Hotărârea nr. 38/2014

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A UNUI TEREN SITUAT IN STR.SCHEIA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța a unui teren

situat în str. Scheia

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 03-02_2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 12618/29.01.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.12614/29.01.2014;

Având în vedere adresa S.C. RAJA S.A. Constanța înregistrată sub nr.10257/23.01.2014;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123 alin.l și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța a terenului în suprafață de 16 mp situat în str. Scheia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Predarea - primirea imobilului prevăzut la art.l se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și Consiliului Județean Constanța.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Consiliului Județean Constanța, Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 38

consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Tusa Sorina


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr 38/03.02.2014


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L. NR. 38/2014_

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

Teren

Baba Novac, Str.

Scheia

Steren=16 mp

Domeniu privat al municipiului Constanța

Adresă nr. 12395/2014

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Tusa Sorina