Hotărârea nr. 23/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERARII UNOR NOI UNITATI ADMINISTRATIV- TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

03.02.2014;

-/

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.10649/24.01.2014, referatul Direcției Administrație Publică Locală înregistrat sub nr.10637/24.01.2014, raportul Comisiei nr.5-pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța înregistrate sub nr.153137/03.12.2013 și nr.5774/16.01.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ale Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de utilități publice;

Văzând prevederile HCL nr.624/2008 privind aprobarea participării municipiului Constanța în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.36 alin.6, lit."a", pct.14, alin.7, lit."c" și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă aderarea comunei Săcele din județul Constanța, comunei Moldoveni din județul Ialomița, comunei Cocărăștii Colț din județul Prahova, comunei Mănești din județul Prahova, comunei Cornești din județul Dâmbovița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța și se împuternicește dl.Radu Ștefan Mazăre, primarul municipiului Constanța, cetățean român, născut la data de 05.07.1968 în municipiul București, domiciliat în municipiul Constanța, str.București nr.3, bl.L88b, sc.A, et.4, ap. 19, posesor al CI seria KT nr.867889, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 16.06.2010, să semneze în numele și pe seama municipiului Constanța și a Consiliului Local al municipiului Constanța, Actul Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța, încheiat ca urmare a aderării unităților administrativ-teritoriale de mai sus la Asociație.

Art.2- Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al municipiului Constanța în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța să voteze în favoarea aderării comunei Săcele din județul Constanța, comunei Moldoveni din județul Ialomița, comunei Cocărăștii Colț din județul Prahova, comunei Mănești din județul Prahova, comunei Cornești din județul Dâmbovița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.

Art.3- Se împuternicește d-na Constantinescu Vanda-Camelia, cetățean român, posesor al CI seria KZ nr.021391, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 14.05.2012, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociației la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Constanța.

Art.4- Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției Programe și Dezvoltare, Direcției Administrație Publică Locală, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța precum și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de 24

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHE


Tusa Sorina

NR.


23


/    03.02.2014