Hotărârea nr. 198/2014

HOTARARE DE CONSILIU RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA SI PRELUAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 34 552 MP SITUAT IN CONSTANTA, STR. BADEA CARTAN

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind retragerea din administrarea Consiliului județean Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 34.552 mp situat în Constanța, zona Badea

Cârțan

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de 02.11._2014;

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 126706/23.09.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr.126705/23.09.2014;

Văzând H.C.L. nr. 75/26.03.2013 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului județean Constanța a terenului în suprafață de 34.552 mp situat în Constanța zona Badea Cârțan, în vederea realizării "Sălii Polivalente Constanța" precum și extrasul de Carte funciară nr. 112562/2007 a OCPI Constanța;

Luând în considerare adresa Direcției patrimoniu înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.126301/23.09.2014 iar la Consiliul județean Constanța sub nr.16984/23.09.2014;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin.(5) lit."a", art.123 alin.(l) și art.115, alin.(l), lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea din administrarea Consilului județean Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 34.552 mp situat în Constanța zona Badea Cârțan.

Art. 2 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 75/26.03.2013.

Art. 3 - Predarea - primirea terenului se va face prin Proces- verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Consilului județean Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Consilului județean Constanța, Agenției Naționale pentru Sport, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției financiare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știintă.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 198

_/ 02.10._2014

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA