Hotărârea nr. 251/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, PENTRU ANUL 2015

- 1

qONSTANt^C0A(


Hf'


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 18.12.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.161971/09.12.2014 a domnului viceprimar Stan Gabriel Marius, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului, raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială nr. 161981/09.12.2014, precum și Lista comisiei constituită în baza H.C.L. nr.184/02.10.2014, nr. 159480/03.12.2014, cuprinzând asociațiile și fundațiile evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și ale Ordinului nr. 1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Văzând prevederile H.C.L. nr.184/02.10.2014 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local și ale H.C.L. nr. 185/02.10.2014 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2015, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6, lit."a", pct.2 și ale art.115, alin.l, lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă lista asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționațe în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Până la aprobarea bugetului municipal pe anul 2015, nivelul lunar al subvențiilor va fi cel prevăzut în H.C.L. nr. 6/2014 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2014, dar nu mai mult decât subvenția lunară solicitată pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locala, Serviciului asistență și protecție socială în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de_2fî_ consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR.251 / 18 19 20,14

constan?>,ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ la HCL nr, 251 /2CXI4

Nr.crt.

Asociațiile și fundațiile care acordă servicii de asistență socială în municipiul Constanța și care au fost selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2015

Nivel lunar al subvenției, până la aprobarea bugetului municipal pe anul 2015

Nivel lunar al subvenției solicitate pentru anul 2015

1.

ASOCIAȚIA CENTRUL TERAPEUTIC MAREA NEAGRA DE SPRIJIN A PERSOANELOR CU AUTISM

8.666,58 lei

10.150 lei

2.

FUNDAȚIA GIOVANNI    BOSCO

Centrul de zi «Mama Margareta x>, Casa de tip familial «Casa Claudia » și Casa de tip familial « Casa Magone »

8,333,17 lei

9.150 lei

3.

ASOCIAȚIA "FAIR PLAY"

8.750 lei

8.750 lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc Marioara

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

3