Hotărârea nr. 280/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTAA UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H OTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile

ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de 18.12.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.162324/10.12.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției administrarea domeniului public și privat nr.162327/10.12.2014;

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, Legea nr.453/2001, privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, H.G. nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării";

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.62/07.04.2014 - privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă vânzarea, prin negociere directă a unor bunuri imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, conform anexelor nr.1-7, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directă va fi cel stabilit prin Raport de evaluare întocmit în baza H.C.L. nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.

Art.3.Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției administrarea domeniului public si privat, Direcției patrimoniu, Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

2014


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren Șoseaua din Vii nr.44

29

MOLDOVEANU

VASILE

CU

nr. 3936/ 2014

Spațiu comercial, conform PUG aprobat prin HCL nr. 81/ 26.03.2013

-Solicitarea de cumpărare nr. 63313/05,05.2014 -Terenul constituie domeniu privat al municipiului

Constanța si este aferent « spațiului comercial » aflat în proprietatea domnului

Moldoveanu Vasile -Proprietarul construcțiilor îndeplinește condițiile art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locaîă.

-Dreptul de proprietate asupra construcțiilor și dreptul de folosință asupra terenului sunt înregistrate la O.C.P.I conform încheierii de intabulare nr.61783/2013 -Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de spațiu comercial-conform PUG aprobat prin HCLM nr.81/2013

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (iei)

Mențiuni

1

Cc

29

Imobil materializat cu construcție (4-1-2); nematerializat (4-3-2)

P    TOTAL

29

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

29

Constanta, Str.Soseaua din Vii, Nr. 44

Carte funciara nr.

UAT |    CONSTANTA

301149.62

301149.64789058.31 __789058.3


301124.04789094.99    789094.99


Cod

constr.


C1


Total


Suprafața construita la sol (mp)


29


29


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Imobil spațiu comercial cu suprafața construita de 29 mp Nu deține certificat de performanta energetica


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO 70


Nr.

Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

N[m]

E[ml

1

301138.604

789079.627

5.621

2

301141.973

789075.127

5.174

3

301137.913

789071.920

5.596

4

301134.506

789076.359

5.242

S=29mp


Suprafața din acte = 29.20 mp Suprafața totala măsurată = 29 mp


Executant,Data: Iulie 2013PFA. Stoicea Marin


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date01 AUG. 2013


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren Șoseaua din Vii nr.46

36

MOLDOVEANU

VASILE

CU

nr.3935/

2014

Spațiu comercial, conform PUG aprobat prin HCL nr. 81 /26.03.2013

-Solicitarea de cumpărare nr.63308/2014 Terenul constituie domeniu privat al municipiului

Constanța si este aferent « spațiului comercial » aflat în proprietatea domnului

Moldoveanu Vasile Proprietarul construcțiilor îndeplinește condițiile art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind admistrația publică locală.

-    Dreptul de proprietate asupra construcțiilor și dreptul de folosință asupra terenului sunt înregistrate la O.C.P.I conform încheierii de intabulare

nr.61781/2013

-    Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de spațiu comercial-conform PUG aprobat prin HCLM nr.81/2013

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200


INVENTAR DE COORDONATE Șistem de proiecție STEREO 70


Nn

PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(l,l+1)

Data:

N[m]

Elm]

1

301138.604

789079.627

5.242

2

301134.506

789076.359

6.873

3

301130.322

789081.812

5.322

4

301134.518

789085.088

6.819

S =36mp


PFA. Stoicea Marin


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Suprafața din acte = 36.17 mp Suprafața totala măsurată = 36 mp


Of ICHJL DE CAWSTRU Șl PUBUCTWIE MW CONSTANȚA! Nume șl Prenumei-TOSfeRlCl LIVIA ] Funcția: CON^IUBR QR- *    !


67%7 /#1 *2013


Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

— gZT&'T

36

Constanta, Str.Soseaua din Vii, Nr. 46

Carte funciara nr.

UAT |    CONSTANTA

301149.62

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

36

Imobil materializat cu construcție (4-1-2); nematerializat (4-3-2)

TOTAL

36

/'

B. DATE REFERITOARE A CONSTRUCȚII

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

/

Mențiuni

C1

36

imobil spațiu comercial cu suprafața construita la sol S= 36 mp

Nu deține certificat de performanta energetica

Total

36

Executant,

VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA (mp)

CUMPĂRĂTOR

NR, C.U, PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren Str.

Viforului

nr.3

13 - în indivlziune

MEZEI

ALEXANDRU

CU nr.

3033/

2014

Diferență din măsurători-locuire, conform PUG aprobat prin

HCL nr.

81/26.03.2013

-Solicitarea de cumpărare nr. 44342/2014 -Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanța - Terenul de 13 mp propus spre vânzare constituie diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, respectiv 511 mp și suprafața aflată în proprietate - 498 mp, proprietarul fiind în indiviziune cu municipiul Constanța.

-    Pentru proprietatea solicitantului există încheierea de întabulare nr.91255/2013

-    Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția

Urbanism are destinația de locuire - conform PUG aprobat prin HCLM nr.81/2013

PLAN-DEAMPLASAMENXCEDELIMJTARE.AJMOBILUUJU SCARA 1:500

r’ Nr. cadastral

Suprafața măsurata (mp)

Adresa imobilului:

511.

Constanta, Str. Viforului, Nr, 3, Jud. Constanta

j^gartea

Funciara nr.

UAT: Constanta.    7 L-6.74-J6

Primăria Constanta


r Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața!

. (mp)

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

Cc

511

Teren împrejmuit cu gard beton

j

Total

5T1

B. Date referitoare la construcții


Cod co nstr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare(lei)

Mențiuni

C1

137

Locuinta(P+1E+1E tehnic cu terasa cîrculabila),

suprafafa construita desfășurată S= 397mp,

an edificare construcție 2008, construcția nu

Total

137    i

deține certificat de performanta energetica

INVENTAR DE'COORDONATE

' Executant

■ S.C EXPERYT-0PC Ung

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date


Sistem de proiecție STEREQ-1970

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m)

-1

302778.50

790873.75

16.42

2

302787.74

790887.32

8.42

3

302779.45

790888.80

6.88

<4

302772.59

790889.30

13.43

5

302759.26

■ 790887.62

21.07

6

302738.85

790882.41

6.74

7

302739.13

790875.68

6.89

S

302746.01’

790876.10

6.89

9

302752.89

790876.53

4,74

IO

302757.63

790876.45

1.25

.11

302758.88

790876.41

19.80

Suprafața masurata: S = 511 mp

Suprafața din acte: S = 498mp
RTTPICAT^ DE

AUTOm^tl^8 ®18'F M 0008 i ' ‘M-/. *•/1?


^ICIOeDE CAWSTfîtt Șf PUBltCfTATE IMOBJLKRÂ COt STANl : Numiși Prenume VÎLCBANU UîM’«1ÎȚ/ V Funcția: COKSJjJgR <3ft ț


05. m 2015


Stampila BCPI


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

str.Horia

Grigorescu

22- în

indiviziune

59-

întregire

proprietate

PANAIT

DOBRE

CU nr. 3399/ 2014

Diferență

din

măsurători-

locuire,

conform

PUD aprobat prin HCL nr. 265/

09.05.2005

Solicitarea de cumpărare nr. 92722/04.07.2014 Terenul constituie domeniu privat al municipiului Constanța - Terenul de 22 mp propus spre vânzare constituie diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, respectiv 182 mp și suprafața aflată în proprietate - 160 mp, proprietarul fiind în indiviziune cu municipiul Constanța.

- Pentru proprietatea solicitantului există încheierea de întabulare nr.47559/03.06.2014

întregire proprietate -59 mp-locuire-conform

PUD aprobat prin HCL nr. 265/

09.05.2005

Terenul in suprafața de

59 mp constituie domeniu privat al municipiului Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea de întabulare nr.47559/2014 -Terenurile propuse spre vanzare conform reglementarilor urbanistice emise de Direcția urbanism au destinația de locuire -diferență din măsurători -22 mp si întregire proprietate -59 mp, conform PUD aprobat prin HCL nr.265/09.05.2005

Plan de situație

Scara 1 :200

Adresa imobilului: Intravilan Strada Hor ia Grigorescu Municipiul Constanta UAT : Constanta

Se solicita: suprafața de 59 mp

Proprietar: Consiliul local Constanta

Beneficiar: Panait Dobre

A. Date referitoare la teren

>3

% t»,

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de

Impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Cc

59

Total

59

Teren intravilan împrejmuit

B. Date referitoare la construcții

Cod

Suprafața construita la sol (mp) Valoarea de impozitare

Mențiuni

Constr.

(lei)

Total

INVENTAB.DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEKEO’70

Executant,

Pct

££n)

N(in).

Badea Ion    ...    \

1

789305.621

305462.274

2

789308.202

305461.146

3

789304.844

305453.466

07.2014-

4

789299.357

305455.737

5

789298.374

305456.144

6

789301.743

305463.847

Suprafața totala măsurată = 59 mp


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 :200


Suprafața xnasurata-mp-

Adresa imobilului

182

Intravilan

strada Sit. Bogdan Vasile nr.119 Municipiul Constanta


s


| Cartea funciara nr.CONSTANTAA. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de Impozitare (1«)

Mențiuni

1

Cc

182

Terlmprejmuire : latura l-2=gard metalic; latura2-3-4-5-I=gard beton si constmctiien intravilan împrejmuit;

Panait Dobre = teren in proprietate = 160mp;

Municipiul Constanta=teren in proprietate=22 mp, in indiviziune cu teren proprietate Panait Dobre

Total

182

i    B. Date referitoare la construcții

1 Cod

| Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare flă)

Mențiuni

CI

71

Locuinta,parter,din cbirpic.Nu poseda certificat de performanta energetica

C2

20

Magazie, din chirpic

Total

91


INVENTAR DE COORDONATE

Executant,

Badea Ion

J0.2013

Sistem de proiecție STEREO’7O

Pct,

B(m)

N(m)

1

789328.593

305452.229

2

789325,547

305444.898

3

789314.808

305449.332

4

789304.844

305453.466

de.dațe .

5;

789308.202

305461.146

Suprafața totala masurata = 182 mp

Suprafața din acte - 182 mpVÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp)

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Str.Maior

Sofran

nr.9

255-

întregire

proprietate

SC SILVA

PRODIMPEX

SRL

CU

nr.3827

/2014

întregire proprietate-atelier si parcare -conform PUZ aprobat prin

HCL

nr. 247/2009

Solicitarea de cumpărare nr. 74046/2013 -Terenul in suprafața de 255 mp constituie domeniu privat a! municipiului Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea de întabulare nr.72905/2009 -Terenul propus spre vânzare conform reglementă rilor urbanistice emise de Direcția urbanism are destinația de întregire proprietate -atelier și parcare -conform PUZ aprobat prin HCL nr.247/2009

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață 255 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

Plan de Situație

Scara 1:500IOT1:

S teren = 457 mp S construita = 210 mp

S construi


Tabel de coordonate - LOT 1


Constanta, Str. Maior Sofran nr. 9


încadrare in zona
S totala teren = 712 mp S totala construita = 350 mp


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

10

307419.467

791476.530

3.781

5

307422.279

791474,003

17.218

6

307435.086

791462.494

20.850

7

307420.476

791447.619

6.671

9

307415.727

791452.304

10.306

8

307408.285

791459-433

6.030

11

307403.929

791463.603

6.911

12

307408.716

791468.589

13.366

S<1)=457 mp P«85,133m


Tabel de coordonate - LOT 2

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi II laturi

D(i,i+1)

X Im]

Y [m]

1

2

3

4

5

1 6

7

307421.327

307442.081

307439.226

307431.645

307422.279

307435.086

307420.476

791446.805 791467.910 791476.802 791483.962 791474.003 791462.494 791447.619

2 9.600 9-339

10.428

13.671

17.218

20.850

1.178

S(2)=255 mp P=102.284m    ||
întocmit,

P.F.A. ManoltoBogdanXeonaid Aprilie 261^ BUSCUte !uc> ■.

$ CERTIFICAT^ DE

ITORtZARE Serîa RO-CT-F

Nr. 0002 MANOLiCĂ Bogdan - Leonard^

■‘■Sfețja rtaC,


'<5


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp )

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Stațiunea

Mamaia,

Complex

Cleopatra

28,15-în

Indiviziune

SC MAMAIA 2000 SRL

CU

nr.3937

/2014

Diferență din măsurători-alimentatie publica conform PUZ aprobat prin HCL nr. 121/ 24.05.2013

-Solicitarea de cumpărare nr. 16174/2013 -Terenul constituie domeniu privat al municipiului

Constanța

- Terenul de 28,15 mp propus spre vânzare constituie diferența între suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale, respectiv 2162,50 mp și suprafața aflată în proprietate - 2134,35 ,mp, proprietarul fiind în indiviziune cu municipiul Constanța.

- Pentru proprietatea solicitantului există încheierea de întabulare nr.4280/ 21.03.2003 -Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția urbanism are destinația de diferența din măsurători alimentație publica -conform PUZ aprobat prin HCL nr.121/2013

Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare, vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață 28,15 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.


DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

Intravilan Scara 1 :200    ț

jQNSTANȚA

administrativ teritoriala CONSTANTA Țesuta 60437 corpului de proprietate:

^epatanta, Stațiunea Mamaia jecadastral al corpului da proprietate


Numele si prenumele proprietarului:

S.C. MAMAIA 2000 S.R.L.

Sediu: Stațiunea Mamaia, Complex Cleopatra

Suprafața rezultată diri măsurători:

Stererr"2162,50 mp Sconstruets^ 794,99 mp


VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ

NR

CRT

ADRESĂ

SUPRAFAȚA ( mp)

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VÂNZARE

DESTINAȚIA

TERENULUI

OBSERVAȚII

1

Teren

Șoseaua

Mangaliei,

zona

Complex

Abator

67-întregire

proprietate

SC DOBRE

SI FIII SRL

CU

nr.3950

/2014

întregire

proprietate-

spatiu

comercial-

conform

PUG aprobat prin HCL

81/

26.03.2013

Solicitarea de cumpărare nr. 127765/2014 -Terenul in suprafața de 67 mp constituie domeniu privat al municipiului Constanța si este limitrof proprietății solicitantului pentru care există încheierea de întabulare nr.59529/2008 -Terenul propus spre vânzare conform reglementărilor urbanistice emise de Direcția urbanism are destinația de întregire proprietate -spațiu comercial - conform

PUG aprobat prin HCL nr.81/26.03.2013

•    Față de cele mai sus prezentate, supunem spre analiză, dezbatere și aprobare,

vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafață 67 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

s.a

cafifina


rn I


0 iaV

.200

Scara 1    Abatot


sos


Constanta


complex abator


S.C,


D°BRE si pIn


SR.L.


'2.44~i


.• M


• • “i:    Mx. i .■


SPAr'fCOMERc


'Mle


ț4tol

09^


3#>

790328 431 an2A33.8At 790330.7    3o213O 428

79°ou'el9 302A36--?Q03At biy


.428

.527


&

<<O

, .3 <3


0^.20'A

ES«»U“V<aERT«'C V\

ng. Baiceanu VJ aujorizar^^\


,' BseroRO-S-F Nr °2a7L i 5    d,o21 10 20W ffi

\ % BÂICEANU L1LIANA ® j

i    r> /

\ %    a> .


"zirizvuMs t'