Hotărârea nr. 33/2014

HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 03.02.2014_.

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 2161 / 09.01.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 pentru organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției PatriisRoniu înregistrat sub nr.1619 / 08.01.2014;

Văzând foaia de avere pentru blocul de locuințe BN16 situat pe str. Baba Novac nr. 189 întocmită de SC Komora SRL, extras de carte funciară nr. 106012/2013, pentru imobilul cu nr. cadastral 227107- teren în suprafață de 469 mp, situat în zona Baba Novac - Energia, lot 9, cu plan de amplasament și delimitare;

Văzând solicitarea depusă de SC Eros Premium S.R.L. înregistrată sub nr.9167/22.01.2014 și solicitarea depusă de Dragomir Spiridon înregistrată sub nr.9170/22.01.2014, desfășurător imobil și plan de situație cu propunere de configurare teren întocmite de SC Betatrek SRL și H.C.L.nr.85/2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

Văzând Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară și Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c", alin 5, lit. „c" si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă dezmembrarea imobilului bloc BN16, situat în municipiul Constanța, str. Baba Novac nr. 189, compus din teren în suprafață de 469 mp (lotul 9) și construcție cu suprafața construită de 3298,20 mp (suprafață utilă 2367,48 mp), conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se modifică poziția nr.3 (dezmembrarea Poligon II, S=2997mp, nr.cadastral 8526) din anexa la H.C.L. nr.85/2011 privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 85/2011 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Tusa Sorina

CONSTANȚA NR.


33


03.02.2014


qONSTA/v^

■I. ® XROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA '< MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 33/2014_


BLOC BN 16, strada Baba Novac, nr. 135

Nh/ei

i Suprafața utila i ' (fera pereți si =

Apartament

terase)

(mp)

Suprafața constuit3(cu pereți si terase)

Cota parti comvne

Cot3 parti teren

■ fnspl

%

[mp]

%

!mpl

1

47,62

68,35

2,01%

3,41

2,01%

9,42

2    l

46,34

66,50

1,96%

5,26

1,96%

9,18

3 "T

46,74

65.00

1,97%

5,31

1,97% '

9,26

4    i

48,26

67,75

2,04%

5,48

2,04%

9,56

i    i

5    !

47,62

68,95

2,01%

5,41

2.01%

9,42

6

46,34 f

72,50

1.96%

5,26

1,96%

9,18    {

2 i

26,26 ,

32,70

1,11%

2,38 ••

1,11%

5,19    j

S    1

26,29

32,70

1,11%

2,98

1,11%

5,21

9    !

46,74

63,70

1,97%

5,31    .

—1,97%

9,25

10

48,2-3

57,75

2,04%

5,4S

2,u4%    |

9,55

11

47,89

68,95

2,02%

5,44

2,02%

9,49

12

46.34

70,65

1,96%

5,26

1,95%

9,18

Etaj 2

13

26,64

32,70

1,13%

3,02

1,13%

5,28

14

26,29

32,70

1,11%

2,98

i,ii%

5,21

15

46.74

6X70

1,97%

5,31

1,97%

9,26

16

48,00

67,75

2,03%

5,45

2,03%

9,50

Eîai 3

17

47,55

68,95

2,01%

5,40

2,01%

9 42

18

46,34

70,65

1,96%

5,25 ‘

1,96%

9,18

19

26,64

32,70

1,13%

3,02

1,13%

5,28

20

26,29

32,70

1«11%

2 92 •

1,11%

5,21

21"

46,74

63,70

1,97%

5,31

1,97%

9,26

22

48,26

67,75

2,04%

5,48

2,04%

9,55

Etaj 4

23

47,89

68,95

2,02%

5,44

2,02%

9,49

24

46,34

70,65

1,36%

5,26

1,9.6%

9,18

25

25,64

32,70

: 1,15%

5,02

1,13%

5,28

26

26,29    .

32,70

1,11% .

2,98

1,11%

5 71

27

46.74

63,70

1,97%

5,31

1,97%

9.26

28

48.26

67,75

2,04%

5,48

2,04%

9.56

Etaj 5

29

47,89

68,95

2,02%

5,44

2,02%

9,49

30

46,34

70,65

1,96%

5,26

1,96%

9,18

31

25.64

32,70

1,13%

3,02

1,13%

5,28

32

26,29

32,70

1,11%’

2 98

1,11%

5,21

33

46,74

63,70

1,97%

5,31

1,97%

9,26

34

48,26

67,75

2,04%

5,48

2,04%

9,56

Etaj 6

35

47,89

68-95

> 2,02%

5,44

2,02%

9,49

36    î    46.34

70,65

1.56%

5,26

1,96%    j    9,18

37

26,54

32,70

1,13%

3,02

1,13%    j    5,28

38

■?§ 79

32,70

1,11%

2,9-3

1,11%

5,21

39

47.15

63.70

1,99%

'5,35

1,99%

9,34

40

48,26

67,75

2,04%

5,48

2,04%

9,56

Etaj 7

41    !    47,69    î    68,55

2,02%

5.44

2,02%

9 49

42

46,34    j    70,65

1,96%

5,26

1,96%

9,18

43

44

25,64

32,70

1.13%

3,02

1,13%

5,28

26,29

32,70

1,11%

2,98

1,11%

5,21

45

46,74

63,70

1,97%

5,31

1,97%

9,26

46

46,26

67,75    -

2,04%

5.4S

2,04%

s.se

Etaj 8

47

47,68

65,95

2,02% •

5,44

2,02%

9,49

48

46,34

70,65

1,96%

5,26

1.95%

9.18

49

26,64

32,70

1,13%

3,02

1,13%

5,28

50

32,70

1,11%

2,98

1,11%

5.21

51

47,15

63,70

1,99%

5,35

1,99%

’    9,34

52

, 48,26

67,75

2,04%

5,48

2.04%

9,56

Etaj 2

53

|    ‘ 47.89

68,95

2,02%

5,44

2,02%

9.49

54

I .    -46,34

70,65

1,96%

5,26

1,96%

9,18

55

26.15

32,70

1,09%

2,96

1,09%

5,17

56

I    26,29

32,70

1,11%

2,98

1,11%

5,21

57

46,74

63,70 '

1,97%

5,31

1,97%

9,26

53

43,25

87,75

2,04%

5,48

2,04%

i    9,56

TOTAL BLOC BN 16

I    2367,4S    3298.,20

100,00%

j 268,75

100,00%

j    469,00

Executant, ’*■

S.C. KOMORA S.R.t.


‘"'A?

•    '-■'-STl'-'iC.i.Ț

i'z

'•NțOR?>'^c Z

Data: 03.91.2014


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂc0HSTA/V7>j

© «au» aROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


DESFĂȘURĂTOR IMOBIL

Mun.Constanta, Sos.Mangaliei nr.80A, Poligon II ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Total suprafața teren = 2997 mp (din acte si măsurători)    *    )

CI- clădire cu mai multi proprietari; Suprafața construita la sol — 725 mp

Nr.

crt.

nivel

Nr.

apt.

Cod uni-tate ind.

Deținător

Nr.camere

Supr.utila Apt. (mp)

Cota

Spatii

comune

Cota teren Propus Aferent

CI

(indiviz)

Cota teren Propus exclusiv

Total

teren

(8+9)

Obs

0

1

2

3

4

J

6*

7

8

9

10

11

1

P

Spațiu com. 1

113662-C1-U01

SCM DESTIN

1 -Spațiu comercial 266.54

2- Hol 10.74

277.28

264

455

761

2

P

Spațiu com. 3 lot 1

226357-C1-U13

SCM DESTIN

7/2 - Spațiu comercial 36.71

36.7!

35

3

P

Hol deservire

113662-C1-U02

SCM DESTIN si Dragomir Spiridon

3-Hol 15.60

15.60

-

7

In cote

de 1/2

7

646

898

4

P

Sp.com2 + Sp.com3 lot 1 + grup sanitar + sp.conexe lot 1

226357-C1-U16

Dragomir Spiridon

4-    Spatiu

comercial 203.86

5-    Grup sanitar

5.30

6-    Grup sanitar

5.23

7/1 - Spațiu comercial 24.27 8-Magazie 19.18

257.84

245

Si anexele C2,C3,C4,C5 (149mp) in afara

construcției

principale

5

Etaj

1

Spațiu com. 4

113662-C1-U07

SC EROS PREMIUM SRL

(1-24) - Birouri 548.09

548.09

555

764

1388

6

P

Spatii conexe lot 2

226357-C1-U12

SC EROS PREMIUM SRL

9-Punct trafo

19 75

19.75

19

Total

1191.27

--

1132

1865

2997

întocmit


CERTIFICAT

DE

■f, S,C. SfciÂTRSK


SC Betatrek SRL Constanta

V\


/ decembrie 2013


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,2-00 m


i.tw) 2WWC.HM SCM (CCI N


790279


39.37


r

lit —

r-r


..r'.


Lot 1 =1132 mp Ș

__________14.20 ......... ”


"^“1


n!


pUWWIILU

ÎSi


SCM AUTOSUD

7..... Tf


7.66


5.96


6.75


K)

P<


5.80


4.72


05?<2.ll,p

I I


Nr.cad. 228357-C2-Uifl frogornr Sfriridon ®

<3


’irfn


5.88 t AA OT 00


1.00 m


Ki pU[F^CLot 3 = G46 mp J?'

pentru Dragomir Spiridon /


••

! ®


7<


2.95 rp


7?


(comun, aferent clădirii comune)


11.01


.*461


H-Lot 4 = 764mp

pentru SC Eros Premium SRL.


C,O-


Mun.Constanta, Sos.Mangalici nr.80A, Poligon II = 2997 mp (teren de stat in folosința)

Propunere configurare teren aferent, pentru proprietarii clădirilor

Lot 1 = 1132 mp - folosința in indiviziune,

proporțional cu suprafața utila desfasurata deținuta din CI (1191.27 mp) DESTIN SCM -    306 mp (pentru S-u-d = 321.79 mp)

Dragomir Spiridon - 252 mp (pentru S-u-d = 265.64 mp)

SC EROS PREMIUM SRL - 574 mp pentru S-u-d = 603.84 mp)

Lot 2 = 455 mp - in folosința exclusivaDESTIN SCM

Lot 3 = 646 mp - in folosința exclusiva Dragomir Spiridon

Lot 4 = 764 mp - in folosința exclusiva SC EROS PREMIUM SRL


301179    I    j    301248

_291155_301212_,501238_