Hotărârea nr. 200/2014

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII S.A. A UNUI TEREN SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA BADEA CÂRȚAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI “BAZIN OLIMPIC DE ÎNOT”.

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I/'S.A., a

amplasamentului obiectivului de investiții " Bazin de înot olimpic " și asigurarea condițiilor în vederea executării acestuia

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de_22 . /<? •    2014;

Având în vedere :

expunerea de motive nr. 127928/26.09.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău;

raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică; realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.127926/29.09.2014; adresa Direcției urbanism nr.128220/26.09.2014.

în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I/'S.A. ;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin.(5) lit."a", art.123 alin.(l) și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil teren și construcție) reprezentând lot 2 în suprafață de 18.150 mp situat în Constanța, zona Badea Cârțan, domeniu privat al municipiului Constanța, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, imobil ce face parte din Cartea funciară nr.112562/2007 și a numărului cadastral 102121, liber de sarcini, în vederea și pe perioada realizării obiectivului de investiții "Bazin de înot olimpic" conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul local al municipiului Constanța pentru următoarele:

lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului;

racorduri la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil

utilizat etc.) ;

întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții.

Art. 3 - Consiliul local al municipiului Constanța se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 4 - Consiliul local al municipiului Constanța se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 5 - Se împuternicește Primarul municipiului Constanța ca, în numele Consiliului local al municipiului Constanța, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., Direcției tehnic achiziții, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de.

consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENAChlE'


CONSTANȚA

NR. _/LtL£L / tLL - /£. •    2014

Bd. Tomisnr. 51 ;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040- 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMAN IA