Hotărârea nr. 295/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC STR. CORNELIU BABA"

COHSTA^^

$ tWf ® ROMÂNIA

F*| Ă JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

WCONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construirea drumului public, Str. Corn el iu Baba"(sectorul cuprins intre str. Dumbrăveni și str. Ionel Teodoreanu), din municipiul Constanța - cartierul Palazu Mare

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

18.12.2014    .    5

--1


de


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrata sub nr. 163070/11.12.2014, referitoare la proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții

„Construirea drumului public, Str. Cornel iu Baba"(sectorul cuprins între str. Dumbrăveni și str. Ionel Teodoreanu), din municipiul Constanța -cartierul Palazu Mare";

Consultând referatul Direcției tehnic-achiziții nr. 163071/11.12.2014, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.5 lit."d" din Anexa 4 la H.G. nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.115, alin.(l) lit b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construirea drumului public, Str. Corneliu Ba ba "(sectorul cuprins între str. Dumbrăveni și str. Ionel Teodoreanu), din municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre si Proiectul Tehnic.

Art,2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției financiare, Direcției programe și dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

COJOC MARIOARA J    curocTAD

Constanța    2014

Nr. 295

   /_

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT conform HG 28/9.01.2008, Anexa 4, art. 5 Privind cheltuielile necesare realizam obiectivului de investiții CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC „STR. CORNELIU BABA"

DIN MUNICIPIULUI CONSTANTA - CARTIER PALAZU MARE - Varianta (a)

Faza: Pupa încheierea contractului de achiziție si după intocmitea Proiectului Tehnic

in mii Iei la cursul leu/euro din luna oct. 2014 (cf. inforeuro) 1 euro = 4.4125 lei

Nr.

crt.

Denumiiea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (cu TVA) aprobata prin HCLM ni. 209/2014

Valoare (cu TVA) actualizata conform oferta

Valoare (cu TVA) Proiect tehnic la preturi oferta

mii lei

mii lei

mii lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL L-Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Li

Obținerea terenului

o.wo

0,000

0,000

L2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

L3

Amenajați pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

o/ooo

0,000

0,000

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2,1

Racord alimentare cu apa

O/MO

0,000

0,000

2,2

Racord alimentare cu apa

0,000

0.090

0,000

23

Rețele electrice exterioare

0/300

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii de teren: topografic, geotehnic

2,468

2,468

2,468

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,061

0,736

0,736

3,3

Proiectare si inginerie

14,757

14,744

14,744

3.3.1 Docum. Studiu de fezabilitate

3,968

3,968

3,968

3.3,2 Proiect tehnic, DTAC, Docum. avize/acorduri, Caiete de sarcini

7,409

7,403

7,403

3.3.3 Detalii de execuție

2399

2393

2,393

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului

0,981

0,980

0,980

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0372

0,000

0,000

3,5

Consultanta

2,461

2,447

0,000

3,6

Asistenta tehnica (diriginte șantier, asistenta tehnica proiectant)

4,184

3,584

3,584

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,984

0,980

0,980

3.6.2.Diriginti de șantier desemnați de autoritatea contractanta

3,200

2,604

2,604

TOTAL CAPITOLUL 3

25304

24/125

2LS32

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

4923+1

489302

489,281

4.1.1. DRUM PUBLIC "STR. CORNELIU BABA"

4923+1

489302

489381

4,2

Montaj utilaj tehnologic

e,«w

0,000

0,000

4,3

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale cu montaj

0,000

0,000

0,000

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

_

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

4923+1

489302

489381

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier 1,5%

ZrS*

7340

7340

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

7384

73«

7340

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

MM

M5?

6,457

5.2.1. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

2.498

2,484

2,484

5.2.2. Cota pentru ISC (0,8%) din valoarea de C+M

3.997

3,973

3,973

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% (cap. 4)

24^612

24,463

24,464

TOTAL CAPITOL 5

38,491

38361

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

D.OOO

0,000

0,000

6,2

Probe tehnologice si teste

O,M0

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

556,035

351388

549,074

Din care C+M (CapL2+CapL3+Cap2+Cap.4.1+Cap4.2+Ca£5Xl^

499,625

496,641

496,620

Beneficiar; MUNICIPIUL CONSTANTA


Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanta

Sef proiect: ing. Dan Mocanu x"

CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC „STR. CORNELIU BABA”

DIN MUNICIPIULUI CONSTANTA - CARTIER PALAZU MARE Varianta (a)

Faza: Proiect Tehnic

DEVIZ FINANCIAR AL OBIECTULUI 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica actualizat la preturi de oferta

in mii lei 1a cursul leu/euro din luna oct 2014 (cf.inforeuro)    1 euro - 4.4125 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3,1

Studii de teren: topografic, geotehnic

1,990

0,451

0,478

2,468

0,559

3.1.1. Studiu topografic

1,200

0,272

0,288

1,488

0,337

3.1.2. Studiu geotehnic

0,790

0,179

0,190

0,980

0,222

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,632

0,143

0,104

0,736

0,167

3.2.1 Certificat de Urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2 Autorizație de Construire

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3 Aviz alimentare cu apa, canalizare

0,139

0,032

0,033

0,173

0,039

3.2.4 Aviz alimentare cu energie electrica

0,055

0,012

0,013

0,068

0,015

3.2.5 Aviz gaze naturale

0,198

0,045

0,047

0,245

0,056

3.2.6 Aviz telefonizare

0,040

0,009

0,010

0,049

0,011

3.2.7 Aviz iluminat public

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.8 Viza cadastru PMC

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.9 Aviz Politia rutiera

0,100

0,023

0,000

0,100

0,023

3.2.10 Actul administrativ al autorit. pentru protecția mediului

0,100

0,023

0,000

0,100

0,023

33

Proiectare si inginerie

11,890

2,695

2,854

14,744

3,341

3.3.1 Docum. Studiu de fezabilitate

3,200

0,725

0,768

3,968

0,899

3.3.2 Proiect tehnic, DTAC, Docum. avize/acorduri, Caiete de sarcini

5,970

1,353

1,433

7,403

1,678

3.3.3 Detalii de execuție

1,930

0,437

0,463

2393

0,542

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului

0,790

0,179

0,190

0,980

0,222

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.1 Cheltuieli documentație de atribuire si multiplicări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,5

Consultanta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.1 Consultanta management investiție, administrare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,6

Asistenta tehniea (diriginte șantier, asistenta tehnica proiectant)

2,890

0,655

0,694

3,584

0,812

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0,790

0,179

0,190

0,980

0,222

3.6.2 Diriginti de șantier desemnați de autoritatea contractanta

2,100

0,476

0,504

2,604

0,590

TOTAL CAPITOLUL 3

17,402

3,944

4,130

21,532

4,879

Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanata

Sef proiect: ing. Dan Mocanu

DEVIZ FINANCIAR AL OBIECTULUI 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza actualizat la preturi oferta

in mii lei la cursul leu/euro din luna oct. 2014 (cf. inforeuro) 1 euro = 4,4125 lei

Nr.

cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

]

2

3

4

5

6

7

I.

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Construcții - carosabil

394,582

89,424

94,700

489,281

110,885

3

Izolații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Instalații electrice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

Instalații sanitare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8

Instalații de telecomunicații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL 1

394,582

89,424

94,700

489,281

110,885

n.

MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL II

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

iii.

PROCURARE

Utilaje și echipamente tehnologice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Utilaje și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL III

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL (1 +11 +III)

394382

89,424

94,700

489,281

110,885

Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanta

CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC „STIL CORNELIU BABA"

DIN MUNICIPIULUI CONSTANTA - CARTIER PALAZU MARE Varianta (a)

Faza; Proiect Tehnic

DEVIZ FINANCIAR AL OBIECTULUI 5 - Alte cheltuieli actualizat la preturi de oferta

in mii lei la cursul leu/euro din luna oct 2014 (cf.inforeuro) 1 euro = 4.4125 lei

Nr.

cit.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii tei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5,1

Organizare de șantier 13%

5,919

1,341

1,421

7340

1,663

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

5,919

1341

1,421

7340

1,663

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

53

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5,207

1,180

1,250

6,457

1,463

5.2.1. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

2,003

0,454

0,481

2,484

0363

5.2.2. Cota pentru ISC (0,1+0,7=0,8%) din valoarea de C+M

3304

0,726

0,769

3,973

0,900

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% (cap. 4)

19,729

4,471

4,735

24,464

5344

TOTAL CAPITOL 5

30,855

6,993

7,405

38361

8,671