Hotărârea nr. 227/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ASIGURAREA COFINANTARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC STR.CORNELIU COPOSU"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării cofinanțărîi de la bugetul local, pentru obiecti vul de investiții „Construirea drumului public, strada Corneliu Coposu"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.10.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Deceba! Făgădău nr. 137740/17.10.2014, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțărîi de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Construirea drumului public, strada Corneliu Coposu"

Consultând referatul Direcției tehnic-achîzîțîi nr. 137807/17.10.2014, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile art.44, alin.l din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale; art.7 alin.l, lît.a din O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală; art.5 lit.e, art.6 alin.4 și art.8 alin.3 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013, cu modificările și completările ulterioare; HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.b, alin.4, lît.d si art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Construirea drumului public, strada Corneliu Coposu" cu suma de 23.887 lei cu TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul National de Dezvoltare Locală;

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției patrimoniu, Direcției urbanism,

Direcției servicii publice, Direcției financiare, Direcției gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

or

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CANDINDATU GABRIEL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,Constanța Nr, 227


20.10.2014