Hotărârea nr. 288/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE ASISTENTA PENTRU PROIECT DIN DATA 2 FEBRUARIE 2011 INCHEIAT INTRE JUDETUL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA, RAJA SA SI BERD, APROBAT PRIN HCL 290/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de asistență pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între județul Constanța, municipiul Constanța, R.A.J.A S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, aprobat prin HCL nr. 290/10.12.2010

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de    .12.2014:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabriel Marius Stan, înregistrată sub nr. 161358/08.12.2014, raportul Direcției administrație publcă locală înregistrat sub nr. 160079/04.12.2014, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând adresa R.A.J.A. S.A., înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 133225/08.10.2014 prin care ni se solicită aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de asistență pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între județul Constanța, municipiul Constanța, R.A.J.A S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de asistența pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între județul Constanța, municipiul Constanța, R.A.J.A S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, aprobat prin HCL nr, 290/10.12.2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește domnul viceprimar Gabriel Marius Stan sa semneze în numele și pentru municipiul Constanța actul adițional nr. 1 la contractul de asistență pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între județul Constanța, municipiul Constanța, R.A.J.A S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Art. 3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Direcției financiare și RAJA Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 26

de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

COJOC MARIOARA    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

NR.


HOTARARE

privind aprobarea incbeierii de către municipiul Constanta a contractului de asistenta pentru proiect cu județul Constanta, S.C. RAJA S.A

si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare

^Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de î-5.2010 f

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare sub nr. 150743/03.12.2010, referatul Direcției Administrație Publica Locala inregistrat jf.■']-50742/03.12.2010, raportul Comisiei nr. 1 - buget-finante, adresa SC RAJA SA nr.

r/VV 12.2010;

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, rLegii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;

Vazand prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului

EBfein cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, ale HCLM fM/23.07.2009, H CLM nr. 466/30.10.2009, HCLM nr. 27/05.02.2010, HCLM nr.

^05.-2010, precum si ale HCLM nr. 151/16.07.2010 ;

Itvtemeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit. b L.egca rir. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aproba incheierea de către municipiul Constanta a contractului de asistenta

lîru proiect cu județul Constanta, S.C. RAJA S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si

Stere,

Art. 2    - Se aproba proiectul contractului de asistenta pentru proiect ce urmeaza a se

feia intre municipiul Cqnstanta, județul Constanta, S.C. RAJA S.A. si Banca Europeana pentru

îgfie si Dezvoltare, conform anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 -■ Se imputemiceste primarul municipiului Constante, dl. Radu Ștefan Mazare, sa

rie/c si sa semneze in numele municipiului Constanta , contractul de asistente pentru proiect ^Constanta, S.C.. RAJA S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, cum .și orice alte modificări si completări convenite de părțile contractante sau alte documente

;-fe moare la derularea contractului de asistenta pentru proiect.

Art. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica

ita hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constante. Adoptata de JtC? consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
rw.unlv^ dlus" i

t6'F& 'Voor/ox. /0,?0(S


wwv/, uni v-ovldlus.ro Partener Oficial Universitatea “Ovldlus” Constanța

ycI

-\ ț-

1

ISO 14001

luHSAS :■


07. OCT. 20H

jhlțj


kJA SA Constanța a semnat împreună cu Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare Contractul de Modificare și Reconfirmare cu Contractul de împrumut din data de 30 noiembrie 2010.


Conform Secțiunii 4.05 din contractul mai sus menționat, prima tragere din Tranșa Trei este condiționată de primirea de către BERD a copiilor certificate ale tuturor Autorizațiilor societare și documentelor necesare pentru semnarea în mod valabil, transmiterea și executarea Actului Adițional la Contractul de Asistență pentru Proiect și a altor documente necesare implementării acestuia, de către împrumutat, Județ și Municipiu.

Având în vedere cele expuse mai sus va transmitem alăturat la prezenta Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Asistență pentru Proiect în vederea promovării acestuia în ședința Consiliului Local.


Cu stimă,


Director Dezvoltare și Finanțări Externe Ion PREDA 4)Str Călărași Nr. 22-24, Cod 900590, Constanța România J13/80/1991; C-I.F. 1090420; C.U.f. Ro109O42O; IBAN. R036RNCB0114014937350001 BCR Constanța Tei; 0241.664.040; Fax; 0241.662.577, 0241.601.940; e-mall: raja1@rajac.ro; weh: www.rajac.ro


(Operațiunea Numărul 41177)

ACT ADIȚIONAL NR. 1 la

Contractul de Asistență pentru Proiect din data de 2 februarie 2011

între

JUDEȚUL CONSTANȚA

Și

MUNICIPIUL CONSTANȚA

Și

RAJA S.A.

Și

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Din data de

2014


ACT ADIȚIONAL NR. 1 LA

CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PROIECT DIN DATA DE 2 FEBRUARIE 2011

Prezentul Act Adițional (acest “Contract”), din data de_2014, este

încheiat de și între:

1.    JUDEȚUL CONSTANȚA, un județ localizat, organizat și funcționând în baza legilor din România (Județul);

2.    MUNICIPIUL CONSTANȚA, un municipiu localizat, organizat și funcționând în baza legilor din România (Municipiul);

3.    S.C. RAJA S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează conform legislației din România, având sediul social situat în strada Călărași nr. 22-24, 8700, Constanța, județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub numărul J13/80/1991, având codul unic de înregistrare (C.U.I.) 1890420

(împrumutatul); și

4.    BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE,

o organizație internațională constituită prin Tratatul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificat de România prin Legea nr. 24 din 24 octombrie 1990 (BERD)

Fiecare dintre Părțile părțile de mai sus vor fi menționate în prezentul Act Adițional individual ca “Parte” și colectiv ca “Părțile”.

ÎNTRUCÂT:

(A)    Printr-un contract de împrumut încheiat între BERD și împrumutat în data de 30 noiembrie 2010 astfel cum a fost modificat prin actul adițional No. 1 din data de 22 iulie 2014, (Contractul de împrumut), BERD a convenit să acorde împrumutatului un împrumut în valoare totală de 33.000.000 Euro, conform termenilor și condițiilor prevăzute în Contractul de împrumut.

(B)    Județul controlează împrumutatul și este acționar majoritar al împrumutatului.

(C)    Municipiul este acționar minoritar al împrumutatului.

(D)    Județul și Municipiul sunt membri ai ADI (astfel cum acest termen este definit în Contractul de împrumut) și sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de împrumut).

(E)    Județul și Municipiul, ținând seama de faptul că BERD a încheiat Contractul de împrumut, au convenit să ofere asistență pentru Proiect și au încheiat cu împrumutatul și BERD un contract de asistență pentru proiect din data de 2 Februarie 2011

(Contractul de Asistență pentru Proiect).

(F)    împrumutatul a solicitat BERD să pună îa dispoziția împrumutatului o facilitate de credit suplimentară cu un principal în valoare de până la 10.000.000 Euro (zece milioane Euro) și să modifice Contractul de împrumut.

(G)    BERD a fost de acord să îndeplinească solicitările împrumutatului și a încheiat cu împrumutatul un contract de modificare și reconfirmare a Contractului de împrumut din data de 8 august 2014 (Contractul de Modificare și Reconfirmare).

(H)    Fiecare dintre Municipiu și Județ, având în vedere încheierea de către BERD a Contractului de Modificare și Reconfirmare cu împrumutatul a consimțit să sprijine principiile și implementarea Proiectului (astfel cum s-a prevăzut în Contractul de împrumut astfel cum a fost modificat și reconfirmat conform Contractului de Modificare și Reconfirmare).

(I)    Secțiunea 4.10 {Modificări) din Contractul de Asistență pentru Proiect solicită ca orice amendament la acesta să fie exprimat în scris și semnat de o persoana autorizată corespunzător în numele fiecăreia dintre Părți.

(J)    Părțile doresc sa amendeze parțial Contractul de Asistență pentru Proiect și în conformitate cu Secțiunea 4.10 {Modificări) a acestuia, au agreat să încheie acestContract.

AVÂND ÎN VEDERE TOATE ACESTEA, părțile Ia acest Contract consimt după cum urmează:

Secțiunea 1.    Definiții și Interpretări

(a)    Termenii definiți în Contractul de Asistență pentru Proiect (direct sau prin referire la orice alt contract sau instrument) vor avea același înțeles în acest Contract, dacă nu sunt definiți altfel în prezentul Contract.

(b)    Prevederile Secțiunii 1.03 {Interpretare) din Contractul de Asistență pentru Proiect se vor aplica mutatis mutandis acestui Contract ca și cum toate referirile din acesta la “Contract” ar fi fost referiri la acest Contract.

(c)    Contractul de Asistență pentru Proiect și acest Contract vor fi citite și interpretate ca un singur document.

(d)    Acest Contract va reprezenta un “Contract de Finanțare” în scopul Contractului de împrumut astfel cum a fost modificat și reconfirmat conform Contractului de Modificare și Reconfirmare.

Secțiunea 2.    Modificări și Continuitate

2.1. Modificări

între Părți, cu efect la, și începând cu, data acestui Contract, Contractul de Asistență pentru Proiect va fi modificat astfel, cum este prevăzut mai jos:

(a)    Expunerea de Motive a Contractului de Asistență pentru Proiect este modificată prin prezentul Contract prin eliminarea sa în întregime și prin înlocuirea sa cu următoarea expunere:

„(A) Printr-un contract credit încheiat între BERD și împrumutat din data de 30 noiembrie 2010, BERD a convenit să acorde împrumutatului un împrumut în valoare totală de 33.000.000 Euro (Contractul Original de împrumut), conform termenilor și condițiilor prevăzute în Contractul Original de împrumut.

(B)    Județul controlează împrumutatul și este acționar majoritar al împrumutatului.

(C)    Municipiul este acționar minoritar al împrumutatului.

(D)    Județul și Municipiul sunt membri ai ADI (astfel cum acest termen este definit în Contractul de împrumut) și sunt părți la Contractul de Delegare (astfel cum acest termen este definit în Contractul de împrumut).

(E)    Județul și Municipiul, ținând seama de faptul că BERD a încheiat Contractul Original de împrumut, au convenit să ofere asistență pentru Proiect și să îți asume obligațiile prevăzute de prezentul și au încheiat acest Contract.

(F)    împrumutatul a solicitat BERD să pună la dispoziția împrumutatului o facilitate de credit suplimentară cu un principal în valoare de până la 10.000.000 ( Euro (zece milioane Euro) și să modifice în Contractul Original de împrumut.

(G)    BERD a fost de acord să îndeplinească solicitările împrumutatului și a încheiat cu împrumutatul un contract de modificare și reconfirmare a Contractul Original de împrumut cu data de 8 august 2014 (Contractul de Modificare și Reconfirmare).

(H)    Fiecare dintre Municipiu și Județ, având în vedere încheierea de către BERD a Contractului de Modificare și Reconfirmare cu Municipiul a consimțit să sprijine principiile și implementarea Proiectului (astfel cum s-a prevăzut în Contractul de împrumut astfel cum a fost modificat și reconfirmat conform Contractului de Modificare și Reconfirmare).

(I)    Se intenționează ca acest document sa producă efectele unui contract (in limba engleza deed) chiar dacă o parte semnează acest document sub semnătură privată."

(b)    Secțiunea 1.01 (Definiții) a Contractului de Asistență pentru Proiect este eliminată în întregime prin prezentul Contract și înlocuită cu următoarea:

„Secțiunea 1.01 Definiții

(a)    Ori de câte ori vor fi folosiți în prezentul Contract, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, termenii definiți în Contractul de împrumut au același înțeles și în prezentul Contract.

(b)    Ori de câte ori vor fi folosiți în prezentul Contract, cu excepția cazului în care din context rezultă altfel, următorii termeni au următorul înțeles:

„Contract de împrumut”    înseamnă Contractul Original de

împrumut astfel cum a fost modificat conform actului adițional No. 1 din data de 22 iulie 2014 și astfel cum a fost modificat ulterior conform Contractului de Modificare și Reconfirmare.

„Contract de Modificare și

Reconfirmare”    înseamnă contractul de modificare și

reconfirmare încheiat între BERD și împrumutat la data de 8 august 2014 în legătură cu Contractul Original de împrumut.”

2.2. Continuitate

Cu excepția modificărilor aduse prin acest Contract, prevederile Contractului de Asistență pentru Proiect, vor rămâne în vigoare și vor produce efecte între Părți.

2.3 Declarații și Garanții

Fiecare dintre Județ și Municipiu dă declarațiile și garanțiile prevăzute în Secțiunea 2.01 {Declarațiile și Garanțiile Județului și Municipiului) din Contractul de Asistență pentru Proiect la data acestui Contract, în fiecare caz, ca și cum referirile la Contractul de Asistență pentru Proiect sunt referiri la Contractul de Asistență pentru Proiect astfel cum este modificat prin acest Contract, cu referire la datele și circumstanțele existe la acel moment.

Secțiunea 3.    Asigurări

Fiecare dintre Municipiu și Județ va face toate acțiunile și lucrurile necesare sau dorite, la cererea BERD și pe cheltuiala sa. pentru a da efect modificărilor efectuate sau care vor fi efectuate conform acestui Contract.

Secțiunea 4.    Diverse

(a)    Toate referirile la “Contract” din Contractul de Asistență pentru Proiect și toate referirile la Contractul de Asistență pentru Proiect în toate instrumentele și contractele încheiate conform acestuia se vor referi la Contractul de Asistență pentru Proiect astfel cum a fost modificat prin prezentul Contract.

(b)    Acest Contract și documentele la care se face referire prin acesta reprezintă întreaga obligație a părților la acesta în legătură cu obiectul prezentului Contract și vor înlătura orice exprimări de intenție anterioare sau înțelesuri în legătură cu obiectul lor.

(c)    Acest Contract poate fi modificat numai printr-un instrument în scris încheiat în mod corespunzător de către părțile la acesta.

(d)    Prevederile Secțiunilor 4.01, 4.02, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 și 4.10 din Contractul de Asistență pentru Proiect sunt introduse prin prezenta, prin referire în, și sunt făcute parte din, acest Contract ca și cum ar fi fost prevăzute în întregime în prezentul Contract, mutatis mutanâis și (fără a prejudicia generalitatea acestuia) ca și cum referirea din acesta la acest “Contract” ar fi fost referire la acest Contract.

(e)    Acest Contract va fi semnat în zece (10) exemplare originale în ziua, luna și anul

menționate pe prima pagină, dintre care vor fi cinci (5) exemplare originale în limba engleză, două exemplare originale pentru BERD și câte unul pentru fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat și cinci (5) exemplare originale în limba română, două exemplare originale pentru BERD și câte unul pentru Municipiu, Județ și împrumutat, în cazul în care există orice neconcordanță sau nepotrivire între versiunile în limba engleză și versiunile în limba română a acestui Contract, termenii din versiunile în limba engleză vor prevala și vor guverna raporturile dintre Părțile acestui Contract. Secțiunea 5.    Legea Contractului și Soluționarea Litigiilor

(a)    Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în acord cu de legislația din Anglia. Orice obligații necontractuale care rezultă din sau în legătură cu acest Contract vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din Anglia.

(b)    Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere sau este în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau (3) orice obligații extra-contractuale reieșind din sau în legătură cu acest Contract vor fi soluționate prin arbitraj, în conformitate cu Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL, astfel cum acesta este în vigoare în acest moment. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi CI AL (Curtea de Arbitraj Internațional din Londra). Arbitrajul se va desfășura în Londra, Anglia, și pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Prin prezentul Contract, Părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii Arbitrajului din 1996, sau de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Anglia, sau de a cere stabilirea unui punct de vedere de către instanțele din Anglia. Tribunalul arbitrai nu este autorizat să acorde, și fiecare dintre Municipiu, Județ si împrumutat convin faptul că nu vor solicita de la nicio autoritate judiciară, vreo măsura provizorie sau o hotărâre preliminară de degrevare împotriva BERD, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulamentul de Arbitraj UNCITRAL. Tribunalul arbitrai va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice altă dispută prezentată de BERD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere dintr-un Contract de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nicio altă parte sau nicio altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea. în orice proceduri arbitrale, certificatul BERD privind orice sumă datorată către BERD în baza Contractelor de Finanțare va constitui o dovadă prima facie pentru suma respectivă.

(c)    Independent de prevederile Secțiunii 5.(b), prezentul Contract și celelalte Contracte de Finanțare și orice drepturi ale BERD care iau naștere din sau sunt în legătură eu prezentul Contract sau eu orice alt Contract de Finanțare pot fi puse în executare, la alegerea BERD, la instanțele din Anglia, România sau la alte instanțe care au jurisdicție. Prin prezentul Contract, fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat este de acord, în beneficiul BERD, cu jurisdicția ne-exclusivă a instanțelor din Anglia pentru toate disputele, controversele sau alte pretenții care iau naștere din sau sunt în legătură cu prezentul Contract sau cu un alt Contract de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestora. Netrimiterea de către agentul pentru procese a notificării cu privire ia proces către oricare dintre Municipiu, Județ si împrumutat nu va invalida procedurile respective. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat este irevocabil de acord ca citarea la procese sau orice alte comunicări de acte procedurale efectuate de către instanța să se facă prin transmiterea prin poșta aeriană recomandata, cu taxele poștale plătite în avans, la adresa sa specificată în prezentul Contract. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat este de acord și se angajează ca, pe întreaga perioadă cât are obligații din prezentul Contract, să mențină un agent procedural, care va primi notificările cu privire la procese și orice alte citații în Anglia pentru scopul oricărei acțiuni sau proceduri legale inițiate de BERD cu privire la orice Contract de Finanțare și va informa în permanență BERD despre identitatea și sediul agentului. Niciuna din prevederile de aici nu va aduce atingere dreptului BERD de a începe o acțiune în justiție sau de a efectua acte de procedură împotriva oricăruia dintre Municipiu, Județ și împrumutat de orice manieră conformă cu legislația din orice jurisdicție competentă. Orice acțiune în justiție sau act de procedură inițiat de BERD în una sau mai multe jurisdicții nu va afecta dreptul BERD de a introduce o acțiune sau de a efectua acte de procedură în orice altă jurisdicție, fie în același timp, fie nu. Fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat renunță în mod irevocabil la orice obiecție pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract, indiferent de motive, privind stabilirea jurisdicției competente pentru acțiuni în instanța sau acte de procedură și la orice reclamație pe care ar putea-o avea în acest moment sau după semnarea prezentului Contract referitoare la introducerea acțiunii sau la acte de procedură efectuate de o instanță necompetentă.

(d) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a oricăror imunități, privilegii sau excepții acordate BERD conform Acordului de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale și oricăror legi aplicabile. Fără a aduce atingere celor de mai sus, BERD a făcut o cerere expresă de arbitraj conform Secțiunii 5.(b) și în mod corespunzător, și fără a aduce atingere celorlalte privilegii și imunități ale sale (incluzând, fără a se limita la, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște faptul că nu are imunitate pentru niciun proces conform Articolului 5(2) din Instrumentul Statutar 1991 nr. 757 (Banca Europeană Pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Privilegii și Imunități) Ordinul 1991) sau altă prevedere similară din dreptul englez, cu privire la punerea în executare a unei hotărâri arbitrale emise în mod valabil împotriva sa ca urmare a cererii sale exprese de arbitraj conform Secțiunii 5(b).”

Prin semnarea acestui Contract și în sensul articolului 1203 din Codul Civil Român, fiecare dintre Municipiu, Județ și împrumutat declară că este în mod expres de acord cu clauzele din prezentul Contract, inclusiv cu toate prevederile din acest Contract privind limitarea răspunderii, denunțarea unilaterală, suspendarea executării obligațiilor, decăderea din drepturi sau din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepții, restrângerea libertății de a contracta, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă și alegerea jurisdicției, incluzând, dar fără a se limita la, clauzele din Secțiunea 2, Secțiunea 3, Secțiunea 4, Secțiunea 5 din prezentul Contract.

ÎN SUSȚINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD, Părțile, acționând prin reprezentanții lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Contract ca act în numele lor la data menționată pe prima pagină.

SEMNAT și TRANSMIS ca ACT de către

JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin:__

Nume:

Funcție:

în prezența:

Semnătura Martorului:____

Numele Martorului:

Funcția Martorului:

Adresa Martorului:

SEMNAT și TRANSMIS ca ACT de către

MUNICIPIUL CONSTANȚA

Prin: _

Nume:

Funcție:

în prezența:

Semnătura Martorului:_

Numele Martorului:

Funcția Martorului:

Adresa Martorului:

SEMNAT și TRANSMIS ca ACT de către

SC RAJA S.A.

Prin: _

Nume:

Funcție: în prezența:

Semnătura Martorului:___

Numele Martorului:

Funcția Martorului:

Adresa Martorului:

SEMNAT și TRANSMIS ca ACT de către

BANCA EUROPEANĂ PENTRU

RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:

Nume:

Funcție:


du

>

-sf\CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREAnr. &L<0£>

privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asistenta pentru Proiect diu data de 2 februarie 2011 încheiat intre Județul Constanta, Municipiul Constanta,

RA.J.A S.A si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare i

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 0 k) OQ$~ 2014.

Vazand;

-    Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanta;

-    Raportul Direcției Generale Economico-Financiara;    d Anui/^-' ““ Zlu

-    Raportul Direcției Generale de Administrație Publica si Juridica;

-    Raportul Comisiei de buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;

-    Raportul Comisiei de specialitate pentru administrație publica, juridca, apararea ordinii publice si protecție sociala;

Având în vedere adresa nr. 80159/23 septembrie 2014 a R.A.J.A. S.A. Constanta prin care solicita aprobarea Actului adițional nr. I la Contractul de Asistenta pentru Proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat intre Județul Constanta, Municipiul Constanta, R.A.J.A. S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare;

în temeiul dispozițiilor art.91 (1) lit.”b” si “d” si art97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aproba Actul adițional nr. 1 Ia Contractul de Asistenta pentru Proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat intre Județul Constanta, Municipiul Constanta, R.A.J.A. S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art2. Se împuternicește Dl. Nicolae Cristinel Dragomir, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanta, sa semneze in numele si pentru Județul Constanta Actul adițional nr. 1 la Contractul de Asistenta pentru Proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat intre Județul Constanta, Municipiul Constanta, R.A.J.A. S.A. si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare.

Art3. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de    voturi pentru, voturi împotrivă și.......abțineri.

VÎCEPREȘEJ Nicolae Cri*

CONFORM CUOWG'NȘ)

I /z


Contrasetnhe tzât Secretar aj Ji laețului, Mariana I eh i/n <