Hotărârea nr. 190/2014

HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ȘI EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT;

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de......10.2014;..............

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Fagădău înregistrată sub nr. 127131/24.09.2014    ,

Procesul verbal a! Comisiei de fond locativ si repartizare spații de iocuît nr. 12676/11.09.2014    , raportul Direcției administrare imobile din cadrul

R.A.E.D.P.P. Constanța nr, 10166/18.09.2014 prin care se propune repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat ,raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului ,prevederile H.C.L. nr. 387/2000 privind repartizarea spațiilor de locuit , precum și prevederile H.C.L. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. și H.C.L. nr. 513/12.12.2003 privind transferarea atribuțiilor Biroului administrare imobile in subordinea R.A.E.D.P.P. Constanța ;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicată ,Capitolul V privind locațiunea, Ordonanța de Urgență nr.40/1999, privind protecția chiriașilor cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTAR ĂȘTE:

Art,l-Se anulează pozițiile nr 3,5 și 6 din anexa nr.l la H.C.L. nr 127/23.06.2014 pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere.

Art.2 - Se aprobă repartizarea spațiilor de locuit în regim de închiriere situate pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aproba extinderea spațiului de iocuit în regim de închiriere situat pe raza municipiului Constanța conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4-Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Direcției administrarea imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

Candindatu Gabriel

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR 190    / 02j.10.2 014

ANEXA NR 1

LA H.C.L. NR.


190/2014


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNOR LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i s-a repartizat

1

Str. Grănicerului nr.16 C

4 camere+ dependințe

S = 51,55 mp

Herciu Iosif

4 persoane

2

Bd Elisabeta nr 15

5 camere+ dependințe

S= 114,48 mp terasă S=77,20

Memedali Ismeghiul

9 persoane

3

Str Marc Aureliu nr.29

2 camere+ dependințe

S= 61,28 mp

Dragan Victor

2 persoane

4

Str.Stefan Mihaileanu nr 2 bis

1 cameră+dependințe

S=43,54 mp

Grigorianu Adriana

1 persoană

5

Aleea Egretei nr 6, bl AV6T,et 3, ap 14

2 camere+ dependințe

S= 48,60 mp

Banu Elena

3 persoane

6

Bd Ferdinand nr49, bl D, ap 10

2 camere+dependințe

S=47,30 mp

Mircică Raluca

4 persoane

7

Str Bravilor nr 10, bl T3, ap31,et2

1 cameră+ dependințe

S=ll,5 mp

Patracla Fatme

1 persoană

8

Sos Mangaliei 65 ,bl SM 5, ap 47

2 camere+ dependințe

S= 48,60 mp

Florican Pachize

2 persoane

9

Str Bravilor nr 10, bl T3, ap 44 ,et4

1 cameră + dependințe

S = ll,5 mp

Talpeș Vasilica

2 persoane

!

10

Aleea egretei nr 3 bl C2, ap 27

1 cameră+dependințe

5=18,91

Istrate Ilona    !

2 persoane

11

Str Justiției nr 10

2 camere+ dependințe

S=31,60 mp

Dinu Liliana Carmen

2 persoane

12

Bd Ferdinand nr 32,etl

2 camere+ dependințe

S= 68,60 mp

Enuță Decebal

3 persoane

13

Str Traian nr 17

1 cameră+dependințe

S=55,89 mp

Istrate Camelia    )

3 persoane

14

Str. Arhiepiscopiei nr.6

1 cameră+dependințe

Acsente Leonora

1 persoană    j

S=44,50 mp

)

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Candindatu Gabriel

ANEXA NR 2

LA H.C.L. NR......19.Q/.2014

TABEL PRIVIND EXTINDEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr

crt

Adresa imobilului

Persoana căreia i se extinde spațiul

1

Str Pandurului nr .9A , bl 36, sc A , et 4 apl6

1 cameră+dependințe

S=25,09 mp

Vodă Elena

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Candindatu Gabriel