Hotărârea nr. 221/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORITEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE FINANTATE CONFORM LEGII NR.114/1996 SI A DOCUMENTATIEI IN ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire locuiințe sociale și lucrări tehnico-edîlitare - finanțate conform Legii 114/1996" str. Zmeurei nr.3, lot2/3, din municipiul Constanța și a documentației în etapa Studiu de fezabilitate

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință extraordinară din data de 20.10.2014_;

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-luî vîceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.137770/17.10.2014;

Consultând raportul Direcției tehnîc-achizițîî înregistrat sub nr.

137842/17.10.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze eco-nomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legea nr.l 14/1996 a locuinței, republicată, cu modificările ulterioare, precum §i Ordinul MDRAP nr.1894/14.10.2014;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edîlitare - finanțate conform Legii 114/1996" str. Zmeurei nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanța și documentația în etapa Studiu de fezabilitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții este:

INV/C+M fără TVA:    8.290,46 mii leî/7.742,10 mii lei

INV/C+M inclusiv TVA: 10.280,17 mii lei/9.600,20 mii lei

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnîc-achizițîi, Direcției financiare, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Direcției gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință. Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Candindatu Gabriel

Constanța

Nr. 221    / 20.10.2014

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

,Constnilre locuințe sociale si lucrări tehnico-edilitare - finanțate conform Legii 114/1996” str. Zmeurel nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanta

4.4025 sept. 2014

Nr,

Cit

-

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

' 1 ValoarefaraTVA

Valoare cu TVA

mii lei.

mii euro

miilel

mlrlel

mii eure

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajarea terenului (demolări clădiri, platforme existente)

1.4

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL2    ..... ' “    ’................................ .    .    ,

Cheltuieli pentru asigurarea uOIRatlIor necesare obiectivului    .........rw,...

2.1

Rețea exterioara - alimentare cu energie electrica joasa tensiune, branșamente 3 blocuri, iluminat stradal

340.67

77.38

81.76

422.43

95.95

317,19

72.05

76.13

393.31

89.34

TOTAL CAPITOL 2

657.86

149.43

157.89

815.74

18529

CAPITOLUL3 '

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tflbnlca.....    ...... <

.. j

3.1

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10.20

2.32

2.45

12.65

2.87

3.3

Proiectare si inginerie

159.12

36.14

38.19

197.31

44.82

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

6.32

1.44

1.52

7.84

1.78

3.5

Consultanta

.3.6

Asistenta tehnica

77.63

17.631

18.631

96.26

21.86

TOTAL CAPITOL 3    -    •

253.27

- 57.53

. 60.78

. ....314.05

..    7.1.33

CAPITOLUL 4

Cheltuieli cu Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

7,049.00

1,601.14

1,691.76

8,740.76

1,985.41

4.1.1

Lucrări de construcții / structura

3,128.96

710.721

750.951

3,879.91

881.30

4.1.2

Lucrări de arhitectura, inchideri, compartimentări, izolații

2,200.86

499.91

528.21

2,729.07

619.89

4.1.3

Lucrări de instalații interioare (sanitare, electrice, termice)

1,719.18

390.501

412.60l

2,131.78

484.22

TOTAL CAPITOL 4

7,049.00

1,601.14

1,691.76

8,740,76

1,985.41

$

..... -..... - ■

.

.............. .......... ........ ,,


' 5.1 Organizare de șantier


5.1.1 [Lucrări de construcții si instalații


5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului


5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului


5.3 [Cheltuieli diverse si neprevăzute (2%)


TOTAL CAPITOL 56,1 Pregătirea personalului de exploatare


6.2|Probo tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 670.49


35.24


35.24


100.65


159.20


330.34


:.......


BENEFICIAR

Primăria Municipiului Constanta


16.01


16.92


87.41


19.85


8.01


8.01


22.86


36.16


75.03


8.46


8.46


24.16


38.21


79.28


43.70


43.70


124.80


197.41


409.62


9.93


9.93


28.35


44.84


93.04

'......


R--


Confidențial


8,290.46


7,742.10,


1,883.12


1,858.10


10,280.17


9,600.20


2,180.62Pagei