Hotărârea nr. 197/2014

HOTARARE PRIVIND PREDAREA CATRE MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "CNI S.A " A IMOBILULUI-TEREN SI CONSTRUCTIE - CASINO CONSTANTA IN VEDEREA CONSOLIDARII SI RESTAURARII ACESTUIA

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a imobilului-teren și construcție-"Cazino Constanța" în vederea consolidării și restaurării acestuia

Consiliul local al, municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de QJL. 10, J_2014;


Având în vedere :

expunerea de motive nr. 125561/22.09.2014 a domnului viceprimar Decebal Făgădău;

H.C.L.nr.217/24.08.2011 privind transmiterea imobilului-teren și construcție "Cazino Constanța" aparținând domeniului privat al municipiului Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și protocolul de Predare preluare nr.61422/23.04.2013 prin care imobilul-teren și construcție- "Cazino Constanța" a fost predat unității teritoriale Constanța din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

H.C.L.nr.109/2005 privind centralizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, pagina 6 și pagina 39; încheierea nr.56950/2011 a O.C.P.I. Constanța - Biroul de Carte Funciară, Monitorul Oficial nr.670 bis/01.10.2010;

raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;


raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; raportul Direcției patrimoniu înregistrat sub nr. 125560/22.09.2014; adresa Direcției programe și dezvoltare înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.125642/22.09.2014.

în conformitate cu prevederile:

Ordonanței Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."S.A. ;

Legii nr.422/2011 f privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", alin. (5) lit. „a", art.123 alin. (1), art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."S.A. a imobilului -teren și construcție -"Cazino Constanța ", aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, având datele de identificare înscrise în anexă, în vederea consolidării și restaurării imobilului.

(2)    Darea în administrare se face pe perioada executării lucrărilor de consolidare și restaurare.

(3)    Anexa prevăzută la alin.(l) face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 - Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."S.A. este obligată să protejeze și să păstreze regimul de monument istoric al imobilului prevăzut la art.l, clasificat conform Ordinului nr.2314/2004 al ministrului culturii și cultelor - Lista monumentelor istorice din Județul Constanța-poziția 507 având codul CT-II-m-A-02801, pe toată durata administrării imobilului.

Art. 3 - (1) Predarea-preluarea imobilului - teren și construcție - "Cazino Constanța" transmis potrivit art.l se va face pe bază de protocol încheiat între părțile implicate.

(2) - Odată cu transmiterea imobilului - teren și construcție - "Cazino Constanța" prin protocolul de Predare preluare vor fi înaintate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."S.A. și următoarele documentații:

-    Studiu geotehnic zid de sprijin - 1 exemplar original + 1CD

-    Expertiză tehnică zid de sprijin - 1 exemplar original + 1 CD

-    Studiu geotehnic clădire - 1 exemplar original + 1CD

-    Expertiză tehnică clădire - 1 exemplar original + 1CD

-    Studiu istoric - 1 exemplar original + 1CD

-    Memoriu privind restaurarea componentelor artistice-1 exemplar original+lCD

-    Studiu topografic - 1 exemplar original + 1CD

-    Raport audit energetic - 1 exemplar original


Art. 4 - Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul local al municipiului Constanța pentru următoarele:

lucrări de sistematizare pe verticală a amplasamentului;

racorduri la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil

utilizat etc.) ;

întreținerea și exploatarea obiectivului de investiții.

Art. 5 - Consiliul local al municipiului Constanța se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 6 - La finalizarea lucrărilor, imobilul - teren și construcție -"Cazino Constanța" va reveni în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 7 - Se împuternicește Primarul municipiului Constanța ca, în numele Consiliului local al municipiului Constanța, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 8 - Dacă în termen de 24 de luni de la preluarea prin protocol de predare primire a imobilului "Cazino Constanța" nu vor fi demarate lucrările de consolidare și restaurare, imobilul va reveni în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.

Art. 9 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A., Direcției programe și dezvoltare, Direcției urbanism, Serviciului juridic, Direcției tehnic-achiziții, Direcției patrimoniu, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de_    _i

consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
MARCELA


SECRETAR


CONSTANȚA,

NR._ VSV / QcX.tO- _2014
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


Anexă la H.C.L. r nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului monument istoric „Cazino Constanța” aflat în proprietatea privată a Municipiului Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Denumirea

imobilului

Locul unde este situat imobilul

Proprietar

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se transmite imobilul

Cazino

Constanța

Municipiul Constanța, bd, Elisabeta nr.4, Județul Constanța

Municipiul

Constanța

-    teren în suprafață de 3.108 mp

-    construcție (S+P+l+M) cu suprafața construită la sol de 1.729 mp (suprafață desfășurată 5.624 mp)

și terasă exterioară;

-    nr. cadastral 223988 și CF 223988;

-    monument istoric de valoare națională și universală, având cod CT-II-m-A-02801.

Compania Națională de Investiții S.A.

MARCELA ENACJ^

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41-708101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA