Hotărârea nr. 27/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.344/17.12.2012 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ŞI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA

cONSTA/Vt^jco,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea anexei la HCL nr. 344/17.12.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar

din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 03 . 02.2014 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul consilier local Popescu Răducu înregistrată sub nr. 11212/27.01.2014, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 11213/27.01.2014;

în conformitate cu prevederile art.ll, alin. 4, lit."e" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației precum și ale Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5619/11.11.2010 privind modificarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Având în vedere HCL nr. 47/26.03.2013 privind validarea în funcția de consilier local a domnului Vasile Chirondojan precum și HCL nr. 259/11.11.2013 privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gima Stelian;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. „a" pct.l, alin. 9 și art. 115 alin. 1 lit. wb'' din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 344/17.12.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, astfel:

-domnul Gima Stelian va fi membru în consiliul de administrație la următoarele unități de învățământ preuniversitar:

-Școala Gimnazială nr. 10 „Mihail Koiciu"

-Școala Gimnazială „Wilhem Moidovan"

-Grădinița cu program prelungit „Steluțele mării"

-Grădinița „Piticot";

-domnul Chirondojan Vasile va fi membru în consiliul de administrație la următoarele unități de învățământ preuniversitar:

-Liceul Tehnologic „Lucian Blaga"

-    Școala Gimnazială nr. 33 „Anghel Saligny"

-    Grădinița cu program prelungit nr. 44

-    Grădinița „Colibri";

Art. 2 - Unitățile de învățământ preuniversitar care au fost repartizate domnilor consilieri locali Decebal Făgădău și Stan Gabriel Marius vor fi rearondate următorilor consilieri locali:

-domnul consilier Matei Radu Bogdan va fi membru în consiliul de administrație la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" ;

-domnul consilier Candindatu Gabriel va fi membru în consiliul de administrație la Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru";

-doamna consilier Cojoc Marioara va fi membru în consiliul de administrație la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica";

-domnul consilier Aii Denis va fi membru în consiliul de administrație la Grădinița cu program normal nr. 51;

-domnul consilier Chesoi Tudorel va fi membru în consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Tomis";

-domnul consilier Dede Perodin va fi membru în consiliul de administrație la Școala primară „Sfinții Martiri Brâncoveni";

-domnul consilier Roman Iustin Fabian va fi membru în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit „Mugurel";

- doamna consilier Tușa Sorina va fi membru în consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit „Norocel".

Art. 3 - Celelalte articole ale HCL nr. 344/17.12.2012 rămân neschimbate.

Art. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța menționate, consilierilor locali nominalizați, Inspectoratului Școlar Județean Constanța în vederea aducerii la îndeplinire precum și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Tusa Sorina    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marcela Enache

Nr.


/ 03    .02.2014

27