Hotărârea nr. 208/2014

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC STR. BARBU CATARGI”- ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec tivului de investiții „Construire drum public str. Barbu Catargi"

- etapa studiu de fezabilitate

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 02.10.2014_

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-!ui viceprimar Decebal Făgadău nr. 129337/30.09.2014, referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire drum pubfic str. Barbu Catargi"- etapa studiu de fezabilitate',

Consultând referatul S.C. Confort Urban S.R.L. nr.7400, Decizia Consiliului de Administrație a S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 194/25.09.2014 precum și raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l -de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și al Comisiei de specialitate nr.3 - pentru servicii publice, comerț turism și agrement;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economîce aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b), alin (4), lit. d) și art. 115, alin (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea drumului public „strada Barbu Catargi" din municipiul Constanța -Cartier Pafazu Mare,, - etapa - studiu de fezabilitate conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic achiziții, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu, Direcției servicii publice, Direcției financiara, Direcției gospodărie comunala din cadrul Primăriei municipiului Constanta, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Candindatu Gabriel    SECRETAR,

Constanța

Nr. 208 i 02.10.2014

Beneficiar MUNICIPIUL CONSTANTA

DEVIZ GENERAL conform HG 23/9.01.2008 Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții CONSTRUIREA DRUMULUI PUBLIC „STR. BARBU CATARGI"

DIN MUNICIPIULUI CONSTANTA - CARTIER PALAZU MARE Varianta (a) Faza: S.F. - Studiu de Fezabilitate in mii lei la cursul leu/euro din data de 15.09.2014    1 curo = 4.4209 lâ

Nr.

Denumirea capitolelor ai subcapitolelor

Valoare

TVA

Valoare

crt.

de cheltuieli

(fara TVA)

(inclusiv TVA)

mii lei

mii curo

mii lei

mii lei

miieuro

1

2

3

4

5

7

CAPITOLUL LCheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

L2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

L3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2:Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

31

Racord alimentare cu apa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23

Racord alimentare cu apa

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23

Rețele electrice exterioare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL i: Cheltuieli pentru proiectare ai asistenta tehnica

3.1

Studii de teren: topografic, geotehnic

2.020

0.457

0.485

2305

0.567

33

Taxe pentru ohtinerea de avize, acorduri si autorizații

0.856

0.194

0.205

1.061

0340

33

Proiectare si inginerie

12.114

2.740

3907

15.021

3398

3.3.1 Docum. Studiu de fezabilitate

3910

0.658

0.698

3.608

0.816

33.2 Proiect tehnic, DTAC, Docum avize/acorduri, Caiete de sarcini

6345

1.413

1.499

7.744

1.752

3.3.3 Detalii de execuție

3122

0.480

0.509

3631

0.595

3.3.4 Verificarea tehnica a proiectului

0.837

0.189

0.201

1.038

0.235

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0300

0.068

0.072

0372

0.084

3.5

Consultanta

2.021

0.457

0.485

2305

0.567

3.6

Asistenta tehnica (diriginte șantier, asistenta tehnica proiectant)

3.435

0.777

0.824

4359

0.963

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.808

0.183

0.194

L002

0327

3 6 1 Dirigintî de șantier desemnați de autoritatea contractanta

3627

0.594

0.630

3357

0.737

TOTAL CAPITOLUL 3

20.745

4.692

4.979

25.724

5.819

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

404.103

91.407

96.985

501.088

113345

4.1.1. DRUM PUBLIC "STR. BARBU CATARGI"

404.103

91.407

96.985

501.088

113.345

43

Montaj utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

43

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

404.103

91.407

96.985

501.088

113345

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier 13%

6.062

1371

1.455

7316

L700

5.1.1. lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

6.062

1.371

1.455

7.516

1.700

5.13 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

53

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5332

1306

1380

6.612

L496

5.2.1. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%) din valoarea de C+M

2.051

0.464

0.492

3543

0.575

532. Cota pentru ISC (0,8%) din valoarea de C+M

3.281

0.742

0.788

4.069

0.920

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% (cap. 4)

20305

4370

4.849

25.054

5.667

TOTAL CAPITOL 5

31399

7.148

7384

39.183

8.863

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice ai teste ai predate la heneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

63

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

456.447

103347

109347

565.994

128.027

Din care C+M (Capl3+CapL3+Cap2+Cap.4.1+Cap43+Cap5.Ll)

410.165

93779

98.440

508.604

115.045

Proiectant CO. PROIECT SRL Constanata

Sef proiect: ing. Dan Mocanu

Beneficiar: MUNICIPIUL CONSTANTA