Hotărârea nr. 184/2014

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORD[ SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA SI CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL

qONSTAA^t^

a ROMÂNIA

tîl STI — JUDETUL CONSTANȚA C    4 !, MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 02.10.2014

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.125641/22.09.2014, a domnului viceprimar Stan Gabriel Marius, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, ce, al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială nr. 123054/16.09.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și ale art.5 alin.2 din anexa 1 a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 34/1998;

Văzând prevederile H.C.L.M. nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, ale H.C.L.M. nr.545/2008 privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, aprobată prin H.C.L.M.nr.497/23.12.2004, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.M. nr.478/2009 privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local și ale H.C.L.M. nr.282/2012 privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit. „a" punctul 2 și art.115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă componența comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local astfel:

-doamna Pânzariu Irina-director executiv al Direcției administrație publică locală-președintele comisiei;

-doamna Dinescu Fulvia Antonela-director executiv adjunct al Direcției administrație publică locală;

-doamna Onciu Carmen, membru în Comisia de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe șt administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

-domnul Ibraim Temur, președinte al Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism si agrement;

-domnul Răsăuțeanu Costin-Ioan, membru în Comisia de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

-domnul Dobre Mircea, președinte al Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe șt administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

-domnul Popescu Răducu președinte al Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

-doamna Drecșan Daniela, șef al Serviciului de asistență și protecție socială, secretarul comisiei.

Art.2 De la data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L.M. nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare și selecționare a fundațiilor și a asociațiilor care solicită subvenții de la bugetul local, H.C.L.M. nr.545/2008 privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, aprobată prin H.C.L.M.nr.497/23.12.2004, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr.478/2009 privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local și H.C.L.M. nr.282/2012 privind modificarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre persoanelor vizate, Direcției administrație publică locală, Serviciului de asistență și protecție socială și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 22

consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

CANDINDATU GABRIEL

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANȚA

NR.184 f 02.10.2014

2