Hotărârea nr. 204/2014

HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1456 MP.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donației constând în terenul în suprafață de 1.456 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 02.10.    2014,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 127374 / 25.09.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economîco-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 127118 / 24.09.2014;

Având în vedere adresa formulată de Bucovală Stelian, Jugravu Eugen, Coteanu Gheorghe, Teodorescu Cârmii Marian, Asan Erdinci, Odagiu Vasile, Grecu Ioana și Caraman Olimpia, înregistrata sub nr. 107644/07.08.2014, actul de dezmembrare autentificat sub nr. 4772/2012 la Biroul notarului public Florin Vișan, încheierea OCPI nr. 87729/2014 și extrasul de carte funciară;

Văzând dispozițiile art.888 și art.889 din Legea nr,287/2009 privind Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(l), art.121 alin.(3) șî art.115, alin.(l), lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se probă acceptarea donației constând în terenul în suprafață de 1.456 mp reprezentând lotul 2.1.20 din parcela VN283, având numărul cadastral 234504, proprietatea numiților Bucovală Stelian, Jugravu Eugen, Coteanu Gheorghe, Teodorescu Cârmii Marian, Asan Erdinci, Odagiu Vasile, Grecu Ioana șî Caraman Olimpia, în cote indivize, conform anexei și planului ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului de donație.

Art. 3 - Costurile legate de întocmirea actelor autentice vor fi suportate de către persoanele donatoare.

Art. 4 - Se aprobă trecerea în domeniul public al municipiului Constanța, a terenului menționat la art.l din prezenta hotărâre cu destinația "drum public".

Art. 5 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre către Teodorescu Carmil-Marian și Teodorescu Lucia - Ana cu domiciliul în b-dul Ferdinand nr. 61, bl. A7, ap. 20, Asan Erdincî cu domiciliul în b-dul Alex. Lăpușneanu nr. 111, bl. Al, ap. 60, Grecu Ioana cu domiciliul în b-dul Alex. Lăpușneanu nr. 107, bl. LV40, ap. 30, Coteanu Gheorghe și Coteanu Victoria cu domiciliul în cu domiciliul în al. Fragilor nr. 5, bl. R3, ap. 49, Odagiu Vasile cu domiciliul în b-dul Alex. Lăpușneanu nr. 104A, bl. TS15, ap. 37, Jugravu Eugen cu domiciliul în sat Igîoiu corn. Alunu, jud. Vîlcea, Caraman Olimpia Dana șî Caraman Costin cu domiciliul în str. Rotterdam nr. 2A, ap. 4, Bucovală Stelian cu domiciliul în corn. Lumina str. Năvodari nr. 45, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de 22

consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚA Candindatu Gabriel

CONSTANȚA

Nr. 204    / 02.10.2014

ANEXA LA HCL NR............

NR.

CRT

NR.

LOT

COTA INDIVIZĂ

ALEE ACCES

S =1.456 MP

DONATOR

1

2.1.1

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234485

Grecu Ioana

cu domiciliul în Constanța, b-dul Al. Lăpușneanu

nr. 107, bl. LV40, ap. 30

contract vânzare - cumpărare autentificat sub

nr. 229/2014 la Biroul individual notarial George

Tragone

2.1.2

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234486

2

2.1.3

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 238277

Odagiu Vasile

cu domiciliul în Constanța, b-dul Alex.

Lăpușneanu nr. 104A, bl. TS15, ap. 37 contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1591/2014 la Biroul individual notarial Banu Claudia-Mihaela

2.1.4

1/14

3

2.1.5

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234489

Coteanu Gheorghe și Coteanu Victoria cu domiciliul în Constanța, al. Fragilor nr. 5, bl.

R3, ap. 49

contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 452/2013 la Biroul individual notarial George Tragone

4

r2.1.6

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234490

Bucovală Stelian

cu domiciliul în corn. Lumina str. Năvodari nr. 45

2.1.7

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234491

5

2.1.8

1/14

Aferentă imobilului cu nr, cad. 234492

Caraman Olimpia Dana și Caraman Costin cu domiciliul în Constanța, str. Rotterdam nr.

2A, ap. 4

contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 506/2014 la Biroul individual notarial George Tragone

6

2.1.9

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234493

Jugravu Eugen

cu domiciliul în sat Igioiu, corn Alunu, jud. Vîlcea contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3185/2012 Ia Biroul individual notarial

George Tragone

7

2.1.10

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234494

Odagiu Vasile

cu domiciliul în Constanța, b-dul Al. Lăpușneanu nr. 104A, bl. TS15, ap. 37 contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 65/2014 la Biroul individual notarial George Tragone

2.1.11

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234495

8

2.1.12

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234496

Teodorescu Carmil-Marian și Teodorescu Lucia -Ana

cu domiciliul în Constanța, b-dul Ferdinand nr.

61, bl. A7, ap. 20

contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2545/2013 la Biroul individual notarial

George Tragone

9

2.1.13

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234497

Odagiu Vasile

cu domiciliul în Constanța, b-dul Al. Lăpușneanu nr. 104A, bl. TS15, ap. 37 contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3010/2014 la Biroul individual notarial Florin Vișan

10

2.1.14

1/14

Aferentă imobilului cu nr. cad. 234498

.

Asan Erdinci

cu domiciliul în Constanța, b-dul Al. Lăpușneanu nr. 111, bl. Al, ap. 60

contract vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2262/2013 la Biroul notarilor publici asociați Mariana losif și Gabriel Pătrașcu


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Candindatu Gabriel


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

PROPUNERE DEZMEMBRARE

Scara 1:2000

Nr.cadastral

Supr. masurata

Adresa imobilului:

214292

8475mp

Parcela VN 283-LOT2.1,mun. Constanta

Cartea funciara nr.

214292

UAT | CONSTANTA

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL

SITUAȚIE ACTUALA

|    SITUAȚIE VIITOARE

Nr.CF

Nr.cad.

Nr.parc

Supr,

mp

Categ.

olosinh

Descriere imobil

Nr.Lot

Nr.cad.

Supr.

mp

Categ.

folosirii

Descriere imobil a

214292

214292

8475

VN

teren Introviton

2.1.1

406

VN

teren intravilan

2.1.2

391

VN

teren Intravilan

2.1.3

2.3 4 M^-ț-

391

VN

teren intravilan

2.1.4

4 4/?

391

VN

teren IntrovHon

2.1.5

391

VN

teren IntravBan

2.1.6

«2.3 4

391

VN

teren intravilan

2.1.7

23 4 457

399

VN

teren Intravilan

2/1.8

2? 4 452.

399

VN

teren intravilan

2.1.9

45*3

397

VN

teren IntravBon

2.1.10

5>£4 4 24

393

VN

teren intravilan

^.l.lT

2T4 4-33"

389

VN

teren intravilan

2.1.12

134 4^

385

VN

teren intravilan

2.1.13

381

VN

teren intravilan

2.1.14

2.2*1 44?

400

VN

teren intravilan

2.1.15

234 454

375

VN

teren IntravBon

2.1.16

•^34 S"»o

350

VN

teren intravBan

2.1.17

2J?4 ^b/

350

VN

teren intravilan

2.1.18

2? 4 5V2

350

VN

teren intravilan

2.1.19

2.34 3»?

90

VN

teren IntravBan

I

2.1.20

-2.Î4 S2>4

1456

VN

teren intravBan

TOTAL    8475    9475