Hotărârea nr. 296/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC STR. EUGEN LOVINESCU"


qOHSTA/V7>

< tff» 8 ROMÂNIA Jfc El 3 JUDEȚUL CONSTANȚA IIIBUlIl MUNICIPIUL CONSTANȚA WA!} CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construirea drumului public, Str. Eugen Lovinescu", din municipiul Constanța - cartierul Palazu Mare

de


^oțșli^IpȚal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprîmar Decebal Făgădău înregistrata sub nr. 163072/11.12.2014, referitoare la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții „Construirea drumului public, Str. Eugen Lovinescu", din municipiul Constanța - cartierul Palazu Mare";

Consultând referatul Direcției tehnic-achiziții nr. 163073/11.12.2014, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.5 lit."d" din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnîco-economîce aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lît.b), alin.(4) lît.d) și art.115, alin.(l) lit b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construirea drumului public, Str. Eugen Lovinescu", din municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre si Proiectul Tehnic.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare, Direcției programe și dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

COJOC MARTOARA    cfCRFTAR

Constanța Nr. 29^    /


2014


Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA

Constructor S.C. PREST UTIL CONST SRL

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 28/9.01.2008, Anexa 4, art. 5

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC „STR, EUGEN LOVINESCU"

DIN MUNICIPIULUI CONSTANTA - CARTIER PALAZU MARE - Varianta (a) Faza: Pupa încheierea contractelor de achiziție si după întocmirea Proiectului Tehnic

in mii lei la cursul leu/euro din luna oct. 2014 (cf. inforeuro) 1 euro = 4.4125 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (cu TVA) aprobata prin HCLM ni. 210/2014

Valoare (cu TVA) actualizata conform alerta

Valoare (cu TVA) Proiect tehnic la preturi oferta

mii lei

mii lei

mii Iei

1

2

3

“ 4 ”” “

5

CAPITOLUL hCheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

V

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

L2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

O,0W

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

o,«w

0,000

0,000

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Racord alimentare cu apa

0,000

0,000

0,000

2,2

Racord alimentare cu apa

0,000

0,000

0,060

23

Rețele electrice exterioare

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

33

Studii de teren: topogrsfic, geotehnic

1,996

1,9%

1,996

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

LWi

0,736

0,736

33

Proiectare si inginerie

10344

10,830

10,830

3.3.1 Docum. Studiu de fezabilitate, studii geo, topo

2,902

2,902

2,902

3.3.2 Proiect tehnic, DTAC, Docum. avize/acorduri, Caiete de sarcini

6,404

V?»

5399

3.3.3 Detalii de execuție

1317

1,810

1,810

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului

0,722

0,719

0,719

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

037a

0,000

0,000

33

Consultanta

1,816

1,805

0,000

3,6

Asistenta tehnica (diriginte șantier, asistenta tehnica proiectant^

3,088

1,768

2,768

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,727

0.722

0,722

3.6.2.Diriginti de șantier desemnați de autoritatea contractanta

2361

2,046

2,046

TOTAL CAPITOLUL 3

19,177

18,184

16330

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

363,270

361,038

361,001

4.1.1. DRUM PUBLIC "STR. EUGEN LOVINESCU"

363,270

361,037

361,001

4»2

Montaj utilaj tehnologic

MM

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

4,4

Utilaje fata montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

o,wn

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

363^70

361,037

361,001

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier 1,5%

5,449

5,415

5,415

5.1,1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5,449

5,615

5,415

5.1.2. Cheltuieli conexe organizații de șantier

0,000

0,000

0,000

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4,793

4,764

4,763

5.2.1. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

1,844

1,832

1,832

5.2.2. Cota pentru ISC (0,8%) din valoarea de C+M

2,950

2,931

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% (cap. 4)

18,164

18,052

18,051

TOTAL CAPITOL 5

20,406

28,231

28,229

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice si teste

5,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

410,853

407,452

405,560

Din care C+M (Capl.2+CapL3+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Cap5Țl)

36s7w

366,453

366,416

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA


Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanta


Sef proiect: ing. Dan Mocanu

DEVIZ FINANCIAR AL OBIECTULUI 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica actualizat la preturi de oferta

in mii lei la cursul leu/euro din luna oct 2014 (cf.inforeuro) 1 euro — 4.4125 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

...

Valoare

TVA

Valoare

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

T

4

5

6

7

3,1

Studii de teren: topografic, geotehnic

1,610

0365

0386

1,996

0,452

3.1.1. Studiu topografic

0,820

0,186

0,197

1,017

0330

3.1.2. Studiu geotehnic

0,790

0,179

0,190

0,980

0322

33

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,632

0,143

0,104

0,736

0,167

3.2.1 Certificat de Urbanism

6,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2 Autorizație de Construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,2.3 Aviz alimentare cu apa, canalizare

0,139

0,032

0,033

0,173

0,039

3.2,4 Aviz alimentare cu energie electrica

0,055

0,012

0,013

0,068

0,015

3.2.5 Aviz gaze naturale

0,198

0,045

0,047

0,245

0,056

3.2.6 Aviz telefcnizare

0,040

0,009

0,010

0,049

0,011

3.2.7 Aviz iluminat public

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.8 Viza cadastru PMC

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.9 Aviz Politia rutiera

0,100

0,023

0,000

0,100

0,023

3.2.10 Actul administrativ al au torit, pentru protecția mediului

0,100

0,023

0,000

0,100

0,023

33

Proiectare si inginerie

8,734

1,979

2,096

10,830

2,454

3.3.1 Docum. Studiu de fezabilitate

2,340

0,530

0,562

2,902

0,658

3.3.2 Proiect tehnic, DTAC, Docum. avize/acorduri, Caiete de sarcini

4,354

0,987

1,045

5399

1324

3.3.3 Detalii de execuție

1,460

0,331

0,350

1,810

0,410

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului

0,580

0,131

0,139

0,719

0,163

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,000

6,000

0,000

0,000

0,000

3.4.1 Cheltuieli documentație de atribuire si multiplicări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.1 Consultanta management investiție, administrare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Asistenta tehnica (diriginte șantier, asistenta tehnica proiectant)

2,232

0306

0,536

2,768

0,627

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,582

0,132

0,140

0,722

0,164

3.6.2 Diriginti de șantier desemnați de autoritatea contractanta

1,650

0374

0,396

2,046

0,464

TOTAL CAPITOLUL 3

13,208

2,993

3,122

16330

3,700

DEVIZ FINANCIAR AL OBIECTULUI 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza actualizat la preturi oferta

in mii Iei la cursul leu/euro din luna oct 2014 (cf. inforeuro) 1 euro = 4,4125 lei

Nr.

crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii Iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Construcții - carosabil

291,130

65,979

69,871

361,001

81,813

3

Izolații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Instalații electrice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

Instalații sanitare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Instalații de telecomunicații

0,000

0,000

6,000

0,000

0,000

TOTAL 1

291,130

65,979

69,871

361,001

81,813

II.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

IU.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje și echipamente de transport

0,000

0,000

6,000

0,000

0,000

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (I + II + III)

291,130

65,979

69,871

361,001

81,813

Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanta

DEVIZ FINANCIAR AL OBIECTULUI 5 - Alte cheltuieli actualizat la preturi de oferta

in mii lei la cursul leu/euro din luna oct, 2014 (cf.inforeuro) 1 curo = 4.4125 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fata TVA)

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5,1

Organizare de șantier 1,5%

4367

0,990

1,048

5,415

1327

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4,367

0,990

1,048

5,415

1327

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

53

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,841

0,871

0,922

4,763

1,079

5.2.1. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

1,477

0335

0355

1,832

0,415

5.2.2. Cota pentru ISC (0,1+0,7=0,8%) din valoarea de C+M

2,364

0336

0,567

2,931

0,664

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% (cap. 4)

14357

3,299

3,494

18,051

4,091

TOTAL CAPITOL 5

22,765

5,160

5,464

28329

6397

Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanta