Hotărârea nr. 25/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 7/2013 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA AFLATA IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr.2 din H.C.L. nr.7/2013 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Cantinei de Ajutor Social Constanța, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța , întrunit în ședința ordinară din data de 03.02.2014;    .

Luând in dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 11358/27.01.2014 prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazare, referatul Cantinei de Ajutor Social Constanța înregistrat sub nr. 8/23.01.2014, referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 11349/27.01.2014 și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 administrație publică locală juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor Legii asistenței social nr.292/2011, Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 3, lit. "b", alin. 6, lit. "a" pct .2 și art.115 alin.l lit "b", din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea anexei nr.2 din H.C.L nr.7/2013 privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Cantinei de Ajutor Social Constanța, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, în sensul că în statul de funcții se transformă postul vacant de economist cu studii superioare din cadrul Compartimentului Buget Contabilitate în contabil cu studii medii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr .7/2013 rămân neschimbate.

Art. 3-Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului local municipal Constanța va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane , Cantinei de Ajutor Social Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ,

Tusa Sorina    SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 25/03.02.2014

ROMÂNIA    ANEXA NR.

JUDEȚUL CONSTANTA    LAHCM.L

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ȘTAT DE FUNCȚII

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANȚA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Nr.

Crt.

Funcția

Grad/

treapta

Nivel

Studii

Număr de posturi

I    OBS

1

ȘEF SERVICIU

II

Conducere

S

1

Norma intreaga

COMPARTIMENT BUGET CONTABI

LITATE

2

CONTABIL

II

Execuție

M

1

Norma intreaga

COMPARTIMENT ADMINISTRARE , DESERVIRE

3

MAGAZIONER

II

Execuție

M

1

Norma intreaga

4

MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

II

Execuție

G/M

1

Norma intreaga

5

MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

III

Execuție

G/M

1

Norma intreaga

6

MUNCITOR NECALIF.

I

Execuție

G/M

6

Norma intreaga

COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ

7

ASISTENT SOCIAL

debutant

Execuție

S

1

Norma intreaga

TOTAL

12

RECAPITULATIE

FUNCȚII DE CONDUCERE    :1

FUNCȚII DE EXECUȚIE    :11

TOTAL GENERAL : 12 POSTURI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE