Hotărârea nr. 258/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PUZ - DELIMITAT DE STR. BARAGANULUI, STR. TH BURADA, STR BUCURESTI SI STR OBORULUI, BENEFICIAR MUSAT MARIOARA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată la sud de str. Bărăgan, la nord de str. București, la est de str.Oborului, la vest de str. Theodor Burada, terenuri proprietate publică și privată

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 18-12.2014.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 153442/19.11.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Serviciului urbanism nr. 153450/19.11.2014.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal, precum și Legea nr. 350/2001, republicată.

Văzând solicitarea inițiatorului, numita Mușat Marioara pentru planul urbanistic zonal înregistrată sub nr.139999/22.10.2014 precum și Avizul de oportunitate nr. 48046/02.04.2014 al Direcției urbanism.

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), Ut "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru zona delimitată la sud de str. Bărăgan, la nord de str. București, la est de str,Oborului, la vest de str. Theodor Burada, terenuri proprietate publică și privată, conform documentației care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Zona studiată în suprafață totală 39 912 mp, este compusă din teren identificat cu numărul cadastral 230665, fiind înscris în cartea funciară cu numărul 230665, în suprafață de 722 mp, proprietatea inițiatorului planului urbanistic zonal, numita Mușat Marioara, conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1802/22.11.2013 la Biroul Notarial Grosu George, precum și din terenuri proprietate publică și privată.

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism și numitei Mușat Marioara, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARARA

NR.


258


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,