Hotărârea nr. 196/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. asupra unor imobile situate in municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 02.10._2014;

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 125964/22.09.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 125962/22.09.2014 ;

Având în vedere adresa Serviciului Juridic înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 83515 / 13.06.2014, adresa Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, adresa Direcției servicii publice nr. 122682/15.09.2014 precum și adresele R.A.E.D.P.P.Constanța nr,101733/24.07,2014 și nr.116221/29.08.2014;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a două spații cu altă destinație decât cea de locuință unul situat în str. Gheorghe Lazăr nr.5A în suprafață de 185,80 mp din care suprafață beci de 84,30 mp și terenul aferent construcției iar celălalt situat în str.George Enescu nr.16 în suprafață de 122,98 mp din care suprafața beci de 14,03 mp și terenul aferent construcției, în vederea amenajării unor spații de depozitare a documetelor.

Art. 2 - Se aprobă retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a terenului aferent imobilului situat în str. Răscoala din 1907 în Piața Unirii.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.l se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art. 4 - Predarea - primirea imobilului situat în str. George Enescu nr.16 se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Serviciul juridic.

Art. 5 - Predarea - primirea imobilului situat în str. Gheorghe Lazăr nr.5A se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanta, Direcției patrimoniu, Serviciului juridic, Direcției servicii publice, Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 22

_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


NR. 196

   / 02.10._;

2014