Hotărârea nr. 207/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.NR.638/19.11.2008 ÎN SENSUL STABILIRII PLAFONULUI DE ACORDARE A PACHETELOR CU ALIMENTE PÂNĂ LA 1000 LEI.


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL Nr. 638/19.11.2008 în sensul stabilirii plafonului de acordare a pachetelor cu alimente până ia 1000 lei

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară în data de 02.10.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Gabrîel Marius Stan, înregistrată sub nr. 127328/24.09.2014.

Consultând referatul Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, înregistrat sub nr. 127320/24.09.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economîco-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,

Văzând HCL nr.638/19.11.2008 privind stabilirea modalităților și a datelor de acordare a pachetelor cu hrană pentru pensionarii cu pensii până în 850 lei, persoanelor peste 60 de ani care nu realizează venit, persoanelor cu handicap și categoriilor de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociații și fundații, cu toate modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile OG nr.68/2003 privind serviciile sociale și Hotărârea Guvernului nr.539/09.06.2005 privind aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, Legea nr.19/2000 cu modificările șî completările ulterioare privind sistemul public de pensii șî alte drepturi de asigurări sociale, precum șî Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările șî completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."d", alin.6, lit."a", pct.2 si aie art.115, alin.l, lit/'b", din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1    - Se aprobă modificarea și completarea art. 1 la HCL

nr. 638 / 19.11.2008, astfel că acesta va avea următoarea formulare:

" Pensionarii cu pensii până în 1000 de lei, persoanele peste 60 de ani care nu realizează venit, persoanele cu handicap, persoanele beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 cu vârsta de peste 18 ani șî categoriile de persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale furnizate de asociații și fundații vor primi de 8 ori pe an câte un pachet cu alimente care va conține: 1 pui, 1 litru ulei, 1 kg. zahăr, 1 kg. făină, 1 kg orez/1 kg mălai (alternativ 1 kg orez, 1 kg mălai) astfel:

-    la cele 6 mari sărbători religioase creștine după cum urmează:

-    Lăsata Secului;

-    Paștele Ortodox;

-    Sfinții Petru și Pavel;

-    Sfânta Maria Mare;

-    Sfinții Arhangheli Mihaîl și Gavrîl;

-    Sărbătoarea Crăciunului.

-    pentru celelalte 2 luni datele vor fi stabilite și comunicate din timp în mass-media."

ART.2 - Celelalte dispoziții ale HCL nr. 638 / 2008 rămân neschimbate .

ART.3 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri prevederile HCL nr. 85 / 30.04.2013 își încetează aplicabilitatea.

ART.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției asistență persoane vârstnice și nevoiașe, Direcției tehnîc-achizițîî și mass-medîeî locale în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știința.

7 7

Adoptată de de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Candindatu Gabriel


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


Constanța

Nr> 2 07/ 02.10.2014