Hotărârea nr. 188/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.NR.156/2011 PRIVIND STATUL DE FUNCȚII ȘI ORGANIGRAMA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local ai municipiului Constanța nr. 156/08.07.2011 referitor (a statutul de funcții și organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Constanța

Consiliul local al muni cîpîuluî Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de dl. vtceprimar al municipiului Constanța Gabriel-Marîus Stan, înregistrată sub nrl20.034/09.09.2014, referatul Direcției administrație publică locală, înregistrat sub nrl20028/09.09.2014, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice Constanța;

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 246\2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire ia domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice, Anexa 2 "Standarde minime specifice de calitate - Centre rezidențiale pentru persoane vârstnice". Standard 9 "Structura si calificarea personalului", pct.9.1-9.3 privind structura de personal al centrului rezidențial, pct.9.6 conform caruia "conducerea centrului resîdential propune și revizuiește periodic organigrama pentru a răspunde dinamicii cerințelor beneficiarilor".

în aplicarea dispozițiilor legale, Ordinul ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;

în conformitate cu prevederile Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice - Anexa III , Cap. I , punctul 3. , subpunctul 2 , respectiv, punctul 2 , lit. a ;

Având în vedere referatul Căminului pe persoane vârstnice Constanța înregistrat sub nr 648/05.09.2014 prin care solicită aprobarea modificării și suplimentării statului de funcții și organigramei instituției ;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(1),alin. (2) lit. a) , alin. (3) lit (b) si art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala , republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.    156/08.07.2011,modificat    prin H.C.L.

nr.301/05.12.2013, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a)    Se suplimentează statul de funcții și organigrama Căminului pentru persoane vârstnice cu 6 posturi permanente create prin Proiectul "Parcul Seniorilor" astfel:

-    2 posturi de muncitor necalificat la Serviciul bucătărie

-    2 posturi de asistent medical la Compartimentul medical

-    2 posturi de infirmieră la Compartimentul medical

Organigrama Căminului de persoane vârstnice, va cuprinde ca urmare a suplimentării cu 6 posturi, un număr total de 116 posturi.

b)    Postul vacant de soră medicală din cadrul Compartimentului medical se transformă în asistent medical.

Art. 2 Cheltuielile generate de suplimentarea cu cele 6 posturi se vor face prin suplimentarea bugetului alocat de Primărie prin rectificare bugetară.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 156/08.07.2011 si H.C.L. nr.301/05.12.2013 rămân neschimbate.

Art. 4 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Căminului pentru persoane vârstnice Constanța și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CANDINDATU GABRIEL


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.... 188/02.10,.2014

ANEXA NR.l La de Hotărâre Nr..A«9W......

STAT DE FUNCȚII

Subdiviziunea organizatorica/

Denumirea funcției de conducere de execuție

Gradație/

Grad

profesional

Studii

Număr total de posturi

1

2

3

4

5

Director

grad II

S

1

Contabil sef

grad II

S

1

Compartiment financiar -contabil

Economist

s

2

Referent IA

M

2

Magaziner

M

1

Serviciul bucătărie

Sef formație

grad II

M

1

Muncitor calificat

2

Muncitor necalificat

14

Sef formație

Grad II

M

1

îngrijitor

27

Serviciul adminîstrativ-gospodaresc

Sef formație

grad II

M

1

Magaziner

M

1

Muncitor calificat

8

Muncitor necalificat

5

Paznic

4

Spălătoreasă

G

6

Compartiment asistenta sociala

Psiholog practicant

S

1

Asistent social practicant

S

1

Asistent social specialist

s

1

Compartiment medical

Medic primar

s

1

Asistent

medical

principal

PL

9

Asistent medical

PL

3.

Infirmiera

G

22

Compartiment juridic

Consilier juridic

S

1

TOTAL

116

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CANDINDATU GABRIEL

La Hotararea nr...* .-Li

TOTAL 116 EXECUȚIE: 111 CONDUCERE: 5

ORGANIGRAMA

Diredut

CompmtnociK Asistenta sociale 3


Contabil sef l 1


Compardioein juridic

1


*■--

Medic


Ser

fbnnatie

irttrrii f


Compatiment

Fțnandar-coniabii

4


Nțagaziacr

1


Sef formație Buc. 1


Sef fbnnatie Adm. 1


Asistent medica] 12


Infirmiere 22


Îngrijitoare

27

CANDINDATU GABRIEL