și confiscări

(cod 35.02.0* la 35 02.03*35.02.50)

35.02

3105000

3105000

27859130

24994546

2864584

3163880

0

24695250

Venituri flin amenz: ș» alte sancțiuni

aphesle potrivii dispozițiilor legale

35.02.01

3100000

5100000

27857280

24994546

2862754

3162C30

0

20695231


t *

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevedea bugetare

Dreptun    constatate

1 ne as â ti realizate

Stingeri

pe alte câi decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total.

clin care

din anii preoadenp

din anul

curent

Penalități pemru »'«depunerea sat

depunerea cu Tlîârzlere declarației de Impozite ii taxe

35.02.02

5000

5000

340

540

840

0

Tncasâr. din valorificarea bunurilor

confiscate abandonate ș. alte sur e constatate odată cu ’.vnfiscarea potrivit lecii

35.02 03

0

0

0

Alte an<9021 penalități și confiscă»

35 02 50

1010

icnd

1010

0

0

Diverse venituri (cod

36 02.01-> 36.02.05+56 02 06 -36.C2.g7>36 02 11 ♦36.02.50)1

36.02

12737000

15111150

39917429

1753*1765

22232664

18743162

0

21174267

Vemtur din aplicarea prescripției

exiinctlve

36 02 01

102631

102631

102631

0

Vâreâmrnte cin veniturile și/sau

ctsponir»i..?ălile instituțiilor publice

36 02.05

530000Q

5300000

22883855

1333346!

9550354

7668553

0

14995302

Tave speciale

36.02.06

S417000

9791150

16325615

4344044

12481571

10693187

0

6132428

Vârsaminte din amortizarea

—----1——

36.02 07

0

0

Venituri din ajutoare -pe stai

recuperate

36 02 11

0

0

Alte venluri

36.02.50

20000

20000

105328

7360

9806S

53791

0

■16537

Transferuri voluntare, altele decât

subvențiile    (cod

37 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și -sponsorizări

37.02 01

0

0

"ll

0


ccd20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi    constatate

încasări rea I ii 31 e

Sbnger.

pe alte căi decât

încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care-

din anii precedent!

din anul

curent

Văisâtuinte oin secțiunea de

Funcționare penim finanțare» sec-țtunli de dezvoltare 2 bugetului local (cu

37.02 03

-50943000

-60756000

-54655436

-54655436

-54055436

0

Vârsâminte din secțiunea de

37.02 04

50943000

60756000

54655436

54655436

54055436

0

Alte transferuri voluntare

37 02 50

0

0

If. VENITURI OIN CAPITAL (cod

00^5

0

10145000

24782229

10919298

13862931

13299764

531554

10950911

Venituri din valorificarea unor bunuri_fc«d

39.02

0

10145000

24782229

10919298

13852931

13299764

531554

10950911

Venituri din valorificarea unor bunur

ale instituțiilor publice

39.02 01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor

corsrruile din fondunle statului

39.0203

0

154000

632508

0

682508

682508

0

Venitur am privatizare

39 02 04

o

0

Venitun din vânzarea unor bunuri

aparținând domeniului priva* al

39.02.07

0

9942030

23991153

10919298

13071855

tc508688

531554

10950911

Depozite speciale pentru construcții

de locuințe

39.G2.tD

0

49000

108568

0

108568

108568

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00 16

0

49450588

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate (cod

40.02

0

49450588

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor pentru infîirlarea unor instituții și servicii publice de nleres

40 02.06

0

0

încasări din 'ambursarea

rrbcrocredii.eior de a persoane fizice

40 Q2.07

0

0

ANEXat hclm mr.

cod 2C

Denumirea Indicatori lor

Cod Indicator

Prevederi bugetare

Dreptar.    constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât

încasări

Drepturi

constelate

oe încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

împrumuturi temporara din

40 02 1Q

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii «te

40 02J1

0

0

Sume dm excedentul anului precedent pentru acopenrea golurilor

40 02 13

0

0

0

0

Sume din excedentul ougetului local utilizate pentru Finanțarea cheltuielilor

40 02.14

0

49450588

0

0

0

0

încasăn din rambursarea aiior

40.02.50

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

26507000

28779000

15757747

0

15757747

15757747

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

26507000

28779000

15757747

0

15757747

-15757747

0

0

SuDvenltl de la bugetul de statfcod 42.02.01-M2.02.Mta

42 02.07+42.02.0^*42.02.10+42.021 2 la

42 02.21 *42.02.28+42.02.29+42.02.3

42.02

24659000

26911000

15757747

0

15757747

15757747

D

0

Reiehnoiogizarea centratelor ieri- ne si electrice ce termoîicare

42.02.01

0

0

Investiții finanțate parțial din

42,02 03

0

0

Aeroponun de interes local

42.02 04

0

0

Pl3nun și -eguiamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de

42.02.06

t)

0

20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevedeii bugetare

Drepturi

constatate

încasări

leaiuate

Stinger.

pe alte cai decât

încasări

Drepturi constatate de încasai

inițiale

finale

Total, din care.

din anii prccedenți

din anul curent

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apâ s satelor (cod 42.02.09 01 la

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului onvinc pietruirea reabilitarea, modernizarea și/sau 3Si3ltare& drurrurlor de

42 02 09.01

0

Q

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

42 02 09 02

0

0

Finanțarea subprogramului pnvind canalizarea și epurarea ape'or uzate

42.02 09 03

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic ai

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a

42.02.12

0

0

Subvenții oentru finanțarea programelor multianuate prioritare de

42.02 13

0

0

Finan|area unor cheltuieli ce caoilal ale unitâț lor de învățământ

42.02.14

Q

0

Subvenții primite din Fondul Nanonal

42.02.15

0

0

Subvenții de ia bugetul dc stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02 16

0

a

0

0

D

0

0

0

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

în casau realizai»

Stlngsn

pe ahe căi decal

încasări

Drepturi

constatate

de încasat

iniliale

finale

lotal.

ain care:

din anii piecedenți

din anul

curent

Suovenlii do la bugetul de stat către bugetele .ocale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor

42.U2.1601

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locate pentm finanțarea

42.02.16.02

0

0

Subvenln de ta bugetul de stal către bugetele locale pentru finanțarea altor

42 02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție 5 așezămintelor

42 02.17

0

0

Subvenții dir veniturile proprl ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor fn

42 02 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugete'e locale pentru •'nantarea aparaturii

42.02 18 01

0

0

Subvenții din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru f.rantarea reparațiilor

4?0? 18 02

"o

0

Subvenții cin veniturile propni aie Ministerului Sânăiâlii către bugetele locale pentru finanțarea altor nvest-ții

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului mulhanual de asistență tehn eâ pentru pregătirea proiectelor de investiții publice

42 02 19

0

u

f

cod 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constataie

încasări

realizate

Stingeri

pe alte câi dacâl încasări

Drepturi

constatate

de încasat

Inițiale

finale

Total, din care:

din anii prscedenți

din anul

curent

Subvenții de la bugetu* de stat către bugetele «ocale necesare susținerii derulări» proiectelor finanțate din

4202.20

20289000

22382000

11286183

V 286'. 83

11286183

0

finanțarea drepturilor acordate

42.02.2*

0

0

Subvenții primite cin Fondul de

42.02.25

0

0

Finanțarea lucrărilor ce cscsstu

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

42 02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea

42 02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încâlzxea locuinței cu lemne

42.02 34

250000

34-9000

348888

348888

348355

Q

Subvenții cin bugetul de stai pentru

finanțarea unităților de asistența

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului

42.02.36

0

0

SLbvcnți. de ia bugetul de stal către bugetele lOcaJe pentru finanțarea

42 02.37

0

0

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele tocate- pentru realizarea

42,02 40

0

0

Subvenții din bugetul ce stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

4100000

4180000

4122675

4122676

4122070

0

Sume pornite de la administrațiile locale în caorul programelor TEGA

42.02 42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

O

0

COP 20

^revederi bugetare

Drepturi

cnnsîatalfi

Stingeri

Denumirea indicatonlor

Cod indicator

Inițiale

final®

Total, din care.

din anii precedcnți

din anul

curent

încasări

realizate

pe alte căi decât

încasai’

Orepluii constatate de încasat

Sume primite de âdminisiiaiiile ocale în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către □ugeiele locaie pentru achitarea obligațiilor restante a«e centratelor oe

42.02.46

0

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02 01 +43.02.04*43.02.07*

43 02

1868000

1868000

0

0

0

0

0

0

Subvenții prim, le de 8 bugetele consulilor județene pentru protecția

43 02.01

0

0

Subvenții oe la bugetul asigurărilor pentru șoma) care bugetele locale, pentru finanțarea prograrne'or pentru ocuparea temporară a forței de

43.0204

0

0

Subvenții primite de la alte tugeie mcale pentru instituțiile de asistența

43 02.07

0

0

Alte subvenții pnniite de la administrata centrata pentru

43 02.20

1868000

1868000

0

0

0

0

Sume primite de ia UElalțl donatori in contul plăților efectuate și preflnanlârl < cod 45.02.01 la

45.02

39178000

42172000

25922119

0

26922119

26922149

0

0

Fondul European de Dezvoltare Feaioraă • zoc 45.02.01.0* la

45.02.01

39178000

42172000

26922119

0

26922119

26922119

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02.01.01

0

0

19316269

19316259

19316269

0

Sume primite în contui plăților

45 02.01.02

0

0

1430595

0

1430595

1430595

0

Prefinarpre

45.02.01.03

6175255

6176255

6175265

0

I a.vlFT'

cod 20

Denumirea indicatorilor

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi

constatate

de încaaat

Cod indicator

Prevederi bugetare

inițiale

finale

Total, din care

din anii precadenți

din anul

curent

Fondul Social European (cod

45.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmite în contul pielilor

45 02.02.01

0

0

Sume primite în contul plâtJlor

45 02.02.02

0

Q

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Fondul (te Coeziune (coc

45.02.03.01 la 45 02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03 01

0

0

Sume primite in contul plăților

45.02.03 02

0

0

Prefinanțare

4502.03.03

0

0

Fondul European Agricol ae

Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curam

45.02 04 01

0

0

Sune orimite în ccntui plăților

45.02.0402

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fonoul European pentru Peecuil (cod 45.02.05.01 la 45 02 05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmite în contul ptăților

45.02 05 01

0

0

Sume primite în contul Plăților

45.02.05 02

0

0

Prefinanțare

45 02 05 03

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod «5.02.07.01 la

45.02 07

0

0

0

q

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.0»

0

0

coa 20

Denumirea Indicatorilor

Cod muicaior

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

!

încasări

realizate

Stingeri

pe alte cai decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii prccedenh

din anul

curent

Sume primite fp contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.C2.07.02

0

0

Prefinanțare

45 02 07 03

0

0

Instrumentul European oe Vecinătate și Parteneriat {coc 45 02.08.01 la

45.0208

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45 02.08 01

0

0

Sume pnmite în contul plăților efectuate In anii anterior

45.02 08.02

0

0

Prefinanțare

45 02 08 03

0

0

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (coc 45 02.15.01

45.02.15

Q

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02 15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

4-5.02.15 03

0

0

Aite facilități și instrumente postarlerare (coc 45.0? 16 01 la

45.02 ’6

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plățile^

efectuate în anul curent

45 02 16 01

0

0

Sume prmite in contul plătitor efectuate în anii anteriori

45.02 ‘6 02

0

0

Pretinanțare

45.02 16 03

0

0

Pftfl

(Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Diepturi

constatate

încasări

realizate

Ștlngen

pe alte câi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Inițiale

finale

Total, din cart-.

din anii precedent i

din anul

curent

Mecanismul financiar SEE «cod 45.0217 011a 45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite m contul plăților efectuaie în anul curant

4502 17.01

0

0

Sume primite în contul plăților

45.02 17 02

0

0

Sume primite în avans

4502 17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

45.02 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmiie în contul plăților

45.02 18.01

0

D

Sume primite în contul plăților

45.02 10.02

0

0

Sume onmite în avans

45.02 18 03

0

Q

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

00.02+00 16+00.17) - TOTAL

00.01

458388299

467181169

661620016

125063561

536556455

490280413

2217340

169121763

VENITURI PROPRII (00 02-11.02-37.02+00 16)

43 02

364801257

374985286

567265157

125063561

442201596

395925554

2217840

169121763

I. VENITURI CURENTE (cod 00.0341

00.02

452670293

460784169

657148452

125063561

532084S91

485S08349

2217840

169121763

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11>

00.03

469948299

485328447

620519318

81276123

539243195

496752123

2237093

121530102

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

133773257

191410564

205674422

914144

204760273

205674422

0

0

Hi. i. imr OZ.li r L vLiil • , r iwr • 1

Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

ncDCcmc liiPin.rr    a<

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

cod 20

Denumirea indicatorilor

-—

Coc Indicator

Prevederi bugetara

Drepturi

constatate

încasări

’ealtzate

Stingeri

pe alte căi decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

Inițiale

finale

Total, din cara

din anii precedenti

din anul curent

Impozit pe profit    (cod 01 02,01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agen(M

economici

01.02.01

0

0

A1.2, IMPOZIT PE VENIT. PROFIT

Șl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

183773257

191410564

205674422

9141M

204760278

205674422

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ aw w

03.02

7000000

7000000

7762256

914144

6848112

7762256

0

0

Impozit pe onorariul 3voca;’lor și

03.02.17

0

915138

-915138

0

0

Impozitul oe veniturile din transferul propnetâțiior imoculiare din patrimoniul

03.02.18

7000000

7000000

7762256

994

7763250

7762256

0

0

Cote și sume cefalcaie din Impozitul

pa venit    tcod

04.02

1 76773257

184410564

197912166

0

197912166

197912'’66

0

0

Cote defalcate din impozitul pe

04.02.01

175900000

183461000

196962602

0

196962602

196962602

0

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentm

04.02.04

873257

949564

949564

949564

949564

0

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT Șl CÂȘTIGURI DIN

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profil șl

câștiguri din capital de la persoane

05.02

0

0

0

0

0

Q

6

0

Atle impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A2 IMPOZIT PE SALARII TOTAL /cod 06.021 - Restante anii anteriori-

0

0

Impozit pe salarii - total (06.02.02)

08 02

0

0

0

0

0

3

0

0

coc 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

consulare

încasări

realizate

SOngeri

pe alte căi decât încasări

”11

Drepturi constatate de încasai

inițiale

finale

Tctat din care

din anii precedent

din anul curent

Gote defalcate din impozitul pe salarii

- Restante anii anterori-

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE Șl TAXE PE

PROPRIETATE (cod 07 02)

00.09

9756000U

97560000

167200299

47143413

120056886

34577374

118302^

7*1439901

impozite si taxe pe proprietate

(ood 07.02.01 la 07.02.03*07.02.50)

07 02

97560000

97560000

167200299

4^143413

120056886

94577374

i'83024

71439901

impozit ș, taxă pe cfâdirf (cod

07.0201.01+07 02 01.02)

07 02.01

80500000

80500000

141095918

41951630

99144288

77400825

34974

63660119

Impozit pe clădiri ne s persoane

fizice

07 02.01.01

•9000000

♦9000000

24380980

2517055

21863925

20407408

34974

3938598

Impozit și taxa pe clâdm de a

persoare juridice

07 02.01 02

61500000

61500000

116714938

39434575

77280363

56993417

0

59721521

Impozit ș taxa pe te'er (cod

07 02 02.01 ia 07.02 02.03,

07.02.02

10060000

10060000

17401694

4895622

12506072

9803046

3724

7594924

Inpozn pe lerenur. ce la persoane

fizice

07.12 02 01

3850000

3850000

5232204

'053194

41/9010

3631095

3324

1597785

impozit Ș'laxă pe teren de la

persoane juridice

07 02 02.02

5850000

5850000

11686337

3763485

7922852

5821510

0

5864827

Impozitul pe terenul

extravilan* j^Restanie anii anterior'

07 02.02.03

360000

360000

483153

78943

404210

350441

400

132312

Faxe judiciare de timbru și aitc laxe

de ttrrOru

07 02.03

7000000

7000000

S702687

296161

6406526

7373503

1144326

184858

Alte impozite ș. taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0

0|

0

A4.IMPOZITE Șl TAXE PE BUNURI

Șl SERVICII    (cod

ii    n?t

00.10

’67523042

175265883

21SS2S307

30854609

187973698

174301624

1046731

43477952

\VEX A LA HOj?*

COO 20

Denumirea inaicatornor

Cod indicator

Prevedem bugetare

Drepturi

constatate

tncaBări

realizate

Stingea

pe alta căi

decât

încasări

Oreptuh

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii preoedenți

din anul

curent

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01*11.02.02+11 0205*11,02.0 6)

11.02

138812042

146554883

144538731

0

144538731

144538731

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adăugată centru f.-ranțarea cheltuielilor descentralizate la nivelai județelor

’ 1.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa oe valoarea

adăugată pentru ^nanțarea cheltuielilor descentrabzare nivelul comunelor, orașelor muridoiilor,

11,02.02

153513102

1^4852973

142836821

142836821

142836821

6

Sume defalcate din taxa pe valoarea

3dăugaiâ pentru arumur

11 02 05

0

0

Sume defalcate din taxa pe

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11 02.06

268940

1701910

1701910

V0191G

1701910

0

Alte impozite și taxe generate pe bunuri și servicii

12.02

1000000

1000000

1313290

65404Z

659243

662265

0

651025

Taxe hoteliere

1202.07

1000000

1000000

1313290

654047

659243

662265

0

651025

Taxe pe servicii specifice (cod

15.02

200000

200000

424813

177095

247718

291258

0

133555

impozit pe spectacole

15.02.01

200000

2000UD

424813

177095

247713

291258

0

133555

Alie taxe pe servicii specifice

15 02.50

0

0

0

0

I Aftlt-», |T~—

COP 2ȚI

Denumirea indicatorilor

C«l indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

în ca sân realizate

Stingan

pe alte câi decât încasări

□rapturi

constatat»

dc încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii prscadenț

din anul

curent

Taie pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizări» bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02*16.02.03+16.02,50)

16.02

27511000

27511000

72551473

3U023467

42528006

28809370

1048731

42693372

impozit pe mijloeceie de transport (cod 16.02.02 01 *16.02.02 02)

16.02.02

23700000

23700000

67762007

29794561

37967446

24323690

1048731

42389586

Impozit pe mijloacele de transpor ceținute de persoane f»z.'ce

16 02.02 0-

12100000

12100000

27846940

8920219

18926721

13636688

62597

14097855

impozit pe mijloacele de Transpor delinu’e de persoane .undice

16 02.0202

11600000

11600000

39915067

20874342

I9040725

10637002

986'34

25291931

Taxe și târfe pentru eliberarea de

licențe șl autorizații de luncliorare

16.02.03

5000

5000

946

946

946

0

Alte toxe* pe utilizarea oururilor, autonzsrea utilizării dunur lor sau pe

16C2.50

3806000

3006000

4788520

228906

4559614

4484734

0

303786

AS. ALTE IMPOZITE Șl TAXE

00.11

2*002000

21092000

28816290

2363957

26452333

22198703

5338

6612249

Alta impozite și taie fiscale (cod

■«a AO CAV

18 02

2’09?000

21092000

28816290

2363957

26452333

22198703

5338

6612249

Ane impozite și taxe

18.02.50

21C92000

21092000

28816290]

2363957

26452333

22198703

5338

6012249

C VENITURI NEFISCALE (cod

00.12

-17278000

-24544278

36629134

43787438

-7158304

-10943274

19253

47591661

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

00.13

6424000

7596572

93C3SS0

-44248

9408'28

9147400

-21034

237558

Venltun din proprietate (cod

30 02.01*

30 02

6424000

7596572

9363880

-44248

0JO8128

9147406

-2^084

237558

Vârsârnirte din profitul net aJ realilor autonome societăților șt zcmpaniilor

30.02.01

9279

9279

9279

0

coa 2C

Denumirea inoicatoriicr

Cod indicator

Prevederi bugetare

Dreptun

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte cal decât

încasări

Drepturi

constatate

de încasai

inițiale

finale

Total din care:

din anii precedenți

din anul

curent

Restituiri de fonduri din finar itares bugetară a anilor precedenți

30.02 03

0

0

Venituri om concesiuni și închlnen

30.02 05

1074000

2241000

3999029

-44248

4043277

3782555

-21084

237558

Venituri diri dividwide (cod 30.02.08.02J

30.02.08

4450000

5355572

5355572

0

5355572

5355572

0

0

Venitun dm dividende de la alți

30.02.08,02

4450000

5355572

53555721

5355572

5355572

0

Alte venitun din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02 03

0

0

C2.VÂN2ÂRI DE BUNURI $1

SERVICII    (cod

00.14

-23 702000

-32140850

27265254

43851685

-16566432

-20090680

1831

47354103

Venituri din prestări de servicii șl alle activități    (cod

33.02.06+33.02.10+33.02.12+33.02.2

33.02

964000

964000

2567494

97146)

1596033

1405450

0

1162044

Venirur din prestări de servicii

33.02.08

250000

250000

2591D7

269107

269107

0

C.nnlribuț'a părinților sau susținătorilor legali pentrj întreținerea

33.02. *0

400000

400000

419382

419382

419382

0

Contribuția persoanelor beneficiare sie cantinelor de ajutor social

33.02 12

0

o

Taxe din acnvtlăli csdsstraie și

33.02.24

4000

4000

4555

4555

4555

0

Contribuția I jnara a părinților pentru întreținerea copiilor îp unitățile de

33.02 27

0

0

Venitun dir recuperarea cheltuielilor

33.02.28

300000

300000

•1843664

971461

872203

681620

0

1162044

Alte venituri din prestări de servicii

33.02.50

10000

10000

30786

30786

30786

0

Denumirea Indicatorilor

Cud Indicator

Prevederi bugetare

Drepturi    constatata

încasări

realizate

Siingari

pe alte că! Jecâl

/ncasan

Drepturi

constatate

da încasat

inițiale

finala

Total, din care:

din anii precede nți

din anul

curent

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02

9435000

9435000

11576637

180914

11395723

11252264

1831

322542

Taxe extrajudiciare le timbru

34,02,02

1900000

1900000

1953850

10486

1948364

19525'9

6331

Aite venituri din taxe 2dmlnistrahva,

34.02.50

7535000

7535000

9617787

170428

9447559

9299745

1831

316211

Amenzi. penalități și confiscări

(cod 35.02.01 la 35.02 03*35 02.50)

35 02

3105000

3105000

27S59130

24994546

2864584

3153630

0

24695250

Venituri din amenzi ș» cile sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor leqaie

35 02 01

3100000

3100000

27857280

24994546

2862734

3152030

24695250

^enaliîâți pentru neoepunerea sau

depunerea cu întârziere declarației de

35.02 02

5000

5000

840

840

540

0

încasări din valorificarea borurilor

confiscate abandonate și alte sume constatate od3tâ cu confiscarea

35 02 03

0

0

Alie amenzi, penalitâț ș» conf.scâr

35 02 50

1010

1010

1010

0

Diverse venituri (cod

35.02.01 <36.02 05+36.02.06+36.02 1

36.02

13737000

15111150

39917429

'.7634785

22232864

18743162

0

21174267

Vemtun cm aplicarea prescripției

38 02.01

102631

102G31

102631

0

VârsămmtH dm veniturile și/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

36 02.05

5300000

5300000

223S3855

13333461

9550394

7888653

0

14995302

T axe speciale

36.02.06

8417000

9791150

16825615

4*44344

^2481571

W693187

0

6132428

Vemtun din ajutoare de siaî recuperate

36.02.11

0

0

Alte venhuri

36.02.50

20000

20000

105328

7260

98068

58791

46537

cod 2C

Denumirea indicatorilor

Cod Indicator

Prevederi bugetara

Drepturi    constatate

încasări

realizate

Stingei

pe alte cat decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care.

din anii precede nti

din anul

curent

Transferuri voluntare altele decât

subvențiile    (cod

57.02.01+37.02.03+37.02.50}

37 02

-50943000

60756000

-54555436

0

-54955436

-54655436

0

0

Donații și sponsorizări

37 02.01

0

0

0

0

Vărsâmmte din secțiunea de

tuncponare pentru finanțarea seeț linii de dezvoltare a bugetului tocai I cu

37.02.02

-50943000

-60756000

-54555436

-54655436

-54655436

0

Atie transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE icod

itn no i

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor pe.ntrj înființarea unor instituții și servicii publice de interes

40 «32 06

0

0

încasări din rambursarea

microcreoitelor de la persoane fiz'ce

40.02.07

0

0

împrumuturi temporare din

40.02.10

0

0

•Sume ain exceoenti.il anului

precedent pentru acoperirea golurilor temporare rle casa ale secțiunii ce

40.02.11

0

0

încasări din rambursarea ailor

40 02.50

0

0

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

6218000

6397000

4471564

0

/H71564

4471564

0

0

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări

Ttaliiaia

Stingeri

De alta cai

decât

încasări

Drepturi

constatate

de încasat

Inițiala

finale

Total, din care:

din anii precede nț»

din anul

cu reni

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

6218000

0397000

4471564

0

-«471664

4471564

0

0

Subvenții de ia bugetul de stat {cod

4ZM.21MfcW.28M2.0Z32 la 4ZM.37M2.07 4H

42 02

435000Q

4529000

4471564

0

447I564

4471564

0

Q

finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Q

Subvenții primite din Fondul de

42.02.20

0

a

Subvenții pentru compensarea

creșterilor neprevizionala sie

42.02.32

0

0

Soapn financiar pentru constituirea

familiei

42.02 33

0

Subvenții peninj acordarea ajutorului

Dentru încălzirea locuinței cu lemne.

42 02 34

250000

349000

34SS3S

348888

348888

0

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistență

4202.35

0

0

Subvenții centru acordarea trusoului

42 02.36

0

0

Subvenții de la bugetul ce stat către

bugerele locale pentru 4inanrarea

42.02.37

0

u

Subvenții din bugetul de stal pentru

finarlanoa

42.02.41

4^00000

4180000

4122676

4122670

4'- 22676

0

Sume primita de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA

42.02.42

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea camerelor agricole

*7.02.44

0

0

AXE«Al h£Lm r- ?: _ Yj

cod 20

I-

1-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Dreptul i

LXHitetaiate

încasări

realizate

Stingcii

pa alta cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Ininaie

finale

Total, din care

din anii precedenți

din anul

curent

Sume primite de atlminisrrațiile locale în cadrul programelor finanțate din

42.02.45

0

0

Subverții de la bugetul de stat către bugetele <ocale pentru achitarea ooligatlilor restante ale centralelor de

42.02.46

0

0

Subvenții de la alte administrații {cod 43.02.01 +43.02,04+43.02.07+

43.02

1868000

1868000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru proiecția

43 02.01

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale

43.02.04

0

0

Subvenții primite de ia aitc bugclc

locale pentru instituțiile de asistență

43 02.07

0

0

Alte subvenții pr.mfte de la admlmstraba centrala pentru

43.02.20

1868000

1868000

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

00.01

110410000

184905588

117645967

109*9298

'06726669

106163502

531554

10950911

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

0

5959558S

24782229

109*9298

13862931

13299764

531554

10960911

00.02

50543000

60756000

54655456

0

54G55436

54555436

0

0

VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4.IMPOZTTE 51 TAXE PE BUNURI Șl SERVICII    (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

C

0

0

Sume defalcate din TVA (11.02.07)

11.02

0

0

0

0

0

0

0

Denumirea Indicatorilor

Prevederi bugetare

Drepturi

constatat?

Stingeri

os alte câi

decât

încasări

Drepturi

constatate

de încasat

încasâri

realitate

Cod indicator

iniuaie

finale

Total din care:

din anii precedent*

din anul

curent

Sume defalcate din taxa pe

valoarea adăugate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a

11 02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00,12

50943000

60756000

54655436

0

5^655436

54655436

Q

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl

SERVICII    (cod

00.14

50943000

60756000

54655436

0

54655439

>1655436

0

0

Diverse venituri |cod 36.02.07)

36.02

0

0

o

0

0

0

0

Vărsă minte din amortizarea

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare altele decât

subvențiile (cod 37 02.04)

37,02

50943000

60756000

54655436

0

54655436

54655436

0

0

Vârsâminle din secțiunea ce

37 02.04

50943000

60756000

54655436

54655436

54655436

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

0015

0

10!45000

24732229

10919296

13862931

13299764

531554

109509'’1

Venituri din valorificarea unor bunuri    (cod

39 02

0

10145000

24782229

10919295

13562931

13299764

531554

10950911

Venituri din valorificarea unor bunuri ale Instituțiilor publice

39.02.01

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor

construite din fondurile stalului

39.02 03

0

154000

682508

682508

682508

0

Veniiur din privatizare

39.02.04

0

0

Venitun din vânzarea unor tnmur

aparținând domenu.lu» pnval al

39 02.07

0

0942000

23991153

10919290

13071855

12508688

531554

109-50911

Depozite speciale pentru construcții

39 0? 10

0

49000

108563

0

108588

100560

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod

00.16

0

49450538

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea

împrumuturilor acordate

40.02

0

49450566

0

0

0

0

0

0

Denumirea incicatorUor

Cou indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

Incasâri

realizate

Stingeri

pe alte căi decât incaș Ari

Drepturi constatate (la încasat

Inițiale

finale

Totali din care.

din anii precedent

din anul

curent

Sume d’n e<ceoertul arului precedent pentru acoperirea golurilor

40.02.13

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru nuanțarea cheltuielilor

40.02 14

0

49450588

0

0

0

0

0

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20239000

22382000

11286183

0

11286183

11286183

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

00.18

20289000

22382000

11286183

0

11286183

11286133

0

0

Subvenții de la bugetul de stat(cod 42.02.01*42.02.03 la

42.02.07+42.02.09*42 02.10*42.02.1

4202

20289000

22382000

11286183

D

11286183

11286183

0

0

Re tehnologizarea centralelor termice și electrice de lemnoficare

42.02 01

0

0

Investiți» finanțate parțial din

42,02 03

0

0

Aeroporturi de mleres local

42.02.04

0

0

Planor și recularnerle de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja Th perimetrele destinate construcțiilor de

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

4? 02.07

0

0

Finanțarea programului fle pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apă a șalelor (cod4202.09.0l »s

42 02 C9

0

0

0

0

0

0

0

finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea șt/sau asfaltarea drumurlor de

42.02 09 0'

0

fi

CCfl 20

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte cai decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

Inițiale

finale

Iota», din care.

din anii precadenți

din anul curent

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42 02.09.02

0

0

finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02 09.03

0

0

F-nanlarea acțiun-lor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație oe locuința

42 02 10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termica a

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multiar.uaie pnontare de mediu și gospodărire 3 apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor chelluieii de caoilai ale unităților ae învățământ

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul National

42.02.15

0

0

Suovenții ce Ia bugetul ce stat către bugete'e ocale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții ae la bugetul oe stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și ecmpamcntcior

42 02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele îocaie pentru finanțarea rp.raratillnr ramtate Zn sănătate

42.02.-6.02

0

0

M XR

Danumiraa indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Dreuturt

constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alte cai

decât

încasări

Drepturi

constatate

de încasai

inițiale

finale

lotal, din care:

din anii precede nți

din anul

curent

Subvenții de la bugetul dc star câte bugetele «ocale pentru finanțarea ailor

42.02 16 03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrânlor de construcție a așezămintelor

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții tfrn veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Latre bugeieie locale pentru finanțarea aparaturii

42 02 18.01

0

0

SuDvenții din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea -eparațiilo' capitale In sănătate

42.0218 02

0

0

Subvenb» din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugeteie locale pentru finanțarea altor investit 1 in sănătate

42.02.15.03

0

Q

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multfanual de asistență tehnică pentru pregătirea oroiectelor de investiții publice finanțate prin Programai operațicna* regional 2007 2013

42 02.19

0

0

VNEjî ala

CC <3 20

Denumirea Indicatorilor

Cad Indicator

Prevederi bugetare

Drepturi    constatate

încasări

realizate

Stingeri

pe alta cal decât încasări

Drepturi

constatate

de încasat

inițiale

finale

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curant

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii deruiânl proiectelor finanțate din fondun externe nerainbursabHe (FEN) postaderare

42.02.20

20289000

22382000

11286183

11286183

11286183

n

Finanțarea lucrârtcr de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de b bugeiul ce stat către bugetele locale pentru reaiizares obiectivelor de investiri în tunsm

42.02.40

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinantârl ( cod 45 02 01 la

45.02

39178000

42172000

26922119

0

26922H9

26922119

0

D

Fondul European de Dczvolt3re Regională (cod 45.02 01 01 la

45 02.01

39178000

42172000

26922119

0

26922119

26922*i9

0

0

Sume primite în contul plățrlor efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

19316269

19316269

13316269

0

Sume primite in contul plâr.lor

45.02 01 02

1430595

1430595

1430595

0

Prefinanțarc

45.02 01.03

6175255

6175255

5175255

0

Fondul Social European (cori

45.02 02 01 la 45 02.02.03)

45 02 02

0

0

0

0

0

ă

0

0

Sume pnmite în cortul plăților efectuate rn arul curent

45.C2.02 01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate Tr« anii antenon

45 02.02.02

0

0

A l

HCLM SN.

coq 20

Denumirea indicatorilor

Preveder

bugetare

nrenithl

constatai e

Încasări real ti a te

Stingeri

pe alte căi decât

încasări

Dreptul

constatata

de încasat

Cod indicator

inițiale

finale

Total, din care:

din anii preceaențl

din anul

curent

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

f ondui de Coeziune (cod

45.02.03.01 ia 45.02.03.031

45.02.03

0

0

0

0

0

u

0

0

Sume primite în contul plâț'lor

45.02.03.01

0

0

Sune primite In coniui plăților efectuate in anii anterior

45 02.03.02

0

0

Prefir,antare

45 02 03.03

0

0

Fondul European Agricol de

Dezvoltare Rurala (coc 45.02.04 0* la 45 02 04 93)

45.02 04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul olățiiar

45.02.04 01

0

0

Sume pnmite în contul olățiîor efectuate în anii anteriori

45.U2.04 02

0

0

Prefinantare

45.02 04 03

0

0

Fondul European pentru Pescui (cod 45.02.05 01 ia 45.02.05.03)

45.02 05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume pnmite în contul plăților efectuare în anul curent

4502.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45 02.05.02

0

0

Prefinanțare

45 02 05.03

0

0

Instrumentul de Asistența pentru Preaoerare (cori 45 02 07.0' la

4602.07

0

0

0

0

0

3

0

0

Sume primtte în contul plăților eîe:tu3te în 3nui curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4502.07.02

0

0

Denumirea indicator» or

Cod

indicator

Crad'tfi de angajam.*!.»

A

B

îl

Culturi, recrut® șl reilgie {coa

67 02.03*67 02 06*67 02.00*67. D2.50 J

67.M

3'JîSOod

Sfcr-vi culturale «cod 6' C? 03.-38 la

07 32 03 DO» t»z 02 U3 12*67 3? rj3 30

07.0203

75oOOW

S swote-o publice comunae

6? 02.03.0

'55ODDÎ

0? Cî.03.0

'n*|.iuU pu© ice oe specia .ol- *i

67 .2.03 3

Școi pcouare ce ană și ^rsen

67 C2 03 0

Casc :s cu i.

37 02 03 0

" - -p-i» culturale

07 02 03 0

CertTeownyu :a>-,a-.<»,.3'e3 $i iorcrr.jKa*ep cunun. rstjr ocale

07 02 03 0 8

Cor soi ccrcc z, resta -are&

07 02 Ol1

A«te se-vcl cjh;raie

67.02013

Se'v<>i -eereAî vfc ș s(«nrnve icc’J 67C2.G5C* a67 02.05 031

67 32 >=

236’3000!

Spor

67 y> 06 0

1707000,

Tma-AI

«7 :< ce v

Intra»; ,Mfț- ^racr. pudice psteur».

icce ver? *jS2e »w i vb și de •wj-emeifi

67 02 Ui U 3

0903000

ServicK -i-L, it*s«

5” 02 Qt

50000

lA.te se'Vtii"" dofM» , i- •a.Hjh

G? C2 50

««X.WJ0

Asigurare și asistenți sociaiâ (cod

60 02 04 ta

08.02

M3A9GOO

Credite cugetare

inițiate    definitive

Angajamente

bugetare

Angajament^

'egale

Plăți

ereciuate

Angajameni :e Icgaic ae olâtit

Cheltuieli

eîccbvs

. 2

3

*

5

6.    7-5-6

B,

271G500C?

v V ,^0?

ra-’tww

JU27&M3

J02ZIÎ9A ji

Q

5025-228

’ScOOO

?5saoo

Z55000

?S5000

755000

Q

’swr.

755000

755900

7550CG

755000

'5>XC

0

755000

0

0

“ol

0

0

0

fi

K'-SOGĂ

5xo

23813009

23442196

23*42*90

0

238*2483

47150CC

4707000

4707000

4612COO

46-2OX

0

46*200Gj

c

16000000

18906000

1S9C6C00

13830*90

18830198

0

S000433

50000

50900

5X00

o

3

0

5645000

•39COOOC

590CC00

ooeiZ4s

^•735

591374-5

e-?i4.-iQ0

>4349000

54i07135

48"37995

431372V

’PKe

40489*97


> ...


Denumirea indicatori':

Cod    2    . . t

indicator =:    —

An ș-ntsnte Angajamente ?ietinib«fr    bu -tare    le$a»e

7âv

■tec luate

e legale de plătit

Cheltuieli

efective

A    2

2

a

u    5

6

7=5-6

jj

Asistență acorcaîă peTioan- ri- •' •

68.02.U-r

'•~50CC

5075000:

?y,44C«    2818041

281304-

0

23543/2

Asistența scciala în caz ce boi; ; invalidități (cod 68.02 05 02

G3.G2.05

=57240101

=-:.--1rr-,    ’?53-7i6

l    /    7

Z17991716

18232927

Asistența socială îr caz de

68.02.05.:

c ‘ ''DC

372400C:

5" 3300~ I    179917145

1799*7*3

0

13232927

1 Asistență socială oentru familie -i op

l

88.02.06

i

Q

--H

Ajutoare pentru iocun;e

58.02 C

Df'i’.OO

•000070

iOOOCOO|    63'363

631363

“ol

631833

Creșe

68 02

2523000

7":z2"i

2562427

/ 253180 îl

10626

2498549

Unități de asstență medico-ser---

88 02 ::

C

Prevenirea exc urier i sociale fsc

66.02 1    |    - .    5 >30

2 .

< 323

260=831

2604851

0

2597255

Aiulor secai

58.02 15 Ol    -Vj'oo

444003;    14400Q

439542

439542

a

500972

Cantine de a/dîor secai    168.02 5.0

‘ '"'DO

2300000)

2'£52891

2165289

2165239

3

2’. 96283

a te chekuiei în domeniul asîgt, ar. lor ~i

68 "0

• ’ . . £

i00’'|    21539013

21589018

21573^31

Partea a IV-a SERVICII Șl dezvoltare publică. LOC JlMȚE Locuințe, servicii și dezvoltai * publică (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02

- ---56    ; t 'rr_'.

<;•-?    5784929* 257849270    ?1 1308942C5

556

<•'339 5

84803** 53

184808137-’    21

59669490

loc * nțe (cod

7O.u2.C< .

3

0

0    ol    0

Dezvo,'tarea sistemului dc locuime

70 02 07 :•

2i

Alte cheltuit i în domen ».-• c.» i * iei ,r

0(

Alimentări cu cpă și amonaiâri niriro>.ehmue (cod

>73 .02 35

C

/■

ol    0

Alimentele cu ape

70.02 ' ' •;

/

0

Amenajări i,.arolenn>de

70 C2 85 :

oi

Iluminat public și electrică i rj al.

70 02 06    5    .    -X.CO:    .G>_3b •'

•IO» ' 1SC526'

M30525'

G 11889,37

Alimentare cu gaze    zate"- -rptrât

70.02 C 7    7

0

□flnumiran indicatorilor

Coo indicativ

KrawBOeri c/vuetars

-n»tia*3

finale

■ .3^»

♦5 02 07 03

Instruire»! J    ce Vecinătate

aëi&nena- (cod 45.02 08 C- '3 49.0206031

45.02 00

a

0

S'■ •"■s pnm le in cortul r4âțier

45 UZ 05 0*

1 Smtmb primite In contul p>4: tor

45.02 03 02

Pjnr nan-.âre

-5 02 08 C3

Cr-cțfsțme corn ui mare 1 ramate In

cenoacfc 2007 2013 (coc 45 02 15 0’

45 0245

0

a

Sg- e pr*« .« -n cerni plâ- tor

efectuate Ir anui curent

4502 15 0-

Sume yiiriite ’n crm ji p»ăt cr

efectuate ’n ii entertari

45 02 t&CB

preOnanlare

45.0215 03

Alte facwâti <

poetscterere cod 45 02 16 01 ia

45 02 W

0

0

Sure arinue ’n consul a^Uior

4502.16 01

Sume artei .te ir cortul piălto* efectuai m at anterior.

45.0216 02

^«finaȚgf»

45 02. -6.03

> ‘«artemui ft-snoar $EE icod

45.32 • ■ 01 ia 45.02 17 C3)

'

45 02.1?

0

0

Sume prîr-te in cp» tui ptâîior

45 02 17 01

Sume iximte'n conu- plstu-r

45.02 1 7 02

'Same prm :e > avarxt

•5C2 -?ro

Dr»n»uri

consolate

Svirgen

Total din -are

<8n ion i pmcvdtanț

din «nvl

cur®nt

îr-cMiri

raanjate

pe a't» cJH aac&i. •neutri

?reptLl

constatai*

5* ÎTKaSBt

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

’o

g

0

Q

0

3

0

0

Q

0

0

i

a

d

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

G

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

l’T;

)-

Denumirea indicatorilor

'

Cod ineicator

Frewederi cugetare

OîMJTui:

constatate

(nceeen

reeMsMB

3'înger

ae alee căi

docăc

încsaan

□rapturi

constatate

ae încasat

'P’ttaie

ftnine

Tot», din care

din «nfi precedență

din .anul

curent

Orofiram.j Monetar pcn r*. C'«f»-9

Ecoronvtâ șj Oezvoftare

*502 *.8

0

0

0

D

0

0

0

Sur"e prntîte    cor tu plâotor

^5 02 ’8.01

0

0

Su—e prm, e '•> odchj ofâtl&r

4502 18 02

0

Sura pri-> -e ’n 3>ans

45 02.18 03

0

FR£5FDi>rE 5SDINTA

K

• «


aR h*Aft ‘‘ Ml NIC HULL CONSTan X

CON TUL D£ EXECUȚIE A BUGETULUI l OCAL- OElTUiEl» la dîrta OC J1.1Î 2013

- «ți-

Denumirea Inaicetorilo'

I_

Cod

indica lor

Credite da angalamen»

Credite bugetare

Ar ga ian « .-.te bLWQÎdf©

T    1

Angalamer te legale de OlfttH

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

Angajamente

‘egale

Pl ați

apactuate

(a

B

i

2

3

4

5

5

7»M

8

TOTAL CHEVTVIEU <cod

50 02*59.02*53 02-*70.C2*T4 C2*7» 0

49 32

6:.'f.3C-n’

51574935?

3525«3*’e

649500240

582220579

1084 f

452697383

Panea l-a SERV»C» PUBLICE

GENERALE (cod

50.02

40l8fe30

40*83880

>946587

3324esa?

0

33767945

Autorltân publice Sl acțiuni externe

51 02

x»4aenGc

358500001

39Aftfl00Ci    33î4f»n«6

33002559

33002350,

3330C359!

a „.or .•*' exocui ?$ ed’Stânve trec

5l 'L2L- ‘3l

51 ''Z.O’

’Aaeecoo

XodbiVXO

3-ueeood

3301.12559

33002559

0

‘ V90559'

A ironLstî: ^«ecul’.vc

5- 32 01 0

isessooo

ÎS869CCC

ÎMB60CO! 5Sîa:5€O

53002559'

53CO2553

c

3339055?

Alte servo» dabile* generale ,cod

34.C2 05 la

54 02

2S2sA0

202880

232&90

2C2MT

'53*57

183if7

3-6515

=nrx. rezerv* legatara '3 cispoițfca

5« 72, ct

3

3

/bO«J'L ssfijnia    '-.n-um Junior

«wierre    •w<r?’e.,Câ'cn«x’e stei

:4C2.»

O

.•«?• Z. □a-ă'ț >r6,^    ..joc-

-/ÎC-*n& »»JBCt3P&    :3tc CP

-mnstrsi- ’* A.bi»oe locaift

54.92 0/

o

I

[Servei n j| ..e □Gwuri«1wr’? C6 cr. -rm t&

54X213

Jf 5-350

202SS0

2O233TI

2TC2S8C    123157

182157

ii0515[

bugetare

Denumirea indicatorilor

A

Cod

Indicator

B--

•- ed'1* J-

3 103.» frițn»    n.M=-

definitive

Ai gaj a mente bigetare

Angajamente

'egale

Plăți

efectuate ’

Angajamen te legale de piâtii

Cheltuieli

efective

Alte servicii oublice genera e

54.02.30

••

3

0

4

u

5

0

6

0

7=5-6

0

8

0

Tranzacții privind datoria publică și

55.02

:o)

500000

50-0000

50871

60871

60871

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (cod

56.02

0

0

0

Q

0

0

Transferuri din bcgeteie consi iilor jucsrene pentru finanțarea ce r.-eior de

55.02 06

/

0

Transferuri din bugetele locale oev.ru instituțiile de asistență socială oev.-j

55.02 0?

/

0

Transferun o r bugetele locale cave bugetul fondului ce asicurăr socia e de

56 0? 09

0

Partea a «l-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ Șl SIGURANȚA

59.02

•-'’ZSOOO

: veoi7A

12875316

123755-6

/

0

12886964

Apărare (cod 60.02.02i

60.02

0

0

0

0

0 0

0

Aparar© naționala

60.02.02

Ol

Ordine uublică șl siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05* jrdtne cu alica fcnp P-’ n? n-x cj .

61.02

.' CC 2

73751090

1 s?3C17i

12875315

*2375316

Q

12886084

Pulitie comunitară

61 02 23 0

-OG j

5070000

*970000

4570000

4965 74    4247223

4969*74    4247223

4247223;    C

4247223    C

4204624

4204624

P’0‘.ecție ciVhâ ș protecție contre incendiilor (proiecție civi-ă ncnmi iiară'i

61.02 05

’ 50900

256000

2B6000

268640

263640

»•    c

1335751

Aite cheltuieli în do n«niu ordini

Duol.ee și sig iranței naționale

61.02,50

•'750000

8525000

3525000

3359453

8359453

G

7295709

Pa iaa a lll-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALEI cod

6302

' .    7‘«41

214173905

214166279

'062€

2108* "53

învățământ (ccd 65.02.03 a

65 02 05+65.02.07+65.02.11+65.02.50

66.02

" '    131268670

-----.t.

13126867c

e

127615979

Denumirea indicatorilor

Coa

Indicator

Credite de angajament

Credite bug

stare

Angajament®

bugetare

Angajamente

legale

Piati

efectuate

Angajamen te legale dc plătii

Cheltuieli

efective

inițiale

1

definitive

A

B

1

2

3

4

5

e

7=5-6

8

Ane servicii iinfcnnenM locuințelor,

serviciilor, și dezvoltării combraie

70 02 50

213157000

137501866

213157000

213145095

173002357

173002876

21

4.7/80353

Proiecția meoiuiul (coc 74.02.03*74.02 05*74.02.06)

7402

"*3385000

7V385000

73385000

73235000

73W23

73041133

0

71224715

Reducerea 51 controlul poluării

74.02.03

Salubritate și gusiunea deșeurilor iccd

74 02 05 0*+74.02.05 02> '

74.02 05

•1370000

71370000

7370000

’1370<X)0

71261856

71261556

0

711583*5

Salubritate

74.02.05.0

71370000

71570000

7I370000

71370000

71261856

71251856

â

7*183315

Colectarea tratarea ș. distruceres

7J 02 05 0

0

0

0

Canalizarea și tratarea apelor rez-duaie

74 02 08

2015000

’EOOO

2015000

1865000

1779277

• 779277

0

36399

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

180 02*81 02+83.02+84 02*37.02)

79 02

72020000

84249000

72020000

72009015

64072480

04372460

0

6-1332996

Acțiuni generale economice, comerciale 51 de muncă |cod

80.02

0

0

0

O

0

0

Q

0

Acțiuni generale economice șl comerciale icoc

8G.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire $1 co^halere inundații și

80 02 Ui rj

0

Simultană întreprinderi mici îi mijloci'

8O«2G«.O

0

Proqr3me oe dezvoltare leqiunslâ si

30 02.01

0

Alte cheltuieli oentru acțicri

80.02.31 3

0

Combustibil* și energie |cod 81.02.06*81.02.07*31.02.501

81.02

3445innn

35030000

3»151000

344W15

280*9661

28019661

0

27855-MU

trergie termină

81 0? OF

34275000

34855000

34276000

34264015

27644479

27844479

0

27SS5AS4

Al(i cnmDuevbiii

61 02 07

0

Alte titelbiieii privind combustibili și

31 0250

176000

175000

176000

176000

•/513:

175-152

a

0

Agricultură, silvicultura, piscicultura,83.02 si vânătoare (cod 83.02.03)

0

0

0

0

0

c

E

0

Denumirea Indicatorilor

Cad

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Dugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angaiamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Agricultură tcod

o5.c2.03 03*83 02 03.07*83.02 G3 30,

85 1*2.03

0

0

0

s

0

0

0

0

Protecția pisnteior s* csrariii >ă

63.02 03 0

0

Camere ac. coie

63.02.03 0

n

Alto cheltuieli în domeniul agriculturii

53 02.U3 3

0

Transporturi (cod

84.02

37569000

49259000

37569000

57569000

36052852

36052019

0

35477532

Transpod ruiier (coo 54.02 03 01 la

84.02 03

37569000

49219000

37569000

37569000

36052519

360328*9

0

36477532

Drumuri și poduri

84 02.03,0

0.

Transoonfn comun

M C2.03 0

2235(2000

2235?nnn

27362DOO

Z? 352.000

22359S>3

2235935â

0

'22359356'

Străzi

84.02 03.0

15207000

26857000

15207000

15297000

3693461

13693A51

D

14118174

Transoon aenai vcod B4.02.06 02)

84,.>2 06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatic ovilâ

84 .02.06 0

0

Alte zheltuieji Tr domeniul

84.02 50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01*87.02.03 la 87.02.0^87.02.50)

37 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fonaul Român de Dezvoltare Socială

87.02 01

0

Zone libere

87.02.03

G

Turism

87.02 04

0

Proiecte oe dezvoltare multifuncționale

8732.0 c

n

Alto acțiuni econonur^

87 02.50

o

Farlea □ V'l-a REZERVE.

96.02

Excedent (ced 00.01-49.02)

08.02

0

14233983

Deficit11 (cod 49 02-00.01)

99 02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

FUNCȚIONARE Icod

49.02

467191169

458888299

467191Î69

464744652

432667827

432857522

10305

429590665

Denumirea tndtcatonloi

Cod

Indicator

Credita de angs,ament

Credita bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

PI ap

efectuate

Anaajamen te (egale de plătit

Chertuleli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

fi

7=5-6

8

Partea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE <cod

50 02

3ZZ37880

3012’«80

57737880

37592440

319*39316

31908316

0

3‘688368

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

37035000

35419000

37035000

36989560

2166523S

316652S8

0

314-3875

Autorități executive și legislative icoo

51 02.31

X

X

X

X

X

X

*

X

Autorități executive

51 02 01 0

< X

X

X

X

X

X

X

t

Alte servicii publice generale (cod

54 02.05 la

54 02

202880

202880

202880

202880

183157

183157

0

133622

Fond de rezervă bugetară <a dispetâț a

54.0205

X

X

X

X

X

X

X

<

Fond penln. garantarea împrumuturilor

exieme ooffractaie/qaranraie de stat

54 02 06

X

X

■x

X

X

X

X

X

Fono pentru garantarea împn-mutut lor

externe, contraclate'garanta'e fle

54,02.0?

X

X

X

X

X

X

X

*•

Servicii publice comunitare ce evidenta

54 32 10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servită! publice generale

54.02 50

<

X

X

X

X

X

X

X

Tranzacții privind datoria publică și

55 02

500000

500000

500000

500000

50871

60871

0

60871

Transferuri cu caracter general intre

diferite nivele ale administrației (cod

56 02

Transferjr din bugete:?? cons.Hilor

jbdeiene pentrj tranțarea centrelor de

nfi 32 06

X

V

X

X

X

X

X

*

Trans7eruri om bugetele locale pentru

Instituțiile de. asistență sociala pentru

-fi 02.07

X

X

X

X

X

X

X

Transferuri din .iuge:ele tocate către

bugetul fundului ae asigurări scoale de

55 02 00

r

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE

PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ

59.02

•3H70OO

13720000

*2717000

13718174

•25I232F

12812326

E

•267.9196

Credite bug

etate

Denumirea indicatorilor

Coa

Indicator

Credita de angajament

Inițiale

definitive

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piâț.

efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Aparare Icori 60.02.021

60.02

Apărare naționala

60 02.02

X

X

X

.X

X

X

X

X

Ordine publică și siguranță nalronala (cod

61 02

13717000

13720000

43717000

13716174

12812325

12812326

0

12679106

Ordine publică |coJ 61 02.03.04}

61.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Poliție corn unitară

61.02.03.C

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecție civilă și protecția com-a

Incendiilor {protecț e civilă nonmuiiarâj

6-.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Aoerheit-j'ei in cemeniul ordinii

publice șt siguranței naționale

61 02 50

X

X

X

X

X

X

X

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod

63 02

223100877

210390141

223160877

220093518

213645905

213835621

10284

210410996

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07*65 02.11 +65.02.50

65.02

133292877

127410141

153292877

131268670

131263570

13) 268670

0

127600752

învățământ preșcolar ș. primar <cod

65.02 03.01 ♦65.02.03 071

65G2.03

X

$

<x

X

X

X

K

învățământ preșcolar

65.02 03.0

»

X

X

X

X

X

X

X

învățământ primar

68 02 03 0

X

X

X

X

X

X

X

învățământseo noai \cod 65.C2.04.Qi

65.02.04

*

X

X

4

X

X

V

X

învățământ secundar rfer'cr

65.02.04.0

X

x

X

X

X

X

X

X

învățământ secundar stpercr

(55 0? 04 0

X

X

X

X

X

X

X

X

tnvafâirârt profesional

65 02 04.0

X

X

X

X

X

•JJ

X

învățământ pospiceal

65 02 05

X

X

X

X

*

>

*

fnvătârr.snL nedefih'bll prin nive- icnii

65 02.07

X

X

X

X

X

J*

X

Denumirea Indicatorilor

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bug

inițiale

stare

definitive

Angajamente

bugetare

AngatarnenLe

legale

Piați

efectuate

Angajamen te legale de plătit

--

Cheituieh

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

învățământ special

G5 02.07 0

s

X

X

ț

<

X

X

X

Serve»- auxiliare pentru educația-temi 65.02. ’1.03 65.02 1130)

65 32 11

I

X

X

X

<

X

A

X

internate și cantine pentru eteyi

65,02.11 0

z *

X

X

X

X

X

A

X

Alte servicii suriltene

65.02.11 3

x

X

X

X

X

X

X

A

A-1e • lielluMi ;• (luinarnul

65.02.50

X

X

X

A

X

X

X

A

Sănătate {cod

66.02

4310000

421000Q

4310000

4308635

4209396

4200396

0

4202749

Servicii medicale în undați sanitare cu oatun fcod 66 02 36 Oi-66 02.06 031

66.02.06

X

X

X

X

<

X

Spitale generale

66 02 06 0

X

X

X

X

X

A

X

X

(Jnrțâț msd>c»sociaie

66 02 06 0

X

X

X

X

X

V

X

X

Servicii de sănătate publică

66.02 05

M

X

X

X

X

X

X

X

Aite cheltuieli în domeniul sănătății

66.C2.5u

X

X

X

X

X

X

X

X

Alie instituții și acțiuni sei itans

66 02 50 5

X

X

X

X

X

X

a

Cultură, recreare și religie {cod

67 02 03+67 02.05+67.02.064-67 02.50

67.02

31318000

27I65000

31318000

31318000

40278943

3027*843

0

30201228

Servicii tuturale (cod 67 02.93 02 la 67.0? C3.08+67.02 03 12+67 02 03.30)

67.C2.03

X

X

ti

X

•X

X

X

v

Biblioteci punlir.fi cnm.male

6Z 02.03.0

X

X

X

X

X

X

X

X

Mu*et

6Z 02.03.0

X

X

X

X

X

r.

X

X

Institut” duplice de spectacole și

67 02.03.0

X

X

X

X

X

V

X

X

Școli populare ce ară și mesefl)

67 02 C3.0

X

X

X

X

«

X

M

x

Case de ruiliirâ

67.02 0X0

X

X

X

X

X

X

Credite bugetare

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

imitai»

definitive

Angajamente

Dugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajamen te legale de olâtlt

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Cămne culturale

67 02.03.0

X

X

X

X

>

X

X

X

Centre pentru conservarea și cramovarea nullurn ii^dilionale.

67 02.03 0 a

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidarea și • estauraăs

67 02.03,1

X

X

X

X

X

X

X

Aite serv ei» culturale

67 02.03.3

X

X

X

X

X

X

X

Serv,ad recreative ș. sportive (oac

67 02 05 01 a b'7.02.05.05)

67 02 05

1

X

X

M

X

X

X

Spori

57 32 05.0

*

X

X

X

«

X

X

X

Tinerei

67 02 05 0

«

X

X

X

X

X

X

X

Întreținere grădini □•joiice, osrcun

zone yera oaze «oortive >i oe agrement

67 02.05 0 •3

V*

X

X

X

X

•X

*.

5

<

Servicii religioase

67.02.06

•X

X

X

X

R

X

X

X

Alte servicii Tn domeniile culturii

67 02.80

X

X

<

X

K

X

X

X

Asigurări și asistentă socială (cod

68 02 04 la 68 02 06

68.02

5*240000

51605000

54240000

53998163

48088806

480786’2

10284

48,326267

Astsxențâ acordata persoanelor »n

68 02 r-4

X

X

X

X

X

X

X

X

Asisșrlâ socială în caz de ton și Invalidități Uoc 68 0? 05 02)

66.02 05

X

X

X

S

M

X

A

As.sientâ socială în caz cc

68 02.05 0

X

X

X

X

<

X

X

<

Asistență socială pentru Familie ș- capii

68.02.00

X

X

X

X

X

X

X

Ajutoare pentru locuințe

68 o? m

«

X

X

X

X

A

.*

X

Creșe

68 02-1

X

X

X

X

*

X

M

X

Uritsn de asistență medico-sociale

63 02 *2

X

X

X

X

K

X

X

X

Ptevenirea excludem socia e (cod

68 02 15

X

X

X

X

X

J*

X

avex * r hllm nu. li

□enurmrea indicatorilor

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

—1

Angajaman te legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

5

7=5-6

8

Ajutor șoaal

fiSO? 15 0

X

X

r

X

X

X

X

X

Oartinb Je ajutor sociât

8802 15.0

X

X

X

X

:*

jt

X

X

Alte cnettuieii în tamen ul asigurărilor și

53 02 50

<

X

X

X

X

l

y.

X

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE. MEDIU SI APE fr.nrt 70 fl?*74 fl?t

Î256994-2

119863277

12589941?

1258*87505

115564006

•15563985

21

MGW9257

Locuințe, servicii și dezvoltare

publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70 02

54S194»2

-8483275

54519412

54507505

44299080

44299039

21

4435765^

Locuind (cod

TO 02 03

X

X

X

<

X

X

<

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Z0 02 0.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli In domeniul locuinteior

70 02 03 3

X

X

»c

X

X

X

X

K

Alimentare ::u apa ©■ amenaiăn

ttlurotehnics icoc

70.02.05

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare ou apa

70.0? 05 0

X

X

X

X

X

X

X

X

Amenajări h,cîFDteliricfc

70 0? 05 0

X

X

X

X

X

X

X

X

Humincl public șl el« trifiran rurale

70.02.06

X

X

X

X

«

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale 'n localități

70.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii în domeniul lorjjințentr

serv'cnfa Ș) dezvoltării comunale

70.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

71380UUU

7*1330000

71380000

71330000

71264946

71264946

0

71191606

Rc-duocrea și cnmrnli.il poiuâm

74.02 03

X

X

X

X

M

X

X

X

Salubritate ș gestunea deșeurilor!cod

Z4.02.05,01^-74 02 05 C?j

74 02 05

X

X

X

X

1

X

X

X

Salubritate

74 0 2 05 O

X

X

X

X

X

X

K

X

Colectarea, tratarea și distrugerea

74 02.05 0

X

X

X

X

>

X

X

Denumirea Indicatorilor

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

Isgaie

Plăți

efectuate

Angajamen te legale ae plătit

1

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6!

7=5-8

8

Cansl-zciea ș< 1 rata ren aperipr reziduale

7'02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (30,02*81,02*33 02*84 02+87.02)

79 02

66666000

78793000

666650DD

66655015

58736274

58736274

0

50762848

Acțiuni generale economice, comercialeși da munca (cod

HO 02

Acțiuni generaie economice și

oomercjg e (cod 80 C2.01 06*

80 02 0*

*

X

X

M

X

x

X

X

Prevenire și combatere nunda: i și

80.02.01 0

X

X

X

X

X

X

X

Stimulare întreprinderi mici' 5i mijlocii

30 02.01.0

K

X

X

X

.<

:<

X

x

P-ograme de dezvotsre regională ș

en 02 oi 1

X

X

X

X

c

X

*

Ale cheltuieli oentru acțiuni

80.02 01 3

X

X

X

X

A

*

X

<

Combustibili și energie (cod

81.02 66+81.02,07*-81 02.50)

81.02

34275000

34S55000

54275002

34264015

Ș7JW9

27844479

n

27655454

Energie termică

81.02.06

X

X

X

X

X

X

A

X

Alf combustibili

01.02.07

X

X

X

K

X

X

f

X

Alte cheltuieli privind t ombustltoill ș.

81.02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Agricultura silvicultură, piscicultura și vânătoare tcod 33.02.03)

03.02

Agricultură (cod

83.02.03

X

K

X

X

X

X

X

•A

Prcțecți3 plantelor ș carantină

83.02.03 0

X

X

X

X

X

X

X

X

Camera «yr ctut

83.02.03.0

X

X

X

X

X

x

X

X

A'te cheltuieli în comsnitii agriciilmriî

83 02.03 3

X

y

X

X

>'

X

X

Transporturi (cod

84.02

323&1000

43938000

52391000

32391000

3089'795

50391795

0

30907384

Transport *utier (cod 84 02.33 01 l3

64,02.03

X

X

X

X

x

X

X

X

□turnuri și pGCun

8-1.02 030

X

X

X

X

K

X

A

«

□«numirea Inaicalorllur

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Transport în comun

84 02.03.0

«

X

X

X

.<

X

x

X

Stlâtf

64 02.03.0

X

X

X

X

X

X

3.

X

Tiarispon aerian icoa S- 02 06 02)

84.02.05

X

X

X

X

<

X

X

X

Aviația civilă

54.02.06 C

X

X

X

X

n

X

X

X

Alte cheltuieli în comeniui

34.02 50

X

X

X

X

:<

X

X

X

Alte acțiuni economice {cod

B7 02.Q1-r37.02:Q3 la

87.02

0

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

X

X

k*

X

X

X

X

X

Zone lioere

87.02 03

X

X

X

X

X

x

X

A

Turism

87 02 04

X

X

X

X

A

X

X

A

Proiecte ce ce^voitarer, ulbfunctiona e

87 02 05

X

X

X

X

«

X

X

A

Alte scjuni economice

87 02 50

X

X

X

X

A

X

X

A

Partea a Vtl-a REZERVE

EXCEDENT/DEFICIT i96.02.99.02)

96.02

EXCEDENT {cod 00 01-49.02|

93 02

X

0

1

X

<

57422891

X

V

Deficit1' .cod 49.02-00.01!

99 02

K

ic

'<

X

X

X

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE |coc

49 02

?849O55BB

'59860583

134905588

1&4Z5o688

149352752

149352410

342

2310*718

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE {cod 51 02»54,Q2)

50.02

2451000

450000

2461000

2451000

133/27'

1337271

0

207^77

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

2451000

41-0000

2451000

2451000

1357271

1337271

0

1GXGG84

Abloritâri executive și legisistlvo fcad

51 02 Jl

X

X

X

X

X

X

JC

X

Autorități executive

51.02.01 0

*

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii publice generale (cod

54 02.05 la

54.02

0

0

0

0

0

0

a

132893
Credite buq

etare

-1

Denumire» indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

inițiale

definitive

Angajamente

bugetare

Angajamente

legate

Plăți

efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Fond de rezerva bugetara a dispoziția

□4.02.05

X

X

X

X

X

X

A

Fond pentru ijarei tarea îmDfumuțlJTor

externe contractate/carentate d« stal

54 02.06

M

X

X

x

X

X

Fond pentru garantarea impuirriiiludlor

externe. contractaie/gsrantaie de

54 02 07

X

X

X

X

R

X

X

4

Servicii publice comunitare de evidenta

54 02.10

X

X

X

X

X

X

A

X

Alte servicii publice generale

54 02 50

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea a ll-a APĂRARE. ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ

59.02

6^000

0

64000

64000

62990

62990

0

20668-3

Apărare (cod 60 02 02)

60.02

Apărare națională

60 02.02

K

X

V

X

X|    X

<

4

Ordine publică și siguranță

națională (cod

61.02

64000

0

54000

64000

62990

62990

D

*•06666

Ordine publică (ixc 61.02.03.04)

61,02.03

X

X

X

X

X

X

X

t

Poliție comunitare

61 02 03.0

X

X

X

w

X

X

X

<

Protecție ovilâ îi protecția contra

incendiile? (proiect.e ciVilâ rcnmllitară)

61 02 05

<

X

*

X

X

X

X

Ai»e cheltuieli în comeniu ordinii pub’ice șt siguranței națiom».e

61.02 50

«

X

X

X

X

X

*

X

Partea a llka CHELTUIELI SOCIAL-PULTURALE icod

63 02

331000

331000

331000

321000

■331000

$36656

342

400157

învățământ (cod 65.02.03 ta

65 02.05*65.02 07*65.02 11*65.02.50

65.02

Q

0

0

0

n

0

0

I5227

în văl amâni preșentar primar (cod

65.02.03.01-G5 02.03 02)

65.02 03

s

8

t

X

X

X

X

X

învsiamâm preșcolar

65 3203.0

*

X

/

*

X

X

*

X


A?^. • tA

Oenumlrea indicatorilor

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bupetaie

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăți

efectuate

1

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

afective

inițiale

definitive

A

B

1

~2>

3

4

5

6

7=5-6

8

învățământ primar

65 32 03.U

A

X

<

x

X

X

X

<

InvHțsrnăni secundar (cad 65 02.04.01

65.0204

X

X

X

X

X

Xj

X

X

I' iv^.emant secunclaf nterior

65.02.04 0

X

X

X

X

X

X

X

X

TpvâțâroQrn: secuncs» superior

65 02 04.0

X

X

X

A

X

X

X

V

nvălâmânt profesional

65 02 04.0

X

X

X

X

X

X

X

X

’nvâiăniânt postite 2'

65.02 05

X

X

<

<

X

X

»

X

învârâmânt nsderinibil prin nivel (cod

65 02 07

X

X

’<

X

X

X

A

X

Invofâminl soeciai

95.02.070

X

X

X

X

X

X

X

Servicn auxiliare pemru educație/coc

65 02 • i 03 - B5.U2 11 30)

65 C2 -1

1

X

<

X

•X

X

X

X

Internate și cantine pentru elev»

65.0211 0

1

X

<

X

X

X

X

X

Alte servicii su»»liare

65.0211 3

*

X

X

X

X

X

a

X

Alte cneitu «*> in domeniul

65.02.50

X

X

X

X

X

X

M

X

Sănătate (cod

66.02

222000

Z22C00

252JD00

222000

222000

222000

0

222000

Servicii medicalei'1 > i urcați sarițare cu

naturi (coc 66 02 C6.01 +56 0? 06 03)

06 02.06

X

X

X

I

X

X

v

X

Spitale qeneraie

66 02 06 0

A

X

X

V

X

X

K

X

Umlăl. uiedico-sociaie

65.02 06.0

X

K

X

x

X

X

X

X

Servicii dc sănătate publ ca

69 02. OU

X

X

X

X

X

X

X

X

A.ib cheltuieli îr domeniul sănătăți

66 02.50

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte instituții și se. uni sanitare

66 0? 50 5

X

X

X

X

X

X

X

X

Cultură, recreere și religie (cod

67 02.03+67.02.05+57 02.06+67.02.50

67 02

0

0

0

0

0

0

0

| AaE;. . t . '

Denumirea maicatoriioi

Cod

Indicator

Credita buqeiare

Angajamente

bugetare

Anga/arnente

legale

Plăți

efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

Credite de angajament

inițiale

definitive

A

8

1

2

3

4

5

6

r=s«

8

Servicii culturale irod 57,02 03.02 «a

67 02 03.08*67 02 13 12*67.J2.UJ 30)

6? 02 03

X

X

«

X

X

M

X

3

Biblioteci uublu.H comunale.

67.02 03.0

A

X

X

X

x

X

X

X

Muzee

67 02 03,0

X

X

X

K

X

X

X

X

Instituții pudce ae spectacole șl

67 02 03 0

X

X

X

X

X

X

X

X

Școli populare de artă și meserii

57 02 03 0

X

X

X

X

<

K

X

X

Case (te cultură

57 02.03.0

A

X

X

■ --

«

X

X

X

Cămine culturale

67 02.03.0

X

X

X

X

X

X

X

Centre pentnj conservarea ș

57 02 03.0

X

X

X

X

K

X

X

X

Consolidarea și restaurarea

67 02.03.1

x

X

X

X

X

X

X

X

Aite servich culturale

«37 02.03.3

X

X

X

X

X

X

<

X

Serv<c;i rerxft^live si sport Ve i.COd

67.02.05.01 la 67 02 05.03)

67 02.05

4S

X

X

X

X

X

X

Spor

67 02.05 0

x

X

X

X

X

X

X

Tineret

67.02,05.0

X

X

X

X

X

.X

X

X

întreținere grădini pupii,se. parcuri,

zone «arz, baze sport, ve $1 de

67.02.05 0

3

x

X

X

X

X

X

X

Serviți r©\gioase

67 02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sfifvic,i ir domeniile culturi

67 02 50

X

X

X

X

X

<

X

X

Asigurări și asistență socială |cod

63.02.04 ia

68.02

109000

i09000

199000

109000

•09000

- 08058

342

162930

Asisteirâ awjriteteă persoanelor "n

68.0? 04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență socială m na? de bel1 ș invalidități coc 68.02.05 02|

68.0205

X

X

X

X

X

X

*

Asistență sociala ’n C3Z ce

68.02 05 0

X

X

X

*

«t

X

X

*

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plotl

efectuate

Angajanien te legale dc plătit

Chaituiell

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

Asistență socială pentru familie si copii

68.02.06

X

X

X

*

X

X

Ajutoare penlnj locuințe

68.02 10

*

X

X

X

>

X

X

Creșe

68 02.11

*

X

X

X

X

1

X.

Unități de asistentă medicn-snciale

68 02 12

X

X

X

X

X

X

X

X

Prevenirea e»i Ji lem ~uqsib(coU

68 02 15

X

X

X

X

X

X

X

1

Ajutor snoal

68 02 15 0

X

X

X

X

X

X

X

p

Cantine de ajmnr sac sl

68 C2 15.0

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cheltuieli în domeniu) asigurărilor și

68 02.50

X

X

X

X

X

y

X

X

Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE pubucă. LOCUINȚE.

176705588

153623588

176705588

17O5u55B8

142285285

'42283285

0

4844948

Locuințs servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03*70.02.05 la

7002

17J.7,30588

153618588

174700588

574700588

140509098

140509093

0

14811839

Locuințe (cod

70.02 03

M

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02 03 0

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cftauiiieii în domeniul căprițelor

70 0? 03 3

I

X

X

X

X

X

X

X

Alimentaii x apa și smena.an

nldroteTnice (cod

A, 02 08

fi

X

X

X

X

A

X

Aliiuepfare cu aoă

70.02 05.0

<

X

X

X

X

X

X

«

Amenaiâr hidrotehnice

70.02.05.0

«

X

X

X

X

X

X

X

Iluminat public oi electrificări rurale

70 02 06

X

X

X

X

X

X

X

X

Alimentare cu gaze naturale în -ocantâr

70.02.07

«

X

X

X

X

X

X

X

Alte servicii Fn domeniu» ccjințeior

7U.02.50

X

C

X

X

X

X

X

X

Protecția mediului (cod

74.02

2005000

5000

2005000

1855000

1776187

1776167

0

33109

RedLcerea și contro.'j: pcnuari

74.02.03

X

X

X

X

X

X

K

V

Denumirea indicatorilor

Cod

Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

—n

Plăți

efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Salubrtatc și gestiunea oeșe.r hun cod 74 0205 01*74.02,05.02?

74 02.05

X

X

X

X

X

X

X

A

SaJuonlate

74.02.05 0

*

X

X

X

X

X

X

X

Ccleclaraa (ratarea ș distrugerea

7102 05.0

X

X

X

X

X

X

X

X

Canalizarea șl tratarea apelor reziduale

74 02.0G

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE

{80.02*31.02+83.02i&4 02*87.02)

79 02

5354000

5456000

5354JUG

5354000

5336206

5336205

0

5570*4$

Acțiuni generale economice

comerciale și de munca (cod

80 02

Acțiuni qererale economice și

comertiaie icoc 30.02 01 0R<

30G2.01

X

X

X

X

4

X

X

X

Prevenire și compalerc- inunxta|h și

fiO 02 01 0

X

X

X

X

X

A

X

A

Shmujare întreprinderi m«ci ș. mijlocii

80 02 O i .0

X

X

X

X

x

X

X

■t

“rograme de dezvo-iare regională sl

80 02.01 l

X

X

X

X

X

X

A

Alte cneituiel pentru acțiuni

80.02 Ot 3

X

X

X

X

t

X

X

<'

Combustibili și energie (cod

81.02.06+81 02.07+81.02.50)

81 02

i76000

175000

176000

175000

175102

176132

0

0

F-iergierfirn-icâ

5*.02.06

X

X

X

X

X

X

x

Alti combustibili

81 02 07

A

X

X

X

X

X

•X

X

Alte chfelDuieii privind combustibili ș.

01 02.50

X

X

X

X

X

X

X

1

Agricultură, silvicultură, oiRciculturâ 3. vânătoare Icod 83.02.03)

83.02

Agricultură {cod

83.02 03

X

X

K

X

X

X

X

X

Protecția p antelor ș carantina

83 02.03 0

X

X

X

X

A

X

X

X

Camere agricole

83 02.03 0

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte cneliuiQii în domeniul agriculturi

83 02.03 3

X

X

X

X

X

X

X

Denumirea indtcatorllor

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plâți

efectuate

Angajamen te legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

e

7=5-5

8

Transporturi (cod

84.02

Si 78000

5281000

51780C0

5173OOO

5151024

5161024

0

5670148

Transpun, rutier (cort 84 02.03.01 la

84 02 03

<

X

X

X

X

<

a

X

Drumuri și pcauri

84 02.03.0

X

X

X

X

X

X

«

X

Transport in comun

•84 02.03.0

K

X

X

X

X

X

X

X

Străzi

84 02.03 0

n

x

X

X

X

X

l

X

Transpor aerian (cod 34 02.06 021

84 02 06

*

X

X

X

X

X

<

X

Aviația civilă

84 02 06 0

N

X

X

X

X

X

<

X

Alte cheltuieli în domeniul

84.02 50

X

X

X

X

X

1

X

Alte acțiuni economice (cod

87.02.01*87 02.03 la cod

B7 02

Fondul Român de Dezvoltate Socială

87 02 IU

X

X

X

X

X

X

I

X

Zone libere

57 02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Tunsm

87 02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Proiecte oe dezvoltare multifuncționale

87.02.05

X

X

X

X

4

X

X

X

Alte acțiuni economice

81 02.50

<

X

X

X

V

X

X

X

Partea a Vll-a REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (98 02-99.02)

98 02

EXCEDENT (cod 00 01-49.02J

98 02

-49450588

-45188908

DEFICIT 11 (cod 49.02-00.01)

99 02


i.'t 1141 h «aEAh'E. « • -l'i    5 U

M MM «I •    X***

Cod 21 Capltnl    -le*

DENUMIREA INDICAI ORILOR',

Cod

indicato»

Credite

de anyujsmant

Credite cugetare

Angajamente

Cheltuieli

efectiv»

liHl.ai

•Jerinitlv

hugerure

Angajamente

legale-

Plâ|l

efectuate

Angajamente taîtfbte tM plătit

A    B

1

2

3

4

B

6

7=5-5

a

TGTA- CHELÎUIELKSECTIUNEA DE FUNCȚlONAREt-SECpUNEA DE

DEZVOLTARE)

49486000

35869O00

39456000

39140560

33002553

33002559

-*

33390559

IȚIUNEA DE clJNCȚIONARE IcorJ M+79+841

37035000

35419000

37035000

36889560

31665283

31665233

0

21443875

CHELTUIELI CURENTE ,10*20*10+4

01

37035000

35419000

3T035000

37C35000

21810728

31310723

u

31443875

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (

10

17810000

18413000

17810000

17810000

17343769

1TM3769

4

17299471

Cnaltuieli salariate in bani , t.od 10.0

10.01

12B6S000

14010000

13865000

13865000

U503940

13603940

13582412

Saein -* ctECă

G.0‘ 0

1215000j

tasi/ucn

12A#IMXJO

124601MO

1.

’ 2222SC9

»1516“G4

□aia    -iei,,

ICO' 02

5

ir-.er- ea.n» cor _u»ye

10 01.03

0

Suorde ve>:' irne

10 f'l .o*

n

-■''r-r p-.itin-, ..cnriili ue-nurca

io.; 1.05

0

A .TA --COiUl

^.iil.Ct:

■Jb4ftro

‘•WjU

-"3-OT

-W5T6?-

b

’>•. u,ț.m#maie

’C.oi tr

o

Font' 'Js ^rwn-ij

10.0! nn

c

Prirr.ș    vacant ș

looro'i

rc"-c ourrii pcslUi cc.-pTe pnu cu,

io.oi.in

u

r-JUB 3Ur=n> yJăfc, 1» o-a

10 *111

0

Hviemtiuat» c nu- Jt,or persoană ci

;.;i -2

ififtCOλ

£2c: o

, 69010

WdtiSff

:672?+

0*374

0

•JMEBC

rttSBir, ,i£glll de deleoar?

’OIT ’3

3000

’TTO

iflOfi

Wj

25»’

2591

n

2455

|i-Cftir * c*b, ije d“țțja|p

10 0, 14

0

. A'.csl_-uernn• wei b-a-on .i ta >ne &

îftnTTE

r.

A •?£??,l.^erliL tocuirte

fu.jl.l6

Ane c-qil n suietialA *n Lxan

• ’j.Zi ?2

3320UU

b.39dv0

3243DT

i?m

CiisJtutei• sataria/e în naturi i con IC

T rwe^« je msss

1002

0

-3-

-E—

-D-

---0-

-E-

c

-*—□

<0j2.t

*C?®S Oh Itigir

îu.-- x:

O

driMntie ți ecNusnîtji ’JtrtQauim

t''72.03

Loc.iji.TQ vS serJci. -9-,-siiâ 4= saioi

Jrans&ca- 5 s de 12. jcui t<e nuc<

’t'jfeot

—de .atareâ

:(>0? jfi

Aftccepturi sala» de îp - ??jra

IV.‘O2.-.

Contribuții (cad 1D.DX01 la »3^3.0f«i

10-83

aCwsoUB

•MOSflOO

39450(1fî

3945000

3739523-

3739823“

r,

3713QS9

Camrtbuti ÎS as - jrai ouc:=le re si

’^Q‘

2580000

-34 2f?P

zBHOOdO

/8fioon5

2788885

27c568i

c

256297;

CuiitriniKi ic ashcirân rtg Muie-

• j.U3 ’P

."TtiOO

57000

§>tl00

670UU

fî55fc

85570

c

P.^fîS

Cnntftfamu tie asigurăc «uusa ? 0; ss

’0fl303

7260U0

7OUOOC

TCtUUC

71MJ0U

70S483

705487

V

70G12-

CLirit».buiu op asiquis1»' penați    Jt

.    0 0: Du

ărruoo

2TOOO

21000

z»ono

201 'z

SCI 5

13

25Q07*

°ri.Hfc-cf-?«i<jufsiu -g viata Pbllf.e 1

10 03.05

0

Coranbuti c cnif u cr.rr.-eoii^ 1 i’pt>'

C,?±3€:

27<r:-o

2711300

771009

:71000

*30670

0

*28231

TTTuUL II BUNURI Șl SERVICII |C1M 20.01 la 20.05*20.09 la 20 16*20 13 la

20

13225001'

•7004000

19223000

,9225000

1*456959

14466959

0

14148404

Bumbi si servicii iw»d 20.01 IJt la 20

20.01

5551000

5833000

5551000

5351000

3852B09

3852603

fl

3889935

-iimffun se lpc-

20 01 01

2850CO

290000

295000

295000

285485

28642?

332738

Maieiraie per ît» ctirâtenu

20.01 'c

Pcalru iluminai și forte waineâ

20 51 73

520000

53801X1

530000

5300'Jl

48833=

u

<25?<3

apa .a*e 5-saJubriiaife

30 J1 04

tKCTI

<-"00

«JOBQ

'tXX»

49254

40254

c

53«W

Ga»fej,ariti«i lue frânt

23.0- 05

iZsoofl

?=cco

3

c5854

12«*Z3

’ies-H ie tcîitriz.

20 O’ Oti

1

20 01.0"

iO'TÎCBb

2j'5>3G

2017MW

2î!î2c:;i

II19552*

109552I

CJ

1fi'“Q3

Pasă le-ecoftiuncat# .-ecio ^z, fote

20-01 oe

tî7.5OOC‘

73300Q

875000

ers'.icr

350357

vr 366

rj

Malenpieșl rmsstân cp uw 0. jSrade- funqonal

zacn .09

B46O30

785000

irtiftiOO

BOBOCI

-/SS800

■’BSSjO

O

/W1

Alte tu iir-ș se-Vio penut j iseune

20.0‘ 30

OCOCOQ

908000

998000

77Q296

r.'O235

Q

’f-gro

Reparai» curente

20 02

O4O'C

250300

44000

X^.z?

?977?

i=77<1

O

7977?

Hrana {coc 20 03.01*20.03.021

20.03

0

0

0

0

0

0

D

0

Hrana pentru    1

20 03:1

0

t’ranâ canmi animale

'<■ 33.02

0

Medicamsnie șj materiale sanitara (<

ZQ.W

0

0

0

0

fl

a

0

0

Medicainiîw*

20.0401

0

MF’*r 3lC t'an ‘ar»

2004.02

u

RfcactiVl

20 tK ? 3

c

Hezinf-curill

20.24. CI

n

Bunuri de natura obiectelorde

In/cotar (cnrt 20,05.01 *20.05.03*

20.05 3Qi

20.05

203000

50000

203000

203000

189001

189001

107940

Unitorme și siGiiicarnent

20IV5 in

•3

I sn|Bne s. a-cesoni de pe,

2o.0fi.r3

c

Ane «a f b

CONTUL ne EX5CUTTE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR pUQUC6 -Chelwloh •a data do . 41,12.2013


- țpjn i


• Oțe sDteclu de mvanar

23..;*. 31

3U0C

5UOQG

2C3CCC

2fl20ir

ItTMWI

18900’

0

•37SMZ'

Declasa» •. detașări lrsrt?*onnl »tcd

23.05

790C6

7000C

7Dut10

T000O

T937XJ

19370

20091

□wia?ân Imemc .etsșă" ’raftfetsn;

?C 06 0*

201XJIJ

200SC

50080

20001

6814

C6U

Q

723S

Deplasări în străinătate

20.06 0?

500CO

3LUUC

>30C<

1£i5d

12736

u

13=56

Maiestate di laonrator

20 09

0

Cctcselare-dezvoltare

2010

0

Căiți, publicării șl materiale Uocumar

20 11

bbtXlC:

XCOC

55000

6-fl HJ.

54904

548CM

0

4

Ccwisulloiițd 41 atpțrriza

20 12

12MU00

’25C00<

1254000

'2540UU

sfraro

651803

0

353602

Pregătire profesională

20 13

100000

100000

100000

100000

44072

44072

u

47179

°rotectia muncii

20 U

0

Muniție fumiluiî șl «rmamarrt de nai

20.15

-

Slutii! și cercetări

20.16

0

Plăți pentru rinar.raraa patrimoniului

2018

Contribuții aie administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și

servicii do interes public local, in

20.19

Reahilfrars infrastructura program inundații pentru auioiileri publice

locale

20 20

Meteorologic

20.21

Nnențarea acțiunilor oln domeniul a

2022

c

Prevenirea și combaterea inundabile

20.23

c

Comisioane și altă costuri aierentE împrumuturilor (c-v* 20-24.01 ia

2U24.0ăl

2024

0

a

0

a

a

0

Q

0

Comisioane- și 3ivs • rostim aferente

20 24.0“

0

Comlsibarv? țiuite custuri 3fsrer'tc

2U.24.02

0

Stabii'Tsa rrsuulvi de ța*â

20 24 03

n

Cheltuieli judiciare ș» extrajudiciara oenvar& din atomii in

20.25

0

nehete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.20.01 1220.30.04+20.30.06+20 ,30.07*20.30.09+

20.30

M93BOOO

9401000

11938000

11938000

9625341

9825341

V

9444912

Reclama ți puciiciratf-.

2u.'in r i

; raofic?:

210WJ

213OCOP

2- «WuO

swetfl ic

'J3C ian

* n

20743©

Roiuco $1 reprezentare

29.311.02

1S0B55

15000:

■ tW»

50484

5CA&A

64717

Fdme de asicuiaie nn’-watâ

2G.3v.Cx

*0v.

l36uj0

35b0v

asoeo

3'52

3152

n

154?

Wnî

2O.3u.04

1. 99000

ir?*"»?")

1300000

[IKm « «i

100807E

160H37O

u

1S2S167

Rr?jîâri serviu1 centru zransmoeresa

2C.3C.Qe

0

rorjdut PieȘecinsrt l/Foscu» u-.r doi;

20 3C vT

fcy.ficiiisroă siliră aef&anîeLr

2D.oU.dH

Altecfrt .,ien cu curuT servo

2o.;n ?n

titlul ii» oaaĂkzt ț«?a 3aoi ia as.oă)

30

0

0

0

0

Dobânzi aferente dator ie- publice ini

30.Q1

0

a

0

C

Dobânzi 3fc»eiue (îfl’onei pupi ce ti

SCO! 0’

Dn&Snzi efereme crfidiieicr Tte^e c

aatn n?

Dobânzi aferente datoriei publice vclame (cod 30.02 01 la

30.02.03*30.02 .G&)

30.02

0

0

0

a

Dobâtui atHrșjvectauiie ctbilcec-

•30.03.01

Dobânzi aferente t •«Jile/orsirteiiio

1.7.0? 02

DjLîîp-i aferenta creriTO-or e«.^nie

300203

Joci-' 5feie*itfe:Jai.-ir»e p_b|ic6e.\-

30 02 06

0

y

u

0

Aitt dobânzi (cod 30.03.0, la 30.03.0

20.03

Dobânzi a’ere le mprumuturtlor un

"■O 73.G1

Dobânda daiorets Tfjv»rc jistuk-

39.Ci.C2

Dobânzi diwsnre imcrumi.i-rilor Ier

J0.Q3 03

ZFnlnzi 'i dep'îite ~ dspon.bil tăa

’ 3t 03 04

Bccsi 2 ta cpeabunfe de le?=ing

3o<Wo5

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40-03*40 20

40

0

a

0

0

Subvenții pentru eooperirea dtferenți

40.03

Subventif pentru compensarea creșterilor naorevizionate ala preturilor

4020

Alte subvenții

40 30

TnLUL V FONDURI DE REZERVĂ icod

50

a

0

0

a

Fond de rezerva bugetară la dispoziț

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE

UNITĂȚI ĂLE ADMINISTRAȚIEI

51

D

0

a

0

Transferuri curante țcod

51.01.01*51.01.03*51 01 05*

*i m 54*51 nt «5+55 ni ?a*m m ?k*«-

51.01

0

0

n

6

l ransfemri către insti’icil pudica

ui cn.Ln

Acyuru ne sânâialfc

51 31 23

Finanțarea aatuportir-i,-/- - miere.®:

51.31 C5

rens^-.n di”. ~ .cetele cuua Itmr luseferie pcn».u branȚarea wnireicr de z

Si 0’ 14

1 rarsferuri oui buqnfele Ideala pentru Inei-tutiiL ze asifib&nță sucis.â

5! dl 10

Transferuri flin Dugeteie •eill lo' ocalo $i nfjarene cu/i'iu acnreiarea j-ur

M.C124

A VEX 1 , K

•<?

511 VMS

a

.0

V

0

a

0

0

0

d

Q

0

0

c

0

0

o

0

0

0

0

u

0

0

r

0

C

8

u

0

0

0

0

0

V

a

0

0

D

6

-t

0

n

9

0

w

li

0

Page :ssiyuran sociale de sâ-siate pentru persoanele

51 :i,ze

• ransrerun pnvirj •-Crtr’Riin ce sânâtate pentru persoane ceneficiarc de

= 1.01.îl

a

Redniinnre-3 ■errricâ a c admtords

luuuil

51,01.32

0

»ransjerun din bugeteie cors h"Oi tocate județene pentru f nanțarca

5‘‘ 0 39

u

Transferun ri>n bugetele locale pentru i'rnanțarea cheltuielilor cWente dm

5' O4 45

0

centru 'inantarea camerelor ayiiuule

5' 01 A9

0

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

55

0

Q

n

0

0

0

0

0

6.Transferuri curente in străinătate LcĂtc & »irn a nu^ni

55.02

0

0

0

0

a

0

0

0

Contribuții și cori?ati> 13 organisme ir

55. W 51

0

Alte transfer in curente in siiăinstatt

56.02.04-

6

TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod

57

n

0

0

a

a

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57

57.02

0

0

0

a

0

0

a

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.C1

0

Ajutoare sociale "n natura

57.02.02

0

“•chete de crasa

57.02 03

a

Tichete cadou acordate centru cheli

57.02 04

0

iiiLUL a mu ic uncu iurci.1 |CX1U

59.01*59.02+59.08+59.11+59.12+59 15+

ca <lxto n^cn it.tn mi_

59

0

0

0

a

0

0

a

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru dau^n oruvoca’.e de

59.02

0

Prcqrgme pentiu tinere;

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții ia saibnzarea parscnalu't.

59.15

0

D«n$gublri ctvi.l

59.17

U

Aclum cu caraoer șC.nliIic s- sac el-

59.22

0

Sume aferenta plăti creanțelor

59.25

D

Pmqrame si oio-ecte pnv-nd

59.30“

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (COd «0-B1)

79

a

TFTLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ I

SO

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate

60.03

«

Alte împrumuturi

50.50

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0

0

0

0

0

0

0

6

Rambursan de credbp externe (cod S

81.01

0

0

a

0

0

0

a

0

*9gt .


Rambvrsân de cred te externe coorr

31 01.01

0

Rarpdu'să’ de credite externe din f:

3* ()» 02

v

Ramnursâri du eredfce aferente ;atc

fll 01 05

JU

ijifercnu 2e curs afereme datorie n

51.01 U6

*

Rambursări de credite interne {cod 3

81.02

0

0

0

0

0

0

2

0

Rarflcurson ce credite nierne ,;aian

51.C2.01

r

D'fcr>:> te de curs afcrgnte datatei p

S1.02.C2

0

Rit i bu'săr de cred le aferente daz>

31.O2.C5

D

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE IN

84

0

0

Q

•145440

-145440

-145440

B

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII Eftecf PENTI SI RECUPERATE ÎN _

65

0

D

0

-145440

-145440

-145440

D

0

Plăți efectuate in an>i precedenti >i r<

85 01

45440

-145440

-145440

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51*55+56+7n*84)

2451000

450000

2451000

2451000

1337271

1337271

0

1946684

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNLTATI. ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0

0

0

0

0

0

u

Q

Transieairi de capital (cod 51.02.12* 51.02.28)

51.02

0

0

0

0

0

0

Q

a

' rai csien/f’ pentru iriailțyrsa investițiilor a spitale

51 02 12

a

Transferuri din bugetele locale

pertru finanțarea cheilu-silior de capitel din doniC’iul -cinâtâtii

51.02.26

o

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 5

55

0

0

0

Q

a

O

0

A, Transferuri Interne (cod

55.01.03*55 01 08la55.01.10*55 01.12*

55.01

0

0

fl

0

a

0

Q

0

Programe cu Finanțare nirbureab ia

55 01 03

Q

3ro'jisiit» PHARE și alte programe

56.D1.DR

a

Rrcrams ISPA

55.01 .ca

c

Programe SAPARD

55.01. ’C

0

Investiții a1» aneiti or cecttomhâ :.

56.01 1?

U

Programe de dezvoltare

55 UI W

0

Foi d Rcmân fle Dczvu-tara Sooalâ

55.DI.I5

D

A.re transferuri curante ntome

65.GI IF.

LA

hclv

Cneii\<iei> nebunie ie ISPA

55.01 2&

0

■ •ansteruri dm buctd. r-cai tâl>E ==—".5. t ic vjj'.oîrt 1 tero? nu urară

55.0142

D

Iransh*r: n centru acMaree dbligațiiinr resjonis =ib mnirsleicr de temcF'Cîre

5.5 01 54

A

Titlul VIII PROIECTE Cb FINANȚARE

DIN FONDURI EXTERNE

uccutiui'nc arii c .ci.,,

56

D

0

0

0

0

*y

719

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod

56 01.01 la 56.01 03)

56.01

0

0

0

0

0

0

•2

719

PnanteruM națională

56 01 01

C

108

Firanțareg externi nerantDiissatnlâ

Od.(P 0?

țj

611

ChetUi'v: neelielbile

56 01 Oi

a

Programe din Fondul Social Europe

56.02

0

0

D

8

0

0

c

0

-tna-narea naticr-ate

56.02 01

0

Finanțarea externă neramburjabilă

56.32 D2

0

Cneiyj-el» neeigibile

56 :s.:-3

0

Programe din Fondul de Coez»une(F

56.03

0

0

0

0

0

0

0

a

Fn’șncarEa naikina’â

58.03.C1

0

Fineoțarțg externe nersnbursabila

56.03,02

0

Cheltuieli hovJ.Qibne

56 03 03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

(cod 56.04.01 ia 56.04.03)

56.04

0

3

0

B

0

0

0

0

ririântarea național

56.04.01

0

Finanțarea exte-ne naramhursaoiă

56.04 C?

0

Chdtuie.i nflftbrlbile

56.04.03

n

Programe din Fondul Furopean pentru Pescuit (FFP) (cod 56.05.01 la

56.05.03)

56.05

0

a

0

0

0

8

0

0

Finai ilursa națională

36.-b.b1

D

Finanțarea externă -^rambursabilă

5c OS 02

Cl«ltui€>l neelgtoile

58 05.03

â

Pape •

Programe Instrumentul d5 Asistența pentru P re aderare (IPA) <cod

56.07 01 la 56.07 03)

56 07

0

0

0

0

0

0

0

0

FînsJi'larea națională

56 07 01

0

Piinanțarca externă nfira’nrAirsacbla

M 07 07

0

Cheltuieli neetig bib_

56.br. i

Programe Inatrumentu! European de Vecinătate și Partoneriot (ENPI)

(cod 56 08.01 la 56.08.03)

56.08

D

0

0

D

D

0

0

0

knamarea națională

=6,0d.Ul

D

Finanțarea externă narambunjabilâ

5F. 08 02

a

Cheltuieli nedțgibi'e

35.08 03

0

Alte programe comunitare finanțați? in penoada 2007-2013

(cod 56.15.01 ia 56.15 03)

5615

0

Q

D

0

0

0

0

a

Rrtetițatto» natio"3tâ

56 15 01

fi

finanțarea enterră nerarnbur*3bi 5

56 tS£C

n

Chellu-eJi n6Rl«gir.ile

56 15.03

Alte facilitați și instrumente postaded

56.16

0

0

0

8

a

0

0

Fnamerea nationa'a

58-16,01

Finanțarea eatemâ ns rambursabila

56.15.02

2

Cheltuieli neelleibiie

56/5.03

3

Mecanismul financiar 3EE ( cod 56.1

56.17

0

0

0

a

a

0

0

Finanțarea rgțicnală

5E 17 01

C

Fine^tarea externa tveramnumairlâ

56.17.02

5

Chettuiet» neeHgibHe

56 17.03

C

Programul Norvegian pentru

Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 56.16.01 ia 56.18.03)

56.15

0

0

a

0

0

0

c

0

Finanțarea naîmnaiâ

5318 01

a

Pnantanja cxieiw ner^mbursabiiâ

bttJo.O?

o

Llielwia 1 neeJ gtoi>e

56.1S.CS

u

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+

70

2*51000

450000

2451000

2451000

1337271

1337271

a

1945865

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cr

71

2*51000

450000

2451000

2451000

1337271

1337271

a

1945365

Active fixa (cod 71,01.01 ia 71.01.03+

71.01

2451000

450000

2451000

245I000

1337271

1337271

0

1945965

Construcții

n ir m

0

Mașin ecn»p5me,’le și mijloace ;

7’.o: 02

58000

58000

5B000

55746

55746

n

96032

Mobilier, aparatură birotică și alte ac

71 0i 03

16000

16000

16000

15681

15681

C

7449

Page ’


ANEXA LA IHCLăi w


Alte active fixe

71, CI .30

2377000

*50000

2377000

2377000

1265841

1265844

u

1B42424

Stocuri (cod 71 02.01)

7102

0

0

0

0

0

0

0

0

Reze'vr» 1»ț;r? - -. n-x..; £^fo

7’ 02

u

Reparații capitale aferente activelor 1

71.03

0

TITl IJL XIII ACTIVE FINANCIARE |cod 7

72

n

v

0

0

0

TT

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

u

-1

-

0

a

0

2

1)

U

Pantopare a caaițaM social al sna»

72 01 01

o

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DE,

75

D

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN

S4

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE ÎN

ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

0

0

0

îi

0

Plăti efectuate in anii precedent! și r<

e5.oi

-

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

1IC.LM M£

-ne*a 7 o

CONTUL DE EXECUȚIE A 8UGETIU. UI INS I HUȚ1ILOR PUBLICE Cheltuieli ia OBta de..,.31.12.2013


Cod 21 Capitol ..5402    lei-

DENUMIREA INDICATORILOR’)

Cod

indicator

Credite

de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

'egale

Plăti

efectuate

Angajament e legale de plătii

ChatmieF

efective

inițial

definitiv

A

B

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELKSECȚKJNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

202830

202880

202880

202880

183157

133157

-

316515

iECȚlUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79-64)

202880

202880

202880

202880

183157

183157

183622

CHELTUIELI CURENTE (10*20+30+40*50+

01

202830

202880

202880

202330

183157

183157

u

163622

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL iccd 1t

10

190000

190000

100000

190000

133157

183157

0

183622

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 'a

10.01

149000

150000

149000

14900(1

144801

144301

fl

145168

Șelar, de oaza

10 01 0*

135000

J37000

135000

135000

130971

130971

O

124598

5aia*i ae-ifent

70.01 02

a

ode.nnu’ațip de conducere

10 -1 03

0

epo-®'v2chi<r»e

iaei.34

0

bco un pentru porditiî de rrunr-A

10.C1 A6

fl

Atle sporuri

n£oi.ub-

70T'

eooo

7C-

700?

5B31

8231

0

9291

Ore Suplimentară

iVTrTT

Foi c da prem i

ICO’ 0c

Pruna do vacantă

10 0- OS

Pond pentru posturi ocupai? r a-rul

1001 ic

rj

-ond âferen. jayi oi ora

10,01.11

U

inacnuuzaTi plătite uioi persoane o n ofe?

in ’112

n

Indoniruzari de delțycre

10.C1.13

D

Indemnizații oe detașare

•ani 1L

0

Aioțjitii penvu L’jnsixjfUJi i<? si de la (ocu i

■C.01.15

0

Aiorat»' penau locuntp-

icrFTr

0

Alte drepîun salaitaie in ba-

10 0- 3C

recii

3000

7Bfc

700C

6999

5399

0

1127=

Cheltuieli sâiuriBle in natură f cod 10 02.01

10.05

0

Q

0

0

0

0

0

Ticnele de rr=e^

10 02.0’

g

NcnsH rfp Tsnă

U-ilrnr

” -

Lcc-Jnt* :es5T.- JU lU'USJlâ re “îttariaxs i

1J.U2 >

Transportul Ig.ula locti <5= tiudcg

«0C2 ?5

"lui'iclu-Jt vsran»?

1C.O2.U6

Altetfrcuien s=lari9- •• natură

IC 02 k

Cunbibcifi leoo 10.C3 01 ta 10.03 DBl

~~1(5.63

4WO0

40000

Cnmnbu’Ji <3c as>_urăr snr.iaiere sta:

to 03,01

3CSeo

Cuinii ibulo de asini irăn de suiitst

10 03.02

KXK

100C.

2ontrihutii de asiaurari sooa e •-= săc.tKite

10.03.01

3000

nooo

Contribuții it<= asjg..rări pentru act. uen-s# da

10 03 04

■UtRJ

«600

pr *e.jv asigurai* -fi 7lauâ o știe de anqj

10.D3 0G

Gcrdncutti pentru x.ant,\9jn «i ndemnteyji

KL03UO

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII »cod 20 01 la

20

12BBD

12880

Bunuri sl servicii (cad 20.01.01 la 20 01 09

20.01

0

□ ]

Furnituri ne birou

20.01 PI

Materate deiiI» . -.urâțenie

2'CI.DC

ir^glzn, iluminaisifortă 'Ouics

7;.qi.:-3

2C01

Carburant si luUnfîanL

20 ci

Pese de £ -tiirnb

& G1 56

Transocn

iO.oi.â?

PJaift. •slecomupicalii.rani-. U internei

?0 n i "os

Vfaiesi; îi pTestar de servicii cu caracter

20 01.02

Alte tu tun s servicii centru intfWete =i u

20 01.30

Reparata curante_

MW

Hrana iwd 20 03.01*10.03.021

20 01'

0

0

Hrana Pentru ogm^rti

70 6$ 6”

‘--gira penv s-jrrak:

Z0.U3 02

Medicamenta si matecale sanitare (cod 20

2u“ctf

-0-

0

Medicamc- le

20.04 01

Vaierele sau Tg'e

Reactivi

ao.iUs

Desifituclanti

Bunuri de natura obiectelor da inventar

ZO.te '

0

0

Uniform•„ s. ecfc|namftr-T

2Z. ':b .1

ucîbpriR §1    țjfc* Qg’

T: ne.

Alte oDic-jiu de inventa1.

2C.05.2U

Oepiasan, detașări, transferări rend 20 06

20JK ’

0

Heolasări inie -e.cjesKțr trar.îfoiii:

stijl.di

Oeulasar in ȘȚrrii-?"!/:

cu.ufcxîT1

Materiale de foborater

20 W

C*» rc=t are-d »’V otta re

20 to

Câni. publicații si mcierlaie documentare

20.11

Corrsultau|a și exp«rfixâ

Preqilirt Btplman&lâ

20 U

5014

Muniție, furnituri si armament de natura ac

20.13


— - —

XX/ .

•j

i*

— -

p

u

-*TO-

—TlOfiâ

38356

2B356

â

38454

J1£7DÎ!

310Cv

30'2t-

3J123

5

-xjkm

■’toS

1QUO

-a?

4ST

a

489

30CV

nano

752$

7525

p

754^

MD

>0)0

2X9

219

•G

220

G

c

-IÎ88S

12880

D

fi

•3

fi

0

0

0

0

a

0

4,

0

0

a

a

0

a

0

9

0

a

5

“fi

0

8

a

3

o

a

0

-fi-

fir~

0

0

■4

a

0

a

0

-o-

5

fi

0

a

0

0

0

-5-

0

"~ifir“

•J

3

0

0

0

n

n

0

0

p


Stlfdii il oarc^iâr

20. is

?la|i pantm finanțarea pammnniulu. geneq

“36.19

Comrttjuttt aie administratul ounlicc

20 ’9

Reabilitare Inrrasn .ctură proqrem

2020

Meteoroiugie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2522

3re venirea si combaterea inundațiilor ți in<

71753“

Comisioane si alto costuri șfsrente-

20 54 ~

O

D

Cor im^ans .> a te cosiUii merentR fmp.-.n

20 3 ?'

Gonfoâsute 5 sItp costuri aferente împr .n

23-24 '.2

Stabil. "'scuiiii le Icra

_Chaltuteii ludiclai. si extraiudicaaie

itcnare cadou

"7055

~70.27

Alte cheltuiau irod 2030 «T

XU. J w

vjRd-

i2«e<j

S=--iaui3 ii .uist-T-ie

20 30. in

?’    îi tsoresa .iH' jp

20 35 02

~J~    tis as»ic' ere mn-'Âas

20 3U 03

C' un

20.30 C4

Arestăn sei v cu pereru r"=r=m terss crapui

20 3L-.U6

?jiiUui Presec-'ieiu/Fj»rdu corei icâtoruiui

zO.3d.G7

Execut rea    = creanței© bugetare

20 SC1.2?

j|tr .TieiLh‘i. X, buriun 51 setvcii

20.#. 30

53®

12880

TnLUL III DOBÂNZI (cvd 30-01 la 30 03»

0

5

Cabanei aferente dafont» publice interne țd

30711^

o

6“

OObâncr aferente datoriei publice “ierna jj

30.01 Ci

" "bâtcj af«rente cieclftercr rte» t» nsrarra

3C.O1.O2

□obânz; aferente datoriei puhlicv oMerne

-^02

-0-

0

Dobânzi aferente rtato"ei puir ce e*(e'”e

30 02 O*

Dobândi aferente, sreertefor «vferne contrai

37.0? 0?

Dobânzi aferente creditelor exieme carante

36.05 03

Docare aferente dale» <4 puc.ica externe k

30.32.05

Q

AHg tîubanzi (cnij 30.03.01 la 50 03 051

36.65“

DoOâ _ ate.eniftîrncrur^ut^iikj! dinfnnrnl

30 Si.2'1

Dofcânr.a daic-sta treier"' «ratule

’3T, O?'

C-'-tiănc, aferente imp' «w lei ienr,crarr

i: ;c

wb-tarv’ la deoccic s. u-epnrbCiliTâd păstra

30JD3.G4

D-hsrx c .peauunup. de lec-îi’iy

3n oS.cs

TITLtll IV SUBVENȚII frr<S 40.03M0.2Q+ W.M

46

D

3

gy&wntH Pentru acynfiriH»a rilfOmntelQms

40.03

Subvenții pentru compensai va creșterilor Alte subvenții

46 30

- —

■ I • LUL V PONDIJRI Dfc REZLRVA (cod 50.0^-

0

u

Fond dv r&c&i v£ ouacta/a ia disaozltia auu

_ȘO0T7

TULUL VI ’RAMSrERURl INTRE UNITATI

0

6

"ransferuri curente (cori

5-1.01

<r

3

Transferuri câh» nstilutli ciibJi--

ol.6i.oi

Acțiuni ce sâna&ft

51.111.03

"rAntarea aeroporturilor dc rteres CMl

3-.0i.35

t \

Q

'

-F

0

B

0

Q

TO&r

0

B

B

-

-

r

C

C

c

''2890

'2=50

c

A

0

0

'B

5

a

-3-

G

“5i-

c

0

a-

D

CI

-B-

-0

u

D

0

0

fl

D

D

<1

o

0

0

8

0

o

0

E

0

0

u

0

0

J

0

3

n

o

0

0

-u-

5

0

0

“TT”

•J

-tT

-a-

n

0

0

~0

0

0

D

0

u

~~8

“•xi-irfu"' "<n bnaeie:=. "n«=i|i »r/

ilCi 1-

-    r,Vr^.,w £    •■»-„

- 1 - r 1 z

51.01

1 -=P5T--' f Tf-vinc COnillbuUB tis gsiniirăr

71 01 ,2-

T.-arsic-., _r ■»uxJ iwntnOutT de să'at-;;.

il.bl.il

•teiivea tem. că 2 u sinilor de neant

* 0».3i

t.-xisfctv J11. cuneicip nonc.liiior loca': 5

ă'.tr 18

trarwanir dlr CLncccIc lu.=le centrii

5' Oi .46

Transferul, di: "ugerele locale Dentru

*.“<>• 42

TITLUL VII ALTE "TRANSFERURI ICud 55.02)

"35

0

0

STransfc-mri curente in străinătate (către

£5 02

-D-

0

C.rilnbuii'și -'li.iet: 5 zicăuisme irlerngl

55020’

Alte (ransfe-jn curenta Tr si* târâtele

30 02 04

1IFLUL IX ASISTENTA SOCIALA [cod 57.021

57

0

3

Ajutoare sociale jcod 57.02.31 la 57.0204i

57 02

0

0

Âiuttara sedate in nuTic

tT 02 • H

Ajizsare ătxxcue »"n itaairâ

^T.f 2 02

Ti. we de cresâ

• 22 03

T<rhs<e caci'U eroina J3 peron rhei.-i eJI sd

57 .20-

TfTL'JL X ALTE CHELTUIELI (cod

55

-c-

£jr=e

51.51 '

-»i« ni •=■•© peren i ;-=une ofcwtx=îe OV calam

52 .i 2

r-'~''arrc o=ntr_ în ei el

STC^-

a.i - 'undați

"~35.il

S'-âî'aarua ;ji=lor

59T2~

Cczitmjt.■ i» -aurirea oarsonslului heclî

53.15

t^sfîaoiibirf ovlie

□3.Î7-

Acțiuni cl: caracter ș.iinU * T7 sodcl CuIujic

55.22

5,, nft aîereree cHăsC trear.tecr salariate

55.25"

PriXUXi c ~i Droierift rtnv>rd prevenirea s<

55 30

OPERAȚIUNI FINANCIARE Icoa 10+flli

79

im. UL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80 03- 30.301

So

a

~fr~

Tmprwnuuin pentru 1 ral tun fi 51 sen/icîl

36 03

Alte împnimutun

ROlU-

TITl UL XV* RÂMBUfcSAfti DE CREDITE, țcud

81

0

0

Rambursat! de credite e «terne (coc 31.01 Q 81 01

5

D

RamDursân nr- cr=dite externe <x-njactatB

R, 01 Ol

Rambursări de civdde ec&trtft dm Vno'J d

£: .'1 uz

wăiuLvrsâP ae crp-iirs aferente: ilazntei yu

ei ’i nr.

’Jifftrqnn» oe c-vs afeiC la datoriei pirtr Ir.e

5i.:i.j6

Rambursări dc credite interne |cod 81 02 0

B1 C2-

&

0

fTăTr.r.ijr?=r« *e redîto iniome garantele

3t.C2.01

Dăercn»c Jt curs aterene datoriei zubixe

81.02 7?

Rambursări -e-radrie afeieule cainne p.i

ai ;l;5

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT» SI

' u

0

0

TPT-UL XVU PLĂTI EFECTUATE IN AfiMf

95

0

0

Plăti afeztua’E in anii precedenți și recupet

35 .Oi

STTTiOnEA DE DEZVOLTARE1 itedS 1^5*55

►T6-WΗ

-0

-5-

«••'E • \ 1 wX'.>

r

p

£

Q

0

-fl-

fi

JL

fi

5

n

D

fi

0

*

0

0

0

0

0

0

fi

0

0

0

2

i——

fi

fi

0

D

a

**

T

f*

-

k

*■

-1

n

5

~fir~

fi

0

<\

0

o

0

0

0

0

o

0

-Q-

0

9

n

0

*

2

U

fi

0

0

9

0

0

-

0

o

-o-

-0

0

0

9

0

0

0

0

n

0

TrTLDL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂT1

51

-fi--

0

Transferuri d» capital (coc! $1-02.72*

51 65

“Br~

0

• ransre/jrj centru f ' Pn’art? inveguy tor a

“5112 72

• ’ănsie^jri dr. cugete. locaie -erJr-

57 Ț* ’.g

TULUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01»

55

n

0

A. Transferuri interne icod

55.61

0

~~0

Piuarăm? cu flr.3r.uiu ^nuuisaniia

9F7T.—

r-my-nc -'HARt aw proorar ;• |nia

? ■ Ă î flfl

‘-’iv-fir'Tr 'Î-P

5S.0i.04

?r~ crame SEFARD

Tg.fli rof

|p?'_siil 1 i r ?n =- -clor0001«.< • >ui cu caprai

’ 2

Projnrre de .jetvoitere

55T 1.3

Fond Rumân de fje^'O.tarj 5oe:=lâ

“55?î iS"

Ale iransfei un curente nlrme

55 C! 1«

ShellteJi iieelinihfie ISPA

AS 2$ is.f!1 i?-

Titlut VIU PROIECTE CU FLNANTARf DIN

§A

56

-0-

D

Proaraine din Fondul Euroooan de

55.01

6-

a

» mantaraa națională

"3BZ1.5i

F-nanlarea sxrervs "refămbuisebils

56 .™ ?3

Chemiăai -eelditlc

'-.'i .1

Fro^rane din Fondul Socral European (Fî

IO?

5

9

r f’aniares rațională

SE & J

Fr-=nianaa edants nerarr.bursatofeă

53.02 72

Cheltuieli nesliqibiie

fe- O2.ti3

Proqreirifc din Fondul de €oezlune(FC, (50.

56.03

0~

3

Fii«fT,ăre.3 rsafcrată

SoO.îtr

mnanțarea externă ne*ambursat la

-TC«i J?

C’elhBelt wifiiiqtbile

o?Tc£ .33

Prenrama din Fondul Euronean Aorlcol de

T6&4

a

0

Finantai-ee na|ir«n«lâ

56 -e r?4

Finamen?? exre.-*2 ueianurursșhbă

rn 05

ChOTUiSi t leehqiGife

5ff.^5TT'

Fraqramfe din Fondul European oeninj

56155

d

(1

Franures corală

56.05 j1

F reiTwtes sramS leranibdisabilă

5â.BS:55

Chem «Ji nccliciuus

~r, -:5.l3

Prnarame Insliumentul dp Asistentă

55.0*

0

0

Finanțarea naționale

afl T? - <

Finamaieu edemâ nerarpbursawilB

56.0?.Ji

ChetfdJfllI neeliqibfle

5c. fi 7 • •

56 38

-n-

-n-

-ine marea natiorclâ

wmrr*

1    1

mnantâr^a exlemâ rwamcureabila

“503 or

Cneiluiel ne&lqibite

56 OR rtf

1

Alte proqiame comunitare finanțate ir.

55 15

D

0

Finanțarea • atona ă

*6 TnO1

\StXA LA ItCLMftTL

£=M-

u    3

5

c ;

o

0

c

a

ÎS

0

0

c

-B-

0

<T

0

u

B

0

0

0

0

n

0

n

0

0

o

0

0

Q

D

o

0

fl

0

•5-

fl

0

fl-

a

o

0

a

0

—a-

a

0

0

--

o

n

a

-o-

-B

-a-

0

rj

n~

•J

E

0

0

B-

o

~D

0 .

B

f

0

n

B

C*

0‘

0

D

r,

0

0 '

“5“

<5

0

0

-----——

fl

D

0

a

0

t

_

t

1

-0t

-D-

0

îl

-•iiani5r33 Btfflr -. rerarntvj--îiij.^

;c ' u ’ ■

1

■-    ;<?    ‘V’. IhZ—^

Alu facilitat. ?l Instrumente pos4naerari {c

S«J6

C

0

0 *

0

0

0

13

0

lnarterea na&una a

5c

n

•-•(ihiitirfla bvrti£ .-^rambursabila

56 ’6 02

j

Cn? tb.’Z • nochyib-te

Sfi 1 -5 05

0

Mecanismul hnarrJsT 5EE l zod i6.17.01 la

56,iT-

fl

5

0 —<

-fl-

T

0

3

0

r nan* rea raVotiais

-,k ir cx

0

F’iianUres exrornd ner’mbuisai*ti

56 17 Ui’

Q

Chel» .ei T<x-I<ibi e

SftUT©

*- -

0

Prcoromul Moivuuian □tntm Crcsttie

56 iB

D

a

0

fl

0

0

0

c

r nantan&3 ’3(cnala

56 W» 01

--- •

- -r

0

r ra-iHiwd epsmâ ne'?ncuf=ab :a

56.16.0:

3

Chfilî -Al: «dtffc

58. titC'j

CHELTUIELI DE CAFfTAi,/(cod TT^72*75)

70

0

B

0

0

D

0

132353

TITLUL XII ACTlVfc NEflNANClARE(codit

71

0

0

5

«J-

-fl-

Q

132303

_AatttH£ejcod 71,01 01 la 71.01 D34-71.01.

?t01~

“fl

fl

-B-

0

-fl-

-0 1

0-

"132853 ~

^E3jysîa

71.?. ;i

a

M&>i-i». îzhicame'- = 5’ niifoace de Ir&rtspt

7i li r-

0

ac5r=t. -3 z roiiuij $i alte artive co

”TTT:4 -T

0

2201S

Aite szave Tî*r

fi ?. ■?:

" “ l ;

0

StQfunicod21.Q2.QU

71.02

FI

0

0

0

e

0

0

B

-e stațs ■ te -icoiltorg

n az

n

_BwafîlU capitale aferente activelor fixe

0

TtTLlJLXJIIACTIVE FINAjLClA^ElCCd 72.011

72

jJ

-n-

0

-0-

u

C

0

Active financiare tcou 72 QLQ11

“^ITCri

u

-;•

-?-

■    '    ■ 71

c

0

b

Paiticipâ^r la sapiiaU sccial ai soaetâaor

72,(p?y

0

75

&

PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENT!

84

0

“0

0

J

0

01

0

0

TlTLULĂVllELATJLfgf^JATE IMAMII

B5

0

a

-0

0

9

fl

Plăți eh»ctua»a fn anii prceedenți 91 recuper

55.01

0

-■ ■ ■ ■

_

T—

PREȘEDINTE SCOINTa

•». •    -    : i- z -

•SNE.X =, LS '#irLnir.p y/

Anaxa 7 c

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli la data de ..31.12.2013

Cod 21 Capitol5502    -isL

DENUMIREA INDICATORILOR')

Cod

indicator

Credite

de

angajame

nt

Credite bugetare

Angajamente

bugataru

Angajame nte legale

Plăți

efectuate

Angajamente legala de plătit

Cheltuieli

efective

anuale

trimestrial

6

A    B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚlONARE+SECȚlUNEA DE DEZVOLTARE)

500000

500000

500000

500000

608?1

60871

0

60871

ECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01*79+84)

500000

500000

500000

500000

60871

60871

0

60871

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40*5(3

01

500000

500000

500000

500000

60871

60871

0

50871

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cad

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli salarlale M bani i cod 10.01.01

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Salarii ae bazâ

10.01 01

0

Salari de meni

’0 01 02

0

indemnizație dc conaupere

ID.01 03

0

Spor de vechime

1U.9I.04

c

Sporuri pentru rondai de muncă

1001.06

0

A.’ e 5porur

10 01 06

c

One suplimentare

19.01 07

o

F."»nd do premi

10.01.08

0

^rina de vacan->

19.01.09

0

Fond pertru posturi ocupate pnri cumul

10.01 10

0

Fond aferent plății cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din af«

100' 12

0

Incemnizati de delegare

10 0' 13

0

indemnizații de detașare

10Q1.14

0

Alocații pentru transoort'Ji la și ce la lucu

10 01.15

0

A'ocații pentru locuințe

10 01 16

0

A ie drepturi salariate fn ban

10.01.30

D

Cheltuieli salarialeîn natură ( cod 10.02.

10.02

0

0

0

0

0

0

D

0

Tichete cc masă

10 02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Unirorme și echipament obligatoriu

10 02 03

D

Locuința de serviciu folosită de salariat s

10.02.04

0

Transportul ia și de la locul de muncă

10 02.05

0

Ticnele de vacanță

10 02.06

0

Alte drepturi salariate în natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de slat

10.03 01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurâr sociale de sânâtg

*0.03.03

0

Contribuții ce asigurăr pentru accidente

10.03.04

0

Prime de asigurare ce viață plătite de ar

10 03 05

0

Contribuții pentru concedii și indemnizați

W.03.06

0

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (cod 20.01

20

1000

1000

1000

1000

100

100

0

100

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.C

20.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Furnituri ce birou

20.01 01

0

Materiale pentru curățenie

20.01 02

0

încaiz.t, ilumina: și fană momea

20.01 03

0

Apă canal și salubritate

20.01 04

0

Carouranți și lubrifiant!

20 01 05

0

Piese de schimb

20.01 06

0

Transport

20.01 07

u

Poșta lelecnrnunicat.il, 'adio. tv internet

20.01 08

0

!hciu\r J/6

Materiale și arestări de servici cu

20.01 09

Aite bunuri Și ostvici DSfțțrj i0tf6țiiier£ ș.

20.01.30

Reparații curente

20.02

0

Hrana {cod 20.03.01*20.03.02)

20.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente și materiale sanitare (cod

20.04

0

0

0

0

0

0

Di

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20 04.03

0

Dezinfectant»

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Uniforme și echipament

20.05.01

n

Lenjerie și accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de rventar

20.05.30

0

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.0

20.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Deplasări interne delăsări Irarsferan

20.06.01

0

Deplasări în slrâ.nâlate

20.0602

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20 10

0

Cărți, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanță și expertiză

20.12

0

Pregătire profesională

20.13

0

Protecția muncii

20 14

0

Muniție, furnituri și armament de natura ,

20.15

0

Studii și cercetări

20.16

0

Plăți pentru finanțarea patrimoniului gen

2018

0

Contribuții ale administrației publice

20.19

0

Reabilitare infrastructură program

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apeio

20 22

0

Prevenirea și combaterea inundațiilor și

20 23

0

Comisioane și alte costuri aferente

20.24

1000

1000

1000

1000

100

100

0

100

Comisioane și alte costuri aferente împr

20 24.01

0

Comisioane și a te costuri aferente împr

20.24.0Z

1000

<000

1000

1000

100

100

0

100

Stabilirea nscuiui de tară

20 24.03

0

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare

20.25

0

Tichete cadou

2027

3

Alte cheltuieli (cod 20.30.01

20.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Reclama și publicitate

20.30 01

0

^rotocol și reprezentare

20.30 02

0

Prime ce asigurare non v*atâ

20.30 03

0

Ciur i

20.30.04

0

Prestăr» servicii pentru trars^i terea crep

20.30.00

0

Tondul Preseainlelui/Fondul conducător.

20 30 07

0

Executarea silită a creanteîor bugetare

20 30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

A -

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

499000

499000

499000

499000

60771

60771

0

60771

Dobânzi aferente datoriei publice interne

30.01

499000

499000

499000

499000

60771

60771

0

60771

Dobânzi aferente datorie’ publice interne

30 01 01

0

Dobânzi aferente creditelor mrerne garar

30.01.02

499000

499000

49900U

499000

60771

50771

0

00771

Dobânzi aferente datoriei publice

30.02

0

0

0

0

0

0

o

0

Dobânzi, aferente datoriei publice extern

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe conți

30.02 02

a

Dobânzi afe-ente creditelor externe gara

30.02 03

0

Dobânzi aferente dator ei publ'ce extern

30.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente Imprumuturilo- din ton<

30 03 01

0

Dobânda datorată trezoreriei statului

30.03.02

0

Dooânz: aferente împrumuturilor tempor^

30 03.03

c

Dobânzi la depozite ș< disponibilități păși

30 03 04

0

Dooânz la opealiumle ce leasing

3C.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (coc 40.03+40.20* 40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

40.03

0

Subvenții pentru compensarea

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.0

50

0

0

0

0

o

0

G

0

Fond de rezerva bugetară la dispoziția ai

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI

51

0

0

f)

0

0

0

0

(1

Transferuri curente (cod

51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri către instituții publice

51.01 01

0

Acțiuni de sănătate

51 01 03

0

Ai'iîîXA LA H .?< <

F rrantarea aeroaonurilor de rteres 'ouai

51 01.05

0

~*2Rs?efvr* din bogereie ;cns 11 cr

O* G * -14

IJ

Transferuri din bugetele lucaie pentru

51.01 15

0

51.0124

0

Transferuri privind contrbuția ce

51 01.26

0

Transferuri privind contribuții de

51.01 31

0

Reabilitarea Itrmtcâ a clădirilor de lorsuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor loccle

51.01 39

IJ

Transferuri dm bugetele locale pentru

51.01 46

0

Transferuri din bugetele locale pentru

51.01 49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55.021

55

0

0

0

0

0

0

0

0

B.Transferuri curente in străinătate

55.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuții șt cotizații la organisme intern

55.02.01

0

Alte transferuri curente in străinătate

55.02 04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57 05

57

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale (cod 57 02.01 la 57 02 C

57.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutoare sociale in numerar

57 02.01

0

Ajutoare sociale în natură

57 02.02

0

Tchele de creșs

57 02.03

D

Ticnele cadou acordat© pentru cheltuieli

57 02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0

0

0

0

0

0

0

0

Burse

59 01

0

Ajutoare pentru daune provocate de cai^

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații și fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului ns<ț

59.15

0

Des pagu bir o vie

59.17

0

Acțiuni cu caracter științfic și social-culti

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariat

59 25

0

Programe si pro ecte privind prevenirea

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 30+31)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.3(

80

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi pentru instituții și servicii

80.03

0

Alte împrumuturi

80 30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (coi

81

0

0

0

0

0

0

0

0

A » L' .1 | A

m "i'

Rambursări de credite externe (cod 81 0‘

81 01

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursări ce cred te externe contracta

31 01 01

c

Rambursan ce credite externe cin fondu

81.0L02

0

Rambursări de credite aferente datorie f

81.01 05

0

Diferențe de curs aferent© datoriei public

0101 C6

0

Rambursări de credite interne (cod 81.D2

81 02

0

0

0

0

0

0

0

0

Rambursăr de credite interne garantele

31.02.01

0

Diferențe ce curs afererte datoriei pu&'ig

51 02 02

Rambursări de credite aferente datoriei (.

81.02.05

0

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Șl

84

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți efectuate în anii precedenți și recup

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

0

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITÂTI

51

0

0

0

Q

0

0

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+

51 02

0

0

0

0

0

0

0

0

transferuri pentru finanțarea investițiilor

51.02.12

0

îransferuri din bugete e locale pentru

51 02 28

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01

55

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Transferuri interne (cod

55.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe cu finanțare rambursabilă

55 01.03

0

Programe PHARE și site programe cj fir

55 01.08

0

Programe ISPA

55.01 00

0

Programe SAPARD

55 01

0

investiții ale agenh cr economici cu capi

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01 13

0

ronc Român de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transterun curente interne

55.0’.18

0

Cheltuieli reel-gibile ISPA

55 01.28

0

Transferuri din bugetul oca către

55.01.42

0

Transferur. pentru aebrarsa obligații or

55.01 54

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

56

0

0

0

0

0

0

0

Programe din Fondul European de

56.01

0

0

0

0

0

0

n

0

Finanța-ea naționala

56 0i M

0

Finanțarea externă nersmbursaMă

56 01 02

0

Cheltuieli neelicioile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (

56.02

0

0

0

0

0

0

n

u

0

■■ ■ . &&

^inajjUrea națională

56,02 O1

0

I

SCisfriă nefx?-iuUl"SâOflcâ

55 02.32

Q

Ctie'tille:i lefil'Qibne

56.02.03

0

Programe din Fondul de CoejiunețFC) (:

56.03

0

0

0

0

0

a

0

0

F naniarea nalioralâ

5603.01

u

Fnantarga axsemâ «lerar-bursabilâ

56.03

C

Creiiut^i neellcibiiE

55.03 03

c

Programe din Fondul EuroDean Agricol

56.04

0

0

0

0

0

a

0

0

F nan|area nshoiialâ

56.04.01

n

Finanțarea externă neranoursabilâ

56.04 02

0

ClipJtuift’î neehgisue

56 04 02

0

Programe din Fondul European oentru

56.05

D

0

0

0

0

0

0

u

Finanțarea națională

56.05 O'

0

Finanțarea externă ■ ierambursabiJâ

56 05 02

a

Cheltuieli neeliglbhe

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistentă

56 07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finartarea natfanalâ

56 07 0’

0

Finanțarea externă neramnursabiia

56.07 02

0

Cheltuiau neeFgibUe

56.07 03

0

Programe Instrumentul European de

56.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea națională

56 0801

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.08 02

0

Cheltuieli neehqiblie

56.03 03

0

AJte programe comunitare finanțate in

56 15

0

0

0

0

0

0

c

0

Finanțarea națională

56.15 91

D

Finanțarea externa nerarhbursabilă

56 15.02

0

Cheltuieli neeligihile

56.15 03

0

AJte facilități Si instrumente postaderare

56.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea naționala

5616.01

0

Finanțarea externă fierambursabila

50.16 02

0

Cheltu.eti reelgloiie

56.16.03

u

Mecanismul financiar SEE I cod 5fi.17.Dt

56 17

0

u

0

0

0

0

fl

0

Finanțarea ralldraiâ

56.17.01

0

-ifianț3res externă nerar-cursa bilă

56 17.02

9

Cheiî.j.eli pfttfligihiie

5617 03

0

Programul Norvegian pentru Creștere

56 18

0

0

0

0

0

0

0

0

Fînantsree naționala

5F /8 01 1

0

Finanțarea a»:en u3 uexsmb'jrsa&i^

‘ B 22

â

Cheltuiel* neeiigiOHe

56 18 03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+751

70

0

0

0

0

0

0

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7

71

0

0

0

0

0

0

0

0

Active fixe (cod 71.01.Oi la 71.01.03*71.0

71.01

0

0

0

0

0

0

0

0

CflnhUUClo

71 01 01

0

Mașini ecnipamente $ mijloace de l-am

71 01.02

0

Mobilier, aparatura brrorcă și alte active

71 01 0J

0

Alte active fixe

71,01 30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71,02

0

0

0

0

0

0

{1

0

Rezerve de stat și de mobili, are

71 02 0’

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71 03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01

72

0

0

0

0

0

0

0

c

Active financiare (cod 72.01.01)

72 01

0

0

0

0

0

c

0

o

Participare la caoitaib* socia' al societății

72 01 01

0

TITLUL XIV FONDUL NATIONAL DE DEZVO

75

9

PLĂȚI EFECTUATE iN ANII

84

0

0

0

0

0

0

D

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII

85

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedent și recup

85.01

0

0

PREsaD»»rn= ședința

«I M •» AX.

1L-'- ±2 zi


Ani-* i 7 i.

CONTUL DF EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE Cheltuieli la data du 31.122013

Cort21 Capitol ..61.02    -tst-

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod

indicator

Credite

de

angajament

Credite buaatare

Angajamente 01190 tare

Angajamente

•e.gut=

Piști efectuate

Angajament e legale oe ulatii

CHAllUiAJl

afecrlfț

Im lla'e

definit Ure

A

3

1

Â

3

4

5

6

7=5-6

0

total cheltuielusectiunea oe

FUMCT1ONARE+SECT1UNEA DE DEZVOLTARE)

13781000

13720000

13701000

13780174

12875316

1287S316

0

12886084

ECȚIUNEA DE -UNCȚIONARE (cod 01+79+84)

13717000

13720000

13717000

13716174

12812326

12812326

0

12679196

CHELTUIELI CURENTE 110+20+30*40*50*

01

13717000

13720000

13717000

13717000

12813152

128-Î152

0

12679196

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 1

10

3495000

3100000

3495000

349500D

2473926

3473926

0

3485157

Cheituiîl» salanale înham (cod 10 01.011

1001

2741000

2317000

2741000

2741000

2727725

2727725

0

2733171

Salatfide c=ia

1D.21 01

2339000

2023000

2309000

2389000

2388363

2386362

0

22363S8

Salari dc mem

1D.01.G2

0

0

0

0

0

0

0

• ndamn^ne de conducere

iani rn

n

U

0

0

0

0

0

0

Sja>r --vgBîume

1C.U1.U4

0

0

Q

0

0

0

0

0

Snnrui oerm. condiții ® i'iuică

100* os

0

0

0

0

0

0

0

0

Arie sporur

ICO’ 0c

£5000

71000

850U0

85000

76153

76153

0

112573

O<e suplimc' isjt

•    07

0

0

0

0

0

0

0

0

Fc-’rfrîficenni'

10 01 oă

0

0

0

0

0

0

0

0

Pi i «J<. vacartz

•±w 09

0

0

0

0

0

0

0

0

?or.j ;«?rnru posue umoare onn cumul

'DO' 10

0

0

a

0

0

0

0

0

Tone gtsrenr ftâil cu osg

10.01

0

Q

0

0

0

0

0

0

lrt&_j utubV jiaula unor awț£<5n& dir râ

»a.u ’j

0

0

0

0

0

0

0

0

InU^iiTnzaț, utcMeinre.

'OUI 13

4441

0

4441

4441

650

65U

0

830

InderrnîzBți. du detașare

10(1! 14

0

0

a

0

0

0

0

0

Atașau pR« i-. asnsouxisl â și ce is iacul

lOf.it 16

0

0

a

0

0

0

0

0

-_____ pertru iccuinu

10 tu i o

0

0

n

Q

6

0

0

0

Alic drapuri sqidiiale Ir nani

'••71 10

262559

293000

Cheltuieli saîârialc fa naturii • cnd 10 (12.13

TflA2

0

0

~    TI£E3

'C02A:

0

0

îhjp'te na nran?

0

0

Ihifor-c s, s*vu:i3mR0T nMIfteeof u

□.ou '.v:

0

Loarats de se v_i • u jsjia ne sslanst =i i

10 oa 04

0

0

"ranEroirL,1 la .-• Ja.Ib kr.u rie muncS

,0 02 06

0

0

1 -cnar .îs va-.sntn

10 02 0t>

0

0

tv,t« nr=?5?. r satanele rruiif.urâ

1002.30

0

0

ContribjUi {fc<jd 10.03.01 la 10,03 06)

10 U3

754000

îl 3000

✓eroiun'i rie as nurâr sc>ct-:|<j Usislsl

1003'J1

563000

540000

C-:n'.loiu|n -Je as nurâri rte șoma.

1002.02

14000

13000

Z zrmnnui 5e ase Liran buusle ne sâfiftîstș

10 03 03

142000

135000

ivjiii na geșurari perru a^>o*rite c»

10.010.

5000

4000

Pnmade aacuiaia ue >iaiâ aiailteCee*g

1ft 5156

0

0

Cuivjil»jiu .«• '('• • urnesc» =-; IndernneDl i

1U.D3.DE»

24000

21000

20

10222000

1062000C

Slinuri și servicii (cod 20.91 71 la 20.01.OS

20.01

760000

850000

F<sh tun Ob nirau

20.:-..ci

50000

50000

V=h3njie jciiiru cu» atente

20.C 1 -2

0

0

•luminai 5. fana rratrcâ

20 L iCS

0

0

Auc cariat 4- -wh.nm?:-

2j 21 CU

0

0

Caro j"nii .51 uuriher.:

ÎW ăi

181000

0

Fese 'esuvinc

27 0* 05

a

0

Transcrii

2: Q' CP

529000

800000

b. nene»

2-.Z 03

0

caracter • r-r^-aJ

20 0* 03

0

0

- ,-• r’jri =1    oent'c. ‘rRFMti«&e s. ?' 2E.O* 30

0

0

Reparații n-rsnlf

23 02

98000

0

Hrana (Cod 20.03.01 *20.0X02)

20.03

0

D

-irann *.%ir<ttu eamant

2U.03.01

0

0

iranâ pentru cmn Je

*ao a? 02

0

0

•’vleoicameiilf; si meleriaia sanitare (cod 2C

2li.(U

0

0

Mediearr enrft

20.04 Ui

0

0

Mn(e*c<- âanitU'e

?0 (U.G2

0

0

RBBfriVi

2VU4.D.1

0

0

DeUnioClanJi

—uuiiuriuHiia 1 (irrT vuwcieim ueini/gnut—

zo.DA.r.'A

0

0

Unifnrran ș edsifparnc l

rt'.L'â 01

242000

200000

_4*n|fcf3c Și ar.ie-iriihh >ar

:<-.;5.C3

0

0

'• :■= coecia «Je VA/ente’

“P 75 M

28000

65000

262559

2*25»

262559

262S5S

0

3835B*

U

0

y

2

0

D

0

Q

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

u

a

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

3

0

0

a

0

a

0

0

0

a

0

a

0

0

754000

754000

74620'

746201

0

7519H

569000

569000

566S15

586315

0

523173

1*0 OU

,4000

I3298

13296

0

13703

142000

142000

141483

141438

0

142091

5000

5000

4087

4087

0

49791

0

0

0

a

0

0

24000

240QC

20513

20513

0

23228

10222030

10222000

3339226

9339226

0

9,94039

760000

75000C

454766

454766

0

446290

50000

50000

33935

33935

0

26049

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

o

1B1000

191000

BOOOG

80000

0

79410

0

0

0

a

0

529000

523000

340831

340831

0

340831

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

98000

98000

91795

9,795

0

91795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n

n

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

0

0

a

0

0

0

270300

270000

100980

100980

0

17851

242360

242000

75225

75225

0

17851

0

0

a

0

0

0

28000

26000

25755

25755

0

0

Deplasări. detașări, transferări (cod 20,06

20.06

a

3

*4)&35r imsroei ce-tasar» Tran-rerar

T.    q.

0

g

Oeftfasqn în sțrsiuuiaie

20 tfe t)2

0

0

Materiale de laborator

20 09

0

0

Cerceiars-dezvaltare

20.10

0

0

Cârti. publicații 51 materiale documentare

20.11

0

a

Consultanță și expeniaa

20 12

0

0

Pregătire profesională

20.13

isnan

10000

Protecția muncii

20.14

0

0

Muniție, furnituri și amtamenl de natura ac

20.15

0

0

Studii ți carcs’âri

20.16

0

0

Plăți p?ntru finalitatea patrimoniului genei]

20 1B

0