Hotărârea nr. 214/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC STR. IONEL TEODOREANU - ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

5 2-


HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire drum public str. Ionel Teodoreanu"-etapa studiu de fezabilitate

Consiliul local a* rnunîcîpîului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Q2-10-2014

_

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-luî viceprimar Decebal Făgădău nr, 129325/30.09.2014, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire drum public str. Ionel Teodoreanu"- etapa studiu de fezabilitate;

Consultând referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 7406/25.09.2014 , Decizia Consiliului de Administrație a S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 194/25.09.2014 precum și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l - de studii prognoze economi-co-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public șî privat al municipiului Constanța și al Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț turism și agrement;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lît. d) și art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Construirea drumului public,,strada Ionel Teodoreanu" din municipiul Constanța -Cartier Palazu Mare,, - etapa - studiu de fezabilitate conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Direcției financiara, Direcției gospodărire comunala din cadrul Primăriei municipiului Constanta, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanța

Nr. 214    /    2014_

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA

DEVIZ GENERAL conform HG 28/9.01-2008 Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investirii CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC „STR- IONEL TEODOREANU” DIN MUNICIPIULUI CONSTANTA - CARTIER PALAZU MARE - Varianta (a) Faza: S.F. - Stadia de Fezabilitate in mii lei la cursul leu/euro din data de 15.09.2014    1 euro = 4.4209 lei

Proiectant: CO. PROIECT SRL Constanata Sef proiect: mg. Dan Mocanu


Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare

TVA

Valoare

de cheltuieli

(fam TVA)

(inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei    mii euro

1

2

3

4

5

6

j    7"™"

CAPITOLUL LCheltuieli pentru obținerea si amenaja ma terenului

LI

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

12

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

13

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2:ChehmeK pentru asigurarea utih tarilor necesare obiectivului

2.1

Racord alimentare cu apa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

22

Racord alimentare cu apa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

22

Rețele electrice exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare a asistenta tetuuca

XI

32

Studii de teren: topografic, geotehnic

2.010

0.455

0.482

2.492

0364

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizării

0.856

0.194

0305

1.061

0340

32

Proiectare si inginerie

12023

2.720

2385

14.908

3372

3.3.1 Docum. Studiu de fezabilitate

3.180

0.719

0.763

3.943

0.892

3.3.2 Proiect tehnic, DTAC, Docum. avize/âCorrîuri>Caiete de sarcim

6.034

1365

1.448

7.482

1.692

3.3.3 Detalii de execuție

2005

0.454

0.481

2486

0.562

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului

0.804

0.182

0.193

0,997

0325

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0300

0.068

0.072

0372

0.084

33

Consultanta

2.006

0.454

0.481

2.487

0365

3.6

Asistenta tehnica (diriginte șantier, asistenta tehnica proiectant)

3.410

0.771

0.818

4328

0.956

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.6.1 .Diriginti de șantier desemnați de autoritatea contractanta

0.802

0.181

0.193

0.995

0325

2608

0,590

0.626

3333

0.731

TOTAL CAPITOLUL 3

20.605

4.661

4.945

25350

5.779

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiri» de baza

41

Construcții si instalații

401.156

90.741

96377

497.433

112319

4.1.1. DRUM PUBLIC "STR. IONEL TEODOREANU"

401.156

90.741

96377

497.433

112519

42

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

42

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fora montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0300

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

401.156

90/741

96377

497.433

112319

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 1^>%

6.017

1361

L444

7.462

1.688

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

6.017

1.361

1.444

7.462

1.688

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

53

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5393

1.197

1370

6364

L485

5.21. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (03%) din valoarea de C+M

2036

0.461

0.489

2524

0371

5.2.2 Cota pentru ISC (0,8%) din valoarea de C+M

3.257

0.737

0.782

4.039

0.914

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% (cap* 4)

20.058

4337

4.814

24.872

5.626

TOTAL CAPITOL 5

31368

7.095

7328

38.897

8.798

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

62

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

453.129

102.497

108.751

561.880

127.096

Din care C+M (CapL2+CapL3+Cap2+Cap.4*l+Cap4.2-l-Cap5.1.1)

407.173

92.102

97.722

504.895

114306

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA