Hotărârea nr. 257/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUN CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru

anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2014_.

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 146330/04.11.2014 prezentată de domnul viceprimar Gabriel Marius Stan,

raportul nr. 116323/29.08.2014 al Serviciului resurse umane - Direcția administrație publică locală,

raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică, juridică, aparărea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

avizul favorabil nr. 118516/04.09.2014 al Sindicatului liber al salariaților din administrația publică locală Constanța,

adresa nr. 37395/2014 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 11895/06.09.2014, Văzând prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului nr.7.660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice ;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.”a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, repartizate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

a)    93 numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici

b)    207 numărul maxim al funcțiilor publice vacante care vor fi ocupate prin recrutare

c)    93 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate în vederea promovării

d)    93 numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării în vederea promovării

e)    numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice de execuție pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale este stabilit astfel:

Funcția publică

Nr.

maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

secretar al consiliului local

1

l

0

director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

13

10

3

director executiv adjunct în cadrul aparatului propriu ai autorităților administrației publice locale

8

8

0

șef serviciu

42

34

8

șef birou

7

6

1

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

Total categoria funcționari publici de conducere

72

60

12

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

0

auditor clasa I grad profesional principal

3

3

0

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

3

3

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

6

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

4

4

0

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

4

4

0

consilier clasa I grad profesional principal

3

3

0

consilier clasa I grad profesional superior

39

39

0

inspector clasa I grad profesional debutant

4

3

1

inspector clasa I grad profesional asistent

38

37

1

inspector clasa I grad profesional principal

73

70

3

inspector clasa I grad profesional superior

129

129

0

Funcții publice specifice clasa I

118

77

41

Total funcții publice clasa I

427

381

46

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

12

12

0

Total funcții publice clasa II

12

12

0

Referent clasa III grad profesional debutant

1

0

1

Referent clasa III grad profesional asistent

2

2

0

Referent clasa III grad profesional principal

15

15

0

Referent clasa III grad profesional superior

41

41

0

Funcții publice specifice clasa III

164

16

148

Total funcții publice clasa III

223

74

149

Total funcții publice execuție

662

467

195

Total funcții publice

734

527

207

ART. 2 - Planul de ocupare a funcțiior publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța pentru anul 2015, va cuprinde următoarele:

a) Număr de functi publice rezervate în vederea promovării în grad- 93

posturi

-    consilier juridic clasa I grad superior - 1 post (se reorganizează 1 post de consilier juridic clasa I grad principal)

-    consilier clasa I grad superior - 1 post (se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad principal)

-    consilier clasa I grad principal - X post (se reorganizează 1 post de consilier clasa I grad asistent)

-    inspector clasa I grad superior - 24 posturi (se reorganizează 24 posturi de inspector clasa I grad principal)

-    inspector clasa I grad principal - 25 posturi (se reorganizează 25 posturi de inspector clasa I grad asistent)

-    referent clasa III grad superior - 9 posturi (se reorganizează 9 posturi de referent clasa III grad principal)

-    referent clasa III grad principal - 1 post (se reorganizează 1 post de referent clasa III grad asistent)

-    auditor clasa I grad superior - 2 posturi se reorganizează 2 posturi de auditor clasa I grad principal)

-    expert t.i.t. clasa I grad superior - 1 post (se reorganizează 1 post de expert t.î.t. clasa I grad principal)

-    polițist local clasa I grad superior - 10 posturi (se reorganizează 10 posturi de polițist local clasa I grad principal)

-    polițist local clasa I grad principal- 7 posturi (se reorganizează 7 posturi de polițist local clasa I grad asistent)

-    polițist local clasa III grad superior - 11 posturi (se reorganizează 11 posturi de polițist local clasa III grad principal)

ART. 3 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului resurse umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 257 _

ANEXA 1

PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2015

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr.de

funcții

publice

ocupate

Nr.de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr.maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr.maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

13

10

3

0

0

0

0

3

director executiv adjunct in cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

8

8

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

42

34

8

0

0

0

0

8

sef birou

7

6

1

0

0“

“0“

0

-1-

funcții publice de conducere specifice

1

T"

“7T"

0

0

0

0

“0“

Total categoria funcționari publici de conducere

72

60

12

0

0

0

0

12

auditor clasa I grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

3

3

0

0

2

0

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

2

0

2

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

3

3

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

0

0

1

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

6

6

0

1

0

1

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

4

4

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

4

“0“

“0“

1

0

0

0

consilier clasa I grad profesional principal

3

3

0

1

1

1

0

0

consilier clasa I grad profesional superior

39

39

0

1

0

1

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

4

3

1

0

0

0

0

1

inspector clasa I grad profesional asistent

38

37

1

0

25

0

0

1

inspector clasa I grad profesional principal

73

70

3

25

24

25

0

3

inspector clasa I grad profesional superior

129

129

0

24

0

24

0

0

Funcții publice specifice clasa I

118

~1T~

■?r

18

18

0

41

Total funcții publice clasa I

427

381

46

72

72

72

0

46

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

! o

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

12

12

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

12

12

0

0

0

0

0

0

Referent clasa IU grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

Referent clasa HI grad profesional asistent

2

2

0

0

1

0

0

0

Referent clasa III grad profesional principal

15

15

0

1

9

1

0

0

Referent clasa III grad profesional superior

41

41

0

9

0

9

0

0

Funcții publice specifice clasa DI

164

16

148

11

11

11

0

148

Total funcții publice clasa m

223

74

149

21

21

21

0

149

Total funcții publice execuție

662

467

195

93

93

93

o !

195

Total funcții publice

734

527

207

93

93

93

0 !

207