Hotărârea nr. 290/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTRETINERE SI A CONTRIBUTIEI LUNARE DE INTRETINERE DATORATA DE PERSOANELE VARSTNICE LA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA, INCEPAND CU DATA DE 01.01.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța începând cu data de 01.01.2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014    :

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr, 162292/10.12.2014 a domnului viceprimar Stan Gabriel Marius, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, referatul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța nr.936/12.11.2014, precum și raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială nr. 162311/10.12.2014;

Având în vedere prevederile:

-    O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

-    Ordinului nr.246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pemtru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

-    H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice;

-    H.G. nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

în conformitate cu prevederile art.24, alin.3 și ale art.25, alin.l, alin.2 și alin.5 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6, lit."a", pct.2 și ale art.115, alin.l, lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în Căminul pentru persoane vârstnice Constanța, la cuantumul de 1.123 lei începând cu data de 01.01.2015.

Art. 2.- Se aprobă stabilirea contribuției lunare datorată de persoanele vârstnice care au venituri și care sunt îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Constanța începând cu data de 01.01.2015, astfel:

-    persoanele vârstnice cazate în garsoniere, o singură persoană în cameră, să plătească suma de 650 leî/persoană/lună;

-    persoanele vârstnice care sunt cazate câte două în cameră, să plătească suma de 600 lei/persoană/lună;

-    persoanele vârstnice care beneficiază de pensii mai mici de 600 leî/lună și ai căror susținători legali nu pot acoperi toată contribuția, să fie încadrate la Sectorul Social, cazate câte 3 în cameră și să plătească 60% din valoarea pensiei/persoană/lună.

Art. 3.-începând cu data de 01.01.2015, H.C.L. nr.297/20.11.2012 privind stabilirea contribuției lunare a beneficiarilor de servicii sociale în Căminul pentru persoane vârstnice Constanța începând cu data de 01.01.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.4.~ Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială, Căminului pentru persoane vârstnice Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de 26 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

Cojoc M ario ara

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 290 / 18 1??014

2