Hotărârea nr. 275/2014

HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A UNEI SUPRAFETE DE TEREN REPREZENTAND LOC DE VECI, SITUATE IN CIMITIRUL MUNICIPAL CONSTANTA DOAMNEI ASIEI ELENA, REVOLUTIONARA, CONFORM SENTINTEI CIVILE NR. 1461/CA/2014 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA, DEFINITIVA SI IREVOCABILA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în proprietate a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, figura A7, lot 142 situat în Cimitirul municipal Constanța, doamnei Asiei Elena-revoluționară conform

Sentinței civile nr.l461/CA/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța definitivă și irevocabilă

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de_1R 1?_2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 162194/10.12.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 162193/10.12.2014 ;

Având în vedere adresa Serviciului juridic nr. 154054/28.11.2014 precum și adresa Direcției gospodărire comunală nr.161967/09.12.2014;

Văzând Sentința civilă nr.l461/CA/2014 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.4259/2012/2013, irevocabilă prin Decizia civilă nr.991/CA/2014 pronunțată de Curtea de Apel Constanța;

în temeiul dispozițiilor art.5, alin.(l), lit. "h" din Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 și H.G.nr.1412/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c" și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 3,60 mp reprezentând loc de veci-figura A7, lot 142 situat în Cimitirul municipal Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - (1) Se aprobă atribuirea în proprietate, fără plată, doamnei Asiei Elena a terenului prevăzut la art.l, în vederea executării de lucrări definitive (cruce, împrejmuire betonată) având ca scop realizarea înhumărilor.

(2) Atribuirea în proprietate se face în condițiile prevăzute de art.35, alin.3 din H.G. nr.1412/2004 respectiv, dreptul de proprietate acordat poate fi transmis decât prin moștenire legală.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul administrare cimitire din cadrul Direcției gospodărire comunală și numita Asiei Elena.

Art. 4- Serviciul administrare cimitire va duce la îndeplinire prezenta

hotărâre.

Art. 5 - Proprietarul este obligat să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art. 6 - Formalitățile de publicitate imobiliară se vor efectua de proprietar.

Art. 7 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Constanța va comunica prezenta hotărâre doamnei Asiei Elena domiciliată în Constanța, str.l.G.Duca nr.75, bl.L49, ap.26, Direcției patrimoniu, Direcției gospodărire comunală, Direcției financiare, Serviciului juridic și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de _consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Cojoc Marioara

CONSTANȚA,

NR.


275


18.12.    2014FiGUratps://pmcmail/?_task=:mail&_action:=get&_rnbox=INBOX&_uid-53&_part=3&_frame-1&_extwtn-1

1/1