Hotărârea nr. 243/2014

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2014

ROMÂNIA

£ JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară Ia data de 18.12.2014.

Analizând expunerea de motive a d-lui viceprimar Decebal Făgădău nr.163187/12.12.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Direcției financiare nr.163188/12.12.2014 și raportul Direcției tehnic achiziții nr.164799/16.12.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, H.C.L nr. 6/2014 , H.C.L nr. 43/2014, H.C.L nr. 59/2014 ,Dispoziția nr.1058/2014, H.C.L nr. 89/2014, H.C.L. nr. 122/2014, Dispoziția nr. 1652/15.07.2014 , H.C.L. nr.153/2014 , H.C.L. nr.183/2014, H.C.L nr. 216/2014, H.C.L nr. 232/2014, H.C.L nr.237/2014, Dispoziția nr. 2973/2014, Dispoziția nr. 3001/2014, comunicarea nr. 162009/10.12.2014 de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța precum și comunicarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța nr.163393/12.12.2014;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin. 1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului municipal pe anul 2014 la venituri în sumă de 820.589 mii lei și la cheltuieli în sumă de 820.589 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Se aprobă sinteza bugetului municipal pe anul 2014, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe, în clasificația economică și funcțională prezentată în anexele nr.l, 2 si 2 bis.

Art.3 Se aprobă detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni și categorii de investiții prezentată în anexa nr.3.

Art.4 Se aprobă anexa nr.4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitățile sportive și culturale care ramane neschimbata.

Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine.

Art.6 Se aprobă anexa nr.6 și 6 bis privind bugetul creditelor externe și interne.

Art.7 Anexele nr. l,nr. 2 nr.2 bis, nr.3, nr.4 , nr.5 nr. 6 și 6 bis fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură:

•    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București se diminuează cu suma de 1.233 mii lei.

•    Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se majorează cu suma de 94 mii lei.

•    Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii se majorează cu suma de 165 mii lei.

Art.9 Capitolele de cheltuieli din anexele nr. 2 și 2 bis se modifică în următoarea structură:

•    La capitolul 51 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 18 mii lei,se diminuează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 13 mii lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 13 mii lei.

•    La capitolul 61 Ordine publică și siguranța națională se majorează cheltuielile de personal cu suma de 18 mii lei.

•    La capitolul 65 învățământ se diminuează cheltuielile de personal cu suma de 1.233 mii lei, se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 47 mii lei, și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 47 mii lei.

•    La capitolul 66 Sănătate se majorează cheltuielile de personal cu suma de 165 mii lei.

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 479 mii lei, se diminuează titlul proiecte cu finanțare din FEN cu suma de 18.700 mii lei, se majorează cheltuielile de capital cu suma de 169 mii lei și se majorează titlul rambursări de credite cu suma de 18.700 mii lei .

•    La capitolul 84 Transporturi se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu suma de 310 mii lei

Art.10 Se modifica anexele 6 și 6 bis in următoarea structura:

•    La capitolul 70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează titlul Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu suma de 18.700 mii lei.

Art.ll Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului focal va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic achiziții precum și Compartimentului audit public intern în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHJ^


Constanța

Nr. ? I /# /S S

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

(lX- "    Nr- 4259 A din H-12.2014

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

Referitor la adresa dvs. nr. 159276/03.12.2014, inregistrata la ISJ Constanta cu nr. 4259 A/03.12.2014, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2014 unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța pentru cheltuieli de personal la data de 11 DECEMBRIE 2014

CHELTUIELI DE PERSONAL

<r. cr

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

TOTAL

acordat

buget

inspectorat

diferența

INFLUENTE

DECEMBRIE

2014

Buget final

DIMINUĂRI

rectificat

1

2

3

4

5=4-3

19

20=16+18-19

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

367,000

428,016

61,016

-50,000

378,016

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOȚEL*

351,900

371,184

19,284

371,184

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM'

561,500

608,576

47,076

-40,000

568,576

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII'

1,125,000

1,230,176

105,176

-100,000

1,130,176

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’CASUȚA DE TURTA DULCE'

531,900

536,000

4,100

536,000

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’GULLIVER'

655,328

668,986

13,658

668,966

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR'

682,975

689,475

6,500

689,475

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR'

889,538

963,821

74,283

-70,000

893,821

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

692,500

697,000

4,500

697,000

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL'

531,761

549,376

17,615

549,376

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGII NR.10

627,000

648,424

21,424

648,424

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGII 'DUMBRAVA MINUNATĂ*

634,397

659,897

25,500

659,897

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

515,085

550,661

35,576

550,661

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

631,000

647,648

16,648

647,648

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

626,900

653,450

26,550

653,450

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

461,000

519,776

58,776

-50,000

469,776

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

784,500

878,528

94,028

-65,000

813,528

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NEGHINITA*

720,000

758,944

38,944

758,944

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

846,000

950,752

104,752

-100,000

850,752

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

535,386

547,008

11,622

547,008

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

1,050,000

1,109,408

59,408

-50,000

1,059,408

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII*

716,500

728,016

11,516

728,016

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

1,223,900

1,291,072

67,172

-60,000

1,231,072

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 'ANGHEL SALIGNY*

1,039,000

1,088,096

49,098

1,088,096

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU'

1,593,320

1,599,584

6,264

1,599,584

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU'

2,565,000

2,610,720

45,720

2,610,720

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE T1TULESCU*

1,003,500

1,049,024

45,524

1,049,024

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 'CIPRIAN PORUMBESCU'

1,085,500

1,128,000

42,500

1,128,000

29

ȘCOALA GIMNAZX1ALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

1,303,468

1,466,346

162,878

-150,000

1,316.346

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILLIAN*

1,765,000

1,781,500

16,500

1,781,500

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR'

1,152,194

1,172,160

19,966

1,172,160

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 'DR. CONSTANTIN ANGELESCU*

908,446

915,000

6,554

915,000

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

1,418,324

1,428,000

9,676

1,428,000

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA'

2,291,000

2,303,000

12,000

2,303,000

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 T.C. BRĂTIANU*

1,164,000

1,212,000

48,000

-40,000

1,172,000

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA*

2,262,634

2,325,550

62,916

-50,000

2,275,550

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 TON MINULESCU'

1,224,500

1,250,000

25,500

1,250,000

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 ’JEAN BART

1,254,500

1,291,744

37,244

1,291,744

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL'

1,758,862

1,767,600

8,638

1,767,500

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 'MIHAJL KOICIU'

1,154,750

1,167,000

12,250

1,167,000

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 'NICOLAE IORGA*

927,961

951,936

23,975

951,936

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE TONITZA’

2,342,502

2,391,680

49,178

2,391,680

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

846,000

899,840

53,840

-40,000

859,840

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

1,623,787

1,669,687

45,900

1,669,687

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

826,433

844,192

17,769

844,192

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

1,913,500

1,947,000

33,500

1,947,000

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

1,816,089

1,824,900

8,811

1,824,900

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ’REMUS OPREANU*

1,721,302

1,729,000

7,698

1,729,000

49

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’

2,487,601

2,473,900

6,299

2,473,900

1, 50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA*

5,249,000

5,274,720

25,720

5,274,720

51

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU’

2,806,823

2,656,270

49,447

-25,000

2,631,270

52

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL BĂTRÎN*

3,248,515

3,259,000

12,485

3,259,000

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU’

3,167,005

3,172,542

5,537

3,172,542

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA*

1,523,077

1,545,120

22,043

1,545,120

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

1,592,957

1,599,000

6,043

1,599,000

58

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

1,524,500

1,541,568

17,068

1,541,568

57

COLEGIUL TEHNIC TOMIS*

2,060,500

2,091,432

30,932

-25,000

2,066,432

58

COLEGIUL TEHNIC VAS1LE PĂRVAN'

1/465,684

1,472,600

6,916

1,472,600

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'CA ROSETTT

1,998,048

2,051,144

53,096

-30,000

2,021,144

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COST1N"

1/444,706

1,482,368

37,662

-30,000

1,452,368

61

LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’

2,483,500

2,539,680

56,180

-50,000

2,489,680

62

LICEUL TEHNOLOGIC V1RGIL MADGEARU’

2,054,807

2,065,482

10,675

2,065,482

63

LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE'

1,295,069

1,301,791

6,722

1,301,791

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA*

1,861,000

1,864,000

3,000

1,864,000

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

1,932,985

1,974,302

41,317

-40,000

1,934,302

66

LICEUL TEHNOLOGIC’fOAN N. ROMAN*

1,488,406

1,529,044

40,638

-28,075

1,500,969

k 67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’

2,630,000

2,642,608

12,608

2,642,608

68

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’

2,639,685

2,646,000

6,115

2,646,000

69

LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’

2,045,100

2,087,392

42,292

-40,000

2,047,392

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA’

2,510,800

2,525,000

14,200

2,525,000

71

LICEUL TEORETIC ‘OVIDIUS*

2,904,218

2,988,384

84,166

-80,000

2,908,384

72

LICEUL TEORETIC TRAIAN’

2,542,876

2,570,500

27,624

-20,000

2,550,500

73

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

412,795

414,500

1,705

414,500


CONTABI^ec.AUREL TU DORICA


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr. 4259 A din 11.12.2014

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

Referitor la adresa dvs. nr. 159276/03,12,2014, înregistrata la ISJ Constanta cu nr. 4259 A/03.12.2014, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2014 unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța pentru finanțarea complementara la data de 11 DECEMBRIE 2014

FINANȚARE COMPLEMENTARA

R. CF

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTÂMÎNT

cerere

decembrie

TOTAL

acordat

Buget

rectificat

diferența

INFLUENTE DECEMBRIE 2014

Buget

SUPLIMENTARI

DIMINUĂRI

rectificat

1

2

3

4

5=4-3

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

2,795

3,795

1,000

-2,795

2,795

3,795

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ROBOȚEL'

77,294

91,500

14,206

14,206

77,294

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM'

1,159

4,215

4,000

-215

215

4,215

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII*

10,766

14,766

4,000

-10,766

10,766

14,766

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’CASUȚA DE TURTA DULCE'

4,571

7,571

3,000

-4,571

4,571

7,571

)—,    >

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER*

1,670

3,000

1,330

1,330

1,670

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR'

2,230

3,000

770

770

2,230

8

GRĂDINrȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR'

2,339

5,339

3,000

-2,339

2,339

5,339

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL*

927

3,927

3,000

-927

927

3,927

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL'

4,252

7,252

3,000

-4,252

4,252

7,252

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

500

3,000

2,500

2,500

500

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

3,026

9,026

6,000

-3,026

3,026

9,026

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

6,000

6,000

0

0

0

6,000

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

1,908

4,908

3,000

-1,908

1,908

4,908

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

6,866

10,551

6,000

-4,551

4,551

10,551

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

1,465

4,465

3,000

-1,465

1,465

4,465

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

4,867

7,034

I

3,000

-4,034

4,034

7,034

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NEGHINITA'

1,541

3,000

1,459

1,459

1,541

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

10,621

14,621

4,000

-10,621

10,621

14,621

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

3,552

6,552

3,000

-3,552

3,552

6,552

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

4,010

7,010

3,000

-4,010

4,010

7,010

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII'

1,722

7,722

6,000

-1,722

1,722

7,722

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

1,182

3,000

1,818

1,818

1,182

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 ’ANGHEL SALIGNY’

971

2,971

2,000

-971

971

2,971

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU'

2,101

5,208

5,000

-208

208

5,208

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ’B.P. HASDEU’

5,036

11,036

6,000

-5,036

5,036

11,036

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 'NICOLAE TITULESCU'

1,010

1,010

2,000

990

990

1,010

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 ’CIPRIAN PORUMBESCIT

841

2,841

2,000

-841

841

2,841

29

ȘCOALA GIMNAZXIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRĂNCOVEANU'

300

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILLIAN*

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 ’DIMITRIE CÂNTE MIR'

8,528

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 *DR. CONSTANTIN ANGELESCU'

1,887

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND*

5,251

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 'GHEORGHE ȚIȚEICA1

3,494

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 'I.C. BRĂTIANU'

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA'

400

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 'ION MINULESCU*

1,770

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 18 'JEAN BART'

300

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 'MIHAI VITEAZUL'

3,761

3,300

3,000

-300

300

3,300

2,000

2,000

0

0

0

2,000

18,046

12,000

-6,046

6,046

18,046

9,887

8,000

-1,887

1,887

9,887

6,790

7,000

210

210

6,790

8,494

5,000

-3,494

3,494

8,494

800

2,000

1,200

1,200

800

3,400

3,000

-400

400

3,400

3,559

7,000

3,441

3,441

3,559

4,112

7,000

2,888

2,688

4,112

27,554

28,000

446

446

27,554

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 'MIHAIL KOICIU’

900

3,900

3,000

>900

900

3,900

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 'NICOLAE IORGA’

2,165

3,215

2,000

-1,215

1,215

3,215

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE TONITZA'

8,788

13,000

4,212

4,212

8,788

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

107

1,226

3,000

1,774

1,774

1,226

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

1,600

4,370

3,000

-1,370

1,370

4,370

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

670

3,932

4,000

68

68

3,932

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

1,815

3,000

1,185

1,185

1,815

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

2,638

18,438

15,800

-2,638

2,638

18,438

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 'REMUS OPREANU'

727

2,727

2,000

-727

727

2,727

49

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I*

2,632

5,632

3,000

-2,632

28,632

31,632

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA'

1,687

6,687

5,000

-1,687

1,687

6,687

51

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIHAI EMINESCU'

2,363

8,363

6,000

-2,363

2,363

8,363

52

COLEGIUL NAȚIONAL 'MIRCEA CEL BĂTRtN*

473

4,786

32,000

27,214

214

31,786

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRÂTESCU'

920

4,542

10,000

5,458

5,458

4,542

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA’

5,000

10,000

5,000

5,000

5,000

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

1,930

15,933

18,000

2,067

2,067

15,933

56

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

1,316

11,033

10,000

-1,033

1,033

11,033

57

COLEGIUL TEHNIC ‘TONUS’

473

26,645

30,000

3,355

21,049

51,049

58

COLEGIUL TEHNIC 'VASILE PĂRVAN*

3,323

3,508

3,000

-508

508

3,508

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A. ROSETTI'

392

3,392

3,000

-392

392

3,392

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE NIIRON COSTIN"

5,325

10,000

4,675

4,675

5,325

61

LICEUL TEHNOLOGIC ’OIMITRIE LEONIDA'

28,067

55,070

30,000

-25,070

25,070

55,070

62

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU'

898

9,974

11,000

1,026

1,026

9,974

63

LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE'

1,456

7,445

8,000

555

555

7,445

64

LICEUL TEHNOLOGIC 'GHEORGHE DUCA*

3,721

13,721

10,000

-3,721

3,721

13,721

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

4,869

11,869

7,000

-4,869

4,869

11,869

66

LICEUL TEHNOLOGIC'IOAN N. ROMAN1

2,321

5,621

11,000

5,379

5,379

5,621

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 'NICOLAE ROTARII’

3,957

24,670

34,700

10,030

10,030

24,670

68

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL*

1,002

4,002

3,000

-1,002

1,002

4,002

69

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CÂLINESCU*

450

3,093

3,000

-93

93

3,093

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA'

799

3,750

3,000

-750

750

3,750

71

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS'

635

7,155

18,000

10,845

10,845

7,155

72

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN'

2,280

5,280

3,000

-2,280

2,280

5,280

SEMINAR TEOLOGIC LICEAL ORTODOX


73


INSPECTOR SCOLARG£NERAL, prof.dr. RADUCU f^^C^^îlK
CONTABIL

SC.AURELTUDORICA f


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr. 4259 A din 11.12.2014

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA FINANCIARA

Referitor la adresa dvs. nr. 159276/03.12.2014, înregistrata la ISJ Constanta cu nr. 4259 A/03.12.2014, va transmitem situația privind redistribuirea bugetului pe anul 2014 unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța pentru cheltuieli pentru bunuri si servicii la data de 11 DECEMBRIE 2014

CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII

NR. CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE INVĂTĂMÎNT

cerere

decembrie

TOTAL

acordat

inclusiv

cererea

Buget

rectificat

diferența

INFLUENTE DECEMBRIE 2014

Buget

SUPLIMENTAR

DIMINUĂRI

rectificat

1

2

3

4

5

6=5-4

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51

2,297

74,040

78,099

4,059

3,146

74,953

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ROBOȚEL*

2,016

54,793

56,459

1,666

1,291

55,168

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'ZUBEYDE HANIM*

4,546

65,137

92,958

27,821

21,565

71,39c

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT'AMICII'

12,743

127,547

123,587

-3,960

3,960

127,547

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’CASUȚA de TURTA DULCE*

10,842

82,261

71,419

-10,842

10,842

82,261

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’GULUVER*

4,149

74,710

74,699

-11

11

74,710

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR*

23,601

98,340

74,739

-23,601

23,601

98,340

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR*

3,879

81,900

79,055

-2,845

2,845

81,900

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL'

21,847

108,246

86,399

-21,847

21,847

108,246

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL*

13,943

81,670

67,727

-13,943

13,943

81,670

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

24,415

92,534

68,119

-24,415

24,415

92,534

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'DUMBRAVA MINUNATĂ'

73,052

159,491

86,439

-73,052

73,052

159,491

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

31,967

115,046

83,079

-31,967

31,967

115,046

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

24,117

106,200

82,083

-24,117

24,117

106,200

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

30,915

130,926

100,011

-30,915

30,915

130,92o

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44

19,932

73,051

53,119

-19,932

19,932

73,051

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

7,311

86,658

79,347

-7,311

31,200

110,547

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NEGHINITA'

41,576

116,015

76,439

-41,576

41,576

118,015

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR-53

12,340

137,263

124,923

-12,340

12,340

137,263

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57

35,610

122,381

86,771

-35,610

35,610

122,38**

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

83,145

229,717

146,572

-83,145

83,145

229,717

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII*

9,734

87,089

77,355

-9,734

9,734

87,089

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII'

55,756

233,726

177,970

-55,756

55,756

233,726

24

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.33 'ANGHEL SALIGNT

17,615

146,278

145,851

-427

427

146,278

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU*

5,234

182,400

183,489

1,089

844

182,645

26

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 ’B.P. HASDEU'

21,200

264,897

286,692

21,795

16,894

269,798

27

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 6 ’NICOLAE ■nruLESCu1

29,279

193,060

163,781

-29,279

29,279

193,060

28

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.3 ’CIPRIAN PORUMBESCU'

34,804

166,209

140,093

-26,116

26,116

166,209

29

ȘCOALA GIMNAZXIALA NR. 23 ■CONSTANTIN BRÂNCOVEANU1

13,849

201,178

223,894

22,716

17,608

206,286

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILLLAN'

5,991

139,962

172,210

32,248

24,996

147,214

31

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 'DIMITRIE CANTEMIR1

3,762

119,212

164,872

45,660

35,392

129,480

32

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR. CONSTANTIN ANGELESCU*

1,981

94,944

123,461

28,517

22,104

101,35/

33

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND'

6,135

177,807

181,674

3,867

2,997

178,677

34

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 'GHEORGHE ȚIȚEICA'

27,316

286,776

276,610

-10,166

10,166

286,776

35

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 'I.C. BRĂTIANU’

7,477

131,424

134,741

3,317

2,571

132,170

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 'ION JALEA*

17,137

261,402

350,377

88,975

68,967

281,410

37

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 ■ION MINULESCU’

6.927

106,140

157,431

51,291

39,757

-\

CD

N

38

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 ’JEAN BART

4,743

135,132

162,313

27,181

21,069

141,244

39

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZUL'

3,913

172,330

189,482

17,152

13,295

176,187

40

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL KOICIU’

8,902

137,282

139,284

2,002

1,552

137,732

41

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 ’NICOLAE IORGA'

66,960

142,013

142,013

0

0

0

142,013

42

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 ’NICOLAE TONITZA'

16,301

307,166

366,286

49,100

38,059

318,227

43

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14

25,565

112,513

118,344

5,831

4,520

113,824

44

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16

12,975

123,056

190,206

67,150

52,050

138,156

45

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31

12,158

129,449

120,733

-8,716

8,716

129,449

46

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37

45,466

257,629

300,010

42,381

32,851

267,159

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8

3,028

172,610

223,410

50,800

39,376

184,034

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ’REMUS OPREANU'

5,784

153,059

245,963

92,904

72,012

173,951

49

COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I'

7,216

275,264

353,584

78,320

60,708

292,87b

50

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA'

439,779

447,751

7,972

6,179

441,572

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAI EMINESCU'

27,282

298,856

384,362

85,506

66,278

318,084

52

COLEGIUL NAȚIONAL ‘MIRCEA CEL BĂTRÎN’

15,704

445,318

443,399

-1,919

1,919

445,318

53

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRĂTESCU'

15,901

311,131

383,461

72,330

56,065

327,396

54

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU IOAN CUZA’

11,658

377,879

366,221

-11,658

11,658

377,87r

55

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

30,332

213,259

233,648

20,389

15,804

217,844

56

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA'

56,671

245,988

189,317

-56,671

56,671

245,988

57

COLEGIUL TEHNIC TOMIS'

39,677

480,735

441,058

-39,677

39,677

480,735

58

COLEGIUL TEHNIC VAS 1 LE PĂRVAN’

19,425

194,037

218,386

24,349

18,874

199,512

59

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A. ROSETTT

14,056

349,333

335,828

-13,505

13,505

349,333

60

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE MIRON COSTIN"

60,018

248,023

188,005

-60,018

60,018

248,023

61

LICEUL TEHNOLOGIC ’DlMfTRIE LEONIDA’

48,919

430,285

381,366

-48,919

48,919

430,285

62

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU’

11,019

241,150

272,037

30,887

23,941

248,096

63

LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE7

13,872

218,366

219,997

1,631

1,264

218,733

64

LICEUL TEHNOLOGIC ‘GHEORGHE DUCA'

28,504

276,753

271,067

-5,686

5,686

276,753

65

LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIAL DE ELECTROTEHNICĂ Șl TELECOMUNICAȚII

14,269

245,584

248,423

2,839

2,201

246,222

66

LICEUL TEHNOLOGIC'IOAN N. ROMAN'

20,097

198,020

224,064

26,044

20,187

203,877

67

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’

80,675

585,501

504,826

-80,675

80,675

585,501

68

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL'

29,654

275,911

387,237

111,326

86,292

300,945

69

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CĂUNESCU’

16,088

217,550

240,656

23,106

17,910

222,746

70

LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA*

18,744

444,928

469,029

24,101

18,681

450,348

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS'

68,996

454,124

431,046

-23,078

23,076

454,124

72

LICEUL TEORETIC 'TRAIAN'

11,000

325,717

369,891

44,174

34,240

335,651

73

SEMINAR TEOLOGIC UCEAL ORTODOX

2,670

47,302

54,751

7,449

5,774

48,977


CONTABIL


ec.AUREL/T0DORICA


1

in box J1W0)

Drot»

Seni

Sperii (6)

Thaah

Foldera

buctireeU@uetrav«l. ro

Junk

Note»

Smeri View»

RecentLa urentliț_Matelzer/DGFPCFSCT/CT/MFI MANTE MF1NANTE@mflnante.ro

Admin.EFCTCFNJGJ1.CT@mfinante.ro, Admin.MDCTAFMJGJ1.CT@rnfinanie.ro, Admiri. MNCTAFM JO1. CT@mfinante.ro, Admln. HRCTCFNJGJ1 ,CT@m finanțe. ro, Trexof.AFPMConotonto.CT@mflnante.ro, and 5 mere...

■ me


In principiu ceea ce am scris In Bdresa de Ieri romane valabil. Mâine 10 12 2014 te avea loc o ședința convocata de către Instituite Prefectului unde wm clarifica CBea ce a mal ramas ambiguu. Va așteptam cu notele Justificative ...

Rog trezoreriile sa anunțe uat si scotite din arondare.

Laurentiu Mateizer

A TCP Constanta


FrtrAXZrii iinelf) du... .xir,

Repiy, Sepiy Aii or Forwarti | Mana


VW| DlWlltaWy


https:/Zu6'mg6.inail.yahoo.com/n©o/launch?.r9nd=7n6jh2ai5srco#4234167787


Home bereta 0


1/1


y

Prevederi finale după OuG 74 de pr

ns in bugetele definitive    - județ Constanta - lei

drumuri județene final 2014

salarii invatamant 2014

hotarari

judecătorești

2014+2015

sume echilibru 2014

handicap 2014

242,781,526.00

79,341,47400

135,105,500.00

29,687,000.00

20,646,000

1

2 3 August

1.410.874.00

489,670.00

1,127,116.00

247,000.00

2

Adamclisi

879,500.00

174,105.00

1,810,560.00

170,000.00

3

Agigea

1,319,904.00

359,967.00

222,510.00

229,000.00

4

Albești

1,005,429.00

254,451.00

494,150.00

127,000.00

5

Aliman

878,581.00

158,493.00

581,680.00

91,000.00

6

Amzacea

884,481.00

175,200.00

2,286,285.00

292,000.00

7

Baneasa

2,666,855.00

449,523.00

841,210.00

334,000.00

8

Bărăganu

505,917.00

178,635.00

544,000.00

82,798.00

9

Castelu

2,175,665.00

578,540.00

1,167,650.00

171,350.00

10

Cerchezu

356,859.00

93,104.00

319,000.00

95,000.00

11

Cernavodă

6,206,585.00

2,424,277.00

1,431,950.00

1,079,000.00

12

Chimogeni

966,693.00

354,237.00

1,080,940.00

286,086.00

13

Ciobanu

988,268.00

366,660.00

569,690.00

107,000.00

14

Ciocârlia

. 872,750.00

193,582.00

1,881,840.00

76,000.00

15

Cobadin

2,680,000.00

731,550.00

564,000.00

397,000.00

16

Cogealac

2,288,000.00

749,323.00

1,259,550.00

487,000.00

400,000

17

Comana

749,321.00

93,722.00

422,000.00

120,000.00

18

Constanta

109,034,925.00

41,429,048.00

20,460,390.00

12,444,000.00

19

Corbu

1.394,881.00

267,735.00

475,000.00

242,000.00

20

Costinești

527,666.00

96,174.00

975,720.00

150,000.00

21

Crucea

1,143,141.00

142,873.00

961,960.00

214,000.00

22

Cumpăna

3,200,534.00

875,057.00

3,228,730.00

383,000.00

23

Cuza Vodă

1,104,000.00

177,590.00

520,050.00

191.000.00

24

Deteni

1,262,300.00

269,000.00

799,830.00

177,000.00

25

Dobromir

1,581,744.00

280,146.00

1,053,130.00

194,000,00

26

Dumbrăveni

258,500.00

86,250.00

61,000.00

24,000.00

27

Eforie

3,123,341.00

473,378.00

5,288,940,00

439,000.00

28

Fantanele

481,394.00

160,545.00

22,000.00

68,000.00

29

Gâriiciu

503,143.00

53,573.00

540,520.00

194,073.00

30

Ghindăresți

555,156.00

112,160.00

810,120.00

94,000.00

31

Gradina

283,250.00

81,490.00

380,220.00

60,762.00

32

Hârșova

4,756,951.00

1,861,728.00

2,635,110.00

697,000.00

33

Horia

369,741.00

78,720.00

920,000.00

50,000.00

34

Independența

1,252,703.00

327,380.00

638,370.00

121,000.00

35

Ion corvin

677,058.00

133,673.00

1,944,950.00

209,000.00

1,397,000

36

Istria

793,500.00

103,314.00

246,000.00

136,000.00

37

Limanu

1,005,231.00

339,514.00

1,033,690.00

150,000.00

38

Lipnița

1,303,558.00

509,569,00

1,863,140.00

161,000.00

39

Lumina

2,130,623.00

481,829.00

1,136,000.00

207,000.00

40

M. Kogălniceanu

2,844,267.00

638,311.00

1,025,010.00

335,000.00

41

M. Vrteazu

1,160,451.00

344,500.00

304,000.00

264,000.00

42

Mangalia

15,135,182.00

4,642,113.00

16,851,090.00

809,000.00

43

Medgidia

15,215,706.00

4,282,317.00

3,456,000.00

1,521,554:00

44

Mereni

628,751.00

204,493.00

858,359.00

101,403.00

45

Mircea Vodă

1,478,250.00

440,429.00

569,070.00

423,000.00

46

Murfatlar

3,111,430.00

667,256.00

1,923,050.00

453,000.00

47

N. Bălcescu

1,638,042.00

187,697.00

1,529,090.00

274,000.00

500,000

48

Năvodari

10,132,160.00

3,230,713.00

3,659,000.00

934,000.00

49

Negru-Voda

1,673,790.00

494,311.00

587,000,00

119,000.00

50

Oltina

778,496.00

133,476.00

333,320.00

108,000.00

51

Ostrov

2,239,025.00

530,015.00

764,650.00

202,000.00

565,330

52

Ovidiu

r 4,124,274.00

1,390,839.00

1,365,000.00

392,000.00

53

Pantelimon

663,071.00

177,169.00

374,860.00

56,000.00

54

Pecineaga

795,564.00

114,674.00

837,430.00

103,886.00

55

Peștera

1,053,684.00

424,720.00

639,040.00

213,000.00

. 56

Poarta Albă

2,755,999.00

945,412,00

72,000.00

244,000.00

57

Rasova

1,018,833.00

293,420.00

350,000.00

210,000.00

58

Săcele

709,405.00

201,179.00

207,000.00

150,000,00

59

Saligny

557,770.00

175,075.00

1,275,000.00

51,000,00

60

Saraiu

486,798.00

132,722.00

947,100.00

101,012.00

61

Seimeni

549,210.00

195,060.00

450,460.00

80,000.00

62

Siliștea

460,482.00

142,630.00

298,060.00

49,000.00

63

Târgușor

453,095,00

151,392.00

282,000.00

62,493.00

64

techirghiol

1,791,000.00

592,290.00

580,000.00

325,583.00

65

topalu

416,030.00

87,280.00

263,000.00

126,000.00

66

Topraisar

2,211,653.00

741,641.00

918,000.00

320,000.00

67

Tortomanu

657,690.00

230,600.00

278,000.00

80,000.00

68

Tuzla

1,305,452.00

500,636.00

1,493,830.00

136,000.00

69

Valu lui Traian

2,845,407.00

787,570.00

9,041,620.00

355,000.00

70

Vulturu

311,537.00

95,749.00

101,830.00

91,000.00

71

Consiliul județean

20,972,630.00

— - - -


tfotararl judecătorești oua 74 detaliere oe unități de Invatamant - /utfet Consfcn^

40.016.00    Î9.316.7Ș =    99.444.


invatamant oreuniversltat


uat    unitate de invatamant

CONSTANTA    COLEGIUL COMERCIAL 'CAROL I' CONSTANTA

COLEGIUL NATIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA' CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL’MIHAI EMiNESCU' CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 'CONSTANTIN BRATESCU’ CONSTANTA COLEGIUL TEHNIC DE MARINA 'ALEXANDRU IOAN CUZA' CONSTANTA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA

COLEGIUL TEHNIC 'PONTICA' CONSTANTA

COLEGIUL TEHNIC TOMIS’ CONSTANTA

COLEGIUL TEHNIC VASILE PARVAN' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ’ROBOTEL' CONSTANTA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL’ZUBEYDE HAN IM'CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'CASUTA DE TURTA DULCE' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT'DUMBRAVA MINUNATA' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'GULLIVER' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA COPIILOR’ CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'LUMEA POVEȘTILOR' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'MUGUREL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'NEGHINITA' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4S CONSTANTA

GRAOlNfTĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'PERLUTELE MARII' CONSTANTA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MARII' CONSTANTA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ‘NICOLAE ROTARU' CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC 'C.A.ROSETTI' CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNICAȚII CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC 'DIMITRIE LEONIDA' CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA' CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COST1N’ CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC 'IOAN N.ROMAN' CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU' CONSTANTA

LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANTA

LICEUL TEORETIC 'GEORGE CALINESCU' CONSTANTA

LICEUL TEORETIC 'GEORGE EMIL PALADE' CONSTANTA

LICEUL TEORETIC-’LUCIAN BLAGA' CONSTANTA

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA

LICEUL TEORETIC TRAIAN' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.7 ’REMUS OPREANU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 10 ’MIHAIL KOICIU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11 ’DR.CONSTANTIN ANGELESCU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 12 'B.P. HASDEU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17 'ION MINULESCU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 16 'JEAN BART CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 22 'I.C.BRATIANU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 23 'CONSTANTIN BRANCOVEANU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 24 ION JALEA’ CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 28 'DAN BARBILL1AN' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 29 ’MIHAI VITEAZU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 3 'CIPRIAN PORUMBESCU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE TITEICA' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 33 ’ANGHEL SALIGNY1 CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38 'DIMITRIE CANTEMIR* CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 39 'NICOLAE TONITZA' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 40 'AUREL VLAICU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 43 'FERDINAND' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 5 'NICOLAE IORGA' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 8 'NICOLAE TITULESCU' CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14 CONSTANTA

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.16 CONSTANTA ȘCOALA GIMNAZIALA NR.31 CONSTANTA ȘCOALA GIMNAZIALA NR.37 CONSTANTA

_ȘCOALA GIMNAZIALA NR.8 CONSTANTA

suma

cuprinsa in

suma

alocata

diferența de primit in 2015

evidenta

ISJ

scolii cf oug_74

477.00

425.13

51.87

1,100.00

978.59

120.41

499.00

444.70

54.30

537.00

478.52

58.48

660.00

505.79

74.21

425,00

378.84

46.16

320. DO

285.39

34,61

470.00

418.89

51,11

690.00

614.69

75,31

373.00

337.01

40.99

48.00

43.31

4.69

55.00

49.54

5.46

95.00

85.14

9.86

210.00

187.49

22.51

80.00

71.79

8.21

103.00

92.26

10,74

102.00

91.37

10.63

74.00

66.45

7.55

178,00

159.01

18.99

135.00

120.74

14.26

100.00

89.59

10.4^

82.00

73.57

6.43

312.00

278.27

33.73

73.00

65.56

7.44

64.00

67.55

6.45

107.00

95.82

11.18

67.00

60.22

6.76

142.00

126.97

15.03

162.00

144.77

17.23

87.00

78.02

6.98

116.00

103.83

12.17

165,00

147.44

17.56

260.00

231.99

28.01

508.00

452.71

55.29

700.00

623.59

76.41

431.00

384.18

46.B2

449.00

397.53

46.47

450.00

401.09

48.91

260.00

231.99

26.01

676.00

602.23

73.77

408.00

363.71

44.20

490.00

436.69

53,31

388.00

345.91

42.09

215.00

191.94

23.06

540.00

481.19

58.81

506.00

450.93

55,07

490.00

436.69

53.31

301.00

268.48

32.52

327.00

291.62

35.38

165.00

147.44

17.56

562.00

500.77

61.23

271.00

241.78

29,22

31400

280.05

33.95

269.00

240.00

29.00

235.00

209.74

25.26

375.00

334.34

40.66

421.00

375.28

45.72

348.00

310.31

37.69

236.00

210.63

25.37

390.00

347.69

42.31

249.00

222.20

26.80

142.00

128.97

15.03

475.00

423.34

51.66

385.00

343.24

41.76

311.00

277.38

33.62

148.00

130.53

15.47

290.00

258.69

31.31

158.00

139.43

16.57

390.00

347.69

42.31

175.00

156.34

18.66

450.00

401.09

48.91

438.00

390.41

47.59


rate

anexa 6

arierate anexa 5

h jud

total jud CT

18,926.21

24,493.95

40,016.00

2 3 August

407.16

0.00

230.51

Adamclisi

135.35

0.00

84.11

Agigea

0.00

0.62

166.43

Albești

34.15

0.00

133.50

Aliman

54.60

0.00

95.23

Amzacea

325.10

1,385.98

139.73

Baneasa

285.89

0.00

209.15

Bărăganu

0.00

372.00

86.33

Casteiu

108.43

622.22

277.68

Cerchezu

138.52

94.48

48.95

Cernavodă

0.Q0

989.38

1,134.75

Chimogeni

93.94

0.0Q

223,39

Ciobanu

0.00

254.69

172.66

Ciocârlia

377.22

846.92

115.70

Cobadin

0.00

0.00

351.55

Cogealac

629.29

356.26

411.18

Comana

0.00

0.00

42.72

Constanta

0.00

72.43

20,265.07

Corbu

0.00

0,00

122.82

Costinești

250.01

0.00

58.74

Crucea

589.96

0.00

62.30

Cumpăna

498.44

639.23

406.73

Cuza Vodă

116.75

63.30

80.10

Deleni

275.87

72.04

181.56

Dobromir

66.70

537.43

146.85

Dumbrăveni

0.00

0.00

44.50

Eforie

516.47

433.01

209.15

Fantanele

0.00

0.00

80.99

Gârliciu

135.03

140.49

10.68

Ghindăresți

53.12

0,00

55.18

Gradina

136.22

0.00

36.49

Hârșova

550.24

1,217.88

1,019.94

Horia

0.00

0,00

42.72

independența

35.37

0.00

169.10

ion corvin

170.32

0.00

63.19

Istria

0.00

0.00

49.84

Lrmanu

286.09

133.60

154.86

Lipnița

30.51

1,287.63

241.19

Lumina

0.00

220.00

252.76

M, Kogălniceanu

0.00

187.01

302.60

M. Viteaza

0.00

0.00

222.50

Mangalia

5,165.40

4,731.21

2,132.44

Medgidia

0.00

0.00

2,096.64

Mereni

244.47

0.00

89.00

Mircea Vodă

0.00

79.07

234.07

Murfatlar

184.60

23.22

325.74

N. Bălcescu

52.45

909.64

94.34

Năvodari

0.00

0.00

1,533.47

Negru-Voda

0.00

0.00

234.07

Oltina

96.32

0.00

63.19

Ostrov

283.65

0.00

252.76

Ovidiu

0.00

0.00

700.43

Pantelimon

137.86

0.00

84.55

Pecineaga

58.99

96.65

60.52

Peștera

100.77

168.27

340.87

Poarta Albă

0.00

0.00

454.79

Rasova

0.00

0.00

158.42

Săcele

0.00

0.00

87.22

Saiigny

0.00

0.00

97.90

Saraiu

224.61

316.49

97.90

Seimeni

212.46

0.00

102.35

Siliștea

41.06

0.00

66.75

Târgușor

0.00

0.00

72.09

Techirghiol

0.00

0.00

321.29

Topaiu

0.00

0.00

46.28

Topraisar

0.00

0.00

350.66

Tortomanu

0.00

0.00

102.35

Tuzla

581.66

283.17

251.87

Valu lui Traian

60.54

7,779.08

367.57

Vufturu

62.83

0.00

44.50

Consiliu) județean

5,117.71

180.55

acoperire 2014 sal

948.34

h jud spec

JUDEȚUL:CONSTANTA    J

Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA

Formular


ANEXA 1

ZA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2014

mii lei

Buget 2014

PREVEDERI    i

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

820589    ,

I

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16+00.16)

48.02

455617    ;

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

588163

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

543170

A1. IMPOZIT PE VENfT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.04

00.05

198518

|

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

l Impozit pe profit de la agenți economici')

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

01.02

01.02.01

00.06

198518    !

(cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

7000

> Impozit pe onorariul avocaților șt notarilor publici

03.02.17

■ ■ ..... |

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

7000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

191518

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

190500

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

1018

LA LA


A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01 +07,02.01.02) i Impozit pe clădiri de la persoane fizice *) i Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) j Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) i    Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

!    Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren

agricol

'Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru lAlte impozite si taxe pe proprietate

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

^nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adâugatâ pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

! nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

i    __    _ _    _    _    ....    __

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

; Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

.... . ... ..... _ .

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

Taxe hoteliere

100.07

0

i05.02    i

0

to5.O2.5O

î 00.09

f

97030

07.02

I    :

97030

07.02.01

82900

07.02.01.01

22900

07.02.01.02 '

60000

07.02.02    j

10280

07.02.02.01

4020

07.02.02.02

5900

07.02.02.03 j

360

07.02.03    ,

3850

j07.02.50    i

^00.10

226292

11.02 |

199082

! 11.02.01

I

,11.02.02

178621

J1.02.05    î

11.02.06

20461

:12.Q2    ]

»    I

600

! 12.02.07

600


-l


mii lei


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE


A L.ATaxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

(Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

: Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ’)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

'Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

j Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

[Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

[Venituri din concesiuni si închirieri

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

î Venituri din dividende de la alti plătitori

î Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital i majoritar de stat

Alte venituri din proprietate Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

15.02

240

15.02.01

240

15.02.50

16.02

26370

16.02.02

22670

16.02.02.01

12720

16.02.02.02

9950

16.02.03

5

16.02.50

3695

00.11

21330

18.02

21330

18.02.50

21330

00.12

44993

00.13

12811

30.02

12811

30.02.01

30.02.05

2667

30.02.08

10144

30.02.08.02

10061

30.02.08.03

83

30.02.50

31.02

0

31.02.03

■ 00.14

32182


Venituri din prestări de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1264

I Venituri din prestări de servicii

33.02.08

250

I Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

4

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

600

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

10

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

9946

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1800

' Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

8146

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

2808

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale    ; 35.02.01

2803

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

5

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

confiscarea potrivit legii

nju.U^.. U*j

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

18164

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

7500

[Taxe speciale

36.02.06

10644

'Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Alte venituri

36.02.50

20

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

Vărsâminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

; 37.02.03

-37308

Vărsâminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

37308

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

Alte transferuri voluntare

37.02.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2851

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2851

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03    !

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

2851

j Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10    I

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

I. -

63685

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+4Q .02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02    |

63685

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

I

încasări din rambursarea microcredrtelor de la persoane fizice și juridice

140.02.07    |

împrumuturi temporare din trezoreria statului •*)

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

i    '

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de ! dezvoltare**)

40.02.14

636B5

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

81186

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02}

00.18

81186

Subvenții de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

79403

Retehnologizarea centralelor termioe și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea

I drumurilor de interes local clasate

, Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.01

42.02.09.02

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic aî construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.09.03

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preunivereitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatețcod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

! 42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale |în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

'42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru jfinanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

45473

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

X

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

250

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4120

Cod indicator ANUAL£"_

i(Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social

European

'Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

(42.02.51.01+42.02.51.02)

! [Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes [ național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

i Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de i asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subvenții pentru sprijinirea construințde locuințe Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgențe si plata arieratelor j [Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata j arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

|    ! Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata

[ arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

TOTAll    „

I    r'

-mi-ț


42.02.42    -

42.02.44

42.02.45

42.02.46    :

42.02.51

0

42.02.51.01

42.02.51.02

42.02.52

42.02.54

42.02.55

7000

42.02.63

19000

42.02.63.01

19000

42.02.63.02

42.02.65

3560

43.02

43.02.01

1783

43.02.04

43.02.07S Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unoractivitati

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21 >

I Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

[Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

:    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

j    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

i Prefinanțare

jFondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *) j Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

i Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

i .......... ' '    ........

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent [Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Prefinanțare

jFondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *) j Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Cod indicator

Buget 2014 PREVEDERI

anuale;--------

]

TOTAL : ,

L____' .,

43.02.08

X

43.02.20

1783

45.02

84704

45.02.01

83988

[45.02.01.01

X

45.02.01.02

I

X

S45.02.01.03

X

45.02.02

716

j45.02.02.01

X

45.02.02.02

x

i45,02.02.03

X

(45.02.03

45.02.03.01

j

X

45.02.03.02

X

45.02.03.03

X

45.02.04

45.02.04.01

X

45.02.04.02

I

X

(45.02.04.03

X

I45.02.05

— ■ ■ } - ■ -...... ..........-

>45.02.05.01

X

45.02.05.02

X

45.02.05.03

X


TOTAL


Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

Jsume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Instrumentul European de Vecinătate st Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

JSume primite în contul plăților efectuate în anul curent iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori i Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15.01 +45.02.15.02+45.02.15.03) *)

ÎSutne primite în contul plăților efectuate în anul curent !Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

! Prefinanțare

1 Alte facilitat! si instrumente postaderare (cod 45.02,16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent ; Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

I Sume primite in avans

(Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

i

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

. (Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (Sume primite in avans

! Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparități lor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) ’)

45.02.07

45.02.07.01

X

45.02.07.02

X

45.02.07.03

X

45.02.08

45.02.08.01

X

45.02.08.02

X

45.02.08.03

X

45.02.15

45.02.15.01

X

45.02.15.02

X

:45.02.15.03

X

45.02.16

45.02.16.01

X

45.02.16.02

X

45.02.16.03

X

45.02.17

45.02.17.01

X

J45.02,17.02

X

45.02.17.03

X

45.02.18

45.02.18.01

X

'45.02.18.02

X

45.02.18.03

X

45.02.19


mii lei

Buget 2014


PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL _____

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

x 1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

[Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45 02 20

,45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)*)

;Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X    ,

[Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X    !

Sume primite în avans

45.02.20 03

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45 02 21

45.02.21.6i+45.02.21.02+45.02.21.03)*)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

1

X

1    Sume primite in avans

45.02.21.03

X    i

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

576008

- TOTAL

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

389081

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

550855

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.00+00.10+00.11)

00.03

543170

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

198518

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

00 05

0

(cod 01.02)

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0    i

Impozit pe profit de la agenți economici1)

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

I

00.06

198518

(cod 03.02+04.02)

I

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

7000    |

I

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

I

ITOTAL

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

7Oo()

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

191518

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

190500

i Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

i

04.02.04

1018

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

O

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97030

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

97030

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

82900

j    Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

22900

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

60000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

10260

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01    1

4020

'    Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02 !

5900

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren

07.02.02.03

360

agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03    .

3850

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50    j

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

226292

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

199082

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

1 no ni

nivelul județelor

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la

141 no no

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

'11.uz.uz

I / OO<£ I


■[


DENUMIREA INDICATORILOR

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru {finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

l    Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

: finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

: Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru {finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.02

I

42.02.18.03

!

'Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

45473

! Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

; Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții : in turism

42.02.40

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42,02.51.02)

42.02.51

0

[Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de i asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

'Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

7000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor

42.02.63

0

,    Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unor cheltuieli urgente si plata

j    arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.01

^Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

3560

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

84704

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

83988

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

'45.02.01.01

X

mii lei


Buget 2014 PREVEDERI r-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

ANUALE

TOTAL

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

Pre finanțare

45.02.01.03 j

X

1 Fondul Social European (cod 45i02.02.01 +45.02.02.02+45.02.02.03) *)

Î45.02.02

716

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01    !

X

i    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

, Prefinanțare

45.02.02.03

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

,45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02,03.02

X

' Prefinanțare

45.02.03.03 |

X

;FonduJ European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04    ,

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

•    ISume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04,02 j

X

' Prefinanțare

145.02.04.03 ,

X

jFondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02,05.03) *)

45.02.05    :

j    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01    ,

X

:Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02    ,

X

j    Prefinanțare

45.02.05.03 i

X

|Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

■    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

i45.02.07.01 j

X

;    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

i45.02.07.02

X

f    Prefinanțare

'45.02.07,03 "j

X

ilristrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

dR 09 OR    1

4502 08.01+45 02 08 02+45 02.08.03)*)

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01    '

Xmii lei


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE


Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori


45.02.08.02


Prefinanțare

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ! Prefinanțare

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02,16.02+45.02.16.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

, iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ; Prefinanțare

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent iSume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Sume primite in avans

iMecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45 02.18.02+45.02.18.03) *)

(Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

j Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori :Sume primite in avans

! Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)


45.02.08.03


45.02.15


45.02.15.01 45.02.15.02 45 02 15 03 45.02.16    :

45,02.16.01    '

45^02.16.02 j 45.02.16.03 45.02.17 45.02.17.01 45.02.17.02 I 45.02.17.03 ' 45.02.18 45.02.18.01    '

45.02.18.02 Î45.02.18.03

:    -    • - i

■45.02.19    1


ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent


:Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori iAsistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod ■45.02.2(^01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

ISume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori jSume primite în avans

i Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 145.02.21.01+45.02.21.02+45^2.21.03)*)

jSume primite în contul plăților efectuate în anul curent


145.02.19.01    !

■4.    ...    4

; 45.02.19.02 l45.02.20

!

i 45.02.20.01 I ^45.02.20.02 ’ i45.02.20.03 f45.02.21 145.02.21.01 i


TOTAL

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X


)

DENUMIREA INDICATORILOR

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori Sume primite în avans

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

mii lei

Cod indicator i

Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

TOTAlj

45.02.21.02

x l~ - ; -

45.02.21.03 (

X
JUDEȚUL CONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:CONSTANTA

I '' i-.AA LA


Formular ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2014

mii lei

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (cod

50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

820589

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

41995

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

41170

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

41170

Autorități executive

51.02.01.03

41170

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

225

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

225

Alte servicii publice generale

54.02.50

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

i

TOTAL

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

600

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

o,

Din total capitol:

|

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

5602.06

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

56.02.07

persoanele cu handicap

!

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

14855

(cod 60.02+61.02)

Apărare (cod 60.02.02)

50.02

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

I

14855

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

5224

Politie locala

61.02.03.04

5224

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

306

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

9325'

Partea a lll-a CHELTUIELI SOC IA L-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02

272669

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

167237

Din totat capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

57954

1_1_


Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator;

TOTAL

învățământ preșcolar

65.02.03.01

30823

învățământ primar

65.02.03.02

27131

învățământ secundar {cod 65.02.04.01 la 65.02,04.03)

65.02.04

106713

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

46496

învățământ secundar superior

65.02.04.02

54721

Invatamant profesional

65.02.04.03

5496

învățământ postliceal

65.02.05

2514

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

învățământ special

65.02.07.04

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65,02.11.30)

65.02.11

56

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

56

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50}

66.02

5601

Din total capitol.

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

i66.02.06

0

Spitale generale

t

66.02.06.01

Unități medicc-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

5461

Alte cheltuieli in domeniu! sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

120

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

120

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50}

167.02

44279

Din total capitol:

1_

LA


Buget 2014

i PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

TOTAL

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67,02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

787

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

67.02.03.03

787

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

Case de cultura

67.02.03.06

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

Alte servicii culturale

67.02.03.30

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

31115

Sport

67.02.05.01

7655

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

. .

23460

agrement

-

Servicii religioase

67.02.06

400

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

11977

Asigurări si asistenta sociala

ra no

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

3301

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

21777

Asistenta sociala in caz de invaliditate

. ..... _

68.02.05.02

21777

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

2600

Unități de asistență medico-sociale

i 68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2722

Ajutor social

68.02.15.01

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2292

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

: 68.02.50

24152

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

(cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

i 70.02

295022

70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

,70.02.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0!

Alimentare cu apa

! 70.02.05.01

Amenajari hidrotehnice

[70.02.05.02 !

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

20734,

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

274288'

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

74883

Din total capitol:

I

I

Reducerea și controlul poluării

: 74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

; 74.02.05

74655

Salubritate

*74.02.05.01

74655

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Combustibili si energie (cod 81.02.08+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecția plantelor și carantină fitosanitară Camere agricole

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

74.02.05.02

74.02.06

228;

79.02

1211651

80.02

822

. _    i

80.02.01

822

80.02.01.06

80.02.01.09

80.02.01.10

822

80.02.01,30

81.02

69597

81.02.06

69597

81.02.07

81.02.50

i

83.02

.    °i

1

83.02.03

■ ■ 1

0:

83.02.03.03

1

83.02.03.07

1

83.02.03.30

:

84.02

50746

84.02.03

50746


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

19900

Străzi

84.02.03.03

30846

Transport feroviar

84.02.04

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

Aviația civila

84.02.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01 *87.02.03 la 87.02.05+B7.02.50)

87.02

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

DEFICIT 1J    99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

49.02 SF

576008

50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

.....

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

RA no

51.02+54.02+55.02+56.02)Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autontatilor (ocale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

Aparate (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Aparare naționala

51.02

39656

l51.02.01

i

396561

51.02.01.03 j

39656'

54.02

225:

1

(54.02.05    i

i

'54,02.06    ;

1

i

154.02.07

'i

54.02.10    :

225!

54.02.50

...

55.02    I

1    ! ■

600 i

56.02

0:


,56.02.06

: 56.02.07

; 56.02.09

59.02

60.02

i

60.02.02


146691

0


Buget 2014 j PREVEDERI ANUALE,

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

■ —|

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

14669

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

. _    i

5184|

Politie locala

61.02.03.04 :

5184:

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitarâ)

61.02.05

160

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50    i

9325

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

07090/ ;

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

■ j    . ...    .

invatamant (cod 65.02.03 Ja 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

166187

i

Din total capitol:

'..... j

I

învățământ preșcolar si primar (cod 65,02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

57954

învățământ preșcolar

165.02.03.01 j

30823l

învățământ primar

65.02.03.02 !

27131,

învățământ secundar (cod 65.02.04,01 la 65.02.04.03)

'65.02.04

105663,

învățământ secundar inferior

65.02.04.01 ,

46270[

învățământ secundar superior

65.02.04,02

53897,

invatamant profesional

j65.02.04.03 ;

.    . . I. .

5496!

învățământ postliceal

65.02.05    ‘

2514;

învățământ nedefinitul prin nivel (cod 65.02.07.04)

,65.02.07

0

învățământ special

'65.02.07.04 |

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02,11.30)

65.02.11

56

Internate si cantine pentru elevi

,65.02.11.03 i

561

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

;66.02 [

4290,

Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator'

TOTAL

Din total capitol:

!

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Oj

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

..

4170;

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

120[

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50 '

120!

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50,

67.02

44265i

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

773

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Muzee

■    -■    i

67.02.03.03 |

773

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

i

Scoli populare de arta si meserii

67,02.03.05

i

Case de cultura

67.02.03.06 ,

i

l

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08 |

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03,12 '

Alte servicii culturale

67.02.03,30 ,

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

31115

Sport

67.02.05.01

765&J

Tineret

67.02.05,02 ,

|

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

'    -    I

67.02.05.03

23460:

agrement

i

Servicii religioase

67.02.06

400!

-J

Buget 2014 j-------


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

11977!

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+

68.02

55552!

68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

3301

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

21777\

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05,02

•I

21777

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

!

Ajutoare pentru locuințe

i 68.02.10    ,

1000:

Creșe

68.02.11

2600

Unități de asistență medico-sociale

:68.02.12

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2722 î

Ajutor social

68.02.15.01 !

430

Cantine de ajutor social

68.02.15.02 (

2292'

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

: 68.02.50

24152

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU

j

SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02    I

58564

70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

oi

....... i

Dezvoltarea sistemului de locuințe

! 70.02.03.01 ,

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

;70.02.03.30

U .    .    i...

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

! 70.02.05.01 !

....... j

!

Amenajari hidrotehnice

170.02.05.02Buget 2014 r PREVEDERI ANUALI}


A L.A


TOTAL


Iluminat public si electrificări rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80,02.01)

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02 01.06 + 80,02.01.09 +

80.02.01,10 + 80.02.01.30)

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol:

Energie termica Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

70.02.06

20734

{

70.02.07

70.02.50

37830;

J 74.02

l

74763j

74.02.03

!

74.02.05

74655

74.02.05.01

74655i

i74.02.05.02

74.02.06

f

108

79.02

117237

i 80.02    01


80.02.01

o

i ■    -    >

80.02.01.06

[80.02.01.09

[80.02.01.10

i80.02.01.30 j

81.02

69597

81.02.06 J

lai .02.07 '81.02.50

69597

83.02

0


Buget 2014

'    PREVEDERI ANUALE"

L . . .    |

TOTAL L

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+63.02.03.30)

83.02.03

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

Camere agricole

83.02.03.07

i

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

47640

Din total capitol:

I

Transport rutier (cod 84.D2.03.01 la 84.02.03 03)

84.02.03

47640|

Drumuri si poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

19900

Străzi

84.02.03.03

27740'

Transport feroviar

84.02.04

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

_____    .    I

Aviația civila

84.02.06.02

i

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02,50

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

°!

Din total capitol;

i

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

......J

Alte acțiuni economice

87.02.50

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

°!

Buget 2014

; PREVEDERI ANUALEp -Cod indicator    ■

TOTAL    I

Excedentul secțiunii de funcționare

DEFICIT 99.02.96

Deficitul secțiunii de funcționare

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

Autorități publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol:

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

Autoritâți executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Partea a 11-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol:

Aparare naționala

'98.02.96

199.02

! 0

0

99.02.96

49.02

244581

50.02

1514

;51.02

I

1514

51.02.01

-

1514

51.02.01.03

1514

54.02

o!

54.02.05

'54.02.06

i 54.02.07

!

54.02.10

I

1

54.02.50

59.02

186:

60.02

] - ■

0

60.02.02 '

-


Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

Politie locala

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

65.02+66.02+67.02+68.02)

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65,02.04.03) învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65,02.07.04) învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Cod indicator

TOTAL61.02 ' 186

61.02.03

40'

161.02.03.04

40

61.02.05

I

146;

61.02.50    1

63.02

2375

1 ■ '

65.02

r    ■    !

1050'

65.02.03    1

65.02.03.01

0

,65.02.03.02 ;

l65.02.04    •

1050;

;65.02.04.01 i

226

65.02 04.02 ;

i

824

65.02.04 03

►    j.

j65.02.05

^65.02.07    j

0^

;65.02.07,04

165.02.11    ;

I

0,

^65.02.11.03 ' |65.02.11.30

65.02.50

66.02

13111

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

TOTAL


lA


Din total capitol:

Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) ;66.02.06    0.

Spitale generale

66.02.06.01 ;

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

1311

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

;66.02.50

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

Î66.02.50.50

Cultura, recneere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

14

Din total capitol:

i    ;

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

14i

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

167.02.03.02

I

Muzee

67.02.03.03 :

14i

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

i

Case de cultura

67.02.03.06 *

■ I

Cămine culturale

67.02.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12 !

i

Alte servicii culturale

67.02.03.30 ,

l

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

Sport

67.02.05.01 :

i

Tineret

67.02.05.02

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03 j

j

Servicii religioase

67.02.06

i

DENUMIREA INDICATORILOR


Buget 2014 PREVEDERI ANUALE

Cod indicator

i    TOTAL

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei    67.02.50

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+    68.02

68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.02.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)    ,68.02.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Unități de asistență medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Partea a IV^a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

Alimentare cu apa

Amenajari hidrotehnice

^68.02.05.02

i ....

l68.02.06

68.02.10

68.02.11

68.02.12

68.02.15

68.02,15.01

68.02.15.02

68.02.50

i

i

i

170.02

i .....-    ■

i

70.02.03

;70.02.03.01

70.02.03.30

70.02.05

70.02.05.01

i70.02,05.02


j...


236458

0:

i

. i

0


Buget 2014    ;


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator    ’

TOTAL

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

I .. .

Alimentare cu gaze naturale in localitati

! 70.02.07

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

236458

Proiecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

120

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

Salubritate

74.02.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

120

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

3928

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

822

Din total capitol:

i

i

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

,80.02.01

822|

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

180.02.01.06

)...

i

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

180.02.01.09

I

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

822

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice st comerciale

j80.02.01.30

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

i81.02    1

0>

Din total capitol:

i

Energie termica

:S1.02.06    '

i

Alti combustibili

; 81.02.07

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

tsi.02.50

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

183.02

0,

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA Instituția publică:

Formular:

ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

mii lei


CAP. 51.02

Buget 2014

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod !PREVEDERI ANUALE indicator '

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59] TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10,01.30)

Salarii de baza    [

i Indemnizație de conducere

' Spor de vechime    _ j_

'Sporuri pentru condiții de munca    )

.Alte sporuri     I

Ore suplimentare

(Fond de premii    i

41170

39656

01

39656

■■

10

19157

10.01

14991

10.01.01

12477

10.01.03l

10.01.04

10.01.05

10.01.06

414

10.01.07

10.01.08


) )

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

J

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

156

indemnizații de delegare

10.01.13

4

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

1940

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0    :

iTichete de masa *)

10.02.01

. )

Norme de hrana

, 10.02.02

iUniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

I

I

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

l

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30;

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4166’

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2850:

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

721

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

24

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

499

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

!

i

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

20499;

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

4833

Furnituri de birou

20.01.01!

330

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

655

Apa, canal si salubritate

20.01.04Î

83

Carburanți si îubrifianti

20.01.05

274

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

iHrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare [Reactivi Dezinfecta nti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

: Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

! Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerc etare-dezvolta re

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.061

20.01.07,

1028

20.01.08i

711

20.01.09

772

20.01.30

980

20.02

.. . { ..

88

20.03 i

0

20.03.01

20.03.02!

20.04 i

0

20.04.01j

20.04.02!

20.04.031

20.04.04

20.05

530

20.05.01;

20.05.03j

20.05.30

5301

.. . -

20.06

75

20.06.01'

25

20.06.02

50

20.09

20.10

20.11

45

20.12

1873

20.13j

107

20.14

20.15)


)


l'


Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18!

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

asociere

20.19:

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice

locale

20.20

Meteorologie

20.21'

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23'

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 +

20.24.02)    ,

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01 i

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi lor interne

20.24.02’

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

|

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    !

20.30

12948

Reclama si publicitate

20.30.01

2330

i Protocol si reprezentare

20.30.02

224

oprime de asigurare non-viata

20.30.03i

111

Chirii    I

20.30.04

2295

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

i Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7988

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01'

0

■Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    j

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    i

30.01.02 i


7 1 r P ; rU
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

30.02.03+30.02.05)

j Dobânzi aferente datoriei publice externe directe credite    _

! Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi _ Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului    i

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului ; Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

'Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ;Subventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

|Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3 1+51.01.39 + 51.01.46+51.01,49)

'Transferuri către instituții publice    '

! Acțiuni de sanatate

i Finanțarea aeroporturilor de interes local

i Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor Jde zi pentru protecția copilului


30.02;

30.02.01' 30.02.02J 30.02.03; 30.02.05?

30.03 î 30.03.01 30.03.02' 30.03.03? 30.03.05;

40!

40.03 i

40.20

40.30? 50 j

50.04

51 SF?

i

!

51.01;

51.01.0h 51.01.03 51.01.05!

51.01.141


0!


0!


0'L. A


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap    51.01.15j

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de

extremă dificultate    51.01.24!

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru    ;

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele

beneficiare de ajutor social    51.01.311

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea

'unităților de asistență medico-sociale    , 51.01.391

lTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente j ,din domeniul sănătății    51.01.46 j

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

Ă. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

[Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

Contribuții și cotizații la organisme internaționale jAlte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

[ Ajutoare sociale in numerar j Ajutoare sociale in natura ;Tichete de cresa

Ti chete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

l 51.01.49j

55 SF ■    55.01 j

55.01.18j

!    i

j 55.01.54 i    I

55.02 ; 55.02.01 j 55.02.04 57

j 57.021

57.02.01 j 57.02.02!

! 57.02.03j ; 57.02.04l


°!

Oi


0'


0!

0


TITLUL X ALTE CHELTUIELI {cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI {cod 80.03+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+8101.02+81.01.05+8101.06)

! Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

JRamburșari de credite externe din fonduț de garantare jRamburșari de credite aferente datoriei publice externe locale • Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

(Rambursări de credite interne garantate ; Diferente de curs aferente datoriei publice interne

59 59.01 59.02 59.08

59.11 59.12* 59.15 59.17

59.20

59.22

59.25

59.30

59.35:

79

80    j

80.03

80.30

811

0|

i

0;


i

81.01i 8i.01.0i: 81.01.02 81.01.05j 81.01.06l

oi


81.02;

81.02.01

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent 92.01.96

jExcedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96    '    î

Deficitul secțiunii de funcționare __________ '

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri decapitai (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

i Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de ; jcapital din domeniul sănătății    j

Alte transferuri de capital către instituții publice    !:

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)    ’

| Programe cu finanțare rambursabila

[Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerarnbursabilă Programe ISPA    _    !

; Programe SAP ARD    _    __ i

I Programe de dezvoltare

[Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibile ISPA    j

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunite

81.02.05

84

85.01

90

92.01

92.01.96

93.01

93.01.96


51

51.02

51.02.12

51.02.28;

51.02.29;

55

!

55.01 i

55.01.03 55.01.08 i 55.01.09 55.01.10; 55.01.13 55.01.15Π55.01.281 55.01.42


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

j Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

, Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea extern a nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

_! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07,01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

r

56


Ol


56.01

56.01.01

56.01.02

56.01.03

56 02 56.02.01 ! 56.02.02, 56.02.03!

56.03 56.03.01 56.03.02 i 56.03.03;

56.04, 56.04.01! 56.04.02 56.04.03

0;

I

i


O1


56.05 56.05.01, 56.05.021 56.05.03

56.07

56.07.01

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP1) i (56.08.01 fa 56.08.03)    ;

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila    ,

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 i la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    i

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03) j Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)    i

l_ Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila ^Cheltuieli neeligibile    ___

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

j Finanțarea națională _

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

56.07.03

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15;

56.15.01

56.15.02,

56.15.03,

56.16;

56.16.01'

56.16.02

56.16.03,

56.17 56.17.01: 56.17.02 56.17.03.

I

56.18 56.18.01; 56.18.02 56.18.03'

!

56.25 56.25.01: 56.25.02: 56.25.03


0:


0;

i

j


) )


Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

' 0

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

i

(56.28.01 la 56.28.03)

56.28

0

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

: -

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

.    . j

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15141

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1514

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1514'

^Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

220!

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

1294

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

l

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

ol

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor

cu finanțare UE    |

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

I

ol

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

i

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

: Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
 A. LA90

92.01

92.01.97'

93.01

93.01.97'

i_, A


JUDEȚULCONSTANTA Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA Instituția publică:

ANEXA 2 BIS


Formular:

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 54.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE,

225

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84,

i

225

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

225

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

10

210

+10.01.30)

10.01

166

Salarii de baza

10.01.01

144

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

) )

l, A


R

1 1 ț /' i

iFond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

Jlndemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

10.01.10'

J 10.01.1 r

J 10.01.12;

10 01.13

10.01.14;

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

: 10.01.15:

^Alocații pentru locuințe

10.01.16

: Alte drepturi salariate in bani

[ 10.01.30;

12

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

i

Norme de hrana

, 10.02.02

f

Uniforme si echipament obligatoriu

J 10.02.03:

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

j 10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05 j

Alte drepturi salariale in natura

j 10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

l    10.03

44!

'Contribuții de asigurări sociale de stat

I 10.03.01:

32'

Contribuții de asigurări de șomaj

; 10.03.02;

11

^Contribuții de asigurări sociale de sanatate

J 10.03.03 i

10'

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

, 10.03.04

1j

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

1 10.03.05 i

Contribuții pentru concedii si indemnizații

i 10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

I    I

i

20.25+20.27+20.30)

! 20

15

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0:

.Furnituri de birou

j 20.01.01

Materiale pentru curățenie

J 20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03l

i

Apa, canal si salubritate

20.01.04)

Carburanți si lubrifianti

i 20.01.051

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional :Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01 +20,0X02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi i Dezinfectant

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

[Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02} iDeplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06 20’01.07 20.01.08 20.01.09 20 01.301

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20X)5.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09 j

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

Studii si cercetări    j 20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18!

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

(Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor j Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice ! Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.19:

20.20

20.21

20.22

20.23


20.24

( 20.24.01' ( 20.24.02

(    20.25

j    20.27 (

I    I

!    20.301

( 20.30.01 î j 20.30.02 ( j 20.30.03 j i 20.30.04 j 20.30.06 | 20.30.07 : 20.30.09

20.30.30 i 30 j    30.01

j 30.01.01

30.01.02


15


15

0


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ta 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice extemedirecte Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    _

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur ^Dobanda datorata trezoreriei statului

iDobanzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 'Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

icombustibîli

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Finanțarea aeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului


30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05i

30.03' 30.03.01; 30.03.02 30.03.03 30.03.05 40

4003

40.20

40.30

50

50.04


51 SF


51.01;

51.01.01;

51.01.03

51.01.05,


0;

I

I

oj

I

o


.Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

; Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către i unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.15

51.01.24

51.01.26;

r ' A T :> ■

i

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

I

51.01.31;

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență

medico-sociale

51.01.39;

■Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46,

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

o;

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.54)

55.01

0

i Alte tran sfe ru ri cu rente i n terne

55.01.18:

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale

, centralelor de termoficare    i

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

I

55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04-

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ (cod 57.02)    i

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

o!

; Ajutoare sociale in numerar    [

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02;

Tichete de cresa

57.02.03

i Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    ,

57.02.04;

r--T-

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12

+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

°!

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

i

j

Asociații si fundații

59.11

i

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

i

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

....

!

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

j

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35 i

i

I

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

I

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

■■    ■ ■ i

I

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30I

i

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0!

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01j

0'

iRambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

1

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.0L05'

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06:

i

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02,

o1

!

'Rambursări de credite interne garantate

81.02.01 '■

I Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02


•v<?    • LARambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    ! 81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

ANUL CURENT(85.01,    84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT    !    90

Excedent 92.01.96    92.01

[Excedentul secțiunii de funcționare    92.01.96;

Deficit 93.01.96    93.01

[Deficitul secțiunii de funcționare _________ ...    .    . !    93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29)

'Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

[Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din ^domeniul sănătății

■Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

[Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

Programe SAPARD

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

1 Cheltuieli neeligibile ISPA

j Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

51

51.02

51.02.12'

51.02.28

51,02.29!

55

i

55.01 j

55.01.03;

55.01.08f

55.01.09j

55.01.10]

55.01.13

55.01.15

55.01.28'

55.01.42!


o,

I

Oi


o!

I


,,


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)    56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    56.01,

Finanțarea națională    56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.01.02.

Cheltuieli neeligibile    56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)    56.02^

!    Finanțarea națională    56.02.01

,    Finanțarea externa nerambursabila    56.02.02

Cheltuieli neeligibile    56.02.031

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    56.03

Finanțarea națională    56.03.01.

■    Finanțarea externa nerambursabila    56.03.02!

Cheltuieli neeligibile    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la    l

56.04.03)    '    56.04!

Finanțarea națională    56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila    56.04.02

Cheltuieli neeligibile    56.04.03    j

0:


Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    56.05^

Finanțarea națională    56.05.011

Finanțarea externa nerambursabila    ,    56.05.02

!    Cheltuieli neeligibile    i    56.05.03!

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03) i 56.07; !    Finanțarea națională    i    56.07.01 ‘

Finanțarea externa nerambursabila    i    56.07.02    '

o:


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

90

92.01

92.01.97    !

93.01

93.01.97

JUDETULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA


Instituția publică: Formular:ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 55.02


DENUMIREA INDICATORILOR


_mii lei

Buget 2014

Cod REVEDERI ANUAI

I indicator    1

i    TOTAL :


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE,


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)    __

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli sa la riale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza i Indemnizație de conducere ; Spor de vechime l Sporuri pentru condiții de munca


l 600 01 600

10


10.01

! 10.01.01 ! 10.01.03

10.01.04 î 10.01.05


Of


luci M

L_-1—(Alte sporuri ■ Ore suplimentare (Fond de premii

iFond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii 'Indemnizații de delegare (Indemnizații de detașare

■Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa *)

I Norme de hrana

i Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

■Transportul la si de la locui de munca

(Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 (a 10.03.06)

{Contribuții de asigurări sociale de stat ÎContributii de asigurări de șomaj IContribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale j Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați jContribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

j Furnituri de birou TMateriale pentru curățenie

10.01.06 10.01.07 10.01.08; 10.01.10; io.oi.ir 10.01.12 10.01.13; 10.01.1< 10.01.15’ 10.01.16 10.01.30

10.02 iq.o2.ov 10 02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05, 10.02.30

10.03

10.03,01;

10.03.02

10.03.03;

10.03.04

10.03.05

10.03.06


■ i

oi


20

20.01 {

20.01.01

20Î01.02


încălzit, Iluminat si forța motrica ,Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

I Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

iHrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat ;Âlte obiecte de inventar

Deplasări, dețasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

^Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoîtare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

20.01.03; 20.0<04; 20.01.05 20.01.06

; 20.01.07 • 20.01.08 ; 20.01.09

20.01.30 20.02 20.03 j

20.03.01 : 20.03.02 20.04

’’ 20.04.01

20.04.02l

20.04.03;

20.04.04i

!

20.05

20.05.01

20.05.03

; 20.05.30 20.06

[ 20.06.01

20.06.02' 20.09

20.10

20.11

20.12

20.13 i

°;
Protecția muncii    20.14f

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata    20 15

Stud ii si cercetări    j 20.16!

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor    20.18l

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes

public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere    .    20.191

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale    20 20

Meteorologie    ■    20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    !    20.22 j

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor    i    20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)    20 24'

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe    I 20.24.01;

[Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne    20.24,02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor I statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Tichete cadou    {    20.27 j

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

'Reclama si publicitate i Protocol si reprezentare Prime de asigurare no n-viata : Chirii

(Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

■Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod130.01 la 30.03)

■ i

0|;    20.30

j 20 30.01 20.30.02 i 20.30.03

' 20.30.04 j 20.30.06i j 20.30.07 , 20.30.09; ! 20.30.30 J 30


>)>

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

599

I

I Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

599

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

i

0

. Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

i Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

'■ 30.02.02,

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

, 30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0:

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02;

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

1 30.03.03 i

f

j Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05j

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40i

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03;

i

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la

!

[

combustibili

40.20

[Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

..

(cod 51.01)

51 SF

I

0

Transferuri curente (cod

1

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +

51.01.46+51.01.49)

51.01

o!

(Transferuri către instituții publice

....

51.01.01

[Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 Ja 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa ne/ambursabila

! Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

i Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

, Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

; Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social af societetilor comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE• (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 811.04)

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

56.25.01

56.25.02

56.25.03


56.27    0

56.27.01 56.27.02 56.27.03


56.28    0

56.28.01 56.28.02,

56.28.03

70    0

71    0

71.01    0


71.01.01 j 71.01.02 71.01.03 71.01.30!

71.03

72

7201

72.01.01

75

79


81 i    0


81.04


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

CURENT (85.01)    84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01

TITLUL XVIII REZERVE,    EXCEDENT/DEFICIT    90

Excedent (92.01.97)    92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare    i 92.01.97

Deficit (93.01.97)    93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare_93,01.97 i

0,PREȘEDINTE ȘEDINȚA tZrjec

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014 CAP. 61.02    mii lei

Buget 2014


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+J TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08    '

+10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

14855

14669

01

14669

10

__ . .

3568

10.01

2815

2474!


Salarii de baza ■Indemnizație de conducere ’spor de vechime sporuri pentru condiții de munca

10.01.01 10’01.0310.01.04! 10.01.05

Alte sporuri

: 10.01.06 i

72

Ore suplimentare

[ 10.01.07

IFond de premii

i 10.01.08

:Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10,

C I. M

!Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

I

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

! io.oi.i2;

Indemnizații de delegare

i 1O?O1.13;

1

Indemnizații de detașare

Ț io.oi .14!

I

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

i 10.01.15,

j Alocații pentru locuințe

! 10.01.16

i

iAlte drepturi salariale in bani

i 10.01301

268,

I

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0 '

ITichete de masa *)

d    j

■ 10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

J

iUniforme si echipament obligatoriu

! 10.02.03

I

i Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

" 10.02.04

i

'Transportul ia si de la locul de munca

10.02.05

iAlte drepturi salariale in natura

: 10.02.30

- 4 •    -    •    j

Contribuții (cod 10.03.01 la 10 03.06)

! 10-03,

753 i

Contribuții de asigurări sociale de stat

! 1°Q3Q1[

563,

Contribuții de asigurări de șomaj

} 10.03.021

14

■ • I

1 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

: 10.03.03

147

■Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

i 10.03.04

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

• 10.03.05!

- J

'Contribuții pentru concedii si indemnizații

, 10.03.06

241

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09

! ,

i

la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

11101,

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01 i

708!

I Furnituri de birou

! 20.01.01

601

Materiale pentru curățenie

I 20.01.02

;încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

iApa, canal si salubritate

J 20.01.04

j

Carburanți si lubrifianti

I 20.01.05

492,

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

! Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional i Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod120.03.01+20.03.02)

iHrana pentru oameni iHrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) i Deplasări interne, detașări, transferări | Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

)

r
20.01.06

20.01.07

156)

20.01.08

20.01.09i

20.01.30;

i

I

20.02

40;

20.031

0

20.03.01;

j

20.03.02!

I

I

20.04 j

0

20.04.01;

20.04.02'

20.04.03j

20.04.04

i

20.05

162

20.05.01 J

139

20.05.03 J

20.05.30

23

20.061

0

20.06.01 j

20.06.02 j

I

20.09

1

20.10

I

20.11 î

I

20.121

20.13;

50

20.14

I

I

20.151

I

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior (cod 20.24.01 + 20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare iprime de asigurare non-viata (chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe | Dobânzi aferente creditelor interne garantate

20.16

20.1820.19

20.20}

20.21!

20.22

20.23Î

i

20.24

Oi


20?2<0l'

20.24.02

[

20.25!

20.27

20.30;

: 20.30 01*

:t

20.30.02}

20.30.03 ’ 20.30.04 ) 20.30.06

20.30.07 f 20.30.09,

; 20.30.30l

30

! ..... _ 1

30.01 j I 30.01.01 ! 30.01.02


10141


- i

5801


95611

O

o!


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 1 credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprui j Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)    !

_ Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur    i

Dobanda datorata trezoreriei statului    ■

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului | Dobânzi la opeatiunile de leasing    J

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

jSubvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif , Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate i ale preturilor la combustibili    ,

Alte subvenții    i

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    i

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod    I

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.0: 1.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)    |

Transferuri către instituții publice    ]

Acțiuni de sanatate     !

Finanțarea aeroporturilor de interes local    _    ,

jTransferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea    !

centrelor de zi pentru protecția copilului    ;

30.02

30.02.01 Ș 30.02.02 30.0Z03; 30.02.05!

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03;

30.03.05;

40

40.03;

I

40.20

40.30Ș

50


50.04


51SF4


51.01

51.01.01 51 .01.03 51.01.05!

..... J

51.01.14Î


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala ; pentru persoanele cu handicap    51.01.15

iacordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în ' situații de extremă dificultate    1 51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate

; pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului ! 51.01.26 Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele i 'beneficiare de ajutor social    i 51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru    1

finanțarea unităților de asistență medico-sociale    l

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente ; din domeniul sănătății    1

Jransferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole j

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    j

Alte transferuri curente interne    !

.Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

{Contribuții și cotizații la organisme internaționale ;Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

. Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura !Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.39{

51.01.46

51.01.49

55 SF 55.01

55.01.18


55.01.54

55.02

55.02.or

55.02.04

_ 57 57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


)

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile    ■_

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)    H

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii    (

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.021 Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81,01.06)    _

_ i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite J

__i Rambursări de credite externe din fondul de garantare    '

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale _ j (Diferențe de cure aferente datoriei publice externe    (

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) [Rambursări de credite interne garantate

I Diferențe de curs aferente datoriei publice interne    ]


59.01

59.02

59.08Î

59.11

59.121

59.15

59.17

- j.

59.20 59.22 59.25J 59.30 [ 59.35


79

80

80.03

80.30

81

...

0

81.01

0

81.01.01 81.01.02


81.01.05

81.01.06

81.02

0

81.02.01

81.02.02


1 Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92,01,96

Deficit 93.01.96

93.01

; Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

■■

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+79+84)

186

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

iTransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

jde capital din domeniul sănătății

51.02.28

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 +

55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

|Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

- )

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

_:

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

j

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomur

55.01.42


iiuui viii rruieuiu uu nuanțare uiți ruiiuuneAienie nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18

4-«    074-CA MV ....

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila     j

Cheltuieli neeligibile    )

Programe din Fonduț Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03) j Finanțarea națională    ;

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03) Finanțarea națională _

Finanțarea externa nerambursabila

_ Cheltuieli neeligibile


56


56.01

56.01.01,

56.01.02;

56.01.03J

56.02 i 56.02.01! 56.02.02j 56.02.03)

56.03;

56.03.01

56.03.02

56.03.03


0,


/\

V; 'Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)________________

I    Finanțarea națională

;    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila


56.04

56.04.01

56.04.02

56.04.03'

56.05

56.05.01

56.05.02^

56.05.031

' ' " T

56.07 56.07.01 56.07.021


_ Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

i    Finanțarea națională _ _

!    Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01Ja 56.15,03)

I Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

; ^Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiîa

I Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la56J7.03)_ Finanțareajiațională

; Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

|    Finanțarea națională

_ j    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)    ______ _

[ Finanțarea națională _

Finanțarea externa nerambursabiîa Cheltuieli neeligibile

56.07.03;

56.08;

O'


56.08.01;

56.08.02

56.08.03

56.15; 56.15.01 56.15.02 56.15.03; _ 56.16’ 56.16.01: 56.16.02 56.16.03


56.17; 56.17.01 î 56.17.02 56.17.03:

56.18 :    56.18.01,

{    56.18.02]

;    56.18.02l_

l

56.25] 56.25.01 56.25.02 j

,    56.25.03 i

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa neramburșabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01Ja 56.28.03)

i    Finanțarea națională

!    Finanțarea externa nerambursabila

> Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

Active fixe (cod 71 .OÎ’OI la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport ^Mobilier, aparatură birotică și alte active cojporale j Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

J Participare la capitalul social^ț socjetatilor comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04, Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent» si recuperate in anul curent

5627 j

0;

56.27.01

56.27.02j

5627.03

-i

56.28

0'

56.28.01!

56 28 02

56.28.03

70Î

186;

71

186

71.01;

186!

71.01.01'

71.01.02,

95

71.01.03

91;

71.01.30

71.03

. __

72!

0

72.01

0

72.O1_.O1;

79

81

1

0

■    -    H

81.04;

l

...

84

o'

85.01'

i


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

; Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97Î


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :CONSTANTA

Instituția publică: Formular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 65.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

'REVEDERI ANUAL

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

167237    i

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

166187    |

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

166187

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

150465)

Cheltuieli sala riale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16

-

+10.01.30)

10.01

117765)

: Salarii de baza

10.01.01

100364

Indemnizație de conducere

10.01.03

f

Spor de vechime

10.01.04

l

I

'Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

644

! Alte sporuri

10.01.06

_2455

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08;

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca iAlocații pentru locuințe Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa *)    __ _

i Normele hrana    _ __

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj ^Contribuții de asigurări sociale de sanatate

iContributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0L09+20.01.30)

Furnituri delsirou 'Materiale pentru curățenie [încălzit, Iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

>


A X E E

10.01.10

611

10.01.11

5843

10.01.12

87

10.01.13

1

10.01.14i

10.01.15

10.01.16

10.01.30

7760

10.02

0

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.30

10.03

32700

10.03.01

22726

10.03.02;

1430]

10.03.031

6743:

10.03.04

745,

10.03.05]

10.03.06]

1056

20

15722!

20.01

12574|

20.01.01

193

20.01.02

164

20.01.03,

8400

20.01.041

1844'

20.01.05

69l

Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

'Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.021

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale__

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ea 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi i Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)    _____

Deplasări interne, detașări, transferări ; Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.01.06

1

20,01.07

113

; 20.01.08

240

20.01.09

350

20.01.30

1200

20.02

2499

20.03

0

20.03.01

: 20.03.02j

20.04

4

j 20.04.01

1

! 20.04.02

2

J

20.04.03

20.04.04

1

20.05

375

j 20.05.01

3

20.05.03

11

20.05.30

361,

20.06

9'

20.06.01

_9

20.06.02

20.09

1

20.10

; 20.11

2

20.12

11

20.13

261

20.14

45

20.15LA


Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

I

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor    I

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 +20.24.02)

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe    1

| Comisioane si alFe costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate    !

.Protocol si reprezentare iPrime de asigurare non-viata

Chirii    ■

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

iFondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    ț

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    j

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    1    !

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    j

Dobânzi aferente datoriei publice interne! directe    _ _    '

Dobânzi aferente creditelor jnteme garantate

20.16

20.18


20.19

20.20:

20.21

20.22

20.23

20.24

20.24.01

20.24.02;

20.25;

-■

0

I

20.27

20.301

186

20.30.01 ’ 20.30.02;

1

20.30.03' 20.30.04 " 20.30.06

20.30.07 *

20.30.09

20.30.30

SI

i

■ ■    I

5;

175;

30

o

30.01;

30.01.01

30.01.02 i

°!


| ANEXAI [HCI M NA />


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ta 30.02.03*30.02.05)

■ Dobânzi aferente datorie[publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite i Dobânzi aferente creditelorexterne garantatesi/sau directe subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 fa 30.03.03+ 30.03.05)___

| Dobânzi aferente imprumoțurilor din fondul de tezaur _

Dobânda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului j Dobânzi la opeatiunile de leasing _____

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

;Subventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor

la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51,01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01,46+51.01.49)    __

Transferuri către instituții publice

__Acțiuni de sanatate

Finanțareaaeroporturilor de interes local

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

30.02

30.02.0V

30.02.02,

30.02.03

30.02.05

30.03 j 30.03.01 30.03.02; 30.03.03j 30.03.05,

40;

40.03

40.20

40.30

50*

50.04,

51 SF

I

i

51.01,

51. oi.or 51.01.03, 51.01.05

51.01.14


Oi


o:


l

Oi


Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare

către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

i Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele I

aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor

isocial    ; 51.01.31


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

asistență medico-sociale    ! 51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul , sănătății    _    j 51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    j

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si J ale centralelor de termoficare    ____ I

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

ÎContribuții și cotizații la organisme internaționale    î

:Alte transferuri curente în străinătate    I

TÎTLULÎX ASISTENTĂ SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar    i

51.01.49

55 SF

55.01

55.01.18]

55.01.54

i

55.02 55.02.01: 55.02.04

57 i

57.02]

57.02.01


Ajutoare sociale in natura

i 57.02.02


iTichete de cresa    57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    J 57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret    ___

Asociat ii si fundații Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile


59 59.01: 59.02 59.08

59.11

59.12 59-15Π59.17Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si socia l-cult ural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


59.20: 59.22 59.25 59.30 j 59.35!

79

80

80.03 i 80^30;

81


Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)


81.01


Rambursările credite externe contractatede ordonatorii de credite Rambursări de credite externedin fondul de garantare ! Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

J Diferențe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

IRambursari de credite intemegarantate__

_ [Diferențe de curs aferente datoriei publice interne


81.01.01

81.01.02

81.01.05

8T01.06'

81.02 81.02.01 f 81.02.021


Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale    , 81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)    84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

TÎTLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT    90


Excedent 92.01.96


92.01Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96


Deficitul secțiunii de funcționare


92.01.96 |    93.01

1    93.01.96


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)


1050


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)


Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din j i domeniul sănătății    ;

' ■    ............ ........... ............... î

Alte transferuri de capital către inștițutii publice    [

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri inteme (cod 55.01X13+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila    _ _    _    ___

Programe PHARE și alte programe cu finanțare ne rambursabilă    ___ j

Programe ISPA

Programe SAPARD    ___ ___ ___________ '

__Programe de dezvoltare__

FondRomande Dezvoltare Sociala ____

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


51


51.02

51.02.12

51.02.28

51.02.29

_ 55

55.01

55.01.03

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42


i

°l

0


0

Oi


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe ne ram bursa bile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

| Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile


56±

i    i

i    5601;

56.0101 ■

56.01.02 j ;    56.01.03

I 56.02 ;    56.02.01

56.02.02 i 56.02.03 i 56.03?

56.03.01

56.03.02

56.03.03


Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 • la 56.04.03)    ’

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

! Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)    !

Finanțarea națională    j

Finanțarea externa nerambursabila    !

I Cheltuieli neeligibile    _    i

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)    _    _____ ’    _    j

Finanțarea națională _    _    _

■ Finanțarea externa nerambursabila    I

56.04 56.04.01 56.04.02' 56.04.03

56.05,

56.05.01Î

56.05.02

56.05.03?

56.02 56.07.01; 56.07.02?


0;


Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională    ____

, Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile


560703.

_ 56.081 56.08.01 56.08.02, 56.08.03'


o:Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03) |

' Finanțarea națională    '

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    j

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

Finanțarea națională    j

j    Finanțarea externa nerambursabila    ț

'    Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17,01 la 56.17.03)

!    Finanțarea națională    i

Finanțarea externa nerambursabila__    1

;    Cheltuieli neeligibile


56.151 56.15.01 J 56.15.02! 56.15.03'

56.16, 56 J 6.01 j 56.16.02 56.16.03!

56/I7, 56.17.011 56.17.02 56.17.03


o;


Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

_! Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice si sociale în cadnjțUniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

Finanțarea națională Finanțarea^xterna nerambursabila Cheltuieli neeligibile


L- 56-18!

56.18.01! 56,18.02,

__56,18.03

L . 56 25

!    56.25.01

56.25.02

56.25.03


Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

F[nanțarea națională

Finanțarea extemanerambursabila

Cheltuieli neeligibile    _____

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională j Finanțarea externa nerambursabila i Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod171+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+ 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

I Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

_ Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII AC TIVEAI NĂNCIĂRE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    __

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


5627 j 56.27.01 !    56.27.02

56.27.03

0

56.28

0

î 56.28.01 j

56.28.02

56.28.03

70

1047;

71

1047:

71.01

1047

71.01.01

47

I 71.01.02

I

j 71.01.03

!

I 71.01.30

1000:

71.03

72

0,

72.01

0'

72.01.01

l

75

79

__81

o’

81.04

84

0

85.01TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.0 î.97)

Excedentul secțiunii de dezvoltare

Deficit (93.01.97)

Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

90

92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


) )

anexă la HCLM Nk.JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

Instituția publică._

Anexa 2 bis _

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP.66.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5601

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

4290

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4290

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4070

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16 +10.01.30)

10.01

3200

Salarii de baza

10.01.01

2931

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

A A L X A L A IU i M \R

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul ta st de la locul de munca

10.01,15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

O

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

269

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02,01

O

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul ia si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

870

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

637

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

166

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

100

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

50

Medicamente

20.04.01

50

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie st accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

|h c


anexa la

.M NK.^


Af«VXĂ l-A

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale ta realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

50

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

------- r • - . - - —

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

o

Dobânzi aferente creditelor externe qarantate si/sau directe subimprumutate

-a:---------

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

■    n

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor nepreviztonate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01. 39 + 51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

O

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

O

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de temnoficare

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL (X ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

120

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

120

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

120

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

. -i

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de

drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plătii creanțelor salariale

i-1    —

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

1

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

.

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

O

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

O

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENWEFICIT

90

Excedent d2.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

(Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

.... . ■

■ ■

1311

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

r

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

. . .

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

- 0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

;J

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56,01.01 la

56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

■ ■

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

-

Finanțarea națională

56.02.01

——<—<—.—.    —

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neetîgibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04,01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

I-     .    .    .    .

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabita

56.05.02

---- --—.----—.—,--------

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

- .

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitat! si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18,01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligtbîle

56.18.03

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea dîsparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

....

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56,27,01

Finanțarea externa nerambursabila

56,27,02

Cheltuieli neeligibile

56.27,03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28,01 la 56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

-

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1311

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

1311

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1311

Construcții

71,01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01.02

1311

   —-    - — — —

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

o

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

A M \ -HCLM)


A


’P r)


)Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

ANEXA LA HCLM NR.JUDEȚUL.CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

instituția publică: Formular:


ANEXA 2 BIS

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 67.02

mii lei

Cod

indicator

Buget 2014

’REVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44279

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 ia 10.01.08 +10.01.10 Ia 10.01.16 +10.01.30)

| Salarii de baza i Indemnizație de conducere ! Spor de vechime ■Sporuri pentru condiții de munca ! Alte sporuri iOre suplimentare


44265

44265


10.01 : 10.0l.0l’ ’ 10.01.03 f 10.01.04 10^01.051 • 10.01.06 ; 10.01.07'


0!

I

O.


HCLM NU.


Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariate in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

'Contribuții de asigurări sociale de stat I Contribuții de asigurări de șomaj iContribuții de asigurări sociale de sanatate

i Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale ■ Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 (a 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

.Furnituri de birou iMateriale pentru curățenie jncalzit, Iluminat si forța motrica ;Apa, canal si salubritate

; 10.01.08! j 10.01.10;

10.01.11

i 10.01.12 f 10.01.13 ; 10.01.14}

} 10.01.15i ! 10.01.16,

I 10.01.30;

■f • —    -I

10.02}

0

I 10.02.011 10.02.02 j 10.02.03!

' 10.02.04^

' 10.02.051 } 10.02.30 j

I    10.03}

0

5 10.03.011 ' IO.O3.O2J i 10.03.03! i 10.03.04!

' 10.03.05 [

I

■ ■■ i

! 10.03.06)

î ' -    1 -

i

i

1    ,

!    20}

i

36896

1    20.01;

23460i

! 20 01.01}

1

1

! 20.01.02!

: 20.01.03)

, 20.01.04

1

]

- !


(Carburanți si lubrifiant 'Piesede schimb i Transport

(Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

jMateriale si prestări de servicii cu caracter funcțional , Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

l Hrana pentru oameni    _

! Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

(Medicamente l Materiale sanitare l Reactivi 'Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

i Uniforme si echipament ; Lenjerie si accesorii de pat , Alte obiecte de inventar

Deplasări, detașa ri, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

(Deplasări interne, detașări, transferări ■ Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezv oltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii


! 20.01.05

i
20.01.09 [ 20.01.30!


23460'


20.02

!


20.03


i    20.03.01    '

20.03.02    ■

20.04,    0,

*    20.04.01 >

i    20.04.021    ;

!    20.04.03    ,

i    20.04.04    i

!    i    1

20.05;    10!

!    20.05.011    j

!    20.05.03>    j

' 20.05.30    10

|    2006 J

;    20.06.0r    J

i    20.06.02!    i

20.09    î

i    20.10!    !

'    2011    |

i    20.12

1    20.13    ;

20.14    !


Muniție, furnituri si armament de natura activelor Fixe pentru armata

Studii sî cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.15;

20.16

/ 20.18

Contribuții ale administrației publice loca ie la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

i

local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

,    20.19

240

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

1 20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

i 20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 +20.24.02)

i

j    20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

■ 20.24.01

I Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

! 20.24.02;

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului,

t    !

potrivit dispozițiilor legale

20.25;

Tichete cadou

:    2°-27i

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

I

20.30

13186i

Reclama si publicitate

i 20.30.01

Protocol si reprezentare

; 20.30.02,

i

Prime de asigurare non-viata

j 20.30.03

i Chirii

i 20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

i 20.30.061

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

! 20.30.07:

i

>Executarea silita a creanțelor bugetare

1 20.30.09

lAlte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 20.30.30'

13186!

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

1.    .    30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

1    30.01

0;

)

|    AN

J    iJ_/ C î . M A

F X A .L A

1 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01;

1

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

■ 1

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02;

30.02.01;

) 30.02.02

o!

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimpru mutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.03)

30.02.05i

i

i

Alte dobânzi (cod 30.03.01 (a 30.03.03+ 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

'Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03;

J    J

) 30.03.01)

30.03.02) i 30.03.03

; 30.03.05)

0;

i

l

1

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Ol

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

1

J

iSubvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor ta    '

combustibili

Alte subvenții

)    40.201

j    40.301

I

t

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

50!

> 5004

i    1

■ °î

l

51.01)

i 51 SF

773;

Transferuri curente (cod    1    '

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01,14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +    l    j

51.01.46+51.01.49)

i    51.01;

773

773 i

1

Transferuri către instituții publice

; Acțiuni de sanatate

: 5i.oi.oi!

. .. . . ... , .

; 51.01.031

: Finanțarea aeroporturilor de interes local

! 51.01.05;

i


Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

{copilului    ; 51,01.14

iTransferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap • 51.01.15 Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare câtre unitățile i    :

administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    { 51.01.24

'Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu    i

i pentru creșterea copilului    ! 51.01.26)

{Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    i 51.01.31 j

iTransferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-    '

sociale    ; 51.01.39;

ITransferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    ;

I    I

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI    (cod 55.01+55.02)    !

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)    (

(Alte transferuri curente interne    •

iTransferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor ■ de termoficare    '

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

I

l

! Contribuții și cotizații la organisme internaționale    l

! Alte transferuri curente în străinătate    j

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

• Ajutoare sociale in numerar    i

i Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa    !

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    [


51.01.46j

51,01.49 i 55 SF 55.01 î

55.01.18j

55.01.54i ...... ’ 1

55,02 j

55.02.01

55.02.04i

57,021

57.02.01! 57.02.02{ 57.02.03i 57.02.04!


0>

Oi


Oi


Oi


.JTITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59,17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acțiuni cu caracter științific si social-cultural Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

[Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare

j Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate !Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

59

6596

59.01

59.02

59.08

59.11

59.12

59.15:

6596

59.17

I

59.20

59.22 j

59.25

59.30

59.35

79

sol

80.03

80.30'

i

i

1

1

1

i

i

1

81

O'

81.01 j

81.01.011

1

81.01.02'

i

81.01.05Î 81.01.06'

- -

81.02

0

81.02.01 j 81.02.02;

1

iRambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

Excedent 92.01.96

: Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

___'Deficitul secțiunii de funcționare    _____ _ _________

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51 02.28+51.02.29)

;Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55 01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01,28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă (Programe ISPA Programe SAPARD

Programe de dezvoltare    _    _ _

iFond Roman de Dezvoltare Sociala :Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


81.02.05?


84 85.01!

90 92.01,

92.01.96'

93.01

93.01.96; J_____

14


;    5102j

51.02.12

'    I

; 51 02.28

51.02.29 i    55;

;    i

55.01'

, 55.OI.O3!

! 55.01.08 ; 55.01.09; ; 55.01.10

55.01.13 55.01.15 55.01.28 r 55.01.42


O

i

o

I

i


°iTitlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

’ Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila [ Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

'    Finanțarea națională

'    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neefigibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

•    Finanțarea națională

i    Finanțarea externa nerambursabila

i Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03) ; Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

J    Finanțarea națională

l    Finanțarea externa nerambursabila

; Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56,07.03) Finanțarea națională

1 Finanțarea externa nerambursabila

56

56.01

56.01.01

56.01.02;

56.01.03;

56.02 56.02.01; 56.02.02 56.02.03 j

56.03

56.03.01

56.03.02

56.03.03;

56.04^

56.04.01;

56.04.02;

56.04.03j

56.05; 56.05.01' 56.05.02j 56.05.03;

l

56.07, 56.07.01' 56.07.02'


o;

0'


0'


Ol

- i


) )

r

HC L*

VM \ Ă LA.

ț Cheltuieli neeligibîle

'    56.07.03'

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 Ia 56.08.03)

56.08

oi

Finanțarea națională

56.08.01,

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03'

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

’ Finanțarea națională

56.15,

'    56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

;    56.15.02 J

!

Cheltuieli neeligibîle

,    56.15.03'

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

;    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

56.16*

I 56.16011 .    56.16.02'

0

■1

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

1

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

i    56.17

i 56 17.01 i 56.17.02; i 56.17.03;

oi

i

■ i i

i

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Finanțarea națională

56.18;

'    56.18.011

. oi

1

Finanțarea externa nerambursabila

1    56.18.02'

.    . J

, Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul

'    56.18.03'

1    ..    -- • -ț •

1

- -

i

- i

i

Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25i

°J

Finanțarea națională

56.25.01'

1

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

56.25.02'

'    56.25.03,

i


Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    ;

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiarerSEE (56.28.01 la 56.28.03) Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)    '

Active fixe (cod 71.01.01 la 71 01 03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport    j

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

, Participare la capitalul social al societăților comerciale    j

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)    I

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)    i

'    ......""    ------    j

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE    I

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT j (85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! sî recuperate in anul curent    i

56.27

56.27.01

56.27.02;

56.27.03,

0

■i

56.28}

. °i

56.28.01 J

I

56.28.021

56.28.03;

70

14)

71!

14

l

71.01

14;

71.01.01

71.01.02

71.01,03

14)

71.01.30

0^

71.03

i

i

72

0!

72.011

i

Oi

72.01.01

i

75i

'    '    ■ l

.. -i

791

i

81(

0

81.04

i'

i

I

I

84

°>

85.01;

i


TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

'Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

'Deficitul secțiunii de dezvoltare

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


92.01

92.01.97

93.01

93.01.97


JUDEȚUL: Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

AM \ K'LM M.


Instituția publică:_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014 CAP.68.02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

55552

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

55552

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

55552

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13617

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10764

Salarii de baza

10.01.01

9957

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

154

Alte sporuri

10.01.06

3

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

650

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

----■-----

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2853

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2062

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

- ~ ' ■ -

56

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

------

567

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

19

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

149

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

6157

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1224

Furnituri de birou

20.01.01

16

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

318

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

44

Piese de schimb

20.01.06

6

A ‘    \ A L A

-

Transport

20.01.07

59

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa)

20.01.09

91

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

539

Reparații curente

20.02

276

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2404

Hrana pentru oameni

20.03.01

2404

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

-

77

Medicamente

20.04.01

36

Materiale sanitare

20.04.02

26

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectant!

20.04.04

15

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

26

Uniforme si echipament

20.05.01

1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

   3

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cerce ta re-dezvolta re

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

30

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

16

Proiecția muncii

20.14

7

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor (egale

20.25

0

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2094

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

1022

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20,30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1072

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01,02

0ANEXA LAZ

- ■ * ■ — ■ — — - — " ,

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03-*-30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

   .    o

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

••

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

2675

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01 05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

2675

Transferuri către instituții publice

51.01.01

2675

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

    .    o

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01,31

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

..... .... ...

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55 SF

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

0

-

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55,02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

32657

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

32657

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

13130

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

19527

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

446

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

— — — _    ~"

59.02

0

Programe pentru tineret

59.08

0

Asociații si fundații

59.11

446

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe

59.35

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+8Q.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite inteme garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

(Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*79+84)

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.02.29

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilâ

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

0

Finanțarea națională

56.01.01

0

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 la 56.02.03)

56.02

Finanțarea națională

56.02.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)

56.03

-

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

j Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15,01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa neTambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56,25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa ne ram bursa bila

5627.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56,28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 fa 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Reparații capitale aferente activelor Fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

   72

. 0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)

81

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

[Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

l-l f" t_LL-


A: XA LA)


L A


I f'JUDEȚUL.'CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială .CONSTANTA

Instituția publică: Formular:

ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2014

CAP. 70.02

mii lei

i

Buget 2014

DENUMIREA INDICATORILOR

1 Cod

PREVEDERI ANUALE

; indicator

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

235022

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE,

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

T ~

58564

.........J

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59,

01

58564

i

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

I

I

10.01+10.02+10.03,

10

14125

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

I ■■

i

i

10.01.16+10.01.30,

10.01

11213

Salarii de baza

10.01.01

10878'

Indemnizație de conducere

10.01.03

..    i

Spor de vechime

10.01.04

1

. - . i

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

279

Ore suplimentare

i 10.01.07

i

Fond de premii

! 10.01.08

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent pjatihcu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05-(-10.02.30)

Tichete de masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu ! Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariate in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

iContribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați TContributii pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la_20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou i Materiale pentru curățenie iîncălzit, Iluminat si forța motrica

10.01.10

io.oi.li

i

10.01.12'

1;

10.01.13

5i

10.01.14

10.01.15

1

10.01.16

10.01.30

50

10.02;

0'

10.02.01

10.02.02

i

10.02.03^

10.02.04

10.02.05

...    1

’i

10.02.30

1

. _..i

10.03

2912J

10.03.01

2132’

10.03.02

58

10.03.03

606J

10.03.04

17!

10.03.05;

I

10 03 06

99:

20

40687

20.01

26677

20.01.01

664

20.01.02Î

20.01.03:

21041

ANEXA LA HCI.M NR


anexa la


Apa, canat si salubritate    20,01.04'

Carburanți si lubrifiant!    20.01,05

Piese de schimb    20,01,061

Transport    20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv,    internet    20.01.08 j

jMateriate si prestări de servicii cu caracter funcțional    20.01.09]

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    20.01.301

Reparații curente    20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)    '    20.03*

iHrana pentru oameni    ;    20.03.01 ]

Hrana pentru animale    20.03.02;

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)    20.041

Medicamente    20.04.01 i

!Materiale sanitare    20.04.02*

, Reactivi    20.04.031

: Dezinfectant!    ,    20.04.04*

I

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)    gg

jUniforme si echipament    20.05.01!

i Lenjerie si accesorii de pat    , 20.05.03

Alte obiecte de inventar    20.05.30 J

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)    20.06

'Deplasări interne, detașări, transferări    , 20 06 011

’ Deplasări în străinătate    ' 20 06 02

Materiale de laborator    20.09'

Cercetare-dezvoltare    20.10

Carii, publicații si materiale documentare    20.11 i

Consultanta si expertiza    20.12

Pregătire profesionala    20.13

Protecția muncii    20.14 i


25

41

479

43;

513,


3871

44

0

0


319:


319

11*

111


12,

81


hcl.m ne


l.Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

[Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor externe ' Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20,30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate ! Protocol si reprezentare j Prime de asigurare non-viata i Chirii

! Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor , Fondul Presedîntelui/Fondul conducătorului instituției publice î Executarea silita a creanțelor bugetare

[Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01,02)

20.15i

2016'

20.18;


20.191

I

20.20 20.21; 20.22 20.231


1416!


20.24; 20.24.01,

20.24.02^

I

20.25

20.27!


20.30

! 20.30.01 • ; 20.3C\02j * 20.30.035 ; 20.30.04i ; 20.30.06j

20.30.07!

! 2(130.09, : 20.30.30 30

J ......

[    30.01 [


12196,

124'

i

21 î

1807!

.....I


10244

Ol


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01 .or

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

1

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la

1

30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

1

1

■]

1 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutai'

30.02.03

■ - 1

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    ;

30.02.05

1

J

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

o;

■i

, Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    j

30.03.01,

i

Dobânda datorata trezoreriei statului    ;

30.03.02

1

J

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

' 1

Dobânzi ta opeatiunîle de leasing    !

30.03.05

j

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

3752,

i Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

.....i

• i

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

J

preturilor la combustibili    i

40.20

.....1

Alte subvenții

40.30

3752,

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

o'

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE    ț

i

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

o

Transferuri curente (cod

ș

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+

i

51.01.39 + 51X11.46+51.01.49)    '

51.01

o

Transferuri către instituții publice    •

51.01.011

..j

..... i

Acțiuni de sanatate    J

51.01.03j

'Finanțarea aeroporturilor de interes local    '

51.01.os!

A N F. X A, L A

||CI M N'i €'■


1Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de i zi pentru protecția copilului    51.01.14

! Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

(pentru persoanele cu handicap    51.01.15

i unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă

dificultate    51.01.24!

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului ITransferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare ide ajutor social

|Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea (unităților de asistență medico-sociale

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din jdomeniul sănătății

(Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A.    Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de (energie termica si ale centralelor de termoficare

B.    Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

'Contribuții și cotizații la organisme internaționale i Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.26j

51.01.31

51.01.39j

51.01.46

51.01.49,

55 SFj 55.01

55.01.18j

55.01.54;

55.02,

55.02.0i;

55.02.04;

57 î 57.02 j 57.02.01; 57.02.02 j 57.02.031 57.02.04'


o,


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Programe pentru tineret

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclericai

Despăgubiri civile

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

Acțiuni cu caracter științific si soc ia l-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE {cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

i Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite i Rambursări de credite externe din fondujde garantare j Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale [Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

I Rambursări de credite interne garantate (Diferențe de curs aferentedatoriei publice interne

59 59.01 59.02 ’ 59.08 59.11 59.12' 59.15; 59.17’

i

59.20

59.22;

59.25

59.30 59.35

79;

80,

80.03;

80.30

81,


0)


81.01'

81.01.01

81.01.02!

81.01.05Î

81.01.06 ț

81.02j

81.020lj

81.02.02


Oi


Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<85.01)

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent 92.01.96

Excedentul secțiunii de funcționare

Deficit 93.01.96

i Deficitul secțiunii de funcționare _

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

Alte transferuri de capital către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 Ta 55.01.10 + 55.01.12 + 55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

(Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă i Programe ISPA Programe SAP ARD

'investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

81.02.05


84    0

85.01 i

90

.....t ■    . .    .

92.01

92.01.96'    '

93.01 :

93.01.961 _________________

i

i


2364581

«1

oi

|    51.02

0)

I 51.02.12

t -    -    -- -

i

51.02.28

) 51.02.29

I

55

31103Î

i

55.01

J.....--

31103)

; 55.01.03

I

i 55.01.08

I

55.01.09

1 55.01.10

I

i 55.01.12

31103Î

i 55.01.13

i

.... .....]

i 55.01.15

i


anexa la H C L M NCheltuieli neelîgibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabite (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)    !

Finanțarea națională    i

Finanțarea externa nerambursabila    [

Cheltuieli neeligibile    _    ;

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02.01 Ia 56.02.03)    !

Finanțarea națională    ;

Finanțarea externa nerambursabila    j

Cheltuieli neeligibile    '

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)    !

Finanțarea națională    ;

Finanțarea externa nerambursabila    j

j Cheltuieli neeligîbile    j

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) î (56.04.01 la 56.04.03)    ;

Finanțarea națională    ;

; Finanțarea externa nerambursabița

; Cheltuieli neeligibile    j

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la    ;

56.05.03)    !

! Finanțarea națională    j

j Finanțarea externa nerambursabila    u

J Cheltuieli neeligîbile

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 ta 56.07.03)

55.01.28

55.01.42:


56

56.01; 56.Q1.0r 56.01.02; 56,01.03' 56.02' 56.02.0?

56.02.02

56.02.03;

56.03;

56.03.0?

56.03.02;

56.03.03:

i

5604; 56.04.01; 56.04.02; 56.04.03j

i

56.05; 56.05.01! 56.05.02' 56.05.Q3;

56.07:


45519;

45519

15411;

29803;

305

o,


0'

l


o1


Finanțarea națională

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile    _

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabiîa Cheltuieli neeligibile

Alte facilitați si instrumente postaderare (56.16.01 la 56.16.03)

'    Finanțarea națională

j    Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la 56.18.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

' Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvețiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56,25.03)

Finanțarea națională Finanțarea externa nerambursabila

56.07.01

BCI.M56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01 ’    56.08.02

:    56.08.03

!

,    56.15,    0

•    56.15.011

S 56.15?02 Ș 56.15.03

i 56.16    0

56.16.01;

56.16^02!

'    56.16.03

! __ 5617 0 L 56.17.011 !    56.17.02

■_ 56.17.03

!    56-18;    P_

i 56.18.01 j i 56.18.02

56.18.03,’

56.25

0!


i 56.25.01 ■ i 56.25.02!

Cheltuieli neeligibile

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27.01 îa 56.27.03) Finanțarea națională

' Finanțarea externa neramburșabila Cheltuieli neeligibile

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la 56.28.03)

Finanțarea națională j Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

ĂctiveFixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71X1 30)

Construcții

'Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor Fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) Rambursarea împrumuturilor contractate pentru Finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

56.25.03

56.271 56.27.01. 56.27.02! 56.27.03'

56.28 ( 56.28.01' 56.28.02 i 56.28.03

70!

71.01

71.01.01, 71.01.02l 71.01.03] 71.01.301

71.03

72l

72.01 j 72.01.01

75 79 81 j

81.04

691121

18611

18611

17309,

285!


1017!

50501! 50501. 50501.

90724'

90724:

90724


84!

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT Excedent (92.01.97)

'Excedentul secțiunii de dezvoltare Deficit (93.01.97)

i Deficitul secțiunii de dezvoltare

85.01 '    90

|    92.01

'    92"01.97>

93.01

!    93.01.97

AN LX A LA HCLM XLJ U DEȚU L:Constanta

Unitatea administrativ - teritorială : Constanta

Instituția publică;_

Anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2014


CAP.74.02    mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2014

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

74883

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)

74763

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

74763

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Indemnizație de conducere

10.01.03

0

Spor de vechime

10.01.04

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.0*1 la 10.02.05+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

~~ — _ ■

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.1S la 20.25+20.27+20.30)

20

74763

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

74655

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

74655

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.03

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animate

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfecta nti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20,09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

y


a \:

H C ’ l M

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic at animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în ba2a unor convenții sau contracte de asociere

20.19

83

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

-

20.20

0

Meteorologie