Hotărârea nr. 22/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI ORGANIGRAMEI SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, APROBATE PRIN HCL NR. 179/31.07.2013

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI OE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚÎOASE CONSTANȚA, APROBATE PRIN H.C.L. NR.179/31.07.2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

de 03.02.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 7749/20.01.2014 prezentată de domnul primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 7695/20.01.2014 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publică Locală, referatul nr. 258/20.01.2014 al Biroului Resurse Umane din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțîoase Constanța, raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, Ordonanța de urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, H.G. nr. 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar și a Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar; Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 698/2001 privind angajarea, detașarea medicilor, farmaciștilor, chimiștilor, biochimiștilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr. 846/2010 și 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infecțîoase Constanța, modificat de către Ministerul Sănătății, adresa nr. XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 și avizată de Primăria Municipiului Constanța, adresa nr. XI/A/42175/CSA/8297/26.07.2011, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 975 /2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale din cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria Municipiului Constanța/Consiliul Local Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit."a" și alin. (3), lit."b" și ale art. 115, alin. (1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin H.C.L. Nr. 179/31.07.2013, conform anexelor 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre, după cum urmează:

-    se transformă două posturi de medic specialist în medic primar, urmare promovării examenului de primariat;

-    se transformă un post vacant de îngrijitoare, din cadrul compartimentului exterior Boli Infecțioase Cronici HIV/SIDA, în post de psiholog, conform Ordinului nr. 1224/2010;

-    se transformă un post vacant de medic primar, din cadrul secției Clinice de

Boli Infecțioase Copii, în medic specialist;

-    se redistribuie un post vacant de asistent de igiena, finanțare transfer, din cadrul cabinetelor asistență comunitară - Consiliere HIV, la spitalizare zi HIV/SIDA - finanțare Casa de Asigurări de Sănătate și se transformă în asistent medical;

ART. 2 Se menține utilizarea unui număr de 265 posturi în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, din care 3 funcții de conducere, 33 medici, 12 posturi personal medical superior, 108 posturi personal mediu sanitar, 86 personal auxiliar sanitar, 15 posturi TESA, 8 posturi muncitori.

ART. 3 Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 179/31.07.2013 rămân neschimbate.

ART. 4 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției Administrație Publică Locală și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 24

CONSILIERI DIN 27 MEMBRII

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Tusa Sorina


CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHE

Comp. Inf. Nozocomiale


2 posturi


Ud


(25

(53

<s>


(s)

f'e'cTl


(25

oS

o


<53


(5®

(53


(53


<55

JB


< z i-- < Z H


10 (O CM

11

5


«

O

0.


O

l-


ifcgg

»>5S


u.g‘2


Birou Management al calității serviciilor medicale


Birou R.U.N.O.S


Consilier Juridic


Serv. Achiziții, Aprov.,Tehnic, ssm, Investiții, Administrativ, Transport


3 posturi


3 posturi


1 post


15 posturi


M

o

Q.


0)

c

3

E

o

o


Q

UJ

C/>

UJ

Q

UJ


M

O

Q.


Q

■Al

C/>

UJ

CC.

O.


UJ

H-

<

OH

h-

CO


CO

z

O

O0)

O

Q.
1 post


3 posturi


u. i- o. UJ o o oui X co J


UJ

HE o 3

“■IU < co

UJ _

-|uj o O OUI < co

Cabinete Boli Inf.

Asistentă comunitară

\:____

”--

1 post

- “

Secția Ci. Boli Inf. Copii + Compartiment HIV/SIDA

r -------- -------- -

48.5 posturi

■ • • -

x    •    ■    ■    -■

Secția CI. Boli Inf. Adulți I

35.5 posturi

l    -    -1

s-

Secția Boli Inf. Adulți II

33 posturi

- -----------„

Comp. Boli Inf. HIV/SIDA + îngrijiri paliative

r - .................

18 posturi

b......... .....>

X'

Comp. Terapie Intensivă

r    -

25 posturi


<

«

Z

<

<0

O

O

Z

o

o

O

J

o

J

<

-J

ă

3

z

«<

III

5

55

£

Q

z

z

O

3

3

o

K

">

E

o


£

O

h*

O

ULJ

OH

Ci

(—

IU

H

2

O

O


OT

£

c

o

UJ

H

ur


&

2

O

o


co

2 UJ

<


ui K oO ffi <


X

Comp. Ext.Boli Infect. Cronici HIV/SIDA

7--

10 posturi

L-

Z"

Spitalizare de zi

_

- \

6 posturi

l-.--.-.-. ..    -    -

fcomp. expl. funcționale +

[ Comp. ecografie

'    s

0 posturi

—.-j

z

Cameră de gardă

17 posturi

Serviciul de anatomie patologica

3 posturi

9 posturi


Farmacie

Unitate de transf. sânge

’-A

0 posturi

.J

Laborator analize medicale

-T

14 posturi

b_i

Colectiv cercetare

----------------------------- ------- -----------

’-

4 posturi


Cabinete de specialitate Boli Infecțioase (vaccinare antirabică, alte imunizări.)    6 posturi


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2


LA HCL NR


2014


STAT DE FUNCȚII 2014

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNC 1 IA, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA

CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 o /mi ->

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

CONDUCE

LELE

1

1

MANAGER

CONF. MEDIC PRTMAR

S

1.00

HALICHIDIS STELA

cadru didactic

2

2

DIRECTOR MEDICAL

SL.UNIV. MEDIC PRTMAR

S

1.00

CAMBREA CLAUDIA SIMONA

cadru didactic

3

3

DIRECTOR FINANCIAR fTINTARTI

ECONOMIST

s

1.00

OSMAN NADIR

SECTIEA CLINICA BOLI INFECTIOASE COPII - 61 oatur

4

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT DE MUNCA SUSPENDAT SL DR CAMBREA CLAUDIA

5

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

ILIE MARIA MARGARETA

ILIE MARIA MARGARETA - numita temporar cu delegație medic set

6

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

0.50

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT DE MUNCA SUSPENDAT SL DR CAMBREA

CI Al IPTA

7

4

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

CRETU STANCU-IOANA

8

5

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

DIACONU SIMONA

9

6

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

MARCAS CONSUELA

10

7

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

s

1.00

TANASE EUGENIA DOINA

11

8

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

12

9

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

13

10

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNLI1A, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA

CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 a /-ini

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

14

11

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

nnTMrTnA i

PEDIATRIE

M

1.00

CONSTANTIN FLORENTINA

15

12

ASISTISTENT MEDICAL PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

16

13

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

POPONETE(ANDREI) ANCA-GFORGTANA

17

14

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

OBSTETRICA-CTNFCC1I ClCTF

PL

1.00

CHENGI EMINE

18

15

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

DRAGHICI IONELA SIMONA

19

16

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

PEDIATRIE

PL

1.00

DRAGOI MARIANA

20

17

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

LASCU FLORENTINA

21

18

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

POPONEȚE IONELA-LAVINIA

22

19

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

PEDIATRIE

PL

1.00

SANDU STANICA

23

20

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

NECHITA MARINELA

24

21

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

URECHE IONELA

25

22

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

M

1.00

VACANT

26

23

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

SSD

1.00

CIOTI CHIRANA

TI

24

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

FLORESCU CRISTINA

28

25

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

ILIOIU GABRIELA

29

26

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

GIRLESCU CONSTANTA

MIRELA

30

27

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CROITOR DANIELA

31

28

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

AMAMBAI SEILA

32

29

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

33

30

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

34

31

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

35

32

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

36

33

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

37

34

INFIRMIERA

PERSONAL fll IYTI TflR

G

1.00

BAGAIOF CRISTINA

38

35

INFIRMIERA

PERSONAL fll IYTI TAR

G

1.00

CRISTEA GEORGETA

NR.

CRT

NR.

CRT

-I-UNL i IA, bRALIUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterîoare.OUG

<o ->

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

39

36

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

TOABA CRISTINA

post vacantat de MELINTE DORICA lichidat la data 30.04.2013

40

37

INFIRMIERA

PERSONAL

AIIYTI TAR

G

1.00

MIREA LILIANA

41

38

INFIRMIERA.

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

OPREA DUMITRA

42

39

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI ȚflP

G

1.00

PENCIU OCTAVIA

43

40

INFIRMIERA

PERSONAL

Ăl IYTI TAP

G

1.00

POPA ANTITA

44

41

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

RADULESCU ANTONETA

45

42

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

ȘTEFAN NASTASIA

46

43

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

MURAT NARCIS

47

44

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAP

G

1.00

VACANT

48

45

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

AilYILTAB

G

1.00

VACANT

49

46

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAP

G

1.00

VACANT

50

47

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

51

48

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

52

49

îngrijitoare

PERSONAL

AIIYTI TAR

G

1.00

VACANT

SECI

riA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULT I- I - St a;

itLUj

53

1

SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

DUMEA ELENA

CONTRACT MUNCA SUSPENDAT temporar vacant CONF.UNIV. DR. HALICHIDIS STELA

54

2

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

MUJA EUGENIA

55

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

0.50

REZERVAT TEMPORAR

DUMEA ELENA cadru didactic as.univ.numita cu delegație sef tertip

56

4

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

SLUJITORU RALUCA

post vacantat de BASCA EUGENIA lichidat la data de 12.07.2013

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNCȚIA; IjKAUUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG m/inn

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

57

5

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

CURTALI LICDAN

58

6

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

MITROI- MAXIM CORINA

MARTA

59

7

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

SOITARAU MARILENA

AS. SEF CU DELEGAȚIE SECȚIE CL. BOLI INF.I ADULTI

60

8

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

SSD

1.00

BADIU IULIANA-CATALINA

61

9

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

ALEXE POMPILIA

62

10

ASISTENT MEDICAL

1 PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

BACIU CARMEN

63

11

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICAl-A

PL

1.00

IONITA GEORGETA

64

12

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

NEDELCU GENICA

65

13

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

OPREA IRINA

66

14

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

MANOLIU DELIA CĂTĂLINĂ

67

15

ASISTENT MEDICAL

PPTMCTDAI

MEDICALA

PL

1.00

MIREA MARIANA

68

16

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

69

17

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

70

18

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

71

19

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

72

20

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

SSD

1.00

CICIRIC VALENTINA

73

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1 00

CIUREA IONICA

74

22

lASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1-0(1

IONESCU SIMONA..

75

23

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAP

G

1.00

ALEXE ALEXANDRINA

76

24

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

DUMITRU FLORENTINA

post vacantat de

ASTEFANOAIE GABRIELA lichidat

1-,    no oc DO1 o

77

25

INFIRMIERA

PERSONAL

Al .yîi TAR

G

1.00

BIRT LORENA

NR.

CRT

NR.

CRT

-rUNL 1 IA, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG m/mn

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

78

26

INFIRMIRA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

CAZACU GEORGETA

79

27

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GEAMBASANU CARMEN-

MIHAELA

80

28

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

ONTELUS NICULINA

81

29

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

SIRBU MIHAELA

82

30

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

83

31

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

SERBANICA MARIA

84

32

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BUICIUC SONICA

85

33

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

86

34

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

87

35

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

88

36

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

SECȚIA CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI- II - 51 paturi

89

1

SEF SECȚIE

MFnTC PRTMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

RUGINA SORIN

cadru didactic

90

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

0.50

REZERVAT TEMPORAR

CONTRACT MUNCA SUSPENDAT Prof.Univ.Dr.RUGINA SORIN

91

2

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

PETCU ANDRA-ELENA

post vacantat de

BASCA EUGENIA lichidat la data m o? on-i o    

92

3

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

0.50

DUMITRU IRINA MAGDALENA

93

4

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

CERNAT ROXANA CARMEN

94

5

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

ILIE SERBAN CARMEN

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNLIIA, GRAUUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA

CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 o /mi ->

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

95

6

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

IONESCU MIRELA

post vacantat de

VOINEA DANIELA lichidat la data de 21.08.2013

96

7

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

SSD

1.00

VACANT

97

8

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

S

1.00

GUZ VALENTINA

98

9

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

GAFAR CIIMET

99

10

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

IANUS MIHAELA

100

11

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

MARIN VALERICA

101

12

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

NICULAESCU MARIANA

102

13

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

NICULCEA ALINA-FLORENTA

103

14

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VOINEGU DANIELA

104

15

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

POPESCU GEORGETA

105

16

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

STAMEN CARMEN

106

17

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

STOICOCI VALENTINA

107

18

ASISTENT MEDICALA

PRTNCTPAI A

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

108

19

ASISTENT MEDICAL PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

109

20

SORA MEDICALA

MEDICALA

M

1.00

CALOTA AURELIA

110

21

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BENCZEDI AURELIA

111

22

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

COMNEA MARCELA

112

23

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

MIHUI MARIA

113

24

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

TRANDAFIR ANICA

114

25

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

STIRBU MARIA

NR.

CRT

NR.

CRT

-HUNL 1 IA, bRAUUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

115

26

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

116

27

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

117

28

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

118

29

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

CHIRIAC GIORGIANA-NTrni FTA

119

30

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

NEDELEA LOREDANA

120

31

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

121

32

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

122

33

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

COMPARI

riMENT BOLI INFECTIOASE HIV/SIDA +INGR]

[JIRI PALIATIVE - 15 paturi + 5 paturi

123

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

124

2

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

S

1.00

APOLOZAN DOINA

125

3

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

s

1.00

DELICOSTEA LAMIITA

126

4

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

SSD

1.00

BOHAN CRISTINA

127

5

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

PEDIATRIE

PL

1.00

COMANICI MARIETA

128

6

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

CALIN MIHAELA

129

7

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

130

8

SORA MEDICALA

MEDICALA

M

1.00

MIRSU MARIANA

131

9

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BUTUCEA ELENA-

1ACRAMTflARA

132

10

INFIRMIERA

'personal

Al IYTI TAR

G

1.00

CHIVU FLORICA

133

11

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

NURCIU ELENA

post vacantat de

ENACHE VANDA lichidat la data de 02.07.2013

134

12

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

FLOREA LENUTA

NR.

CRT

NR.

CRT

-HUNL 11A,GkaUTJL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 o/init

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

135

13

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

136

14

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

137

15

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

138

16

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

CONSTANTIN MARIA

139

17

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

140

18

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

COMPARTIMENT ATI - 10 paturi

141

1

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

142

2

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

143

3

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

144

4

MEDIC SPECIALIST

ATI

S

1.00

VACANT

145

5

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

SSD

1.00

GOGA ADELA-CLAUDIA

146

6

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

147

7

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

PUCHEANU NELA-MARINELA

148

8

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

ABLALIM ELENA-ALINA

149

9

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

CORNEA MONICA

150

10

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

GHICA(GARTOESCU) LAVINIA

151

11

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

152

12

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

153

1 3

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

154

14

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

155

15

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BORSAN LAVINIA

156

16

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BUZETELU SILVIA

157

17

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

AMUS MARIANA

post vacantat de

CIOBANU GHEORGHICA-lichidat la rlaTa rlp 01 1 1 7TT1 3-

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNL 1 IA, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG io/mii

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

158

18

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

DIDA MARIA

159

19

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

RATA MIHAELA

160

20

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

161

21

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

162

22

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

163

23

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

164

24

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

165

25

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

COMPARTIMENT EXTERIOR BOLI INFECTIOASE CRONICI HIV/SIDA - 24

166

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

1.00

VACANT

167

2

PSIHOLOG

PSIHOLOGIE

S

1.00

VACANT

transformat post din ÎNGRIJITOARE

168

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

MIRZEA PETRUTA

post vacantat de

IONESCU MIRELA-lichidat la data i a 1 n om □

169

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

170

5

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

171

6

INFIRMIERA

PERSONAL

AUXILIAR

G

1.00

GHICA LILIANA

post vacantat de

CORNUS ANCA lichidat la data de "ic. no om o

172

7

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

173

8

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

174

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

175

10

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

CAMERA

PE GARDA

176

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

S

VOICU AUREL

PRESTARE GARDA

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNLI1A, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA

CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 o z->m t

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

177

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

S

IANCU ANA-MARIA

PRESTARE GARDA

178

MEDIC REZIDENT AN IV

BOLI INFECTIOASE

S

HANGAN AURELIA

PRESTARE GARDA

179

MEDIC REZIDENT AN IV

BOLI INFECTIOASE

s

GHERGINA AURA

PRESTARE GARDA

180

1

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

PAVEL COCA

181

2

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

STAVAR DORIAN

182

3

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

TANASOIU FLORICA

183

4

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

VASILE ANISOARA

184

5

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

MARIAN RALUCA

185

6

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BUZESCUIOANA

186

7

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

GUZ MARIA

187

8

INFIRMIERA

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

188

9

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

GHEORGHISOR IOANA

189

10

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

CHIRCA MARILENA

190

11

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VASILE FANICA

191

12

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

192

13

îngrijitoare

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

193

14

BRANCARDIER

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

194

15

BRANCARDIER

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

195

16

BRANCARDIER

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

196

17

GARDEROBIER

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

NR.

CRT

NR.

CRT

-I-UNL 1 IA, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 O /TOI ->

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

SPITALIZ

ARE DE ZI - 15 paturi

197

1

ASISTENT MEDICAL PRTNCTPAI

PEDIATRIE

PL

1.00

ENACHE ANA-ELISABETA

198

2

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

HORNEA CORINA

199

3

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

COJOCARU BEATRICE

200

4

ASISTENT MEDICAL

MEDICALA

PL

1.00

NEACSU ELENA ADRIANA

201

5

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICALA

PL

1.00

VACANT

post vacantat de

OPRIS GEORGETA -lichidat nn -i n oo 1 s?

202

6

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

COZMA ELENA

FAR

MACIE

203

1

FARMACIST SEF FARMACIST PRIMAR

FARMACOLOGIE

S

1.00

VACANT

204

2

FARMACIST SEF

FARMACOLOGIE

S

1.00

PISICA MARIA-CLAUDIA

205

3

ASISTENT FARMACIE

FARMACIE

S

1.00

COROAMA CARMEN

206

4

ASISTENT FARMACIE PRTNCTPAI

ASISTENT

FARMACTF

PL

1.00

APOSTOL CLAUDIA

207

5

ASISTENT FARMACIE PRTNCTPAI

ASISTENT

FARMACTF

PL

1.00

VACANT

208

6

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT

FARMACTF

PL

1.00

ARFIR CORNELIA

209

7

ASISTENT FARMACIE

ASISTENT

FARMACTF

PL

1.00

CULEA VALERICA

210

8

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

BADOI NADIA

211

9

OPERATOR II

OPERATOR

M

1.00

TOMA PETRICA

COMPARI

riMENT INFECȚII NOZOCON

HALE

212

1

MEDIC PRIMAR

EPIDEMIOLOG

S

1.00

SERBAN IULIA GABRIELA

213

2

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

IGIENA

PL

1.00

NEACSU MARIOARA

POSTURI COMUNE

214

1

PSIHOLOG

PSTHOLOGTE

S

1,00

FODOR CLAUDIA

215

2

ASISTENT MEDICAL

PRTNCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

PUNGA LUCIA

216

4

STATISTICIAN MEDICAL PRTNCTPAI

STATISTICIAN

M

1.00

CAMBURU TUDORA

217

5

REGISTRATOR MEDICAL

MEDICALA

M

1.00

GHEORGHE FLORENTINA

NR.

CRT

NR.

CRT

-FJN1.HK, taKAUUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG m/onn

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

218

1

MEDIC PRIMAR - SEF LABORATOR

LABORATOR

S

1.00

CARP DALIA SORINA

219

2

MEDIC SEF    MEDIC

PRTMAP

MICROBIOLOGIE

S

1.00

VACANT

220

3

MEDIC SPECIALIST

LABORATOR

s

1.00

DUMITRESCU PETRONELA AMCA

221

4

BIOLOG PRINCIPAL

BIOLOG

s

1 00

BALABAN AURELIA

222

5

CHIMIST PRINCIPAL

CHIMIST

s

1.00

VACANT

223

6

ASISTENT MEDICAL

PDItirTPAI

LABORATOR

PL

1.00

DRAGOMIR ECATERINA

224

7

ASISTENT MEDICAL

PRTMrTPAI

LABORATOR

S

1.00

GEANE VASILICHIA

225

8

ASISTENT MEDICAL

PRIAirîPAI

LABORATOR

PL

1.00

GHEORGHIU MARIANA

226

9

ASISTENT MEDICAL

PRTMrTPAI

LABORATOR

PL

1.00

MISA MARIANA

227

10

ASISTENT MEDICAL

PRTMrTPAI

LABORATOR

PL

1.00

TUDORACHE DANIELA

228

11

ASISTENT MEDICAL

PPTMrTPA!

LABORATOR

PL

1.00

VACANT

229

12

REGISTRATOR MEDICAL PR.

MEDICALA

M

1.00

NECULA MARINELA

230

13

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAP

G

1.00

DINICU ELENA

231

14

îngrijitoare

PERSONAL iAl IYTI TAR

G

1.00

ROSCA GEORGETA

ANATOM]

[E PATOLOGICA

232

1

MEDIC SPECIALIST

ANATOMO patdi dctf

S

1.0C

RESUL GHIULENDAN

233

2

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE patcii ncarA

PL

1.00

VACANT

234

3

ÎNGRIJITOARE

PERSONAL

Al IYTI TAR

G

1.00

VACANT

15TRf

LANAGEMENT - AL CALÎ I aTII SERVICIILOR MI

c PI CĂLI

235

1

CHIMIST

CHIMIST

S

1.00

VACANT

236

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

s

1.00

VACANT

237

3

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

1.00

TASE-ESTELA ELENA

NR.

CRT

NR.

CRT

-HUNI 1 IA, GRADUL SAU-

TREAPTA PROFESIONALA

CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1 O /im T

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI    PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

COMPARTIMENT FIN ANCIAR-CONTA

BILITATE

238

1

ECONOMIST I A

ECONOMIST

S

1.00

VINTU ELENA

239

2

ECONOMIST I

ECONOMIST

s

1.00

MIREA NICOLETA

240

3

ECONOMIST II

ECONOMIST

s

1.00

NEACSU MIHAELA

BIROU RESURSE UMANE-NORMARE-

ORGANIZARE-SAL

ARIZAR

E

241

1

SEF BIROU ECONOMIST IA

ECONOMIST

S

1.00

ARNAUTU MARIA

242

2

ECONOMIST I A

ECONOMIST

s

1.00

IVAN ADRIANA MADALINA

243

3

ECONOMIST II

ECONOMIST

s

1.00

VAS I LE GRATIE LA

CONSILIER JURIDIC

244

1

CONSILIER JURIDIC IA

JURIST

s

1.00

VACANT

STATISTICA SI PRELUCRARE DATE

245

1

ANALIST II

ANALIST

s

1.00

PERNICI FLORENTINA

TI II TANA

SERVICIUL ACHIZIȚII- APROVIZIONARE- TEHNIC- ADMINISTRATIV-TRANSPORT -INVESTIȚII

246

1

SEF SERVICIU ECONOMIST

IA

ECONOMIST IA

s

1.00

ARNAUTU GHEORGHE

247

2

INGINER IA

INGINER

s

1.00

URSACHI CRISTIAN EUGEN

248

3

INGINER IA

INGINER TEHNIC

s

1.00

LEIZERIUC ELENA

249

4

ECONOMIST II

ECONOMIST

s

1.00

VACANT

250

5

SECRETAR DACTILOGRAF I A

M

1.00

TARAOI VASILICA

251

6

ARHIVAR I

ARHIVAR

M

1.00

DUMITRACHE MIHAELA

252

7

MAGAZINER I

MAGAZINER

M

1.00

OLARU CORNELIA

253

8

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

qAMTTAR

G

1.00

PATACHIA GHEORGHE

254

9

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

G

1.00

TARAOIION

post vacantat de BADULESCU AUREL -lichidat la

z4^ m 1 -î 001 s?

255

10

MUNCITOR CALIFICAT III

LACATUS MECANIC

ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII

G

1.00

ALEXANDRU GABRIEL

256

11

ȘOFER AUTOSANITARA II

AUTOMOBILE

G

1.00

COSOVEI CĂTĂLIN GIGI

257

12

ȘOFER

Al ITO^ANTTAR A TT

AUTOMOBILE

G

1.00

FRINCU ION

258

13

ȘOFER II

AUTOMOBILE

G

LTKÎ

IRINA IONEL

NR.

CRT

NR.

CRT

-FUNLI1A, GKAUULSAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUANTUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

259

14

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR

NECALIFICAT

CnATTI \/CD7T

G

1.00

MIRICA DANUT

260

15

MUNCITOR NECALIFICAT

MUNCITOR

NECALIFICAT

ncnciTTT

G

1.00

MOLOMAN ANDRIEANA

TOTAL CJAS

254.00

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE AOULTI

261

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.00

VACANT

262

2

ASISTENTA MEDICALA PRTNCTPAi &

MEDICALA

s

1.00

SCUTARU LARISA

CABTNETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE COPII

263

1

MEDIC SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

1.0C

VACANT

264

2

ASISTENT MEDICAL , PRTIMCTPĂI

MEDICALA

PL

1.00

PACIOAGA VLAS TICUTA

CABINETE SPECIALITATEA BOLI INFECTIOASE IMUNIZĂRI SI VACCINARE ANTIRABICA

265

1

ASISTENT MEDICAL

PRfMCTPAI    .

MEDICALA

PL

1.00

CIRMACIU NICOLETA

266

2

ASISTENT MEDICAL

PRTMCTPAI

MEDICALA

PL

1.00

TRANDAFIR MIHAELA

CQL

ECTI)

PE CERCETARE

267

1

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1.00

VACANT

268

2

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

s

1.00

VACANT

269

3

ASISTENT DE CERCETARE FTTTMTTFTrĂ

S

1.00

VACANT

270

4

ASISTENT DE CERCETARE STTTNTTFTCĂ STAGTAR

S

1.00

VACANT

CONSILIERI HIV/SIOA

202

1

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

1.00

VACANT

post vacantat de

VASILE CRENGUȚA -lichidat m m im a

TOTAL TRANSFERURI

11.00

TOTAL GENERAL

265.00

r - ■ ? > ¥

i

NR.

CRT

NR.

CRT

-HUNII IA, bKAUOLSAU-

TREAPTA PROFESIONALA CONFORM

Legea cadru 284/285/2010 cu modificările ulterioare,OUG

1Q/init

SPECIALITATEA

NIVEL

STUDII

CUAN-TUM

POST

NUMELE SI PRENUMELE

Observații

0

0

1

4

5

6

8

9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Page 15 of 15