Hotărârea nr. 291/2014

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANA POLITISTILOR LOCALI DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA, DIRECTIA POLITIA LOCALA

HOTĂRÂRE

privind acordarea normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabriel Marius Stan, înregistrată cu numărul 161676/09.12.2014, prin care se propune acordarea normei de hrană sub forma contravalorii financiare pentru personalul poliției locale Constanța;

Analizând Referatul nr.155739/25.11.2014 al Direcției Poliția Locală a municipiului Constanța, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, respectiv Comisia 1 de studii și prognoze economico-sociale, buget și adminstrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisia 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere dispozițiile:

-    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/15.10.2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-    Legea nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale;

-    Ordonanța Guvernului, nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului, nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

-    H.C.L.M. nr. 28/2011 privind înființarea Poliției Locale Constanța și H.C.L.M. nr. 58/2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Poliției Locale Constanța;

-    Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului;

-    Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 117/2008 pentru stabilirea valorii financiare a normelor de hrană în vigoare de la 01.01.2009;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin (6) lit. a pct. 7 și art. 115 alin.l lit.b. din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă acordarea normei de hrană polițiștilor locali cu funcții de conducere și execuție din cadrul Poliției Locale Constanța, sub forma unei indemnizații în valoare de 24 lei/zi calendaristică, sumă neimpozabilă;

Art. 2. Se aprobă acordarea unui supliment Ia norma de hrană în cuantum de 2 lei, pentru polițiștii locali care își desfășoară activitatea în ture, sumă neimpozabilă;

Art. 3. Acordarea normei de hrană, sub forma valorii financiare, intră în vigoare începând cu data de 01.01.2015.

Art.4. Nu se acordă norma de hrană în următoarele situații;

a.    pe perioada concediului medical - incapacitate temporară de muncă;

b.    pe perioada concediului de maternitate;

c.    pe perioada concediilor fără plată;

d.    pe perioada suspendării raportului de serviciu;

e.    pe perioada delegațiilor;

f.    pe perioada concediului pentru îngrijirea și creșterea copilului până Ia vârsta de 2 ani sau, după caz 3 ani;

Art.5. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, va comunica prezenta hotărâre Direcției poliția locală Constanța, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Adoptată de un număr de 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Cojoc Marioara


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Nr, 291


/    18.12.    2014