Hotărârea nr. 20/2014

HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV IN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2013


1

HOTĂRÂRE

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie -decembrie 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 03.02.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.11002/27.01.2014, prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, al Comisiei de specilitate nr. 5 pentru administrație pubica locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului și referatul Direcției Administrație Publică Locală nr. 11008/27.01.2014;

Având in vedere prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 29, alin. 1 din anexa la H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit. „a" punctul 2 și art.115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie -decembrie 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrație Publică Locală, Serviciului de Asistență și Protecție Socială și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 24 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Tusa Sorina

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

NR 20    / 03.02,2014


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ LA HCL NR._20/2014


RAPORT

privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decembrie 2013

în conformitate cu prevederile art. 40, alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanța controlează periodic activitatea asistenților personali și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Potrivit art. 29, alin. 1 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, raportul conține cel puțin următoarele:

a)    dinamica angajării asistenților personali;

b)    informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

c)    informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

d)    numărul de controale efectuate și problemele sesizate.

Față de prevederile legale mai sus menționate vă facem cunoscut următoarele:

Dinamica angajării asistenților personali

Persoanele cu handicap, sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Asistent personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistență și îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap.

în conformitate cu prevederile art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare care este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 110/2000 s-a aprobat un număr de 1000 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu

handicap grav, iar prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 133/2001 a fost suplimentat compartimentul asistenți personali, cu încă 300 de posturi.

La data de 01.07.2013 se aflau în evidența serviciului un număr de 832 asistenți personali cu contract individual de muncă și un număr de 383 indemnizații lunare. Urmare a modificărilor intervenite, atât în situația persoanei cu handicap grav (prin: schimbarea gradului de handicap, opțiunea persoanei cu handicap grav de renunțare la asistent personal în vederea primirii indemnizației lunare, decesul persoanei cu handicap), cât și în situația asistentului personal (prin încetarea activității la cerere a acestuia), la data de 31.12.2013 se aflau în evidențele Serviciului de Asistență și Protecție Socială un număr de 846 asistenți personali și 436 indemnizații lunare.

Evoluția asistenților personali în semestrul II 2013:

Nr.

Crt.

LUNA

Număr

asistenți

personali

la

începutul

lunii

Angajări în lună

încetări în lună

Număr

asistenți

personali

la

sfârșitul

lunii

Cheltuieli

salariale

-lei-

1

Iulie

832

11

11

832

850221

2

August

832

17

12

837

855220

3

Septembrie

837

12

10

839

858694

4

Octombrie

839

18

8

849

861754

5

Noiembrie

849

20

29

840

851566

6

Decembrie

840

14

8

846

855563

Evoluția persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizație lunară în semestrul II 2013:

Nr.

Crt

LUNA

Număr indemnizaț ii lunare la începutul lunii

Acordări i în lună

încetăr i în lună

Număr indemnizaț ii lunare la sfârșitul lunii

Cheltuiel

i

aferente

*

-lei-

1

Iulie

383

8

9

382

274629

2

Auqust

382

15

9

388

270551

3

Septembri

e

388

7

6

389

270430

4

Octombrie

389

26

1

414

282993

5

Noiembrie

414

24

7

431

310632

6

Decembrie

431

12

7

436

315521

* Cheltuielile aferente indemnizațiilor lunare includ și indemnizațiile echivalente cu salariul net al asistentului personal pe perioada concediului de odihnă a acestuia.

Modul în care s-a asigurat înlocuirea asistentului personal

pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa

sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

Potrivit prevederilor art. 144, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată și a prevederilor art. 37, alin.l, lit. c din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are dreptul la concediul anual de odihnă. Conform prevederilor art. 37, alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 448/2006 pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. în situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

întrucât pe raza municipiului Constanța nu funcționează centre de tip respiro care să asigure găzduirea persoanei cu handicap grav pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, protecția persoanei cu handicap grav se asigură prin acordarea în această perioadă a unei indemnizații echivalente cu salariul net al asistentului personal. în semestrul II al anului 2013 au solicitat efectuarea concediului de odihnă un număr de 454 de asistenți personali, astfel: iulie-79, august-68, septembrie-64, octombrie-60, noiembrie-89 și decembrie-94. Toate cele 454 persoane cu handicap grav au beneficiat de indemnizația prevăzută de lege, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal.

Informații privind numărul de asistenți personali instruiti

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 38, lit. a din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții personali au obligația să participe o data la 2 ani la o instruire organizată de angajator. Facem mențiunea că până în prezent instituția noastră nu a derulat nici un program de instruire.

Informații privind numărul de controale efectuate si

problemele sesizate

Potrivit art. 40, alin 2 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Asistență și Protecție Socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali.

Verificările efectuate în semestrul II al anului 2013 au vizat modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială și psihologică atât a asistentului personal, cât și a persoanei cu handicap grav.

în urma controalelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap nu au fost sesizate probleme deosebite. Au fost controlate la domiciliu un număr de 635 persoane cu handicap grav și nu s-au constatat abateri ale asistenților personali de la normele de disciplină a muncii și nici încălcări ale obligațiilor prevăzute în contractele individuale de muncă ale acestora sau în fișa postului.

Serviciul de Asistență și Protecție Socială din cadrul primăriei prin activitatea depusă, lucrează numai în sensul respectării prevederilor legale cu privire la drepturile persoanelor cu handicap și în conformitate cu legislația generală a muncii, cât și în conformitate cu celelalte reglementări în vigoare. Pentru realizarea unei activități de protecție socială reale, cu caracter permanent și de calitate, serviciul susmenționat colaborează cu factori implicați în asigurarea îndeplinirii acesteia, respectiv cu Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială și Protecția Copilului din subordinea Consiliului Județean Constanța, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Constanța, Comisia pentru Protecția Copilului Constanța, precum și cu fundații sau asociații neguvernamentale ale persoanelor cu handicap.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Tusa Sorina

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

4